Skip to main content

KAPITOLA ČTRNÁCTÁ

Hmotný svět jako velký les požitku

V této kapitole je přímo popsáno, co znamená les hmotné existence. Obchodníci někdy chodí do lesa sbírat mnoho vzácných věcí, které potom prodají ve městě s dobrým ziskem, ale na lesní cestě vždy číhají různá nebezpečí. Když chce čistá duše opustit službu Pánu a užívat si hmotného světa, Kṛṣṇa jí dá příležitost do něho vstoupit. Prema-vivarta uvádí: kṛṣṇa-bahirmukha hañā bhoga vāñchā kare. To je důvod, proč čistá duše klesá do hmotného světa. Kvůli svým činnostem pod vlivem tří kvalit hmotné přírody přijímá různá postavení v různých životních druzích. Někdy je polobohem na nebeských planetách a jindy tím nejnepatrnějším tvorem na nižších planetárních soustavách. V tomto ohledu říká Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura: nānā yoni sadā phire — živá bytost prochází různými životními druhy. Kardarya bhakṣaṇa kare — je přinucena jíst a vychutnávat odporné věcí. Tāra janma adhaḥ-pāte yāya — tak je celý její život zkažený. Bez ochrany milostivého vaiṣṇavy se podmíněná duše nemůže ze spárů māyi vymanit. Jak uvádí Bhagavad-gītā (manaḥ ṣaṣṭhānīndriyāṇi prakṛti-sthāni karṣati), živá bytost začíná hmotný život se svou myslí a pěti poznávacími smysly, a s nimi bojuje o přežití v hmotném světě. Smysly jsou přirovnány k darebákům a zlodějům v lese. Seberou člověku poznání a uvrhnou ho do sítě nevědomosti. Smysly jsou tedy jako darebáci a zloději, kteří plení jeho duchovní poznání. Navíc jsou zde členové jeho rodiny — manželka a děti — kteří jsou totéž co dravá zvířata v lese, která žerou lidské maso. Živá bytost na sebe nechá útočit šakaly a lišky (manželku a děti), a s jejím skutečným duchovním životem je proto konec. V lese hmotného života je každý zlomyslný jako komáři a člověka neustále obtěžují krysy a myši. Každý se v tomto hmotném světě dostává do mnoha obtížných situací, kdy je obklopen zlomyslnými lidmi a nepříjemnými zvířaty. Výsledkem je, že živá bytost je každou chvíli oloupena a pokousána mnoha jinými živými bytostmi. Přes všechny tyto nepříjemnosti se však nechce vzdát svého rodinného života a pokračuje se svými plodonosnými činnostmi ve snaze dosáhnout štěstí v budoucnosti. Tak se čím dál více zaplétá do výsledků karmy, a je proto nucena jednat bezbožně. Jejími svědky jsou ve dne slunce a v noci měsíc. I polobozi jsou svědky, ale podmíněná duše si myslí, že její pokusy o uspokojování smyslů nikdo nevidí. Někdy — když je odhalena — se dočasně všeho zřekne, ale kvůli velké připoutanosti k tělu svého odříkání zanechá dříve, než stačí dosáhnout dokonalosti.

V tomto hmotném světě je mnoho zlomyslných lidí. Je zde vláda vymáhající daně, která je přirovnána k sově, a neviditelní cvrčci, kteří vydávají nesnesitelné zvuky. Představitelé hmotné přírody podmíněnou duši jistě velice sužují, ale její inteligence je ztracena vlivem nežádoucí společnosti. Ve snaze dosáhnout úlevy od potíží hmotné existence se stává obětí takzvaných yogīnů, sādhuů a inkarnací, jež dovedou předvádět nějaké triky, ale nechápou oddanou službu. Někdy je podmíněná duše připravena o všechny peníze, a proto se chová bezcitně ke členům své rodiny. V tomto hmotném světě není ani špetka skutečného štěstí, po kterém podmíněná duše prahne život za životem. Vládní úředníci jsou jako masožraví Rākṣasové, kteří vybírají vysoké daně pro udržování vlády. Tyto daně těžce pracující podmíněnou duši velice skličují.

Cesta plodonosných činností vede k těžko přístupným horám a podmíněná duše chce někdy tyto hory zdolat. Nikdy však neuspěje, a proto je čím dál více zarmoucená a zklamaná. Když se dostává do hmotných a finančních nesnází, je zbytečně zlá na svou rodinu. V hmotném podmínění existují čtyři základní potřeby, z nichž spánek je přirovnán ke krajtě. Když podmíněná duše spí, zcela zapomíná na svou skutečnou existenci a necítí utrpení hmotného života. Někdy potřebuje peníze, a proto krade a podvádí, i když se zdánlivě stýká s oddanými za účelem duchovního pokroku. Jejím jediným úkolem je dostat se ze zajetí māyi, ale kvůli nesprávnému vedení se čím dál více zaplétá do hmotného jednání. Tento hmotný svět je jen zdrojem potíží a skládá se ze soužení v podobě štěstí, neštěstí, připoutanosti, nepřátelství a závisti. Z celkového pohledu je pouze plný strádání. Když kvůli připoutanosti k manželce a sexu člověk ztrácí svou inteligenci, celé jeho vědomí se znečistí. Myslí pak jen na společnost žen. Časový faktor, který je jako had, ukrajuje ze života každému, Pánu Brahmovi i nepatrnému mravenci. Někdy se podmíněná duše snaží zachránit před neúprosným časem, a proto přijímá útočiště u nějakého falešného spasitele. Ten však bohužel nedokáže spasit ani sám sebe. Jak by potom mohl ochránit druhé? Falešní spasitelé se nestarají o pravé poznání přijaté od kvalifikovaných brāhmaṇů a z védských zdrojů. Jejich jedinou činností je holdovat sexu a doporučovat sexuální svobodu dokonce i vdovám. Jsou proto jako opice v lese. Takto vysvětluje Śrīla Śukadeva Gosvāmī Mahārājovi Parīkṣitovi hmotný les a těžkou cestu, která jím vede.

Verš

sa hovāca
sa eṣa dehātma-mānināṁ sattvādi-guṇa-viśeṣa-vikalpita-kuśalāku-śala-samavahāra-vinirmita-vividha-dehāvalibhir viyoga-saṁyogādy-anādi-saṁsārānubhavasya dvāra-bhūtena ṣaḍ-indriya-vargeṇa tasmin durgādhvavad asugame ’dhvany āpatita īśvarasya bhagavato viṣṇor vaśa-vartinyā māyayā jīva-loko ’yaṁ yathā vaṇik-sārtho ’rtha-paraḥ sva-deha-niṣpādita-karmānubhavaḥ śmaśānavad aśivatamāyāṁ saṁsārāṭavyāṁ gato nādyāpi viphala-bahu-pratiyogehas tat-tāpopaśamanīṁ hari-guru-caraṇāravinda-madhukarānupadavīm avarundhe.

Synonyma

saḥ — seberealizovaný oddaný (Śrī Śukadeva Gosvāmī); ha — vskutku; uvāca — pravil; yaḥ — on (podmíněná duše); eṣaḥ — tato; deha-ātma-māninām — těch, kteří pošetile pokládají tělo za vlastní já; sattva-ādi — sattva, rajaḥ a tamaḥ; guṇa — kvalitami; viśeṣa — určité; vikalpita — falešně vytvořené; kuśala — někdy příznivým jednáním; akuśala — jindy velice nepříznivým jednáním; samavahāra — směsí obojího; vinirmita — získané; vividha — různé druhy; deha-āvalibhiḥ — řadami těl; viyoga-saṁyoga-ādi — charakterizované opuštěním jednoho druhu těla (viyoga) a přijetím dalšího (saṁyoga); anādi-saṁsāra-anubhavasya — vnímání procesu převtělování, který nemá počátek; dvāra-bhūtena — existují jako vstupní brány; ṣaṭ-indriya-vargeṇa — těmito šesti smysly (myslí a pěti poznávacími smysly, jimiž jsou oči, uši, jazyk, nos a kůže); tasmin — na té; durga-adhva-vat — jako cesta, kterou je velmi obtížné projít; asugame — těžko průchodná; adhvani — na cestě v lese; āpatitaḥ — stal se; īśvarasya — vládce; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; vaśa-vartinyā — jedná pod vládou; māyayā — hmotnou energií; jīva-lokaḥ — podmíněná živá bytost; ayam — tato; yathā — přesně jako; vaṇik — obchodník; sa-arthaḥ — který má cíl; artha-paraḥ — který je velice připoutaný k penězům; sva-deha-niṣpādita — vykonávané jeho vlastním tělem; karma — plody činností; anubhavaḥ — který zakouší; śmaśāna-vat aśivatamāyām — jako nepříznivý hřbitov nebo spaloviště mrtvol; saṁsāra-aṭavyām — v lese hmotného života; gataḥ — když vstoupil; na — ne; adya api — dosud; viphala — neúspěšný; bahu-pratiyoga — plný velkých potíží a nejrůznějších strastiplných podmínek; īhaḥ — jehož činnosti zde, v tomto hmotném světě; tat-tāpa-upaśa-manīm — které zmírňují utrpení v lese hmotného života; hari-guru-caraṇa-aravinda — k lotosovým nohám Pána a Jeho oddaného; madhukara-anupadavīm — cesta následování oddaných, kteří jsou připoutaní jako čmeláci; avarundhe — zisk.

Překlad

Když se král Parīkṣit otázal Śukadeva Gosvāmīho na přímý význam hmotného lesa, Śukadeva Gosvāmī odpověděl: Můj milý králi, člověk z třídy obchodníků (vaṇik) má vždy zájem vydělávat peníze. Někdy jde do lesa, aby získal nějaké laciné zboží, jako je dřevo a hlína, a prodal je ve městě za dobrou cenu. Stejně tak chamtivá podmíněná duše přichází do tohoto hmotného světa pro nějaký hmotný zisk. Postupně se dostává do nejhlubší části lesa, aniž by věděla, jak se dostat ven. Poté, co čistá duše vstoupila do hmotného světa, je podmíněna hmotnou atmosférou, kterou vytváří vnější energie pod dohledem Pána Viṣṇua. Tak se živá bytost dostává pod vládu této vnější energie (daivī māyā). Žije v lese nezávislá a zmatená a nezíská společnost oddaných, kteří vždy slouží Pánu. Jakmile vyvinula tělesné pojetí, hmotná energie a kvality hmotné přírody (sattva-guṇa, rajo-guṇa a tamo-guṇa) jí vnucují různé druhy těl, jedno za druhým. Takto jde podmíněná duše někdy na nebeské planety, někdy na zemské planety a někdy na nižší planety a do nižších životních druhů. Tímto způsobem neustále trpí kvůli různým tělům, které má. Její bolesti jsou někdy smíšené; někdy jsou velice kruté a jindy ne. Tyto tělesné podmínky odpovídají jejím mentálním spekulacím. Pro získávání poznání používá svou mysl a pět smyslů, a ty jsou příčinou jejích různých těl a různých podmínek. Používá smysly pod vládou vnější energie, māyi, a tak trpí v bídném stavu hmotné existence. Hledá úlevu, ale její snaha obvykle ztroskotá, i když někdy po velkých potížích nějaké úlevy dosáhne. V tomto boji o přežití nemůže získat útočiště u čistých oddaných, kteří jsou jako čmeláci zaměstnaní láskyplnou službou u lotosových nohou Pána Viṣṇua.

Význam

Nejdůležitějším sdělením tohoto verše je hari-guru-caraṇa-aravinda-madhukara-anupadavīm. Podmíněné duše v tomto hmotném světě jsou ve svých činnostech neúspěšné a někdy také po velkých potížích získají úlevu. Celkově vzato, podmíněná duše není nikdy šťastná — pouze bojuje o přežití. Její jedinou skutečnou povinností je přijmout duchovního mistra, gurua, a jeho prostřednictvím přijmout lotosové nohy Pána. To vysvětlil Śrī Caitanya Mahāprabhu: guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja. Lidé bojující o přežití v lesích nebo velkoměstech hmotného světa si ve skutečnosti neužívají života. Pouze zakoušejí různé bolesti a radosti; obvykle bolesti, které jsou vždy nepříznivé. Snaží se těchto bolestí zbavit, ale kvůli nevědomosti nemohou. Pro ně je ve Vedách uvedeno: tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet. Když se živá bytost ztratí v lese hmotného světa, v boji o přežití, je jejím prvním úkolem nalézt pravého gurua, který je vždy zaměstnaný u lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství, Viṣṇua. Chce-li někdo skutečně uniknout z boje o přežití, musí najít pravého gurua a přijmout pokyny u jeho lotosových nohou. Takto se může vysvobodit.

Jelikož je zde hmotný svět přirovnán k lesu, někdo může namítat, že moderní civilizace Kali-yugy se nachází převážně ve městech. Velké město je však jako velký les. Velkoměstský život je ve skutečnosti ještě nebezpečnější než život v lese. Když člověk přijede do neznámého města, kde nemá přátele ani útočiště, žít tam je pro něj těžší nežli žít v lese. Na celém povrchu Země je mnoho velkoměst, a kamkoliv se podíváme, všude vidíme boj o přežití, který probíhá dvacet čtyři hodin denně. Lidé neustále pospíchají sem a tam v autech řítících se stodeseti nebo stotřicetikilometrovou rychlostí, a to vytváří scénu tohoto velkého boje. Člověk musí brzy ráno vstát a cestovat takovým autem smrtelnou rychlostí. Neustále hrozí nehoda a je třeba dávat dobrý pozor. Živá bytost sedící ve svém automobilu je plná úzkosti a její boj není vůbec příznivý. Nejen lidské bytosti, ale i další druhy, jako kočky a psi, ve dne v noci těžce bojují o přežití. Tento boj probíhá neustále a živá bytost mění jedno postavení za druhým. Na chvíli je dítětem, ale brzy se musí stát chlapcem. Z chlapce se musí změnit v mladíka a z mladíka v muže a starce. Když nakonec tělo již nefunguje, musí přijmout nové, v nějakém jiném druhu. Opuštění těla se nazývá “smrt” a přijetí dalšího se nazývá “zrození”. Lidská podoba je příležitostí přijmout útočiště u pravého duchovního mistra a jeho prostřednictvím u Nejvyššího Pána. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy bylo založeno proto, aby dalo takovou možnost všem členům lidské společnosti, kteří jsou svedeni pošetilými vůdci. Z tohoto boje o přežití, který je plný utrpení, se nikdo nemůže vymanit, aniž by přijal čistého oddaného Pána. Hmotné pokusy doprovázejí změny z jednoho postavení do druhého a nikomu se od boje o přežití nedostává úlevy. Jediným útočištěm jsou lotosové nohy pravého duchovního mistra a — jeho prostřednictvím — lotosové nohy Pána.

Verš

yasyām u ha vā ete ṣaḍ-indriya-nāmānaḥ karmaṇā dasyava eva te; tad yathā puruṣasya dhanaṁ yat kiñcid dharmaupayikaṁ bahu-kṛcchrādhigataṁ sākṣāt parama-puruṣārādhana-lakṣaṇo yo ’sau dharmas taṁ tu sāmparāya udāharanti; tad-dharmyaṁ dhanaṁ darśana-sparśana-śravaṇāsvādanāvaghrāṇa-saṅkalpa-vyavasāya-gṛha-grāmyopabhogena kunāthasyājitātmano yathā sārthasya vilum-panti.

Synonyma

yasyām — v čem; u ha — jistě; — nebo; ete — všichni tito; ṣaṭ-indriya-nāmānaḥ — kteří se jmenují šest smyslů (mysl a pět poznávacích smyslů); karmaṇā — svými činnostmi; dasyavaḥ — lupiči; eva — jistě; te — oni; tat — té; yathā — jako; puruṣasya — osoby; dhanam — majetek; yat — cokoliv; kiñcit — něco; dharma-aupayikam — co je prostředkem k dodržování náboženských zásad; bahu-kṛcchra-adhigatam — vydělané těžkou prací; sākṣāt — přímo; parama-puruṣa-ārādhana-lakṣaṇaḥ — jejíž příznaky jsou uctívání Nejvyššího Pána vykonáváním obětí a tak dále; yaḥ — co; asau — to; dharmaḥ — náboženské zásady; tam — to; tu — ale; sāmparāye — ve prospěch živé bytosti po smrti; udāharanti — moudří prohlašují; tat-dharmyam — zbožné (spojené s praktikováním varṇāśrama-dharmy); dhanam — bohatství; darśana — díváním se; sparśana — dotýkáním se; śravaṇa — posloucháním; āsvādana — chutnáním; avaghrāṇa — čicháním; saṅkalpa — odhodláním; vyavasāya — vyvozením; gṛha — v hmotném domově; grāmya-upabhogena — hmotným smyslovým požitkem; kunāthasya — svedené podmíněné duše; ajita-ātmanaḥ — která se neumí ovládat; yathā — jako; sārthasya — živé bytosti, která má zájem o smyslový požitek; vilumpanti — loupí.

Překlad

Neovládnuté smysly jsou jako lupiči v lese hmotné existence. Podmíněná duše může vydělat nějaké peníze na rozvoj vědomí Kṛṣṇy, ale neovládnuté smysly ji o tyto peníze bohužel připraví prostřednictvím smyslového požitku. Smysly jsou lupiči, protože nutí zbytečně utrácet za dívání se, čichání, chutnání, dotýkání se, poslouchání, toužení a chtění. Takto je podmíněná duše nucena smysly uspokojovat, a na to utratí všechny své peníze. Tyto peníze ve skutečnosti získala pro následování náboženských zásad, ale loupeživé smysly jí je seberou.

