Skip to main content

Sloka 40

Text 40

Verš

Text

yad api dig-ibha-jayino yajvino ye vai rājarṣayaḥ kiṁ tu paraṁ mṛdhe śayīrann asyām eva mameyam iti kṛta-vairānubandhāyāṁ visṛjya svayam upasaṁhṛtāḥ.
yad api dig-ibha-jayino yajvino ye vai rājarṣayaḥ kiṁ tu paraṁ mṛdhe śayīrann asyām eva mameyam iti kṛta-vairānubandhāyāṁ visṛjya svayam upasaṁhṛtāḥ.

Synonyma

Synonyms

yat api — ačkoliv; dik-ibha-jayinaḥ — kteří jsou vítězní na všech stranách; yajvinaḥ — zkušení ve vykonávání velkých obětí; ye — kteří všichni; vai — vskutku; rāja-ṛṣayaḥ — velcí svatí králové; kim tu — ale; param — pouze tuto Zemi; mṛdhe — v bitvě; śayīran — položili; asyām — na této (Zemi); eva — vskutku; mama — moje; iyam — toto; iti — takto uvažující; kṛta — na které je stvořen; vaira-anu-bandhāyām — nepřátelství s druhými; visṛjya — vzdali se; svayam — svého života; upasaṁhṛtāḥ — zabiti.

yat api — although; dik-ibha-jayinaḥ — who are victorious in all directions; yajvinaḥ — expert in performing great sacrifices; ye — all of whom; vai — indeed; rāja-ṛṣayaḥ — very great saintly kings; kim tu — but; param — only this earth; mṛdhe — in battle; śayīran — lying down; asyām — on this (earth); eva — indeed; mama — mine; iyam — this; iti — considering in that way; kṛta — on which is created; vaira-anu-bandhāyām — a relationship of enmity with others; visṛjya — giving up; svayam — his own life; upasaṁhṛtāḥ — being killed.

Překlad

Translation

Žilo mnoho velkých králů, kteří byli zkušení ve vykonávání obětních obřadů a úspěšně dobývali jiná království, ale přestože měli takovou moc, nebyli schopni dosáhnout láskyplné služby Nejvyšší Osobnosti Božství. Důvodem bylo, že nedokázali překonat ani falešné vědomí “jsem toto tělo a toto je mé vlastnictví”. Proto jen vytvářeli nepřátelství se soupeřícími králi, bojovali s nimi a zemřeli, aniž by naplnili skutečné životní poslání.

There were many great saintly kings who were very expert in performing sacrificial rituals and very competent in conquering other kingdoms, yet despite their power they could not attain the loving service of the Supreme Personality of Godhead. This is because those great kings could not even conquer the false consciousness of “I am this body, and this is my property.” Thus they simply created enmity with rival kings, fought with them and died without having discharged life’s real mission.

Význam

Purport

Skutečným posláním života podmíněné duše je znovu ustanovit zapomenutý vztah s Nejvyšší Osobností Božství a zaměstnat se v oddané službě, aby po opuštění těla mohla obnovit vědomí Kṛṣṇy. Člověk se nemusí vzdávat své pozice brāhmaṇy, kṣatriyi, vaiśyi, śūdry a podobně. V jakémkoliv postavení může při vykonávání svých předepsaných povinností rozvíjet vědomí Kṛṣṇy tím, že se bude stýkat s oddanými — zástupci Kṛṣṇy, kteří učí této vědě. Velcí politici a vůdci v hmotném světě bohužel jen vytvářejí nepřátelství a nezajímají se o duchovní pokrok. Obyčejný člověk může mít z hmotného pokroku velikou radost, ale nakonec ho čeká prohra, protože se ztotožňuje s hmotným tělem a považuje vše, co je s ním spojené, za své vlastnictví. To je nevědomost. Ve skutečnosti mu nepatří nic, dokonce ani tělo. Dostává určité tělo na základě své karmy, a pokud ho nevyužívá k potěšení Nejvyšší Osobnosti Božství, jsou všechny jeho činnosti marné. Skutečný smysl života je popsán ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.13):

The real mission of life for the conditioned soul is to reestablish the forgotten relationship with the Supreme Personality of Godhead and engage in devotional service so that he may revive Kṛṣṇa consciousness after giving up the body. One doesn’t have to give up his occupation as a brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya, śūdra or whatever. In any position, while discharging his prescribed duty, one can develop Kṛṣṇa consciousness simply by associating with devotees who are representatives of Kṛṣṇa and who can teach this science. Regretfully, the big politicians and leaders in the material world simply create enmity and are not interested in spiritual advancement. Material advancement may be very pleasing to an ordinary man, but ultimately he is defeated because he identifies himself with the material body and considers everything related to it to be his property. This is ignorance. Actually nothing belongs to him, not even the body. By one’s karma, one gets a particular body, and if he does not utilize his body to please the Supreme Personality of Godhead, all his activities are frustrated. The real purpose of life is stated in Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.13):

ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā
varṇāśrama-vibhāgaśaḥ
svanuṣṭhitasya dharmasya
saṁsiddhir hari-toṣaṇam
ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā
varṇāśrama-vibhāgaśaḥ
svanuṣṭhitasya dharmasya
saṁsiddhir hari-toṣaṇam

Skutečně nezáleží na tom, jakou činnost člověk vykonává. Dokáže-li uspokojovat Nejvyššího Pána, jeho život je úspěšný.

It really doesn’t matter what activity a man engages in. If he can simply satisfy the Supreme Lord, his life is successful.