Skip to main content

Sloka 4

Text 4

Verš

Text

yathā hy anuvatsaraṁ kṛṣyamāṇam apy adagdha-bījaṁ kṣetraṁ punar evāvapana-kāle gulma-tṛṇa-vīrudbhir gahvaram iva bhavaty evam eva gṛhāśramaḥ karma-kṣetraṁ yasmin na hi karmāṇy utsīdanti yad ayaṁ kāma-karaṇḍa eṣa āvasathaḥ.
yathā hy anuvatsaraṁ kṛṣyamāṇam apy adagdha-bījaṁ kṣetraṁ punar evāvapana-kāle gulma-tṛṇa-vīrudbhir gahvaram iva bhavaty evam eva gṛhāśramaḥ karma-kṣetraṁ yasmin na hi karmāṇy utsīdanti yad ayaṁ kāma-karaṇḍa eṣa āvasathaḥ.

Synonyma

Synonyms

yathā — stejně jako; hi — jistě; anuvatsaram — každý rok; kṛṣyamāṇam — zorané; api — ačkoliv; adagdha-bījam — v němž semena nejsou spálena; kṣetram — pole; punaḥ — znovu; eva — jistě; āvapana-kāle — v době setí; gulma — keři; tṛṇa — trávou; vīrudbhiḥ — popínavými rostlinami; gahvaram iva — jako loubí; bhavati — stává se; evam — takto; eva — jistě; gṛha-āśramaḥ — rodinný život; karma-kṣetram — pole činností; yasmin — v němž; na — ne; hi — jistě; karmāṇi utsīdanti — plodonosné činnosti zmizí; yat — proto; ayam — toto; kāma-karaṇḍaḥ — skladiště tužeb po plodech; eṣaḥ — toto; āvasathaḥ — sídlo.

yathā — just as; hi — certainly; anuvatsaram — every year; kṛṣyamāṇam — being plowed; api — although; adagdha-bījam — in which the seeds are not burned; kṣetram — the field; punaḥ — again; eva — certainly; āvapana-kāle — at the times for sowing the seeds; gulma — by bushes; tṛṇa — by grasses; vīrudbhiḥ — by the creepers; gahvaram iva — like a bower; bhavati — becomes; evam — thus; eva — certainly; gṛha-āśramaḥ — family life; karma-kṣetram — the field of activities; yasmin — in which; na — not; hi — certainly; karmāṇi utsīdanti — fruitive activities disappear; yat — therefore; ayam — this; kāma-karaṇḍaḥ — the storehouse of fruitive desire; eṣaḥ — this; āvasathaḥ — abode.

Překlad

Translation

Každý rok oráč zoře své obilné pole a zničí všechen plevel. Semena tam však zůstanou, a jelikož nejsou zcela spálena, vzejdou znovu se zasetým obilím. Dokonce i poté, co byl plevel podrytý, roste velmi hustě. Podobně je gṛhastha-āśram (rodinný život) polem plodonosných činností. Dokud není touha užívat si rodinného života dokonale spálena, znovu a znovu vyrůstá. Nádoba si zachovává vůni kafru i poté, co z ní byl kafr odstraněn. Dokud nejsou zničena semena tužeb, nejsou zničeny ani plodonosné činnosti.

Every year the plowman plows over his grain field, completely uprooting all weeds. Nonetheless, the seeds lie there and, not being completely burned, again come up with the plants sown in the field. Even after being plowed under, the weeds come up densely. Similarly, the gṛhastha-āśrama [family life] is a field of fruitive activity. Unless the desire to enjoy family life is completely burned out, it grows up again and again. Even though camphor may be removed from a pot, the pot nonetheless retains the aroma of camphor. As long as the seeds of desire are not destroyed, fruitive activities are not destroyed.

Význam

Purport

Dokud člověk plně nepřeorientuje své touhy na službu Nejvyšší Osobnosti Božství, touha po rodinném životě v něm zůstane dokonce i poté, co přijme sannyās. Někdy se stává, že oddaný v naší Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy ze sentimentu přijme sannyās, ale jelikož jeho touhy nejsou zcela spáleny, vrátí se znovu k rodinnému životu, nehledě na nebezpečí, že ztratí svou prestiž a zostudí své dobré jméno. Tyto silné touhy lze zcela spálit, když se člověk plně zaměstná oddanou službou Pánu.

Unless one’s desires are completely transferred to the service of the Supreme Personality of Godhead, the desire for family life continues, even after one has taken sannyāsa. Sometimes in our society, ISKCON, a person out of sentiment may take sannyāsa, but because his desires are not burned completely, he again takes to family life, even at the risk of losing his prestige and disgracing his good name. These strong desires can be burned out completely when one fully engages in the service of the Lord in devotional service.