Význam

Pūrva-janmārjitā vidyā pūrva-janmārjitaṁ dhanaṁ agre dhāvati dhāvati. Následováním zásad varṇāśrama-dharmy dosáhne člověk lepšího postavení v hmotném světě; může být bohatý, učený, krásný nebo mít vznešený původ. Ten, kdo má tyto přednosti, by měl vědět, že jsou všechny určeny pro rozvoj vědomí Kṛṣṇy. Když je však člověk svedený, naneštěstí zneužije svého vysokého postavení k uspokojování smyslů. Neovládnuté smysly jsou proto považovány za lupiče. Dobrá pozice získaná dodržováním náboženských zásad je promarněna, jakmile se jí zmocní loupeživé smysly. Následováním náboženských zásad podle zákonů varṇāśrama-dharmy se živá bytost dostane do uspokojivého postavení. Tehdy může snadno využít svých předností k dalšímu rozvoji vědomí Kṛṣṇy. Měla by vědět, že bohatství a příležitost, které dostává v hmotném světě, nemá promrhat na smyslový požitek, neboť jsou určeny k rozvoji vědomí Kṛṣṇy. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy proto učí lidi ovládat mysl a pět poznávacích smyslů přesně daným procesem. Je třeba vynaložit trochu úsilí a neutrácet peníze na nic jiného než na usměrněný život oddané služby. Smysly chtějí, abychom se dívali na pěkné věci — proto máme utrácet peníze na zdobení Božstva v chrámu. Stejně tak jazyk musí chutnat dobrá jídla, jež byla přinesena a obětována Božstvu. Nosem lze přičichávat k obětovaným květinám a ušima lze poslouchat Hare Kṛṣṇa mantru. Tak mohou být smysly usměrněny a použity k rozvoji vědomí Kṛṣṇy. Dobré postavení pak nemůže být zničeno hmotným uspokojováním smyslů formou nedovoleného sexu, jedení masa, požívání omamných látek a hazardování. Člověk maří své výhodné postavení v hmotném světě jízdami v automobilech, trávením času v nočních klubech či konzumací odporných jídel v restauracích. Loupeživé smysly takto obírají podmíněnou duši o všechny přednosti, které s velkými potížemi získala.

Verš

atha ca yatra kauṭumbikā dārāpatyādayo nāmnā karmaṇā vṛka-sṛgālā evānicchato ’pi kadaryasya kuṭumbina uraṇakavat saṁrakṣyamāṇaṁ miṣato ’pi haranti.

Synonyma

atha — takto; ca — také; yatra — ve kterém; kauṭumbikāḥ — členové rodiny; dāra-apatya-ādayaḥ — počínaje manželkou a dětmi; nāmnā — pouze jménem; karmaṇā — svým chováním; vṛka-sṛgālāḥ — tygři a šakali; eva — jistě; anicchataḥ — toho, kdo nechce utrácet svůj majetek; api — jistě; kadaryasya — jelikož je příliš lakomý; kuṭumbinaḥ — který je obklopen členy své rodiny; uraṇaka-vat — jako jehně; saṁrakṣyamāṇam — i když chráněný; miṣataḥ — toho, kdo sleduje; api — dokonce; haranti — násilím seberou.

Překlad

Můj milý králi, členové rodiny v tomto hmotném světě vystupují pod jmény “manželka a děti”, ale ve skutečnosti se chovají jako tygři a šakali. Ovčák se snaží chránit své ovce jak nejlépe dovede, ale tygři a lišky je přesto násilně unesou. Stejně tak chce lakomý muž pečlivě střežit své peníze, ale členové rodiny mu všechno jeho jmění násilím seberou, přestože je velice bdělý.

Význam

Jeden hindský básník zpíval: din kā dakinī rāt kā bāghinī pālak pālak rahu cuse. Manželka je ve dne jako čarodějnice a v noci jako tygřice; ve dne v noci z manžela jen vysává krev. Ve dne jsou to domácí výdaje hrazené penězi, které manžel vydělal za cenu vlastní krve, a v noci manžel ztrácí krev v podobě semene kvůli sexuálnímu požitku. Takto ho manželka vysává ve dne i v noci, ale on je přesto tak šílený, že se o ni velice pečlivě stará. Stejně tak i děti jsou jako tygři, šakali a lišky. Tygři, šakali a lišky unášejí jehňata i přes bdělou ovčákovu ochranu, a podobně děti okrádají otce i přesto, že na své peníze osobně dohlíží. Členové rodiny se tedy mohou nazývat “manželka a děti”, ale ve skutečnosti jsou to lupiči.

Verš

yathā hy anuvatsaraṁ kṛṣyamāṇam apy adagdha-bījaṁ kṣetraṁ punar evāvapana-kāle gulma-tṛṇa-vīrudbhir gahvaram iva bhavaty evam eva gṛhāśramaḥ karma-kṣetraṁ yasmin na hi karmāṇy utsīdanti yad ayaṁ kāma-karaṇḍa eṣa āvasathaḥ.

Synonyma

yathā — stejně jako; hi — jistě; anuvatsaram — každý rok; kṛṣyamāṇam — zorané; api — ačkoliv; adagdha-bījam — v němž semena nejsou spálena; kṣetram — pole; punaḥ — znovu; eva — jistě; āvapana-kāle — v době setí; gulma — keři; tṛṇa — trávou; vīrudbhiḥ — popínavými rostlinami; gahvaram iva — jako loubí; bhavati — stává se; evam — takto; eva — jistě; gṛha-āśramaḥ — rodinný život; karma-kṣetram — pole činností; yasmin — v němž; na — ne; hi — jistě; karmāṇi utsīdanti — plodonosné činnosti zmizí; yat — proto; ayam — toto; kāma-karaṇḍaḥ — skladiště tužeb po plodech; eṣaḥ — toto; āvasathaḥ — sídlo.

Překlad

Každý rok oráč zoře své obilné pole a zničí všechen plevel. Semena tam však zůstanou, a jelikož nejsou zcela spálena, vzejdou znovu se zasetým obilím. Dokonce i poté, co byl plevel podrytý, roste velmi hustě. Podobně je gṛhastha-āśram (rodinný život) polem plodonosných činností. Dokud není touha užívat si rodinného života dokonale spálena, znovu a znovu vyrůstá. Nádoba si zachovává vůni kafru i poté, co z ní byl kafr odstraněn. Dokud nejsou zničena semena tužeb, nejsou zničeny ani plodonosné činnosti.

Význam

Dokud člověk plně nepřeorientuje své touhy na službu Nejvyšší Osobnosti Božství, touha po rodinném životě v něm zůstane dokonce i poté, co přijme sannyās. Někdy se stává, že oddaný v naší Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy ze sentimentu přijme sannyās, ale jelikož jeho touhy nejsou zcela spáleny, vrátí se znovu k rodinnému životu, nehledě na nebezpečí, že ztratí svou prestiž a zostudí své dobré jméno. Tyto silné touhy lze zcela spálit, když se člověk plně zaměstná oddanou službou Pánu.

Verš

tatra gato daṁśa-maśaka-samāpasadair manujaiḥ śalabha-śakunta-taskara-mūṣakādibhir uparudhyamāna-bahiḥ-prāṇaḥ kvacit parivartamāno ’sminn adhvany avidyā-kāma-karmabhir uparakta-manasānupapannārthaṁ nara-lokaṁ gandharva-nagaram upapannam iti mithyā-dṛṣṭir anupaśyati.

Synonyma

tatra — k tomu rodinnému životu; gataḥ — došel; daṁśa — ovádi; maśaka — komáři; sama — stejní jako; apasadaiḥ — kteří jsou nízké třídy; manu-jaiḥ — lidmi; śalabha — kobylky; śakunta — velký dravý pták; taskara — zloději; mūṣaka-ādibhiḥ — krysami a podobně; uparudhyamāna — zneklidňovaný; bahiḥ-prāṇaḥ — vnější životní vzduch v podobě bohatství a tak dále; kvacit — někdy; parivartamānaḥ — putuje; asmin — po této; adhvani — cestě hmotné existence; avidyā-kāma — nevědomostí a chtíčem; karmabhiḥ — a plodonosnými činnostmi; uparakta-manasā — jelikož je mysl ovlivňována; anupapanna-artham — v němž nejsou vytoužené výsledky nikdy dosaženy; nara-lokam — tento hmotný svět; gandharva-nagaram — iluzorní město; upapannam — existuje; iti — přijímá ho jako; mithyā-dṛṣṭiḥ — ten, jehož pohled je mylný; anupaśyati — sleduje.

Překlad

Podmíněnou duši, která žije životem hospodáře a lpí na hmotném bohatství a vlastnictví, někdy obtěžují ovádi a komáři a jindy jí znepříjemňují život kobylky, draví ptáci a krysy. Ona však přesto i nadále kráčí cestou hmotné existence. Kvůli nevědomosti propadá chtíči a zaměstnává se plodonosným jednáním. S myslí pohrouženou v těchto činnostech vidí hmotný svět jako trvalý, přestože je dočasný jako přelud; jako dům na nebi.

Význam

Narottama dāsa Ṭhākura zpívá píseň:

ahaṅkāre matta hañā,

nitāi-pada pāsariyā,
asatyere satya kari māni

Ten, kdo zapomněl na lotosové nohy Pána Nityānandy a je pyšný na základě svého hmotného vlastnictví — bohatství a majestátu — považuje iluzorní, dočasný hmotný svět za skutečnost. To je hmotná nemoc. Živá bytost je věčná a blažená, ale kvůli své nevědomosti považuje hmotný svět za skutečný, bez ohledu na jeho strastiplné podmínky.

Verš

tatra ca kvacid ātapodaka-nibhān viṣayān upadhāvati pāna-bhojana-vyavāyādi-vyasana-lolupaḥ.

Synonyma

tatra — tam (na tomto iluzorním místě); ca — také; kvacit — někdy; ātapa-udaka-nibhān — jako voda ve fata morgáně na poušti; viṣayān — předměty smyslového požitku; upadhāvati — žene se za; pāna — k pití; bhojana — k jídlu; vyavāya — k sexu; ādi — a tak dále; vyasana — s návykem; lolupaḥ — zvrhlík.

Překlad

Podmíněná duše v tomto domě na nebi (gandharva-pura) někdy pije, jí a holduje sexu. Jelikož je přehnaně připoutaná, honí se za smyslovými předměty stejně, jako se jelen žene za fata morgánou na poušti.

Význam

Existují dva světy — duchovní a hmotný. Hmotný svět je iluzorní jako fata morgána na poušti. Zvířata na poušti si myslí, že vidí vodu, ale ve skutečnosti tam žádná není. Stejně tak lidé, kteří jsou jako zvířata, se snaží nalézt mír v poušti hmotného života. V různých śāstrách je opakovaně řečeno, že v tomto hmotném světě žádná radost neexistuje. Dokonce i když přistoupíme na to, že budeme žít bez radosti, ani to nám nebude dovoleno. V Bhagavad-gītě Pán Kṛṣṇa říká, že hmotný svět je nejen plný utrpení (duḥkhālayam), ale také dočasný (aśāśvatam). I kdybychom zde chtěli žít uprostřed všeho utrpení, hmotná příroda nám to nedovolí. Donutí nás vyměnit těla a vstoupit do jiné atmosféry plné bídných podmínek.

Verš

kvacic cāśeṣa-doṣa-niṣadanaṁ purīṣa-viśeṣaṁ tad-varṇa-guṇa-nirmita-matiḥ suvarṇam upāditsaty agni-kāma-kātara ivolmuka-piśācam.

Synonyma

kvacit — někdy; ca — také; aśeṣa — neomezených; doṣa — chyb; niṣadanam — zdroj; purīṣa — výkalů; viśeṣam — určitý druh; tat-varṇa-guṇa — jehož barva je stejná jako barva kvality vášně (načervenalá); nirmita-matiḥ — jehož mysl je v tom pohroužená; suvarṇam — zlato; upāditsati — chce získat; agni-kāma — touhou po ohni; kātaraḥ — jenž je soužený; iva — jako; ulmuka-piśācam — fosforeskující světlo známé jako bludička, která je někdy mylně považovaná za ducha.

Překlad

Živá bytost má někdy zájem o žluté výkaly známé jako zlato a žene se za nimi. Toto zlato je zdrojem hmotného bohatství a závisti a díky němu si lze dopřát nedovoleného sexu, hazardování, jedení masa a požívání omamných látek. Ti, jejichž mysl je zcela pod vlivem kvality vášně, jsou přitahováni barvou zlata, stejně jako člověk trpící zimou v lese běží za fosforeskujícím světlem v bažinách, které považuje za oheň.

Význam

Parīkṣit Mahārāja řekl Kali-yuze, aby okamžitě opustila jeho království a usadila se na čtyřech místech: v nevěstincích, prodejnách alkoholu, na jatkách a v hernách. Kali-yuga ho však požádala, aby jí přidělil jedno místo, které všechna čtyři zahrnuje, a Parīkṣit Mahārāja jí dal to místo, kde se přechovává zlato. Ve zlatě jsou zahrnuty čtyři principy hříchu, a podle zásad duchovního života je proto třeba se mu co nejvíce vyhýbat. Kde je zlato, tam bude jistě nedovolený sex, jedení masa, hazardování a požívání omamných látek. Lidé na Západě mají hodně zlata, a proto jsou obětí těchto čtyř hříchů. Žlutá barva zlata je třpytivá a materialistu velice přitahuje, ale ve skutečnosti je zlato pouze druhem výkalů. Člověk s nemocnými játry má obvykle žlutou stolici. Barva těchto výkalů přitahuje materialistu stejně, jako bludička přitahuje toho, kdo potřebuje teplo.

Verš

atha kadācin nivāsa-pānīya-draviṇādy-anekātmopajīvanābhiniveśa etasyāṁ saṁsārāṭavyām itas tataḥ paridhāvati.

Synonyma

atha — takto; kadācit — někdy; nivāsa — sídlo; pānīya — voda; draviṇa — bohatství; ādi — a tak dále; aneka — v různých věcech; ātma-upajīvana — které jsou považovány za nezbytné pro udržování těla a duše pohromadě; abhiniveśaḥ — osoba plně pohroužená; etasyām — v tomto; saṁsāra-aṭavyām — hmotném světě, který je jako velký les; itaḥ tataḥ — sem a tam; paridhāvati — pobíhá.

Překlad

Někdy je podmíněná duše zaměstnána hledáním sídla, zdroje vody a bohatství pro obživu svého těla. Zabraná do získávání různých nezbytností zapomíná na všechno a neustále pobíhá sem a tam po lese hmotné existence.

Význam

Jak bylo uvedeno na začátku, chudý člen obchodnické třídy jde do lesa získat nějaké laciné zboží, aby ho přinesl do města a se ziskem prodal. Je tak pohroužený v myšlenkách na udržování těla a duše pohromadě, že zapomíná na svůj původní vztah s Kṛṣṇou a vyhledává pouze tělesné pohodlí. Hmotné činnosti jsou tedy jediným zaměstnáním podmíněné duše. Jelikož materialista nezná cíl života, neustále putuje po hmotném světě a usiluje o základní životní potřeby. I když získá dostatek prostředků, následkem své nevědomosti ohledně cíle života si vytváří umělé potřeby a čím dál více se zaplétá. Tvoří mentální situaci, kdy potřebuje stále větší pohodlí. Materialista nezná tajemství chodu přírody. Jak potvrzuje Bhagavad-gītā (3.27):

prakṛteḥ kriyamāṇāni
guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ
ahaṅkāra-vimūḍhātmā
kartāham iti manyate

“Duše zmatená falešným egem se považuje za konatele činností, které jsou ve skutečnosti konány třemi kvalitami hmotné přírody.” Kvůli chtivé touze vytváří živá bytost určitou mentální situaci, v níž si chce užívat tohoto hmotného světa. Takto se zaplétá a vstupuje do různých těl, ve kterých potom trpí.

Verš

kvacic ca vātyaupamyayā pramadayāroham āropitas tat-kāla-rajasā rajanī-bhūta ivāsādhu-maryādo rajas-valākṣo ’pi dig-devatā atirajas-vala-matir na vijānāti.

Synonyma

kvacit — někdy; ca — také; vātyā aupamyayā — přirovnanou k hurikánu; pramadayā — krásnou ženou; āroham āropitaḥ — zdvižený na klín za účelem sexuálního požitku; tat-kāla-rajasā — momentální vášní v podobě chtivých tužeb; rajanī-bhūtaḥ — temnota noci; iva — jako; asādhu-maryādaḥ — kdo nemá náležitou úctu k vyšším svědkům; rajaḥ-vala-akṣaḥ — oslepený silnými chtivými touhami; api — jistě; dik-devatāḥ — polobozi, kteří ovládají různé strany (například Slunce a Měsíc); atirajaḥ-vala-matiḥ — jehož mysl je přemožena chtíčem; na vijānāti — neví (že svědci všude kolem si všímají jeho nestydatého pohlavního aktu).

Překlad

Někdy podmíněná duše, jakoby oslepená prachem hurikánu, vidí krásu opačného pohlaví, jež se nazývá pramadā. Takto zmatená je vyzdvižena na klín ženy a její zdravé smysly jsou přemoženy silou vášně. Téměř oslepne chtivou touhou a poruší pravidla týkající se pohlavního života. Neví, že svědky této neposlušnosti jsou různí polobozi, a za hluboké noci si užívá nedovoleného sexu, aniž by viděla budoucí trest, který ji očekává.

