Skip to main content

Sloka 4

Text 4

Verš

Texto

vadanti viśvaṁ kavayaḥ sma naśvaraṁ
paśyanti cādhyātmavido vipaścitaḥ
tathāpi muhyanti tavāja māyayā
suvismitaṁ kṛtyam ajaṁ nato ’smi tam
vadanti viśvaṁ kavayaḥ sma naśvaraṁ
paśyanti cādhyātmavido vipaścitaḥ
tathāpi muhyanti tavāja māyayā
suvismitaṁ kṛtyam ajaṁ nato ’smi tam

Synonyma

Palabra por palabra

vadanti — autoritativně říkají; viśvam — celé hmotné stvoření; kavayaḥ — velcí učení mudrci; sma — jistě; naśvaram — spěje k zániku; paśyanti — vidí v tranzu; ca — také; adhyātma-vidaḥ — kteří realizovali duchovní poznání; vipaścitaḥ — velcí učenci; tathā api — přesto; muhyanti — podléhají vlivu iluze; tava — Tvé; aja — ó Nezrozený; māyayā — působením iluzorní energie; su-vismitam — nejúžasnější; kṛtyam — činnosti; ajam — Nejvyššímu Nezrozenému; nataḥ asmi — klaním se; tam — Jemu.

vadanti — dicen con autoridad; viśvam — toda la manifestación material; kavayaḥ — grandes sabios eruditos; sma — ciertamente; naśvaram — perecedera; paśyanti — ven en estado de trance; ca — también; adhyātma-vidaḥ — que han comprendido el conocimiento espiritual; vipaścitaḥ — sabios muy eruditos; tathā api — aun así; muhyanti — caen bajo la influencia de la ilusión; tava — Tuya; aja — ¡oh, Tú, el innaciente!; māyayā — por la energía ilusoria; su-vismitam — muy maravillosa; kṛtyam — actividad; ajam — al innaciente supremo; nataḥ asmi — ofrezco reverencias; tam — a Él.

Překlad

Traducción

Ó Nezrozený, učení znalci Ved, kteří jsou pokročilí v duchovním poznání — jakož i jiní logici a filozofové — s jistotou vědí, že tento hmotný svět podléhá zániku. V tranzu realizují jeho skutečné postavení a také káží pravdu. Přesto i oni jsou někdy zmateni Tvou iluzorní energií. To je Tvá podivuhodná zábava. Chápu proto, že Tvá iluzorní energie je úžasná, a s úctou se Ti klaním.

¡Oh, Tú, el innaciente!, los sabios eruditos védicos, que son avanzados en el conocimiento espiritual, saben sin lugar a dudas que el mundo material es perecedero; muchos lógicos y filósofos conocen esta verdad. En estado de trance, perciben la verdadera situación de este mundo, y predican la verdad. Aun así, a veces quedan confundidos por Tu energía ilusoria. Se trata de Tu maravilloso pasatiempo. Así pues, puedo entender que Tu energía ilusoria es realmente maravillosa, y Te ofrezco respetuosas reverencias.

