Skip to main content

Sloka 39

Text 39

Verš

Texto

yad idaṁ yogānuśāsanaṁ na vā etad avarundhate yan nyasta-daṇḍā munaya upaśama-śīlā uparatātmānaḥ samavagacchanti.
yad idaṁ yogānuśāsanaṁ na vā etad avarundhate yan nyasta-daṇḍā munaya upaśama-śīlā uparatātmānaḥ samavagacchanti.

Synonyma

Palabra por palabra

yat — které; idam — toto svrchované sídlo Nejvyšší Osobnosti Božství; yoga-anuśāsanam — jehož lze dosáhnout jedině praktikováním oddané služby; na — ne; — ani; etat — tuto cestu osvobození; avarundhate — získají; yat — proto; nyasta-daṇḍāḥ — ti, kdo zanechali nepřátelství vůči druhým; munayaḥ — světci; upaśama-śīlāḥ — kteří jsou nyní naprosto klidní; uparata-ātmānaḥ — kteří ovládají mysl a smysly; samavagacchanti — velice snadno získají.

yat — que; idam — esa morada suprema de la Suprema Personalidad de Dios; yoga-anuśāsanam — que solo se obtiene mediante la práctica de servicio devocional; na — no; — una u otra; etat — esta senda de liberación; avarundhate — obtiene; yat — por lo tanto; nyasta-daṇḍāḥ — personas que han abandonado la actitud de envidia hacia los demás; munayaḥ — personas santas; upaśama-śīlāḥ — que ahora están situadas en un plano de existencia muy apacible; uparata-ātmānaḥ — que tienen control sobre la mente y los sentidos; samavagacchanti — obtienen con gran facilidad.

Překlad

Traducción

Světci, kteří jsou přáteli všech živých bytostí, mají klidné vědomí. Ovládají své smysly a mysl a snadno dosahují cesty osvobození, cesty zpátky k Bohu. Materialista se s nimi však nedokáže stýkat, jelikož nešťastně přilnul ke strastiplným hmotným podmínkám.

Las personas santas, que son amigas de todas las entidades vivientes, tienen una conciencia apacible. Han controlado la mente y los sentidos, y llegan fácilmente a la senda de la liberación, la senda de regreso a Dios. La desdichada persona materialista, apegada a las miserables condiciones materiales, no puede relacionarse con ellas.

Význam

Significado

Velký světec Jaḍa Bharata popsal strastiplnou situaci i způsob, jak se z ní dostat. Jedinou cestou ven jsou styky s oddanými, a ty jsou velice snadné. Tuto příležitost dostávají i nešťastníci, ale vlivem svého nešťastného stavu se nedokáží čistým oddaným odevzdat, a proto neustále trpí. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy přesto naléhá, aby se každý vydal touto cestou tak, že přijme zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Kazatelé vědomí Kṛṣṇy chodí ode dveří ke dveřím, aby sdělili lidem, jak se mohou osvobodit od strastiplných podmínek hmotného života. Jak prohlásil Śrī Caitanya Mahāprabhu: guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja — milostí Kṛṣṇy a gurua může živá bytost dostat semínko oddané služby. Je-li alespoň trochu inteligentní, může rozvíjet vědomí Kṛṣṇy a zbavit se hmotného utrpení.

The great saint Jaḍa Bharata described both the miserable condition and the means to get out. The only way out of it is association with devotees, and this association is very easy. Although unfortunate people also get this opportunity, due to their great misfortune they cannot take shelter of pure devotees, and consequently they continuously suffer. Nonetheless, this Kṛṣṇa consciousness movement insists that everyone take to this path by adopting the chanting of the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra. The preachers of Kṛṣṇa consciousness go from door to door to inform people how they can be relieved from the miserable conditions of material life. As stated by Śrī Caitanya Mahāprabhu, guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja: by the mercy of Kṛṣṇa and guru, one can get the seed of devotional service. If one is a little intelligent he can cultivate Kṛṣṇa consciousness and be freed from the miserable conditions of material life.