Význam

V Bhagavad-gītě (7.11) je řečeno: dharmāviruddho bhūteṣu kāmo 'smi bharatarṣabha. Sex je dovolený pouze pro plození dětí, nikoliv pro požitek. Člověk může mít sex, aby zplodil dobrého potomka pro blaho rodiny, společnosti a světa; jinak je sex proti pravidlům a usměrněním náboženského života. Materialista nevěří, že vše v přírodě je řízeno, a neví, že když někdo dělá něco špatného, různí polobozi jsou tomu svědky. Člověk si užívá nedovoleného sexu a kvůli své slepé chtivé touze si myslí, že ho nikdo nevidí, ale tento nedovolený sex po celou dobu sledují zástupci Nejvyšší Osobnosti Božství. Proto je mnoha způsoby trestán. Dnes v Kali-yuze pochází z nedovoleného sexu mnoho těhotenství, která někdy končí potraty. Těmto hříšným činnostem přihlížejí zástupci Nejvyšší Osobnosti Božství, a muž i žena, kteří takovou situaci vytvářejí, budou potrestáni přísnými zákony hmotné přírody (daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā). Nedovolený sex se nikdy nepromíjí a ti, kdo mu holdují, jsou trestáni život za životem. Bhagavad-gītā (16.20) potvrzuje:

āsurīṁ yonim āpannā
mūḍhā janmani janmani
mām aprāpyaiva kaunteya
tato yānty adhamāṁ gatim

“Ó synu Kuntī, život za životem se tyto osoby rodí v démonských životních druzích a nikdy ke Mně nemohou dospět. Postupně klesají do té nejodpornější formy existence.”

Nejvyšší Osobnost Božství nikomu nedovolí jednat proti přísným zákonům hmotné přírody, a proto je nedovolený sex trestán život za životem. Nedovolený sex vytváří těhotenství, a tato nechtěná těhotenství vedou k potratům. Ti, kdo se na tom podílejí, se do těchto hříchů zaplétají natolik, že budou tímtéž potrestáni v příštím životě. I oni v příštím životě vstoupí do lůna matky a budou zabiti stejným způsobem. Všem těmto věcem se můžeme vyhnout tím, že zůstaneme na transcendentální úrovni vědomí Kṛṣṇy. Tak nebudeme páchat hříšné činnosti. Nedovolený sex je vlivem chtivé touhy nejrozšířenější hřích. Ten, kdo se stýká s kvalitou vášně, se zaplétá do utrpení jeden život za druhým.

Verš

kvacit sakṛd avagata-viṣaya-vaitathyaḥ svayaṁ parābhidhyānena vibhraṁśita-smṛtis tayaiva marīci-toya-prāyāṁs tān evābhidhāvati.

Synonyma

kvacit — někdy; sakṛt — jednou; avagata-viṣaya-vaitathyaḥ — vědom si zbytečnosti hmotného smyslového požitku; svayam — sám; para-abhidhyānena — tělesným pojetím vlastního já; vibhraṁśita — zničená; smṛtiḥ — jeho paměť; tayā — tím; eva — jistě; marīci-toya — voda ve fata morgáně; prāyān — tomu podobné; tān — ty smyslové předměty; eva — jistě; abhidhāvati — běží za.

Překlad

Podmíněná duše si někdy sama uvědomuje zbytečnost smyslového požitku v hmotném světě a považuje ho za plný utrpení. Kvůli silnému tělesnému pojetí však ztrácí paměť a znovu a znovu se honí za hmotným požitkem, stejně jako zvíře běží za fata morgánou na poušti.

Význam

Tělesné pojetí je hlavní nemocí hmotného života. Když podmíněná duše opakovaně prožívá zklamání v hmotných činnostech, nějaký čas přemýšlí o zbytečnosti hmotného požitku, ale pak znovu usiluje o totéž. Díky společnosti oddaných může člověk nabýt přesvědčení o marnosti hmotného počínání, ale přestože si velice přeje vrátit se domů, zpátky k Bohu, nedokáže se svých činností vzdát. Za těchto okolností Nejvyšší Pán, který sídlí v srdci každého, soucitně odebere takovému oddanému všechno hmotné vlastnictví. Jak uvádí Śrīmad-Bhāgavatam (10.88.8): yasyāham anugṛhṇāmi hariṣye tad-dhanaṁ śanaiḥ. Pán Kṛṣṇa říká, že oddanému, který je přehnaně připoutaný k hmotnému vlastnictví, bere vše, a tím mu projevuje Svou mimořádnou přízeň. Když oddaný vše ztratí, cítí se bezmocný a zklamaný společností, přátelstvím a láskou. Cítí, že jeho rodina se o něho již nestará, a proto se zcela odevzdá lotosovým nohám Nejvyššího Pána. To je zvláštní přízeň, kterou Pán udílí oddanému, jenž se Mu kvůli silnému tělesnému pojetí nedokáže plně odevzdat. Caitanya-caritāmṛta (Madhya 22.39) vysvětluje: āmi — vijña, ei mūrkhe ’viṣaya' kene diba. Pán chápe oddaného, který se zdráhá zapojit do služby Jemu proto, že neví, zda by se neměl pokusit znovu obnovit svůj hmotný život. Po opakovaných pokusech a neúspěších se oddaný plně odevzdá Pánovým lotosovým nohám. Tehdy obdrží od Pána vedení a poté, co dosáhne štěstí, zapomene na všechny hmotné činnosti.

Verš

kvacid ulūka-jhillī-svanavad ati-paruṣa-rabhasāṭopaṁ pratyakṣaṁ parokṣaṁ vā ripu-rāja-kula-nirbhartsitenāti-vyathita-karṇa-mūla-hṛdayaḥ.

Synonyma

kvacit — někdy; ulūka — sovy; jhillī — a cvrčka; svana-vat — přesně jako nesnesitelné zvuky; ati-paruṣa — nesmírně bodavé; rabhasa — vytrvalostí; āṭopam — vzrušení; pratyakṣam — přímo; parokṣam — nepřímo; — nebo; ripu — nepřátel; rāja-kula — a vládních úředníků; nirbhartsitena — osočováním; ati-vyathita — velmi zarmoucené; karṇa-mūla-hṛdayaḥ — jehož uši a srdce.

Překlad

Někdy je podmíněná duše velmi zarmoucená spíláním nepřátel a vládních služebníků, kteří ji přímo či nepřímo osočují hrubými slovy. Její srdce a uši jsou tehdy nesmírně sklíčené. Takové zlořečení lze přirovnat k houkání sov a cvrkání cvrčků.

Význam

V tomto hmotném světě jsou různé druhy nepřátel. Vláda například spílá člověku za neplacení daní z příjmu. Taková kritika — přímá či nepřímá — zarmucuje a někdy se jí podmíněná duše snaží zabránit. Naneštěstí však nezmůže vůbec nic.

Verš

sa yadā dugdha-pūrva-sukṛtas tadā kāraskara-kākatuṇḍādy-apuṇya-druma-latā-viṣoda-pānavad ubhayārtha-śūnya-draviṇān jīvan-mṛtān svayaṁ jīvan-mriyamāṇa upadhāvati.

Synonyma

saḥ — ta podmíněná duše; yadā — když; dugdha — vyčerpala; pūrva — dřívější; sukṛtaḥ — zbožné činnosti; tadā — tehdy; kāraskara-kākatuṇḍa-ādi — jménem kāraskara, kākatuṇḍa atd.; apuṇya-druma-latā — bezbožné stromy a popínavé rostliny; viṣa-uda-pāna-vat — jako studny s otrávenou vodou; ubhaya-artha-śūnya — což nemůže přinést štěstí v tomto ani v příštím životě; draviṇān — ty, kdo vlastní bohatství; jīvat-mṛtān — kdo jsou mrtví, i když zdánlivě žijí; svayam — ona sama; jīvat — žije; mriyamāṇaḥ — mrtvá; upadhāvati — vyhledá za účelem hmotného zisku.

Překlad

Podmíněná duše získává díky svým zbožným činnostem v minulých životech hmotné prostředky v současném, ale když je vyčerpá, hledá útočiště v majetku a bohatství, které jí nepomohou ani v tomto životě, ani v příštím. Kvůli tomu jde za živoucí mrtvolou, jež takové věci vlastní. Tito lidé jsou přirovnáni k bezbožným stromům či rostlinám a otráveným studnám.

Význam

Majetku a bohatství získaného za minulé zbožné činnosti se nemá zneužívat ke smyslovému požitku. Užívat si jich pro uspokojení vlastních smyslů je jako vychutnávat ovoce jedovatého stromu. Takové činnosti podmíněné duši nijak nepomohou ani v tomto, ani v příštím životě. Když však člověk pod vedením řádného duchovního mistra zapojí své vlastnictví do služby Pánu, dosáhne v tomto i příštím životě štěstí. Jestliže tak nečiní, pak jí zakázané jablko, a tím ztrácí svůj ráj. Pán Śrī Kṛṣṇa proto radí, abychom naše vlastnictví dávali Jemu.

yat karoṣi yad aśnāsi
yaj juhoṣi dadāsi yat
yat tapasyasi kaunteya
tat kuruṣva mad-arpaṇam

“Vše co děláš, vše co jíš, vše co obětuješ a rozdáváš, jakož i veškerou askezi, kterou podstupuješ, dělej jako oběť Mně, ó synu Kuntī.” (Bg. 9.27) Jsme-li si vědomi Kṛṣṇy, můžeme hmotného majetku a bohatství získaného minulými zbožnými činnostmi plně využít v náš prospěch v tomto i příštím životě. Neměli bychom se snažit vlastnit víc než nezbytně potřebujeme. Dostaneme-li víc, měli bychom přebytek zapojit do služby Pánu. Pak budou podmíněná duše, svět a Kṛṣṇa šťastní, a to je cílem života.

Verš

ekadāsat-prasaṅgān nikṛta-matir vyudaka-srotaḥ-skhalanavad ubhayato ’pi duḥkhadaṁ pākhaṇḍam abhiyāti.

Synonyma

ekadā — někdy; asat-prasaṅgāt — vlivem společnosti neoddaných, kteří se staví proti védským zásadám a vymýšlejí různé cesty náboženství; nikṛta-matiḥ — jehož inteligence byla přivedena do odporného stavu, kdy popírá autoritu Nejvyšší Osobnosti Božství; vyudaka-srotaḥ — do řek s nedostatkem vody; skhalana-vat — jako skok; ubhayataḥ — z obou stran; api — ačkoliv; duḥkha-dam — působí utrpení; pākhaṇḍam — ateistickou cestu; abhiyāti — vyhledává.

Překlad

Podmíněná duše někdy pro zmírnění utrpení v lese hmotného světa přijímá laciná požehnání od ateistů. V jejich společnosti pak ztrácí veškerou inteligenci. Je to totéž jako skočit do mělké řeky — výsledkem je, že si člověk pouze rozbije hlavu. Neuleví si od horka a v obou směrech trpí. Svedená podmíněná duše také vyhledává takzvané sādhuy a svāmī, kteří káží proti zásadám Ved. Nezíská od nich žádný prospěch — ani v současnosti, ani v budoucnosti.

Význam

Vždy se najdou podvodníci, kteří si vymýšlejí vlastní způsoby duchovní realizace. S touhou po nějakém hmotném prospěchu vyhledává podmíněná duše tyto falešné sannyāsīny a yogīny, aby jí dali laciná požehnání, ale žádný prospěch od nich nezíská; ani duchovní, ani hmotný. V tomto věku žije mnoho podvodníků, kteří předvádějí různé kejklířství a kouzla. Dokonce vytvářejí i zlato, aby oslnili své stoupence, a ti je potom považují za Boha. Takové podvádění je v Kali-yuze velice rozšířené. Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura popisuje skutečného gurua takto:

saṁsāra-dāvānala-līḍha-loka-
trāṇāya kāruṇya-ghanāghanatvam
prāptasya kalyāṇa-guṇārṇavasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

Člověk má vyhledat gurua, který dokáže uhasit planoucí požár tohoto hmotného světa, boje o přežití. Lidé chtějí být podvedeni, a proto jdou za yogīny a svāmīmi, kteří předvádějí různé triky, ale žádné triky nemohou zmírnit utrpení hmotného života. Je-li schopnost vyrábět zlato měřítkem pro to, kdo je Bůh, proč potom nepřijmout Kṛṣṇu, vlastníka celého vesmíru, v němž se nacházejí nesčetné tuny zlata? Jak bylo uvedeno dříve, barva zlata se přirovnává k bludičce nebo žluté stolici. Člověk by se proto neměl nechat okouzlit guruy, kteří vytvářejí zlato, ale raději s upřímností vyhledat oddaného, jako je Jaḍa Bharata. Jaḍa Bharata poučil Rahūgaṇu Mahārāje tak dokonale, že se král zbavil tělesného pojetí. Nikdo nemůže dosáhnout štěstí přijetím falešného gurua. Gurua je třeba přijmout tak, jak doporučuje Śrīmad-Bhāgavatam (11.3.21): tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam — člověk má vyhledat pravého gurua, aby se ho dotazoval na nejvyšší prospěch v životě. Takový guru je popsán následovně: śābde pare ca niṣṇātam. Pravý guru nevytváří zlato a nežongluje se slovy. Je dobře obeznámený se závěry védského poznání (vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ), prostý všeho hmotného znečištění a plně zaměstnaný ve službě Kṛṣṇovi. Podaří-li se člověku získat prach z lotosových nohou takového gurua, bude jeho život úspěšný. Jinak jeho plány selžou jak v tomto, tak v příštím životě.

Verš

yadā tu para-bādhayāndha ātmane nopanamati tadā hi pitṛ-putra-barhiṣmataḥ pitṛ-putrān vā sa khalu bhakṣayati.

Synonyma

yadā — když; tu — ale (naneštěstí); para-bādhayā — přestože vykořisťuje všechny ostatní; andhaḥ — slepý; ātmane — pro sebe; na upanamati — nepřipadne mu jeho podíl; tadā — tehdy; hi — jistě; pitṛ-putra — otce nebo synů; barhiṣmataḥ — nepatrné jako stéblo trávy; pitṛ-putrān — otec nebo synové; — nebo; saḥ — ona (podmíněná duše); khalu — vskutku; bhakṣayati — působí potíže.

Překlad

Když se podmíněná duše v tomto hmotném světě nedokáže zaopatřit, přestože vykořisťuje druhé, snaží se využít svého otce nebo syna a vezme mu jeho vlastnictví, i kdyby bylo zcela zanedbatelné. V případě, že od svého otce, syna či jiných příbuzných nemůže nic získat, nezdráhá se jim působit všemožné potíže.

Význam

Jednou jsme skutečně viděli zbídačelého muže, který ukradl ozdoby své dceři, jen aby se zaopatřil. Anglické přísloví říká, že v nouzi je vše dovoleno. Když podmíněná duše něco potřebuje, zapomíná na své příbuzenské vztahy a vykořisťuje vlastního otce nebo syna. Ze Śrīmad-Bhāgavatamu se také dozvídáme, že v tomto věku Kali se již přibližuje doba, kdy budou lidé pro pár drobných zabíjet své příbuzné. Bez vědomí Kṛṣṇy budou čím dál více upadat do pekelných podmínek, ve kterých se budou dopouštět odporných činů.

Verš

kvacid āsādya gṛhaṁ dāvavat priyārtha-vidhuram asukhodarkaṁ śokāgninā dahyamāno bhṛśaṁ nirvedam upagacchati.

Synonyma

kvacit — někdy; āsādya — zakouší; gṛham — domácí život; dāva-vat — přesně jako planoucí lesní požár; priya-artha-vidhuram — bez čehokoliv prospěšného; asukha-udarkam — jehož výsledkem je jen čím dál více neštěstí; śoka-agninā — ohněm nářku; dahyamānaḥ — spalovaný; bhṛśam — velké; nirvedam — zklamání; upagacchati — obdrží.

Překlad

Rodinný život v tomto světě je totéž co planoucí lesní požár. Není v něm ani trocha štěstí a člověk postupně čím dál více upadá do neštěstí. V životě hospodáře není nic příznivého, co by přinášelo trvalý prospěch. Takto zapletenou podmíněnou duši spaluje oheň nářku. Někdy se zatracuje, jak je nešťastná, a jindy prohlašuje, že trpí, protože v minulém životě nevykonala žádné zbožné činnosti.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura zpívá ve své Gurv-aṣṭace:

saṁsāra-dāvānala-līḍha-loka-
trāṇāya kāruṇya-ghanāghanatvam

Život v tomto hmotném světě je jako planoucí lesní požár. Nikdo nejde do lesa požár založit, ale oheň se přesto vznítí. Každý chce být v hmotném světě šťastný, avšak utrpení hmotného života stále jen přibývá. Ten, kdo se ocitne v planoucím požáru hmotné existence, se někdy proklíná, ale kvůli svému tělesnému pojetí se nedokáže ze zapletení vyprostit, a proto trpí víc a víc.

Verš

kvacit kāla-viṣa-mita-rāja-kula-rakṣasāpahṛta-priyatama-dhanāsuḥ pramṛtaka iva vigata-jīva-lakṣaṇa āste.

Synonyma

kvacit — někdy; kāla-viṣa-mita — pokřivení časem; rāja-kula — členové vlády; rakṣasā — těmi, kteří jsou jako masožravé lidské bytosti; apahṛta — ukradený; priya-tama — nejdražší; dhana — v podobě majetku; asuḥ — jehož životní vzduch; pramṛtakaḥ — mrtvý; iva — jako; vigata-jīva-lakṣaṇaḥ — zbavený všech příznaků života; āste — zůstává.

Překlad

Členové vlády jsou vždy jako masožraví démoni zvaní Rākṣasové (lidojedi). Někdy se obrátí proti podmíněné duši a seberou jí všechno její nashromážděné bohatství. Podmíněná duše připravená o majetek, který si střádala celý život, ztrácí veškeré nadšení — vypadá, jako kdyby přišla o život.

