Skip to main content

Sloka 7

Text 7

Verš

Text

kvacic cāśeṣa-doṣa-niṣadanaṁ purīṣa-viśeṣaṁ tad-varṇa-guṇa-nirmita-matiḥ suvarṇam upāditsaty agni-kāma-kātara ivolmuka-piśācam.
kvacic cāśeṣa-doṣa-niṣadanaṁ purīṣa-viśeṣaṁ tad-varṇa-guṇa-nirmita-matiḥ suvarṇam upāditsaty agni-kāma-kātara ivolmuka-piśācam.

Synonyma

Synonyms

kvacit — někdy; ca — také; aśeṣa — neomezených; doṣa — chyb; niṣadanam — zdroj; purīṣa — výkalů; viśeṣam — určitý druh; tat-varṇa-guṇa — jehož barva je stejná jako barva kvality vášně (načervenalá); nirmita-matiḥ — jehož mysl je v tom pohroužená; suvarṇam — zlato; upāditsati — chce získat; agni-kāma — touhou po ohni; kātaraḥ — jenž je soužený; iva — jako; ulmuka-piśācam — fosforeskující světlo známé jako bludička, která je někdy mylně považovaná za ducha.

kvacit — sometimes; ca — also; aśeṣa — unlimited; doṣa — of faults; niṣadanam — the source of; purīṣa — of stool; viśeṣam — a particular type; tat-varṇa-guṇa — whose color is the same as that of the mode of passion (reddish); nirmita-matiḥ — whose mind is absorbed in that; suvarṇam — gold; upāditsati — desiring to get; agni-kāma — by the desire for fire; kātaraḥ — who is troubled; iva — like; ulmuka-piśācam — a phosphorescent light known as a will-o’-the-wisp, which is sometimes mistaken for a ghost.

Překlad

Translation

Živá bytost má někdy zájem o žluté výkaly známé jako zlato a žene se za nimi. Toto zlato je zdrojem hmotného bohatství a závisti a díky němu si lze dopřát nedovoleného sexu, hazardování, jedení masa a požívání omamných látek. Ti, jejichž mysl je zcela pod vlivem kvality vášně, jsou přitahováni barvou zlata, stejně jako člověk trpící zimou v lese běží za fosforeskujícím světlem v bažinách, které považuje za oheň.

Sometimes the living entity is interested in the yellow stool known as gold and runs after it. That gold is the source of material opulence and envy, and it can enable one to afford illicit sex, gambling, meat-eating and intoxication. Those whose minds are overcome by the mode of passion are attracted by the color of gold, just as a man suffering from cold in the forest runs after a phosphorescent light in a marshy land, considering it to be fire.

Význam

Purport

Parīkṣit Mahārāja řekl Kali-yuze, aby okamžitě opustila jeho království a usadila se na čtyřech místech: v nevěstincích, prodejnách alkoholu, na jatkách a v hernách. Kali-yuga ho však požádala, aby jí přidělil jedno místo, které všechna čtyři zahrnuje, a Parīkṣit Mahārāja jí dal to místo, kde se přechovává zlato. Ve zlatě jsou zahrnuty čtyři principy hříchu, a podle zásad duchovního života je proto třeba se mu co nejvíce vyhýbat. Kde je zlato, tam bude jistě nedovolený sex, jedení masa, hazardování a požívání omamných látek. Lidé na Západě mají hodně zlata, a proto jsou obětí těchto čtyř hříchů. Žlutá barva zlata je třpytivá a materialistu velice přitahuje, ale ve skutečnosti je zlato pouze druhem výkalů. Člověk s nemocnými játry má obvykle žlutou stolici. Barva těchto výkalů přitahuje materialistu stejně, jako bludička přitahuje toho, kdo potřebuje teplo.

Parīkṣit Mahārāja told Kali-yuga to leave his kingdom immediately and reside in four places: brothels, liquor shops, slaughterhouses and gambling casinos. However, Kali-yuga requested him to give him only one place where these four places are included, and Parīkṣit Mahārāja gave him the place where gold is stored. Gold encompasses the four principles of sin, and therefore, according to spiritual life, gold should be avoided as far as possible. If there is gold, there is certainly illicit sex, meat-eating, gambling and intoxication. Because people in the Western world have a great deal of gold, they are victims of these four sins. The color of gold is very glittering, and a materialistic person becomes very much attracted by its yellow color. However, this gold is actually a type of stool. A person with a bad liver generally passes yellow stool. The color of this stool attracts a materialistic person, just as the will-o’-the-wisp attracts one who needs heat.