Význam

Significado

Iluzorní energie Nejvyšší Osobnosti Božství působí v tomto hmotném světě nejen na podmíněné duše, ale někdy i na ty nejpokročilejší učence, kteří na základě realizace skutečně znají postavení tohoto hmotného světa. Jakmile si někdo myslí: “Jsem toto hmotné tělo (ahaṁ mameti) a vše ve vztahu s ním je moje,” je pod vlivem iluze (moha). Tato iluze způsobená hmotnou energií působí zvláště na podmíněné duše, ale někdy i na osvobozené. Osvobozenou duší je ten, kdo má dostatečné poznání hmotného světa, a není proto připoutaný k tělesnému pojetí života. Jelikož byl ale po dlouhou dobu ve styku s kvalitami hmotné přírody, i jeho může kvůli nepozornosti v transcendentálním postavení někdy iluzorní energie uchvátit. Pán Kṛṣṇa proto říká v Bhagavad-gītě (7.14): mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te — “Vliv hmotné energie mohou překonat jedině ti, kdo se Mi odevzdají.” Nikdo by se proto neměl považovat za osvobozenou osobu, která je vůči vlivu māyi imunní. Každý by měl velice obezřetně vykonávat oddanou službu a striktně dodržovat usměrňující zásady; tak zůstane v neochvějném postavení u lotosových nohou Pána. Jinak i malá nepozornost způsobí chaos. To jsme již viděli na příkladě Mahārāje Bharaty. Mahārāja Bharata byl nepochybně velkým oddaným, ale jelikož svoji pozornost nepatrně odchýlil k malému jelínkovi, musel vytrpět ještě dvě další zrození — jedno jako jelen a druhé jako brāhmaṇa Jaḍa Bharata. Poté získal osvobození a vrátil se domů, zpátky k Bohu.

En el mundo material, la energía ilusoria de la Suprema Personalidad de Dios no actúa solamente sobre las almas condicionadas, sino que a veces también influye en sabios eruditos muy avanzados, que han comprendido de modo práctico y cabal la posición constitucional de este mundo. En el mismo momento en que pensamos: «Yo soy este cuerpo material (ahaṁ mameti) y todo lo relacionado con este cuerpo material es mío», caemos bajo la influencia de la ilusión (moha). Esa ilusión causada por la energía material actúa especialmente sobre las almas condicionadas, pero a veces también actúa sobre las almas liberadas. Las almas liberadas son personas con abundante conocimiento acerca del mundo material, y, por lo tanto, están desapegadas del concepto corporal de la vida. Sin embargo, como han estado en contacto con las modalidades de la naturaleza material durante muchísimo tiempo, incluso ellas quedan a veces cautivadas por la energía ilusoria debido a falta de atención en el cuidado de la posición trascendental. Por esa razón, en el Bhagavad-gītā (7.14), el Señor Kṛṣṇa dice: mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te:«Solo aquellos que se entregan a Mí pueden superar la influencia de la energía material». De modo que nadie debe pensar que es una persona liberada, inmune ya a la influencia de māyā. Todo el mundo debe ser muy cuidadoso en la práctica del servicio devocional y seguir estrictamente los principios regulativos. Quien así lo haga, permanecerá fijo en los pies de loto del Señor. En caso contrario, una pequeña distracción puede ocasionar un desastre. Hemos visto ya un ejemplo de esto en el caso de Mahārāja Bharata. Sin duda alguna, era un gran devoto, pero por haber dejado que su atención se desviase ligeramente hacia un cervatillo, tuvo que sufrir otras dos vidas, una como ciervo y otra como el brāhmaṇa Jaḍa Bharata. Después de eso, se liberó y regresó al hogar, de vuelta a Dios.

Pán je neustále připraven Svému oddanému prominout, ale pokud oddaný využívá Jeho shovívavosti a úmyslně se znovu a znovu dopouští chyb, Pán ho bezpochyby potrestá tím, že ho nechá padnout do spárů iluzorní energie. Jinými slovy, samotné teoretické poznání získané studiem Ved nikoho před spáry māyi neochrání. Oddaný musí vykonávat oddanou službu a pevně se držet lotosových nohou Pána. Pak bude jeho postavení bezpečné.

El Señor siempre está dispuesto a perdonar a Su devoto; sin embargo, si un devoto pretende aprovecharse de la benignidad del Señor y comete errores deliberadamente una y otra vez, puede estar seguro de que el Señor le castigará dejándole caer en las garras de la energía ilusoria. En otras palabras, el conocimiento teórico que se adquiere mediante el estudio de los Vedas no es suficiente para protegernos de las garras de māyā. Debemos sujetarnos fuertemente a los pies de loto del Señor mediante el servicio devocional. Entonces estaremos en una posición segura.