Význam

Výraz rāja-kula-rakṣasā je velice významný. Śrīmad-Bhāgavatam byl sestaven zhruba před pěti tisíci lety, a přesto jsou členové vlády označováni jako Rākṣasové, masožraví démoni. Jsou-li proti někomu zaujatí, připraví ho o všechno bohatství, které si po dlouhou dobu pečlivě střádal. Nikdo nechce platit daně z příjmu — dokonce i sami členové vlády se jim snaží vyhnout — ale ve špatných časech jsou tyto daně vymáhány násilím a poplatníci jsou velice nešťastní.

Verš

kadācin manorathopagata-pitṛ-pitāmahādy asat sad iti svapna-nirvṛti-lakṣaṇam anubhavati.

Synonyma

kadācit — někdy; manoratha-upagata — získané mentální spekulací; pitṛ — otec; pitā-maha-ādi — nebo děd a další; asat — i když je dávno po smrti (a nikdo neví, že duše odešla); sat — otec nebo děd znovu přichází; iti — takto uvažuje; svapna-nirvṛti-lakṣaṇam — štěstí, jaké prožíváme ve snech; anubhavati — podmíněná duše cítí.

Překlad

Někdy si podmíněná duše představuje, že její otec nebo děd znovu přišel v podobě jejího syna nebo vnuka. Takto cítí štěstí, jaké někdy prožíváme ve snu, a libuje si v takových mentálních výmyslech.

Význam

Kvůli neznalosti skutečné existence Pána si podmíněná duše představuje mnoho věcí. Pod vlivem plodonosného jednání se setkává se svými příbuznými, otci, syny a dědy, stejně jako se shlukují stébla trávy v plynoucí řece. Za okamžik budou vlnami rozhozena a ztratí spolu veškeré spojení. V podmíněném životě je živá bytost dočasně ve styku s mnoha jinými podmíněnými dušemi. Spojují se jako rodinní členové a hmotná citová náklonnost je tak silná, že i poté, co otec či děd odejdou, si člověk libuje v myšlenkách, že se vracejí do rodiny v jiných podobách. Někdy se to může i stát, ale v každém případě je pravda, že podmíněná duše v takových výmyslech vyhledává potěšení.

Verš

kvacid gṛhāśrama-karma-codanāti-bhara-girim ārurukṣamāṇo loka-vyasana-karṣita-manāḥ kaṇṭaka-śarkarā-kṣetraṁ praviśann iva sīdati.

Synonyma

kvacit — někdy; gṛha-āśrama — v životě hospodáře; karma-codana — pravidel plodonosných činností; ati-bhara-girim — velkou horu; ārurukṣamāṇaḥ — chce vystoupit na; loka — hmotným; vyasana — k činnostem; karṣita-manāḥ — jehož mysl je přitahována; kaṇṭaka-śarkarā-kṣetram — pole plné trní a ostrých kamínků; praviśan — vstoupí na; iva — jako; sīdati — naříká.

Překlad

V životě hospodáře musí podmíněná duše vykonávat mnoho yajñí a plodonosných činností, zvláště vivāha-yajñu (svatební obřad pro syny a dcery) a obřad předání posvátné šňůry. To vše představuje povinnosti gṛhasthy, které jsou značně rozsáhlé a je namáhavé je vyplnit. Jsou přirovnány k velké hoře, kterou musí člověk zdolat, je-li poután k hmotným činnostem. Ten, kdo chce tyto obřady překonat, cítí bolest podobnou bodání trnů a kamínků zakoušenému při pokusu o zdolání hory. Takto podmíněná duše neomezeně strádá.

Význam

Existuje mnoho společenských činností pro udržení prestižního postavení ve společnosti. V různých zemích a společnostech jsou to různé festivaly a obřady. V Indii se od každého otce očekává, že ožení své syny a provdá své dcery; tím naplní svou zodpovědnost vůči rodině. Pořádání svateb je zvláště v této době velice obtížné. V současnosti nikdo nedokáže vykonat náležitý obřad či oběť a nikdo si také nemůže dovolit financovat svatby svých dětí. Hospodáři jsou proto velice nešťastní, když musí čelit těmto společenským povinnostem. Je to, jako kdyby je bodaly trny a zraňovaly kamínky. Hmotná připoutanost je však tak silná, že přes všechno utrpení se jí člověk nedokáže vzdát. Prahlāda Mahārāja proto doporučuje (Bhāg. 7.5.5):

hitvātma-pātaṁ gṛham andha-kūpaṁ
vanaṁ gato yad dharim āśrayeta

Takzvaně pohodlné rodinné postavení je přirovnáno k temné studně na poli. Když člověk spadne do temné studny zarostlé trávou, je ztracen, i když volá o pomoc ze všech sil. Vysoce pokročilí spiritualisté proto doporučují nepřijímat gṛhastha-āśram. Lepší je se připravovat v brahmacarya-āśramu na askezi, zůstat po celý život čistým brahmacārīnem, a vyhnout se tak bodavým trnům hmotného života v gṛhastha-āśramu. Gṛhastha musí přijímat pozvání od přátel a příbuzných a vykonávat různé obřady. Když takto jedná, je těmito věcmi okouzlený, přestože mu mohou chybět dostatečné fondy, aby s nimi pokračoval. Pro udržování životního stylu gṛhasthy musí člověk těžce pracovat, aby vydělal nějaké peníze; tak se zaplétá do hmotného života a trpí bodáním trnů.

Verš

kvacic ca duḥsahena kāyābhyantara-vahninā gṛhīta-sāraḥ sva-kuṭumbāya krudhyati.

Synonyma

kvacit ca — a někdy; duḥsahena — nesnesitelnému; kāya-abhyantara-vahninā — kvůli ohni hladu a žízně v těle; gṛhīta-sāraḥ — jemuž došla trpělivost; sva-kuṭumbāya — na členy své vlastní rodiny; krudhyati — rozhněvá se.

Překlad

Někdy je podmíněná duše tak sužována tělesným hladem a žízní, že jí dojde trpělivost a rozhněvá se na své vlastní milované syny, dcery a manželku. Je na ně zlá, a o to více trpí.

Význam

Śrīla Vidyāpati Ṭhākura zpívá:

tātala saikate,

vāri-bindu-sama,
suta-mita-ramaṇī-samāje

Štěstí rodinného života je přirovnáno ke kapce vody na poušti. Nikdo nemůže být v rodinném životě šťastný. Podle védské civilizace se člověk nesmí zříkat svých povinností vůči rodině, ale dnes každý ukončuje rodinný život rozvodem. Činí tak kvůli utrpení, které v něm zakouší. Někdy se pod vlivem tohoto utrpení zatvrdí vůči vlastním milujícím synům, dcerám a manželce. To je pouze část planoucího požáru lesa hmotné existence.

Verš

sa eva punar nidrājagara-gṛhīto ’ndhe tamasi magnaḥ śūnyāraṇya iva śete nānyat-kiñcana veda śava ivāpaviddhaḥ.

Synonyma

saḥ — ta podmíněná duše; eva — jistě; punaḥ — znovu; nidrā-ajagara — krajtou hlubokého spánku; gṛhītaḥ — pohlcená; andhe — v hluboké temnotě; tamasi — v nevědomosti; magnaḥ — pohroužená; śūnya-araṇye — v osamoceném lese; iva — jako; śete — leží; na — ne; anyat — jiného; kiñcana — cokoliv; veda — ví; śavaḥ — mrtvola; iva — jako; apaviddhaḥ — vyhozená.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī hovořil dále k Mahārājovi Parīkṣitovi: Můj milý králi, spánek je jako krajta. Krajta spánku vždy pohltí ty, kdo putují lesem hmotného života. Uštknuti touto krajtou zůstávají trvale v temnotě nevědomosti; jsou jako mrtvoly vyhozené do vzdáleného lesa. Podmíněné duše proto nechápou, co se v životě děje.

Význam

Hmotný život znamená být plně zabrán do jedení, spaní, sexu a bránění se. Z těchto činností je zvláště spaní bráno velice vážně. Když živá bytost spí, zcela zapomíná na cíl života a na to, co má dělat. V zájmu duchovní realizace se musíme snažit spánku co nejvíce vyhýbat. Gosvāmī z Vṛndāvanu prakticky vůbec nespali. Trochu samozřejmě spali, protože tělo spánek potřebuje, ale byly to dvě hodiny, a někdy i méně. Neustále se věnovali duchovnímu rozvoji. Nidrāhāra-vihārakādi-vijitau. Měli bychom kráčet ve stopách Gosvāmīch a snažit se omezit spánek, jídlo, sex a obranu.

Verš

kadācid bhagna-māna-daṁṣṭro durjana-danda-śūkair alabdha-nidrā-kṣaṇo vyathita-hṛdayenānukṣīyamāṇa-vijñāno ’ndha-kūpe ’ndhavat patati.

Synonyma

kadācit — někdy; bhagna-māna-daṁṣṭraḥ — jehož zuby pýchy jsou vylomené; durjana-danda-śūkaiḥ — podlými činnostmi zlých lidí, kteří jsou přirovnáni k určitému druhu hada; alabdha-nidrā-kṣaṇaḥ — který nemůže spát; vyathita-hṛdayena — zneklidněnou myslí; anukṣīyamāṇa — postupně zmenšované; vijñānaḥ — jehož skutečné vědomí; andha-kūpe — do slepé, zapomenuté studny; andha-vat — jako iluze; patati — padá.

Překlad

V lese hmotného světa někdy podmíněnou duši koušou podlí nepřátelé, kteří jsou přirovnáni k hadům a jiným tvorům. Kvůli úskokům nepřítele podmíněná duše klesá ze svého renomovaného postavení. Jelikož je plná úzkosti, nemůže ani spát. Tak je čím dál nešťastnější a postupně ztrácí svou inteligenci a vědomí. V tom stavu téměř neustále připomíná slepce, který spadl do temné studny nevědomosti.

Verš

karhi sma cit kāma-madhu-lavān vicinvan yadā para-dāra-para-drav-yāṇy avarundhāno rājñā svāmibhir vā nihataḥ pataty apāre niraye.

Synonyma

karhi sma cit — někdy; kāma-madhu-lavān — malé kapky smyslového požitku, který je jako med; vicinvan — vyhledává; yadā — když; para-dāra — manželku někoho jiného nebo jinou ženu než svou vlastní; para-dravyāṇi — peníze a majetek někoho jiného; avarundhānaḥ — přijímá za své; rājñā — vládou; svāmibhiḥ — nebo manželem či příbuznými oné ženy; nihataḥ — krutě zbitý; patati — klesá; apāre — do neomezeně; niraye — pekelných životních podmínek (vládního vězení za zločiny, jako je znásilnění, únos nebo krádež cizího majetku).

Překlad

Podmíněnou duši někdy přitahuje trocha štěstí získaná ze smyslového požitku, a proto vyhledá nedovolený sex nebo ukradne cizí majetek. Tehdy může být zatčena vládou nebo potrestána manželem či ochráncem dotyčné ženy. Pro trochu hmotného uspokojení tak klesá do pekelných podmínek a je uvězněna za znásilnění, únos, krádež a podobně.

Význam

Hmotný život je takový, že kvůli nedovolenému sexu, hazardování, požívání omamných látek a jedení masa je živá bytost neustále v nebezpečné situaci. Maso a omamné látky dráždí smysly čím dál více a podmíněná duše se stává obětí žen. Aby mohla vydržovat ženy, potřebuje peníze, a aby získala peníze, žebrá, půjčuje si nebo krade. Dopouští se tedy odporných činností, za které musí trpět jak v tomto životě, tak v příštím. Ti, kdo mají sklon k duchovnímu životu či jsou na cestě duchovní realizace, proto musí nedovoleného sexu zanechat. Mnoho oddaných kvůli němu pokleslo. Stává se, že začnou krást peníze a někdy poklesnou dokonce i z vysoce ctěného stavu odříkání. Potom přijímají podřadné služby a stávají se žebráky, aby si vydělali na živobytí. V śāstrách je proto řečeno: yan maithunādi-gṛhamedhi-sukhaṁ hi tuccham — materialismus se zakládá na sexu, ať už dovoleném či nedovoleném. Sex je plný nebezpečí i pro ty, kdo žijí životem hospodáře. Ať už má člověk k sexu oprávnění nebo ne, vždy přicházejí velké potíže. Bahu-duḥkha-bhāk — pohlavnímu styku následují mnohá strádání. Utrpení živé bytosti v hmotném životě neustále přibývá. Lakomec nedokáže správně použít svůj majetek a materialista podobně zneužívá lidské životní podoby. Místo aby toto tělo použil k duchovnímu osvobození, používá ho ke smyslovému požitku. Proto je označen za lakomce.

Verš

atha ca tasmād ubhayathāpi hi karmāsminn ātmanaḥ saṁsārāvapanam udāharanti.

Synonyma

atha — nyní; ca — a; tasmāt — kvůli tomu; ubhayathā api — jak v tomto, tak v příštím životě; hi — nepochybně; karma — plodonosné činnosti; asmin — na této cestě smyslového požitku; ātmanaḥ — živé bytosti; saṁsāra — hmotného života; āvapanam — živná půda nebo zdroj; udāharanti — autority na Vedy říkají.

Překlad

Učenci a transcendentalisté proto odsuzují materialistickou cestu plodonosného jednání, neboť je původním zdrojem a živnou půdou hmotného utrpení v tomto i příštím životě.

Význam

Karmī neznají cenu života, a proto vytvářejí situace, kvůli kterým v tomto i v příštím životě trpí. Jsou bohužel velice připoutaní k hmotnému smyslovému požitku, a proto si neuvědomují utrpení hmotné existence ani v tomto, ani v příštím životě. Vedy proto lidem přikazují probudit se k duchovnímu vědomí a všechny své činnosti použít k dosažení přízně Nejvyšší Osobnosti Božství. Samotný Pán říká v Bhagavad-gītě (9.27):

yat karoṣi yad aśnāsi
yaj juhoṣi dadāsi yat
yat tapasyasi kaunteya
tat kuruṣva mad-arpaṇam

“Vše co děláš, vše co jíš, vše co obětuješ a rozdáváš, jakož i veškerou askezi, kterou podstupuješ, dělej jako oběť Mně, ó synu Kuntī.”

Výsledků všech činností je třeba použít nikoliv pro uspokojování smyslů, ale pro misi Nejvyšší Osobnosti Božství. Nejvyšší Pán dává v Bhagavad-gītě veškeré informace o cíli života a na jejím konci požaduje odevzdat se Mu. Lidem se tento požadavek obvykle nelíbí, ale ten, kdo po mnoho životů rozvíjí duchovní poznání, se nakonec odevzdá Pánovým lotosovým nohám (bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate).

Verš

muktas tato yadi bandhād devadatta upācchinatti tasmād api viṣṇumitra ity anavasthitiḥ.

Synonyma

muktaḥ — osvobozený; tataḥ — z toho; yadi — jestliže; bandhāt — z vládního vězení nebo od bití ženina ochránce; deva-dattaḥ — muž jménem Devadatta; upācchinatti — bere mu peníze; tasmāt — tomu muži jménem Devadatta; api — opět; viṣṇu-mitraḥ — muž jménem Viṣṇumitra; iti — takto; anavasthitiḥ — bohatství nezůstává na jednom místě, ale putuje z ruky do ruky.

Překlad

Když podmíněná duše okradla nebo podvodem připravila jiného člověka o peníze, nějakým způsobem je drží ve svém vlastnictví a uniká trestu. Potom však přijde další člověk jménem Devadatta, který ji podvede a peníze jí vezme. Devadattovi je zase ukradne Viṣṇumitra. V každém případě peníze nezůstanou na jednom místě, ale putují z ruky do ruky. Z konečného hlediska si jich nikdo nemůže užívat a zůstávají majetkem Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Bohatství pochází od Lakṣmī, bohyně štěstí, a ta je majetkem Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnosti Božství. Bohyně štěstí nemůže setrvat nikde jinde než po boku Nārāyaṇa; další z jejích jmen je proto Cañcalā, “nestálá”. Bez společnosti svého manžela Nārāyaṇa nevydrží v klidu. Jednou se Lakṣmī zmocnil materialista Rāvaṇa — unesl Sītu, bohyni štěstí, která patřila Pánu Rāmovi. Výsledkem bylo, že celá Rāvaṇova rodina, veškeré jeho bohatství a celé království byly zničeny, bohyně štěstí Sītā byla vyrvána z jeho spárů a znovu se shledala s Pánem Rāmou. Všechno vlastnictví a bohatství tedy patří Kṛṣṇovi. Jak uvádí Bhagavad-gītā (5.29):

bhoktāraṁ yajña-tapasāṁ
sarva-loka-maheśvaram

“Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je skutečným příjemcem veškerých obětí a askeze a svrchovaným vlastníkem všech planetárních soustav.”

Pošetilí materialisté střádají peníze a okrádají jiné zloděje, ale nedokáží si finance udržet. V každém případě budou vydány. Jeden člověk podvede druhého a ten zase někoho jiného — nejlepším způsobem, jak vlastnit Lakṣmī, je tedy udržovat ji po boku Nārāyaṇa. To je záměrem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Uctíváme Lakṣmī (Rādhārāṇī) společně s Nārāyaṇem (Kṛṣṇou). Získáváme peníze z různých zdrojů, ale tyto peníze nepatří nikomu jinému než Rādě a Kṛṣṇovi (Lakṣmī-Nārāyaṇovi). Jsou-li používány ve službě Lakṣmī-Nārāyaṇovi, oddaný automaticky žije v bohatství. Chce-li si však někdo užívat Lakṣmī, jak to učinil Rāvaṇa, zákony přírody ho zničí a jakákoliv trocha majetku, kterou vlastní, mu bude odebrána. Smrt nakonec vezme vše, a smrt je představitelem Kṛṣṇy.

Verš

kvacic ca śīta-vātādy-anekādhidaivika-bhautikātmīyānāṁ daśānāṁ pratinivāraṇe ’kalpo duranta-cintayā viṣaṇṇa āste.

Synonyma

kvacit — někdy; ca — také; śīta-vāta-ādi — jako je chladný a silný vítr; aneka — různé; adhidaivika — vytvořené polobohy; bhautika — adhibhautika, vytvořené jinými živými bytostmi; ātmīyānām — adhyātmika, vytvořené tělem a myslí; daśānām — podmínek plných utrpení; pratinivāraṇe — v působení proti; akalpaḥ — neschopný; duranta — velice krutými; cintayā — bolestmi; viṣaṇṇaḥ — zasmušilý; āste — zůstává.

Překlad

Jelikož se podmíněná duše nedokáže bránit trojímu utrpení hmotné existence, je velice zasmušilá a její život je plný nářku. Toto trojí utrpení přichází buď jako mentální strádání způsobené polobohy (například v podobě mrazivého větru a nesnesitelného horka), nebo pochází od jiných živých bytostí či od vlastní mysli a těla.

Význam

Takzvaně šťastný materialista musí neustále podstupovat trojí životní utrpení, zvané adhidaivika, adhyātmika a adhibhautika. Proti nim nikdo nic nezmůže. Buď na člověka udeří všechny tři najednou, nebo je jedno nepřítomné a působí další. Proto je živá bytost plná úzkosti a obává se, že utrpení přijde z jedné či z druhé strany. Podmíněná duše je v každém případě sužována alespoň jedním z těchto tří druhů utrpení. Tomu se nemůže nikdo vyhnout.

Verš

kvacin mitho vyavaharan yat kiñcid dhanam anyebhyo vā kākiṇikā-mātram apy apaharan yat kiñcid vā vidveṣam eti vitta-śāṭhyāt.

Synonyma

kvacit — někdy; mithaḥ — navzájem; vyavaharan — obchodující; yat kiñcit — sebemenší množství; dhanam — peněz; anyebhyaḥ — od jiných; — nebo; kākiṇikā-mātram — velice malý obnos (dvacet mušliček kauri); api — jistě; apaharan — odebrání podvodem; yat kiñcit — sebemenší obnos; — nebo; vidveṣam eti — vytváří nepřátelství; vitta-śāṭhyāt — kvůli podvádění.

Překlad

Co se týče finančních transakcí, když jedna osoba podvede druhou o pár drobných, stanou se nepřáteli.

Význam

Tato situace se nazývá saṁsāra-dāvānala. Dokonce i při obyčejném obchodu mezi dvěma lidmi dochází soustavně k podvádění, protože podmíněná duše má čtyři nedostatky — podléhá iluzi, dopouští se omylů, její poznání je nedokonalé a má sklon podvádět. Dokud není živá bytost osvobozená od hmotného podmínění, tyto čtyři nedostatky ji vždy poznamenávají. Každý člověk má tedy sklon podvádět, který uplatňuje v obchodě či při finančních transakcích. Dva přátelé spolu například žijí v míru, ale jakmile mezi nimi dojde k obchodu, stanou se z nich kvůli jejich sklonu podvádět nepřátelé. Filozof obviňuje ekonoma, že je podvodník, ale když přijde do styku s penězi, ekonom ho může také obvinit z podvádění. Tak je tomu v hmotném životě vždy. Člověk může vyznávat vysokou filozofii, ale když potřebuje peníze, začne podvádět. Takzvaní vědci, filozofové a ekonomové tohoto hmotného světa jsou tak či onak jen obyčejní podvodníci. Vědci jsou podvodníci, protože ve jménu vědy předkládají mnohé nepravdy. Říkají, že poletí na Měsíc, ale ve skutečnosti jen obírají veřejnost o velké finanční obnosy na své experimenty. Nejsou schopni udělat nic užitečného. Dokud člověk nenalezne osobu, která je transcendentální čtyřem základním nedostatkům, neměl by od nikoho přijímat rady, aby se nestal obětí hmotného podmínění. Nejlepším postupem je přijmout radu a pokyny od Śrī Kṛṣṇy nebo Jeho pravého zástupce. Tak může být člověk šťastný v tomto i v příštím životě.

Verš

adhvany amuṣminn ima upasargās tathā sukha-duḥkha-rāga-dveṣa-bhayābhimāna-pramādonmāda-śoka-moha-lobha-mātsaryerṣyāva-māna-kṣut-pipāsādhi-vyādhi-janma-jarā-maraṇādayaḥ.

Synonyma

adhvani — na cestě hmotného života; amuṣmin — na té; ime — všechny tyto; upasargāḥ — věčné potíže; tathā — natolik také; sukha — takzvané štěstí; duḥkha — neštěstí; rāga — připoutanost; dveṣa — nenávist; bhaya — strach; abhimāna — falešná prestiž; pramāda — iluze; unmāda — šílenství; śoka — nářek; moha — zmatenost; lobha — chamtivost; mātsarya — závist; īrṣya — nepřátelství; avamāna — urážka; kṣut — hlad; pipāsā — žízeň; ādhi — soužení; vyādhi — nemoc; janma — zrození; jarā — stáří; maraṇa — smrt; ādayaḥ — a tak dále.

Překlad

V tomto materialistickém životě má živá bytost mnoho potíží, jak jsem se právě zmínil, a všechny jsou nepřekonatelné. Navíc má potíže pocházející z takzvaného štěstí, neštěstí, připoutanosti, nenávisti, strachu, falešné prestiže, iluze, šílenství, nářku, zmatenosti, chamtivosti, závisti, nepřátelství, urážky, hladu, žízně, soužení, nemoci, zrození, stáří a smrti. To vše dohromady působí materialistické živé bytosti pouze utrpení.

Význam

Podmíněná duše musí pro pouhé uspokojení smyslů v tomto světě přijmout všechny tyto podmínky. I když se lidé prohlašují za velké vědce, ekonomy, filozofy, politiky a sociology, ve skutečnosti nejsou nic jiného než darebáci. Proto jsou v Bhagavad-gītě (7.15) popsáni jako mūḍhové a narādhamové:

na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ
prapadyante narādhamāḥ
māyayāpahṛta-jñānā
āsuraṁ bhāvam āśritāḥ

“Ti ničemové, kteří jsou zcela hloupí, kteří jsou nejnižší z lidí, jimž poznání vzala iluze a kteří přijímají ateistickou povahu démonů, se Mi neodevzdávají.”

Všichni tito materialisté jsou kvůli své pošetilosti označeni v Bhagavad-gītě jako narādhamové. Získali lidskou životní podobu, aby se osvobodili z hmotných pout, ale místo toho jsou čím dál více zmateni vlivem strastiplných hmotných podmínek. Proto jsou to narādhamové, nejnižší z lidí. Někdo se může ptát, zda vědci, filozofové, ekonomové a matematici jsou také narādhamové, a Nejvyšší Osobnost Božství odpovídá, že ano, neboť postrádají skutečné poznání. Jsou pouze pyšní na svou falešnou prestiž a postavení. Ve skutečnosti nevědí, jak dosáhnout úlevy od hmotného podmínění a obnovit svůj duchovní život, který je plný transcendentální blaženosti a poznání. Proto jen plýtvají časem a energií v honbě za takzvaným štěstím. To jsou kvalifikace démonů. V Bhagavad-gītě je řečeno, že má-li někdo všechny tyto démonské vlastnosti, stává se mūḍhou. Z toho důvodu závidí Nejvyšší Osobnosti Božství a život za životem se rodí v démonských rodinách; převtěluje se z jednoho démonského těla do druhého. Tak zapomíná na svůj vztah s Kṛṣṇou a zůstává narādhamou v odporných podmínkách život za životem.

Verš

kvāpi deva-māyayā striyā bhuja-latopagūḍhaḥ praskanna-viveka-vijñāno yad-vihāra-gṛhārambhākula-hṛdayas tad-āśrayāvasakta-suta-duhitṛ-kalatra-bhāṣitāvaloka-viceṣṭitāpahṛta-hṛdaya ātmānam ajitātmāpāre ’ndhe tamasi prahiṇoti.

Synonyma

kvāpi — někde; deva-māyayā — vlivem iluzorní energie; striyā — v podobě jeho dívky nebo manželky; bhuja-latā — krásnými pažemi, které jsou přirovnány ke křehkým popínavým rostlinám v lese; upagūḍhaḥ — pevně obejmutý; praskanna — ztracená; viveka — všechna inteligence; vijñānaḥ — vědecké poznání; yat-vihāra — pro požitek manželky; gṛha-ārambha — najít dům či byt; ākula-hṛdayaḥ — jehož srdce je uchvácené; tat — toho domu; āśraya-avasakta — kdo jsou pod ochranou; suta — synů; duhitṛ — dcer; kalatra — manželky; bhāṣita-avaloka — rozhovory a jejich krásnými pohledy; viceṣṭita — činnostmi; apahṛta-hṛdayaḥ — jehož vědomí je unesené; ātmānam — sebe; ajita — neovládnuté; ātmā — jehož vlastní já; apāre — do neomezené; andhe — slepé, neproniknutelné temnoty; tamasi — do pekelného života; prahiṇoti — vrhá.

Překlad

Někdy je podmíněná duše přitahována zosobněnou iluzí (svou manželkou či dívkou) a dychtí po ženském objetí. Tak ztrácí svou inteligenci, jakož i poznání životního cíle. Tehdy přestane usilovat o duchovní rozvoj, přehnaně přilne ke své manželce či dívce a snaží se jí opatřit vhodný byt. Pod ochranou onoho domova je pak i nadále velice zaměstnaná a uchvácená hovory, pohledy a činnostmi své manželky a dětí. Tímto způsobem přichází o své vědomí Kṛṣṇy a vrhá se do husté temnoty hmotné existence.

Význam

Když je podmíněná duše v objetí své milované manželky, zapomíná na vše o vědomí Kṛṣṇy. Čím více lpí na své ženě, tím více se zaplétá do rodinného života. Bengálský básník jménem Bankim Candra říká, že v očích milence je milenka vždy velice krásná, i když je ošklivá. Tato přitažlivost se nazývá deva-māyā. Vzájemná přitažlivost mezi mužem a ženou je pro oba příčinou otroctví. Muž i žena ve skutečnosti patří k parā prakṛti, vyšší energii Pána, ale oba jsou prakṛti (ženského rodu). Jelikož si však oba chtějí jeden druhého užívat, jsou někdy označováni jako puruṣa (mužského rodu). Ani jeden z nich není skutečný puruṣa, ale oba je lze takto povrchně označit. Jakmile se muž a žena vezmou, přilnou k domovu a rodinnému krbu, půdě, přátelství a penězům. Tímto způsobem jsou oba polapeni v hmotné existenci. Výraz bhuja-latā-upagūḍha—“objímaný krásnými pažemi, které jsou přirovnané k popínavým rostlinám” — vyjadřuje, jak je podmíněná duše spoutána v tomto hmotném světě. Produkty pohlavního života — synové a dcery — budou nepochybně následovat. Tak vypadá hmotná existence.

Verš

kadācid īśvarasya bhagavato viṣṇoś cakrāt paramāṇv-ādi-dvi-parārdhāpavarga-kālopalakṣaṇāt parivartitena vayasā raṁhasā harata ābrahma-tṛṇa-stambādīnāṁ bhūtānām animiṣato miṣatāṁ vitrasta-hṛdayas tam eveśvaraṁ kāla-cakra-nijāyudhaṁ sākṣād bhagavantaṁ yajña-puruṣam anādṛtya pākhaṇḍa-devatāḥ kaṅka-gṛdhra-baka-vaṭa-prāyā ārya-samaya-parihṛtāḥ sāṅketyenābhidhatte.

Synonyma

kadācit — někdy; īśvarasya — Nejvyššího Pána; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; viṣṇoḥ — Pána Viṣṇua; cakrāt — od disku; paramāṇu-ādi — počínaje časem nepatrných atomů; dvi-parārdha — délka života Brahmy; apavarga — konče; kāla — času; upalakṣaṇāt — s příznaky; parivartitena — otáčení; vayasā — chronologickým pořadím věků; raṁhasā — rychle; harataḥ — odebírá; ā-brahma — počínaje Pánem Brahmou; tṛṇa-stamba-ādīnām — až po malé trsy trávy; bhūtānām — všech živých bytostí; animiṣataḥ — bez mrknutí oka (neomylně); miṣatām — před očima živých bytostí (aniž by tomu mohly zabránit); vitrasta-hṛdayaḥ — s obavami v srdci; tam — o Něho; eva — jistě; īśvaram — Nejvyššího Pána; kāla-cakra-nija-āyudham — Jehož osobní zbraní je disk času; sākṣāt — přímo; bhagavantam — Nejvyšší Osobnost Božství; yajña-puruṣam — Jenž přijímá všechny druhy obětních obřadů; anādṛtya — aniž by se staral o; pākhaṇḍa-devatāḥ — smyšlené inkarnace Boha (polobozi či bozi, kteří jsou výtvorem člověka); kaṅka — káňata; gṛdhra — supi; baka — volavky; vaṭa-prāyāḥ — jako vrány; ārya-samaya-parihṛtāḥ — kteří jsou zavrženi autorizovanými védskými písmy, jež uznávají Árjové; sāṅketyena — na základě smyšlenky, nepodložené autoritou písem; abhidhatte — přijímá jako hodné uctívání.

Překlad

Osobní zbraň, kterou používá Pán Kṛṣṇa — Jeho disk — se nazývá hari-cakra, disk Pána Hariho. Touto cakrou je kolo času. Sahá od počátku atomů až po okamžik smrti Pána Brahmy a ovládá všechny činnosti. Neustále se otáčí a ukrajuje ze životů živých bytostí, počínaje Pánem Brahmou a konče nepatrným stéblem trávy. Tímto způsobem člověk prochází z kojeneckého věku do dětství, mládí a dospělosti, a tak se blíží ke konci svého života. Toto kolo času není možné zastavit. Je velice přesné, protože je osobní zbraní Nejvyšší Osobnosti Božství. Někdy chce podmíněná duše ve strachu z blížící se smrti uctívat někoho, kdo by ji mohl zachránit před bezprostředním nebezpečím. Přesto se však nestará o Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, Jehož zbraní je nepřemožitelný časový faktor. Místo toho se podmíněná duše uchyluje k falešným bohům, o kterých se zmiňují neautorizovaná písma. Takoví bozi jsou jako káňata, supi, volavky a vrány. Védská písma se na ně neodvolávají. Bezprostřední smrt je jako útok lva a supi, káňata, vrány ani volavky nemohou člověka před takovým útokem zachránit. Přijetí útočiště u neautorizovaných, člověkem vytvořených bohů nemůže nikoho vyrvat ze spárů smrti.

Význam

Je řečeno: hariṁ vinā mṛtiṁ na taranti. Bez přízně Hariho, Nejvyšší Osobnosti Božství, se nikdo nemůže zachránit před krutými spáry smrti. Bhagavad-gītā uvádí: mām eva ye prapadyante māyām etāṁ taranti te — každý, kdo se plně odevzdá Kṛṣṇovi, může být z krutých spárů hmotné přírody vysvobozen. Podmíněná duše se však někdy chce odevzdat nějakému polobohu, falešnému bohu, pseudoinkarnaci nebo falešnému svāmīmu či yogīnovi. Všichni tito podvodníci tvrdí, že se řídí náboženskými zásadami, a začali být také v současném věku Kali velice populární. Existuje mnoho pāṣaṇḍīch, kteří se bez odkazů na śāstry vydávají za inkarnace, a hloupí lidé je následují. Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, nám po Sobě zanechal Śrīmad-Bhāgavatam a Bhagavad-gītu. Darebáci se bez odkazů na tato autorizovaná písma obracejí na písma vytvořená člověkem a pokoušejí se s Pánem Kṛṣṇou soupeřit. To je největší potíž, se kterou se setkáváme při své snaze pozdvihnout úroveň duchovního vědomí v lidské společnosti. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy vynakládá veškeré úsilí na to, aby přivedlo lidi zpátky k vědomí Kṛṣṇy v jeho čisté podobě, ale podvodných pāṣaṇḍīch a ateistů je tolik, že jsme někdy uvedeni do rozpaků a uvažujeme, jak toto hnutí dále prosazovat. V žádném případě však nemůžeme přijmout neautorizované způsoby takzvaných inkarnací, bohů, podvodníků a šarlatánů, kteří jsou zde označeni za vrány, supy, káňata a volavky.

Verš

yadā pākhaṇḍibhir ātma-vañcitais tair uru vañcito brahma-kulaṁ samāvasaṁs teṣāṁ śīlam upanayanādi-śrauta-smārta-karmānuṣṭhā-nena bhagavato yajña-puruṣasyārādhanam eva tad arocayan śūdra-kulaṁ bhajate nigamācāre ’śuddhito yasya mithunī-bhāvaḥ kuṭumba-bharaṇaṁ yathā vānara-jāteḥ.

Synonyma

yadā — když; pākhaṇḍibhiḥ — působením pāṣaṇḍīch (ateistů); ātma-vañcitaiḥ — kteří jsou sami podvedení; taiḥ — jimi; uru — čím dál více; vañcitaḥ — podváděný; brahma-kulam — praví brāhmaṇové, kteří striktně následují védskou kulturu; samāvasan — usadí se mezi nimi, aby dělal duchovní pokrok; teṣām — jejich (brāhmaṇů, kteří se striktně řídí védskými zásadami); śīlam — dobrý charakter; upanayana-ādi — počínaje předáním posvátné šňůry neboli přípravou podmíněné duše k získání kvalifikace pravého brāhmaṇy; śrauta — podle védských zásad; smārta — podle autorizovaných písem odvozených z Ved; karma-anuṣṭhānena — vykonávání činností; bhagavataḥ — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství; yajña-puruṣasya — Jenž je uctíván védskými obřady; ārādhanam — proces Jeho uctívání; eva — jistě; tat arocayan — nenachází v něm potěšení, protože jeho vykonávání je velice obtížné pro lidi, kteří nemají svědomí; śūdra-kulam — společnost śūdrů; bhajate — obrací se ke; nigama-ācāre — chováním podle védských zásad; aśuddhitaḥ — jelikož není očištěný; yasya — jehož; mithunī-bhāvaḥ — sexuální požitek neboli materialistický způsob života; kuṭumba-bharaṇam — udržování rodiny; yathā — jako; vānara-jāteḥ — společnosti opic neboli opičích potomků.

Překlad

Falešní svāmī, yogīni a inkarnace, kteří nevěří v Nejvyšší Osobnost Božství, jsou známí jako pāṣaṇḍī. Sami jsou pokleslí a podvedení, protože neznají skutečnou cestu duchovního pokroku, a každý, kdo se na ně obrátí, bude nepochybně také podveden. Takto oklamaný člověk se někdy uchýlí ke skutečným stoupencům védských zásad (brāhmaṇům či těm, kdo mají vědomí Kṛṣṇy), kteří každého učí, jak uctívat Nejvyšší Osobnost Božství ve shodě s védskými obřady. Tito darebáci však takové zásady nedokáží dodržovat; proto znovu poklesnou a uchýlí se k śūdrům, kteří jsou velmi zběhlí v zabezpečování sexu. Sex hraje velkou roli mezi zvířaty, jako jsou opice, a takové lidi, které sex probouzí k životu, lze nazvat potomky opic.

Význam

Poté, co živá bytost dokončí evoluční proces od vodních živočichů na zvířecí úroveň, dospěje nakonec do lidské podoby. Během evoluce neustále působí tři kvality hmotné přírody. Ti, kdo přicházejí do lidské podoby skrze kvalitu dobra (sattva-guṇa), byli ve své poslední zvířecí inkarnaci kravami. Ti, kdo přicházejí skrze kvalitu vášně (rajo-guṇa), byli předtím lvy a ti, kdo přicházejí skrze kvalitu nevědomosti (tamo-guṇa), byli opicemi. Ty, kdo přišli přes opičí druhy, považují v tomto věku moderní antropologové, jako je Darwin, za potomky opic. Zde se dozvídáme, že lidé, kteří se zajímají pouze o sex, nejsou skutečně o nic lepší než opice. Opice jsou velmi zběhlé v sexuálním požitku, a lékaři také někdy vyjímají opicím pohlavní žlázy a umísťují je do lidského těla, aby si člověk mohl i ve stáří užívat sexu. Tak vypadá pokrok moderní civilizace. V Indii chytají mnoho opic a posílají je do Evropy, aby jejich pohlavní žlázy mohly nahradit žlázy starých lidí. Ti, kdo skutečně pocházejí z opic, chtějí prostřednictvím sexu rozšiřovat své aristokratické rodiny. Vedy popisují rovněž určité obřady, které jsou zvláště určeny ke zdokonalení pohlavního styku a dosažení vyšších planetárních soustav, kde mu holdují polobozi. I polobozi velice tíhnou k sexu, protože se jedná o základní princip hmotného požitku.

Ze všeho nejdříve je podmíněná duše podvedená takzvanými svāmīmi, yogīny a inkarnacemi, za nimiž přichází pro úlevu od hmotného utrpení. Když s nimi není spokojená, přichází k oddaným a čistým brāhmaṇům, kteří se jí snaží povznést ke konečnému osvobození z hmotných pout. Podmíněná duše, jež postrádá svědomí, však nedokáže striktně dodržovat zásady zakazující nedovolený sex, požívání omamných látek, hazardování a jedení masa. Proto poklesne a uchýlí se k lidem, jež jsou jako opice. V hnutí pro vědomí Kṛṣṇy tito opičí žáci, kteří nejsou schopni dodržovat striktní usměrňující zásady, někdy poklesnou a snaží se vytvářet společnosti založené na sexu. To je důkaz, že takoví lidé jsou potomky opic, jak potvrzuje Darwin. V tomto verši je proto jasně řečeno: yathā vānara-jāteḥ.

Verš

tatrāpi niravarodhaḥ svaireṇa viharann ati-kṛpaṇa-buddhir anyonya-mukha-nirīkṣaṇādinā grāmya-karmaṇaiva vismṛta-kālāvadhiḥ.

Synonyma

tatra api — v tom stavu (ve společnosti lidských bytostí pocházejících z opic); niravarodhaḥ — bez rozpaků; svaireṇa — nezávisle, bez ohledu na cíl života; viharan — užívá si jako opice; ati-kṛpaṇa-buddhiḥ — jehož inteligence je otupělá, protože nevyužívá náležitě toho, čím je obdařen; anyonya — jeden druhého; mukha-nirīkṣaṇa-ādinā — když vidí obličeje (když muž vidí krásnou tvář ženy a žena vidí silně stavěné mužovo tělo, vždy začnou jeden po druhém toužit); grāmya-karmaṇā — kvůli hmotným činnostem pro smyslový požitek; eva — pouze; vismṛta — zapomenutá; kāla-avadhiḥ — omezená délka života (po níž může následovat evoluce směrem dolů nebo nahoru).

Překlad

Takto se spolu potomci opic navzájem stýkají a obecně jsou známí jako śūdrové. Bez rozpaků žijí a jednají, jak se jim zachce, aniž by znali cíl života. Jsou okouzleni, už jen když navzájem vidí své obličeje, které jim připomínají smyslový požitek. Neustále se věnují hmotným činnostem, známým jako grāmya-karma, a těžce pracují pro hmotný prospěch. Tímto způsobem zcela zapomínají, že jednoho dne jejich krátké životy skončí a že poklesnou do evolučního cyklu.

Význam

Kvůli své opičí inteligenci jsou někdy materialisté nazýváni śūdrové neboli potomci opic. Nezajímají se, jak probíhá evoluční proces, a nechtějí ani znát, co se stane po skončení jejich krátkého lidského života. To je postoj śūdrů. Mise Śrī Caitanyi Mahāprabhua, toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, se snaží povznést śūdry na úroveň brāhmaṇů, aby poznali skutečný cíl života. Materialisté jsou však bohužel příliš připoutaní ke smyslovému požitku, a proto nemají vážný zájem tomuto hnutí pomáhat; místo toho se ho někteří snaží potlačit. Zaměstnáním opic je totiž narušovat činnosti brāhmaṇů. Potomci opic zcela zapomínají, že musí zemřít, a jsou velice pyšní na vědecké poznání a pokrok hmotné civilizace. Slovo grāmya-karmaṇā označuje činnosti určené výhradně pro zlepšení tělesného pohodlí. V současné době je celá lidská společnost zaměstnána zlepšováním ekonomických podmínek a tělesného pohodlí. Lidé nemají zájem vědět, co se stane po smrti, a nevěří ani v převtělování duše. Vědeckým studiem evoluční teorie lze pochopit, že lidský život je rozcestím, z něhož je možné se vydat nahoru nebo dolů. Bhagavad-gītā (9.25) uvádí:

yānti deva-vratā devān
pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino 'pi mām

“Ti, kdo uctívají polobohy, se narodí mezi polobohy; ti, kdo uctívají předky, půjdou k předkům; ti, kdo uctívají duchy, se narodí mezi takovými bytostmi a ti, kdo uctívají Mě, budou žít se Mnou.”

V tomto životě se musíme připravit na dosažení lepšího postavení v příštím životě. Ti, kdo jsou v kvalitě vášně (rajo-guṇa), se obvykle chtějí dostat na nebeské planety. Někteří lidé jsou nevědomě degradováni do nižších zvířecích podob. Ti, kdo jsou v kvalitě dobra, se mohou zaměstnat oddanou službou a poté se vrátit domů, zpátky k Bohu (yānti mad-yājino 'pi mām). To je skutečný cíl lidského života. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se snaží přivést inteligentní lidské bytosti na úroveň oddané služby. Člověk nemá ztrácet čas snahou o dosažení lepšího postavení v hmotné existenci; měl by usilovat pouze o návrat domů, zpátky k Bohu. Pak budou všechny jeho problémy vyřešeny. Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.17) uvádí:

śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ
puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ
hṛdy antaḥ-stho hy abhadrāṇi
vidhunoti su-hṛt-satām

“Osobnost Božství Śrī Kṛṣṇa, který sídlí jako Paramātmā (Nadduše) v srdci každého a je dobrodincem pravdomluvných oddaných, zprošťuje srdce oddaného, dychtícího naslouchat Jeho poselství, touhy po hmotném požitku. Jsou-li Pánova poselství správně vyslechnuta a přednesena, jsou sama o sobě příznivá.”

Člověk musí dodržovat usměrňující zásady, jednat jako brāhmaṇa, zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a číst Bhagavad-gītu a Śrīmad-Bhāgavatam. Tak se očistí od nižších hmotných kvalit (tamo-guṇy a rajo-guṇy) a zbaven z nich plynoucí chamtivosti může dosáhnout naprostého klidu mysli. Tímto způsobem bude způsobilý pochopit Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, a svůj vztah k Němu, a dosáhnout tak nejvyšší dokonalosti (siddhiṁ paramāṁ gatāḥ).

Verš

kvacid drumavad aihikārtheṣu gṛheṣu raṁsyan yathā vānaraḥ suta-dāra-vatsalo vyavāya-kṣaṇaḥ.

Synonyma

kvacit — někdy; druma-vat — jako stromy (tak jako opice skáčou z jednoho stromu na druhý, podmíněná duše se převtěluje z jednoho těla do druhého); aihika-artheṣu — jen aby dosáhl lepšího světského pohodlí; gṛheṣu — v domech (nebo tělech); raṁsyan — nacházející potěšení (v jednom těle za druhým, buď v životě zvířat, lidí nebo polobohů); yathā — přesně jako; vānaraḥ — opice; suta-dāra-vatsalaḥ — milující své děti a manželku; vyavāya-kṣaṇaḥ — jenž tráví svůj volný čas sexuálním požitkem.

Překlad

Tak jako opice skáče z jednoho stromu na druhý, podmíněná duše skáče z jednoho těla do druhého. Opici nakonec chytí lovec a drží ji v zajetí, ze kterého se nedokáže vysvobodit. Stejně tak podmíněná duše, okouzlená prchavým sexuálním požitkem, ulpívá na různých druzích těl a je uvězněná v rodinném životě. Ten jí poskytuje festival chvilkové sexuální radosti, a proto je naprosto neschopná vymanit se ze spárů hmoty.

Význam

Śrīmad-Bhāgavatam (11.9.29) uvádí: viṣayaḥ khalu sarvataḥ syāt. Tělesné potřeby — jídlo, spánek, sex a obrana — jsou snadno dostupné v jakékoliv životní podobě. Zde je řečeno, že opice (vānara) si velmi libuje v sexu. Každý opičí samec si vydržuje alespoň dva tucty manželek a skáče z jednoho stromu na druhý, aby nějakou chytil. Jakmile ji chytí, má s ní okamžitě pohlavní styk. Zaměstnáním opičího samce je tedy skákat z jednoho stromu na druhý a užívat si sexu se svými manželkami. Podmíněná duše dělá totéž — převtěluje se z jednoho těla do druhého a holduje sexu. Tak zcela zapomíná, jak se osvobodit z hmotného zajetí. Někdy opici chytí lovec, který prodá její tělo lékařům, aby z něho mohli vyjmout žlázy ve prospěch jiné opice. K tomu všemu dochází ve jménu hospodářského rozvoje a vylepšeného pohlavního života.

Verš

evam adhvany avarundhāno mṛtyu-gaja-bhayāt tamasi giri-kandara-prāye.

Synonyma

evam — takto; adhvani — na cestě smyslového požitku; avarundhānaḥ — jelikož je uvězněn, zapomíná na skutečný smysl života; mṛtyu-gaja-bhayāt — ze strachu před slonem smrti; tamasi — do temnoty; giri-kandara-prāye — podobné temným jeskyním v horách.

Překlad

Když podmíněná duše v tomto hmotném světě zapomene na svůj vztah k Nejvyšší Osobnosti Božství a nezajímá se o vědomí Kṛṣṇy, věnuje se pouze různým druhům škodlivých a hříšných činností. Podléhá proto trojímu utrpení a ve strachu ze slona smrti upadá do temnoty horské jeskyně.

Význam

Každý se bojí smrti, a když na materialistu přijde nemoc a stáří, musí přijmout varování smrti nehledě na to, jak je silný. Poté, co podmíněná duše dostane toto varování, je velice zasmušilá. Její strach je přirovnán ke strachu prožívanému při vstoupení do temné horské jeskyně a smrt je přirovnána k velkému slonu.

Verš

kvacic chīta-vātādy-aneka-daivika-bhautikātmīyānāṁ duḥkhānāṁ pratinivāraṇe ’kalpo duranta-viṣaya-viṣaṇṇa āste.

Synonyma

kvacit — někdy; śīta-vāta-ādi — jako je krutá zima nebo vítr; aneka — mnohá; daivika — způsobená polobohy či silami, které jsou mimo naši kontrolu; bhautika — způsobená jinými živými bytostmi; ātmīyānām — způsobená podmíněným hmotným tělem a myslí; duḥkhānām — mnohá utrpení; pratinivāraṇe — působit proti; akalpaḥ — když není schopný; duranta — nepřekonatelná; viṣaya — ze spojení se smyslovým požitkem; viṣaṇṇaḥ — zasmušilá; āste — zůstává.

Překlad

Podmíněná duše trpí mnoha bídnými tělesnými podmínkami, jako je krutá zima a silný vítr. Trpí také kvůli činnostem jiných živých bytostí a přírodním pohromám. Když se proti tomu nemůže bránit a musí zůstat v ubohém postavení, je přirozeně velice zasmušilá, protože si chce užívat hmotných možností.

Verš

kvacin mitho vyavaharan yat kiñcid dhanam upayāti vitta-śāṭhyena.

Synonyma

kvacit — někdy nebo někde; mithaḥ vyavaharan — když spolu vedou obchodní jednání; yat — cokoliv; kiñcit — trochu; dhanam — hmotný prospěch nebo majetek; upayāti — získá; vitta-śāṭhyena — tím, že někoho podvodem připraví o majetek.

Překlad

Podmíněné duše někdy uzavírají finanční transakce, ale kvůli podvádění mezi nimi vznikne časem nepřátelství. I když se může jednat o nepatrný zisk, podmíněné duše přestávají být přáteli a stávají se z nich nepřátelé.

Význam

puṁsaḥ striyā mithunī-bhāvam etaṁ
tayor mitho hṛdaya-granthim āhuḥ
ato gṛha-kṣetra-sutāpta-vittair
janasya moho 'yam ahaṁ mameti

Podmíněná duše podobná opici je nejprve přitahována k sexu, a když dojde k pohlavnímu styku, ulpí na něm ještě více. Následně potřebuje jisté hmotné pohodlí — byt, dům, jídlo, přátele, majetek a tak dále. Aby tyto věci získala, musí podvádět druhé, a to vytváří nepřátelství i mezi těmi nejdůvěrnějšími přáteli. Někdy toto nepřátelství vzniká mezi podmíněnou duší a otcem či duchovním mistrem. Jestliže někdo není upevněný v dodržování usměrňujících zásad, může se stát, že se dopustí hanebných činů, i když je členem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Proto svým žákům radíme, aby striktně dodržovali usměrňující zásady; jinak budou toto nejdůležitější hnutí pro pozdvižení lidstva brzdit rozkoly mezi jeho členy. Ti, kdo mají vážný zájem šířit hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, to musí mít na paměti a striktně dodržovat usměrňující zásady, aby jejich mysl zůstala klidná.

Verš

kvacit kṣīṇa-dhanaḥ śayyāsanāśanādy-upabhoga-vihīno yāvad apratilabdha-manorathopagatādāne ’vasita-matis tatas tato ’vamānādīni janād abhilabhate.

Synonyma

kvacit — někdy; kṣīṇa-dhanaḥ — když nemá dostatek peněz; śayyā-āsana-aśana-ādi — podmínky pro spaní, sezení či jedení; upabhoga — hmotného požitku; vihīnaḥ — zbavený; yāvat — dokud; apratilabdha — nezíská; manoratha — svou touhou; upagata — obdržené; ādāne — zmocnit se nepoctivým způsobem; avasita-matiḥ — jehož mysl je odhodlaná; tataḥ — kvůli tomu; tataḥ — z toho; avamāna-ādīni — urážky a trest; janāt — od lidí; abhilabhate — dostává.

Překlad

Někdy podmíněná duše nemá peníze, a proto se jí nedostává uspokojivých podmínek — občas nemá dokonce ani místo k sezení a postrádá i další nezbytnosti. Upadá tedy do nouze a tehdy — když si nedokáže zajistit své potřeby čestnými prostředky — se rozhodne nečestně zmocnit cizího majetku. Když nemůže dostat to, co chce, sklízí od druhých jen urážky, a je z toho velice zasmušilá.

Význam

Říká se, že v nouzi je vše dovoleno. Když podmíněná duše potřebuje peníze na zaopatření základních životních potřeb, použije jakékoliv metody — žebrá, půjčuje si nebo krade. Místo aby získala věci, které potřebuje, je urážena a trestána. Nemá-li člověk vše dobře promyšlené a organizované, nedokáže hromadit bohatství nečestnými prostředky. I když se mu to podaří, nemůže se vyhnout trestu od vlády a potupě od lidí. Je mnoho příkladů významných lidí, kteří zpronevěřili peníze, byli dopadeni a vsazeni do vězení. Člověk se může vyhnout vězeňskému trestu, ale nevyhne se trestu Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který jedná prostřednictvím hmotné přírody. To popisuje Bhagavad-gītā (7.14): daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā. Příroda je velice krutá. Nikomu nepromine. Když na ni lidé nedbají, páchají nejrůznější hříšné činnosti, a proto musí trpět.

Verš

evaṁ vitta-vyatiṣaṅga-vivṛddha-vairānubandho ’pi pūrva-vāsanayā mitha udvahaty athāpavahati.

Synonyma

evam — takto; vitta-vyatiṣaṅga — kvůli finančním transakcím; vivṛddha — zvětšené; vaira-anubandhaḥ — panuje mezi nimi nepřátelství; api — ačkoliv; pūrva-vāsanayā — když jejich minulé bezbožné činnosti nesou své ovoce; mithaḥ — navzájem; udvahati — spojí se prostřednictvím svatby synů a dcer; atha — poté; apavahati — zruší manželství a rozvedou se.

Překlad

I když jsou lidé nepřáteli, chtějí znovu a znovu naplňovat své touhy, a proto někdy uzavírají svatby. Tato manželství bohužel nemají dlouhého trvání a zúčastněné osoby se zase rozvedou nebo se rozdělí nějakým jiným způsobem.

Význam

Již bylo řečeno, že každá podmíněná duše má sklony podvádět, a to platí i v manželství. Všude v tomto hmotném světě je jedna podmíněná duše nepřátelská vůči druhé. Na nějaký čas mohou být lidé přáteli, ale nakonec se znovu znepřátelí a bojují o peníze. Někdy uzavřou svatbu a pak se rozvedou nebo se rozdělí nějakým jiným způsobem. Všeobecně vzato, jednota není nikdy trvalá. Kvůli sklonu podvádět zůstávají obě strany navzájem nepřátelské. Dokonce i ve vědomí Kṛṣṇy dochází k odloučení a vzniká nepřátelství vlivem převládajících hmotných sklonů.

Verš

etasmin saṁsārādhvani nānā-kleśopasarga-bādhita āpanna-vipanno yatra yas tam u ha vāvetaras tatra visṛjya jātaṁ jātam upādāya śocan muhyan bibhyad-vivadan krandan saṁhṛṣyan gāyan nahyamānaḥ sādhu-varjito naivāvartate ’dyāpi yata ārabdha eṣa nara-loka-sārtho yam adhvanaḥ pāram upadiśanti.

Synonyma

etasmin — na této; saṁsāra — strastiplných podmínek; adhvani — cestě; nānā — různými druhy; kleśa — utrpení; upasarga — problémy hmotné existence; bādhitaḥ — obtěžovaný; āpanna — někdy získává; vipannaḥ — někdy ztrácí; yatra — v čemž; yaḥ — kdo; tam — jeho; u ha vāva — nebo; itaraḥ — někdo jiný; tatra — poté; visṛjya — vzdá se; jātam jātam — nově narozené; upādāya — přijímá; śocan — naříká; muhyan — pod vlivem iluze; bibhyat — obává se; vivadan — někdy hlasitě volá; krandan — někdy pláče; saṁhṛṣyan — někdy je spokojený; gāyan — zpívá; nahyamānaḥ — spoutaný; sādhu-varjitaḥ — daleko od světců; na — ne; eva — jistě; āvartate — získává; adya api — dokonce až dosud; yataḥ — od koho; ārabdhaḥ — započaté; eṣaḥ — toto; nara-loka — hmotného světa; sa-arthaḥ — živé bytosti, které sledují svůj vlastní zájem; yam — koho (Nejvyšší Osobnost Božství); adhvanaḥ — cesty hmotné existence; pāram — druhý konec; upadiśanti — světci naznačují.

Překlad

Cesta tohoto hmotného světa je plná hmotného utrpení a podmíněná duše je znepokojována mnoha problémy. Někdy ztrácí a jindy získává. V každém případě je cesta plná nebezpečí. Někdy je podmíněná duše smrtí nebo jinými okolnostmi odloučena od svého otce; poté na něho zapomene a postupně přilne k druhým, například ke svým dětem. Takto je někdy pod vlivem iluze a bojí se. Někdy strachy hlasitě naříká. Někdy je spokojená s tím, jak udržuje svou rodinu, a někdy má radost a sladce si zpívá. Tímto způsobem se zaplétá a zapomíná, že je od nepaměti odloučena od Nejvyšší Osobnosti Božství. Tak putuje po nebezpečné cestě hmotné existence a není na ní vůbec šťastná. Seberealizované osoby jednoduše přijímají útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství, aby se z této nebezpečné hmotné existence vymanily. Nikdo se nedostane ze zajetí hmotné existence, aniž by přijal cestu oddanosti. Závěr je, že nikdo nemůže být v hmotném životě šťastný. Je třeba začít rozvíjet vědomí Kṛṣṇy.

Význam

Každý zdravý člověk po důkladném rozboru materialistického způsobu života pochopí, že v tomto světě neexistuje ani trocha štěstí. Jelikož se však podmíněná duše již od nepaměti nachází na této cestě nebezpečí, aniž by se stýkala se světci, pod vlivem iluze si chce tohoto hmotného světa užívat. Hmotná energie jí někdy dává příležitost pocítit takzvané štěstí, ale zároveň ji neustále trestá. Proto je řečeno: daṇḍya-jane rājā yena nadīte cubāya (Cc. Madhya 20.118). Materialistický život znamená ustavičné neštěstí, ale někdy přijímáme jako štěstí to, co zakoušíme v přestávkách mezi neštěstím. Odsouzený člověk je někdy střídavě potápěn pod vodu a vytahován. To vše je ve skutečnosti součástí trestu, ale když je provinilec nad vodou, cítí se lépe. Taková je situace podmíněné duše. Všechny śāstry proto doporučují sdružovat se s oddanými a světci.

’sādhu-saṅga', ’sādhu-saṅga'—sarva-śāstre kaya
lava-mātra sādhu-saṅge sarva-siddhi haya

(Cc. Madhya 22.54)

Pouhá chvilka ve společnosti oddaných může přinést podmíněné duši vysvobození z této strastiplné hmotné situace. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se proto snaží dát každému příležitost stýkat se se svatými lidmi. Všichni členové této Společnosti pro vědomí Kṛṣṇy proto musí být sami dokonalými sādhuy, aby byli nadějí pro pokleslé podmíněné duše. To je nejlepší humanitární činnost.

Verš

yad idaṁ yogānuśāsanaṁ na vā etad avarundhate yan nyasta-daṇḍā munaya upaśama-śīlā uparatātmānaḥ samavagacchanti.

Synonyma

yat — které; idam — toto svrchované sídlo Nejvyšší Osobnosti Božství; yoga-anuśāsanam — jehož lze dosáhnout jedině praktikováním oddané služby; na — ne; — ani; etat — tuto cestu osvobození; avarundhate — získají; yat — proto; nyasta-daṇḍāḥ — ti, kdo zanechali nepřátelství vůči druhým; munayaḥ — světci; upaśama-śīlāḥ — kteří jsou nyní naprosto klidní; uparata-ātmānaḥ — kteří ovládají mysl a smysly; samavagacchanti — velice snadno získají.

Překlad

Světci, kteří jsou přáteli všech živých bytostí, mají klidné vědomí. Ovládají své smysly a mysl a snadno dosahují cesty osvobození, cesty zpátky k Bohu. Materialista se s nimi však nedokáže stýkat, jelikož nešťastně přilnul ke strastiplným hmotným podmínkám.

Význam

Velký světec Jaḍa Bharata popsal strastiplnou situaci i způsob, jak se z ní dostat. Jedinou cestou ven jsou styky s oddanými, a ty jsou velice snadné. Tuto příležitost dostávají i nešťastníci, ale vlivem svého nešťastného stavu se nedokáží čistým oddaným odevzdat, a proto neustále trpí. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy přesto naléhá, aby se každý vydal touto cestou tak, že přijme zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Kazatelé vědomí Kṛṣṇy chodí ode dveří ke dveřím, aby sdělili lidem, jak se mohou osvobodit od strastiplných podmínek hmotného života. Jak prohlásil Śrī Caitanya Mahāprabhu: guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja — milostí Kṛṣṇy a gurua může živá bytost dostat semínko oddané služby. Je-li alespoň trochu inteligentní, může rozvíjet vědomí Kṛṣṇy a zbavit se hmotného utrpení.

Verš

yad api dig-ibha-jayino yajvino ye vai rājarṣayaḥ kiṁ tu paraṁ mṛdhe śayīrann asyām eva mameyam iti kṛta-vairānubandhāyāṁ visṛjya svayam upasaṁhṛtāḥ.

Synonyma

yat api — ačkoliv; dik-ibha-jayinaḥ — kteří jsou vítězní na všech stranách; yajvinaḥ — zkušení ve vykonávání velkých obětí; ye — kteří všichni; vai — vskutku; rāja-ṛṣayaḥ — velcí svatí králové; kim tu — ale; param — pouze tuto Zemi; mṛdhe — v bitvě; śayīran — položili; asyām — na této (Zemi); eva — vskutku; mama — moje; iyam — toto; iti — takto uvažující; kṛta — na které je stvořen; vaira-anu-bandhāyām — nepřátelství s druhými; visṛjya — vzdali se; svayam — svého života; upasaṁhṛtāḥ — zabiti.

Překlad

Žilo mnoho velkých králů, kteří byli zkušení ve vykonávání obětních obřadů a úspěšně dobývali jiná království, ale přestože měli takovou moc, nebyli schopni dosáhnout láskyplné služby Nejvyšší Osobnosti Božství. Důvodem bylo, že nedokázali překonat ani falešné vědomí “jsem toto tělo a toto je mé vlastnictví”. Proto jen vytvářeli nepřátelství se soupeřícími králi, bojovali s nimi a zemřeli, aniž by naplnili skutečné životní poslání.

Význam

Skutečným posláním života podmíněné duše je znovu ustanovit zapomenutý vztah s Nejvyšší Osobností Božství a zaměstnat se v oddané službě, aby po opuštění těla mohla obnovit vědomí Kṛṣṇy. Člověk se nemusí vzdávat své pozice brāhmaṇy, kṣatriyi, vaiśyi, śūdry a podobně. V jakémkoliv postavení může při vykonávání svých předepsaných povinností rozvíjet vědomí Kṛṣṇy tím, že se bude stýkat s oddanými — zástupci Kṛṣṇy, kteří učí této vědě. Velcí politici a vůdci v hmotném světě bohužel jen vytvářejí nepřátelství a nezajímají se o duchovní pokrok. Obyčejný člověk může mít z hmotného pokroku velikou radost, ale nakonec ho čeká prohra, protože se ztotožňuje s hmotným tělem a považuje vše, co je s ním spojené, za své vlastnictví. To je nevědomost. Ve skutečnosti mu nepatří nic, dokonce ani tělo. Dostává určité tělo na základě své karmy, a pokud ho nevyužívá k potěšení Nejvyšší Osobnosti Božství, jsou všechny jeho činnosti marné. Skutečný smysl života je popsán ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.13):

ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā
varṇāśrama-vibhāgaśaḥ
svanuṣṭhitasya dharmasya
saṁsiddhir hari-toṣaṇam

Skutečně nezáleží na tom, jakou činnost člověk vykonává. Dokáže-li uspokojovat Nejvyššího Pána, jeho život je úspěšný.

Verš

karma-vallīm avalambya tata āpadaḥ kathañcin narakād vimuktaḥ punar apy evaṁ saṁsārādhvani vartamāno nara-loka-sārtham upayāti evam upari gato ’pi.

Synonyma

karma-vallīm — popínavá rostlina plodonosného jednání; avalambya — přijme útočiště u; tataḥ — z té; āpadaḥ — nebezpečné nebo strastiplné situace; kathañcit — nějakým způsobem; narakāt — z pekelných podmínek života; vimuktaḥ — vysvobozený; punaḥ api — znovu; evam — takto; saṁsāra-adhvani — na cestě hmotné existence; vartamānaḥ — existuje; nara-loka-sa-artham — pole sobeckých hmotných činností; upayāti — vstupuje; evam — takto; upari — nahoru (na vyšší planetární soustavy); gataḥ api — i když je povýšený.

Překlad

Když podmíněná duše přijme útočiště u popínavé rostliny plodonosného jednání, může svými zbožnými činnostmi dosáhnout vyšších planetárních soustav, a tak se vysvobodit z pekelných podmínek. Naneštěstí tam však nemůže zůstat — poté, co sklidí výsledky svých zbožných činností, se musí vrátit na nižší planetární soustavy. Takto neustále putuje nahoru a dolů.

Význam

V této souvislosti říká Śrī Caitanya Mahāprabhu:

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja

(Cc. Madhya 19.151)

I když živá bytost putuje mnoho miliónů let, od doby stvoření po dobu zničení, nemůže se vysvobodit z cesty hmotné existence, dokud nezíská útočiště u lotosových nohou čistého oddaného. Tak jako se opice drží větve banyánu a myslí si, že si užívá, podmíněná duše, která nezná skutečný účel svého života, se drží cesty plodonosných činností (karma-kāṇḍa). Někdy díky těmto činnostem vystoupí nebeské planety a jindy znovu sestoupí na Zemi. To popisuje Śrī Caitanya Mahāprabhu slovy brahmāṇḍa bhramite. Má-li však Kṛṣṇovou milostí někdo to štěstí, že dosáhne útočiště u gurua, dostane se mu milostí Kṛṣṇy také poučení o tom, jak vykonávat oddanou službu Nejvyššímu Pánu. Tak získá klíč, jak se vymanit z tohoto nekonečného strastiplného stoupání a klesání v hmotném světě. Védský pokyn proto zní, že člověk má vyhledat duchovního mistra. Vedy prohlašují: tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet (Muṇḍaka Upaniṣad 1.2.12). Podobně v Bhagavad-gītě (4.34) Nejvyšší Osobnost Božství radí:

tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ

“Snaž se poznat pravdu tím, že se obrátíš na duchovního mistra. Pokorně se ho dotazuj a zároveň mu služ. Seberealizované duše ti mohou předat poznání, neboť uzřely pravdu.” Śrīmad-Bhāgavatam (11.3.21) dává podobnou radu:

tasmād guruṁ prapadyeta
jijñāsuḥ śreya uttamam
śābde pare ca niṣṇātaṁ
brahmaṇy upaśamāśrayam

“Každý, kdo si opravdu přeje dosáhnout skutečného štěstí, musí vyhledat pravého duchovního mistra a přijmout u něho útočiště prostřednictvím zasvěcení. Kvalifikací jeho duchovního mistra je, že na základě úvahy musí mít zrealizované závěry písem a musí být schopen o nich přesvědčit ostatní. Takové velké osobnosti, které se odevzdaly Nejvyššímu Bohu a ponechaly stranou všechny hmotné ohledy, je třeba chápat jako pravé duchovní mistry.” Rovněž Viśvanātha Cakravartī, velký vaiṣṇava, radí: yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ — “Milostí duchovního mistra člověk získá milost Kṛṣṇy.” To je stejná rada jako ta, kterou dal Śrī Caitanya Mahāprabhu (guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja). To je podstatné. Živá bytost musí dospět k vědomí Kṛṣṇy, a proto musí přijmout útočiště u čistého oddaného. Tak se může vysvobodit ze zajetí hmoty.

Verš

tasyedam upagāyanti —
ārṣabhasyeha rājarṣer
manasāpi mahātmanaḥ
nānuvartmārhati nṛpo
makṣikeva garutmataḥ

Synonyma

tasya — Jaḍa Bharaty; idam — toto oslavování; upagāyanti — zpívají; ārṣabhasya — Ṛṣabhadevova syna; iha — zde; rāja-ṛṣeḥ — velkého svatého krále; manasā api — byť jen v mysli; mahā-ātmanaḥ — velké osobnosti Jaḍa Bharaty; na — ne; anuvartma arhati — schopný následovat cestu; nṛpaḥ — jakýkoliv král; makṣikā — moucha; iva — jako; garutmataḥ — Garuḍy, jenž nosí Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Poté, co Śukadeva Gosvāmī shrnul učení Jaḍa Bharaty, pravil: Můj milý králi Parīkṣite, cesta naznačená Jaḍa Bharatou je jako cesta Garuḍy, jenž je Pánovým přepravcem, a obyčejní králové jsou jako mouchy. Mouchy nedokáží následovat cestu Garuḍy, a žádný z velkých králů a vítězných vůdců dosud nedokázal byť jen v mysli následovat tuto cestu oddané služby.

Význam

Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.3):

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścin māṁ vetti tattvataḥ

“Z mnoha tisíců lidí možná jeden usiluje o dokonalost a z těch, kteří dokonalosti dosáhli, Mě sotva jeden zná v pravdě.” Cesta oddané služby je velice obtížná; i pro velké krále, kteří porazili mnoho nepřátel. I když byli tito králové vítězní na bojišti, nedokázali překonat tělesné pojetí. Existuje mnoho velkých vůdců, yogīnů, svāmīch a takzvaných inkarnací, kteří se neustále oddávají mentální spekulaci a prohlašují se za dokonalé osobnosti, ale nakonec jsou neúspěšní. Následovat cestu oddané služby je nepochybně obtížné, ale může to být snadné, chce-li jít uchazeč ve stopách mahājany. V tomto věku je zde cesta Śrī Caitanyi Mahāprabhua, který přišel, aby osvobodil všechny pokleslé duše. Tato cesta je tak snadná, že se po ní může vydat každý, když začne zpívat svaté jméno Pána.

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā

Jsme velice spokojeni, že hnutí pro vědomí Kṛṣṇy tuto cestu zpřístupňuje, protože mnoho evropských a amerických chlapců a dívek bere tuto filozofii vážně a postupně spěje k dokonalosti.

Verš

yo dustyajān dāra-sutān
suhṛd rājyaṁ hṛdi-spṛśaḥ
jahau yuvaiva malavad
uttamaśloka-lālasaḥ

Synonyma

yaḥ — tento Jaḍa Bharata, který byl dříve Mahārājem Bharatou, synem Mahārāje Ṛṣabhadeva; dustyajān — čeho je těžké se vzdát; dāra-sutān — manželky a dětí, toho nejhonosnějšího rodinného života; suhṛt — přátel a příznivců; rājyam — království, které se rozpínalo po celém světě; hṛdi-spṛśaḥ — to, co se nachází v hloubi srdce; jahau — vzdal se; yuvā eva — už jako mladý muž; mala-vat — jako výkaly; uttama-śloka-lālasaḥ — který tak rád sloužil Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, Jenž je známý jako Uttamaśloka.

Překlad

Velký Mahārāja Bharata se v rozkvětu mládí vzdal všeho, protože nadevše rád sloužil Uttamaślokovi, Nejvyšší Osobnosti Božství. Vzdal se své krásné ženy, hodných dětí, velkých přátel a obrovské říše. Vzdát se těchto věcí je velice obtížné, ale Mahārāja Bharata byl na takové úrovni, že je opustil stejně, jako člověk opustí svůj trus poté, co se vykálí. Taková byla vznešenost Jeho Veličenstva.

Význam

Bůh se jmenuje Kṛṣṇa, protože je tak přitažlivý, že čistý oddaný se pro Něho dokáže vzdát všeho v tomto hmotném světě. Mahārāja Bharata byl ideální král, učitel a vládce lidstva. Vlastnil veškeré bohatství hmotného světa, ale Kṛṣṇa je tak přitažlivý, že Mahārāje Bharatu od všeho jeho hmotného vlastnictví odlákal k Sobě. Král přesto z nějakého důvodu našel zalíbení v malém jelínkovi, poklesl ze svého postavení a musel v příštím životě přijmout tělo jelena. Díky nesmírné Kṛṣṇově milosti na své postavení nezapomněl a uvědomoval si, jak poklesl. V dalším životě si proto jako Jaḍa Bharata dával velký pozor, aby nemrhal svou energií, a vydával se za hluchého a němého. Tak se mohl soustředit na svou oddanou službu. Od slavného krále Bharaty se musíme učit, jak být při rozvoji vědomí Kṛṣṇy opatrní. Malá nepozornost může naši oddanou službu načas zbrzdit. Žádná služba Nejvyšší Osobnosti Božství přesto není nikdy ztracena. Svalpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt (Bg. 2.40). I trocha upřímné oddané služby je trvalým kladem. Śrīmad-Bhāgavatam (1.5.17) uvádí:

tyaktvā sva-dharmaṁ caraṇāmbujaṁ harer
bhajann apakvo 'tha patet tato yadi
yatra kva vābhadram abhūd amuṣya kiṁ
ko vārtha āpto 'bhajatāṁ sva-dharmataḥ

Když je člověk jakýmkoliv způsobem přitahován ke Kṛṣṇovi, pak každá oddaná služba, kterou vykoná, je trvalým kladem. I když kvůli nezralosti nebo špatné společnosti poklesne, to, čeho dosáhl v oddané službě, se mu nikdy neztratí. Existuje pro to mnoho příkladů — Ajāmila, Mahārāja Bharata a mnozí další. Toto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy dává každému příležitost zaměstnat se alespoň na nějaký čas oddanou službou. Každá trocha služby bude člověku podnětem k pokroku, a jeho život tak bude úspěšný.

V tomto verši je Pán označen jako Uttamaśloka. Uttama znamená “nejlepší” a śloka znamená “věhlas”. Pán Kṛṣṇa oplývá v plné míře šesti vznešenými vlastnostmi a sláva je jednou z nich. Aiśvaryasya samagrasya vīryasya yaśasaḥ śriyaḥ. Kṛṣṇova sláva stále roste. My šíříme Kṛṣṇův věhlas prosazováním tohoto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Kṛṣṇova sláva se i dnes, pět tisíc let po bitvě na Kurukṣetře, šíří po celém světě. Každý významný člověk již jistě o Kṛṣṇovi slyšel; zvláště nyní, díky hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Dokonce i lidé, kteří nás nemají v oblibě a chtějí hnutí potlačit, také v nějaké souvislosti vyslovují Hare Kṛṣṇa. Říkají: “Tomu hnutí Hare Kṛṣṇa musíme učinit přítrž!” Tito hlupáci si neuvědomují skutečnou hodnotu tohoto hnutí, ale samotná jejich snaha ho kritizovat jim dává příležitost vyslovovat Hare Kṛṣṇa, a tím je úspěšná.

Verš

yo dustyajān kṣiti-suta-svajanārtha-dārān
prārthyāṁ śriyaṁ sura-varaiḥ sadayāvalokām
naicchan nṛpas tad-ucitaṁ mahatāṁ madhudviṭ-
sevānurakta-manasām abhavo ’pi phalguḥ

Synonyma

yaḥ — kdo; dustyajān — velmi obtížné se vzdát; kṣiti — Země; suta — děti; sva-jana-artha-dārān — příbuzní, bohatství a krásná manželka; prārthyām — žádoucí; śriyam — bohyně štěstí; sura-varaiḥ — nejlepšími z polobohů; sa-daya-avalokām — jehož milostivý pohled; na — ne; aicchat — přál si; nṛpaḥ — král; tat-ucitam — což se k němu zcela hodí; mahatām — velkých osobností (mahātmů); madhu-dviṭ — Pána Kṛṣṇy, který zabil démona Madhua; sevā-anurakta — přitahovaná láskyplnou službou; manasām — těch, jejichž mysl; abhavaḥ api — dokonce i osvobození; phalguḥ — zanedbatelné.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj milý králi, činnosti Bharaty Mahārāje jsou úžasné. Vzdal se všeho, čeho je pro druhé těžké se vzdát. Opustil své království, svou manželku a rodinu. Jeho bohatství bylo tak veliké, že mu ho záviděli i polobozi, ale přesto se ho vzdal. K takové velké osobnosti, jako byl on, se zcela hodilo být velkým oddaným. Dokázal se zříci všeho, protože ho tolik přitahovala krása, bohatství, sláva, poznání, síla a odříkání Nejvyšší Osobnosti Božství, Kṛṣṇy. Kṛṣṇa je tak přitažlivý, že se pro Něho člověk dokáže vzdát všeho, co je jinak žádoucí. Ti, jejichž mysl přitahuje láskyplná služba Pánu, považují za zanedbatelné dokonce i osvobození.

Význam

Tento verš potvrzuje, že Kṛṣṇa je všepřitažlivý. Mahārāja Bharata byl ke Kṛṣṇovi tak přitahován, že se vzdal všeho svého hmotného vlastnictví. Materialisty obyčejně takové vlastnictví velice láká.

ato gṛha-kṣetra-sutāpta-vittair
janasya moho 'yam ahaṁ mameti

(Bhāg. 5.5.8)

“Člověk začíná být přitahovaný ke svému tělu, domovu, majetku, dětem, příbuzným a bohatství. Takto zvětšuje svou životní iluzi a uvažuje v pojmech ,já a moje’.” Připoutanost k hmotným věcem je výsledkem působení iluze. Být přitahován k těmto věcem nemá žádnou cenu, neboť podmíněnou duši rozptylují. Náš život je úspěšný, když se pohroužíme do přitažlivosti Kṛṣṇovy síly, krásy a zábav, jak je popisuje desátý zpěv Śrīmad-Bhāgavatamu. Māyāvādīny přitahuje splynutí s Pánem, ale Kṛṣṇa je přitažlivější nežli tato touha. Slovo abhavaḥ znamená “nezrodit se znovu v hmotném světě”. Oddaný se nestará o to, zda se znovu narodí nebo ne. Je spokojený, může-li sloužit Pánu, ať je to v jakýchkoliv podmínkách. To je skutečné mukti.

īhā yasya harer dāsye
karmaṇā manasā girā
nikhilāsv apy avasthāsu
jīvan-muktaḥ sa ucyate

“Kdo jedná tak, aby tělem, myslí, inteligencí a slovy sloužil Kṛṣṇovi, je osvobozený dokonce již v tomto hmotném světě.” (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.187) Ten, kdo chce neustále sloužit Kṛṣṇovi, se zajímá o způsoby, jak přesvědčit lidi, že existuje Nejvyšší Osobnost Božství a že touto Nejvyšší Osobností Božství je Kṛṣṇa. Taková je jeho touha. Nezáleží mu na tom, zda je v nebi či v pekle. To se nazývá uttamaśloka-lālasa.

Verš

yajñāya dharma-pataye vidhi-naipuṇāya
yogāya sāṅkhya-śirase prakṛtīśvarāya
nārāyaṇāya haraye nama ity udāraṁ
hāsyan mṛgatvam api yaḥ samudājahāra

Synonyma

yajñāya — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, který přijímá výsledky všech velkých obětí; dharma-pataye — vládci či učiteli náboženských zásad; vidhi-naipuṇāya — který dává oddanému inteligenci, jak zkušeně následovat náboženské zásady; yogāya — zosobnění mystické yogy; sāṅkhya-śirase — který učil sāṅkhyovou filozofii či který dává poznání sāṅkhyi lidem světa; prakṛti-īśvarāya — nejvyššímu vládci tohoto vesmírného projevu; nārāyaṇāya — útočišti nesčetných živých bytostí (nara znamená “živé bytosti” a ayana je “útočiště”); haraye — Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, známému jako Hari; namaḥ — uctivé poklony; iti — takto; udāram — velmi hlasitě; hāsyan — s úsměvem; mṛgatvam api — i když v těle jelena; yaḥ — kdo; samudājahāra — recitoval.

Překlad

I když byl Mahārāja Bharata v těle jelena, nezapomněl na Nejvyšší Osobnost Božství. Proto když toto tělo opouštěl, hlasitě pronášel následující modlitbu: “Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je zosobněnou obětí. On je tím, kdo udílí výsledky obřadních činností. Je ochráncem náboženských systémů, zosobněním mystické yogy, zdrojem všeho poznání, vládcem celého stvoření a Nadduší v každé živé bytosti. Je krásný a přitažlivý. Opouštím toto tělo s tím, že se Mu klaním a doufám, že budu moci být neustále zaměstnaný Jeho transcendentální láskyplnou službou.” S těmito slovy Mahārāja Bharata opustil své tělo.

Význam

Celé Vedy jsou určeny pro pochopení karmy, jñāny a yogy—plodonosných činností, spekulativního poznání a mystické yogy. Bez ohledu na to, kterou cestu duchovní realizace přijmeme, je konečným cílem Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnost Božství. Živé bytosti jsou s Ním věčně spojené prostřednictvím oddané služby. Jak uvádí Śrīmad-Bhāgavatam: ante nārāyaṇa-smṛtiḥ — dokonalostí života je vzpomínat v okamžiku smrti na Nārāyaṇa. I když musel Bharata Mahārāja přijmout tělo jelena, vzpomínal při umírání v jelením těle na Nārāyaṇa, a následkem toho se poté narodil jako dokonalý oddaný v bráhmanské rodině. To potvrzuje výrok Bhagavad-gīty (6.41): śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe yoga-bhraṣṭo 'bhijāyate—“Ten, kdo poklesne z cesty seberealizace, se narodí v rodině brāhmaṇů nebo bohaté aristokracie.” I když Mahārāja Bharata přišel na svět v královské rodině, zanedbal své povinnosti a v příštím životě se narodil jako jelen. Jelikož byl v jelením těle velice opatrný, narodil se poté v bráhmanské rodině jako Jaḍa Bharata. Během tohoto života si byl neustále dokonale vědom Kṛṣṇy a přímočaře kázal poselství vědomí Kṛṣṇy, počínaje jeho pokyny Mahārājovi Rahūgaṇovi. Významné je zde slovo yogāya. Madhvācārya uvádí, že účelem aṣṭāṅga-yogy je dosáhnout spojení s Nejvyšší Osobností Božství; nikoliv předvádět nějaké hmotné dokonalosti.

Verš

ya idaṁ bhāgavata-sabhājitāvadāta-guṇa-karmaṇo rājarṣer bharatasyānucaritaṁ svasty-ayanam āyuṣyaṁ dhanyaṁ yaśasyaṁ svargyāpavargyaṁ vānuśṛṇoty ākhyāsyaty abhinandati ca sarvā evāśiṣa ātmana āśāste na kāñcana parata iti.

Synonyma

yaḥ — každý, kdo; idam — toto; bhāgavata — vznešenými oddanými; sabhājita — vysoce uctívané; avadāta — čisté; guṇa — jehož vlastnosti; karmaṇaḥ — a činnosti; rāja-ṛṣeḥ — velkého svatého krále; bharatasya — Bharaty Mahārāje; anucaritam — vyprávění; svasti-ayanam — sídlo všeho příznivého; āyuṣyam — které prodlužuje život; dhanyam — zvětšuje štěstí; yaśasyam — přináší věhlas; svargya — umožňuje dosažení vyšších planetárních soustav (cíle karmīch); apavargyam — dává vysvobození z tohoto hmotného světa a umožňuje splynout s Nejvyšším (cíl jñānīch); — nebo; anuśṛṇoti — neustále naslouchá, na cestě oddané služby; ākhyāsyati — popisuje pro dobro druhých; abhinandati — oslavuje vlastnosti oddaných a Nejvyššího Pána; ca — a; sarvāḥ — všechna; eva — jistě; āśiṣaḥ — požehnání; ātmanaḥ — pro sebe; āśāste — získává; na — ne; kāñcana — cokoliv; parataḥ — od kohokoliv jiného; iti — takto.

Překlad

Oddaní, jejichž zájmem je naslouchání a opěvování (śravaṇaṁ kīrtanam), rozmlouvají pravidelně o ryzích vlastnostech Bharaty Mahārāje a velebí jeho činnosti. Když člověk pokorně naslouchá o všepříznivém Mahārājovi Bharatovi a opěvuje ho, nepochybně se mu prodlouží život a naroste jeho hmotné bohatství. Může se stát velice slavným a snadno dosáhnout nebeských planet nebo osvobození splynutím s Pánem. Pouhým posloucháním, líčením a oslavováním činností Mahārāje Bharaty může člověk získat vše, po čem touží, a tak dosáhnout naplnění veškerých hmotných i duchovních přání. Nemusí o tyto věci žádat nikoho jiného, protože pouhým studiem života Mahārāje Bharaty může mít vše, co si přeje.

Význam

Tato čtrnáctá kapitola souhrnně popisuje les hmotné existence. Slovo bhavāṭavī označuje cestu hmotného života. Obchodník je živá bytost, která přichází do lesa hmotné existence, aby se pokusila vydělat peníze na smyslový požitek. Šest lupičů jsou smysly — oči, uši, nos, jazyk, dotek a mysl. Špatným vůdcem je zvrácená inteligence. Inteligence je určena pro rozvoj vědomí Kṛṣṇy, ale v hmotném životě ji místo toho zaměřujeme na získávání hmotných prostředků. Vše patří Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství, ale kvůli své zvrácené mysli a smyslům drancujeme Pánův majetek a věnujeme se uspokojování svých smyslů. Šakalové a tygři v lese jsou členové naší rodiny, a byliny a popínavé rostliny jsou naše hmotné touhy. Horská jeskyně je náš šťastný domov, a komáři a hadi jsou naši nepřátelé. Krysy, šelmy a supi jsou různé druhy zlodějů, kteří nám berou naše vlastnictví, a gandharva-pura je přelud v podobě těla a domova. Bludička je náš sklon být přitahováni zlatem a jeho barvou, a hmotné sídlo a bohatství jsou přísady pro náš hmotný požitek. Hurikán je tendence být přitahován manželkou, a písečná bouře je oslepující vášeň prožívaná během sexu. Polobozi ovládají různé směry a cvrček představuje hrubá slova, kterými nás napadá nepřítel v naší nepřítomnosti. Sova je ten, kdo nás přímo uráží, a bezbožné stromy jsou bezbožní lidé. Vyschlá řeka představuje ateisty, kteří nám působí potíže v tomto i příštím světě. Masožraví démoni jsou vládní úředníci a bodavé trny jsou překážky v hmotném životě. Nepatrná chuť zažívaná při sexu je naše touha užívat si s manželkou někoho jiného a mouchy jsou opatrovníci žen, jako je manžel, tchán, tchyně a tak dále. Sama popínavá rostlina jsou ženy všeobecně a lev je kolo času. Volavky, vrány a supi jsou takzvaní polobozi, falešní svāmī, yogīni a inkarnace. Ti všichni jsou příliš malí na to, aby někomu pomohli. Labutě jsou dokonalí brāhmaṇové a opice jsou marnotratní śūdrové, kteří se věnují jedení, spaní, sexu a obraně. Stromy, na nichž opice žijí, jsou naše domácnosti a slon je smrt, která přichází nakonec. Tato kapitola tak popisuje všechny složky hmotné existence.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke čtrnácté kapitole pátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Hmotný svět jako velký les požitku”.