Skip to main content

Sloka 39

Text 39

Verš

Text

yad idaṁ yogānuśāsanaṁ na vā etad avarundhate yan nyasta-daṇḍā munaya upaśama-śīlā uparatātmānaḥ samavagacchanti.
yad idaṁ yogānuśāsanaṁ na vā etad avarundhate yan nyasta-daṇḍā munaya upaśama-śīlā uparatātmānaḥ samavagacchanti.

Synonyma

Synonyms

yat — které; idam — toto svrchované sídlo Nejvyšší Osobnosti Božství; yoga-anuśāsanam — jehož lze dosáhnout jedině praktikováním oddané služby; na — ne; — ani; etat — tuto cestu osvobození; avarundhate — získají; yat — proto; nyasta-daṇḍāḥ — ti, kdo zanechali nepřátelství vůči druhým; munayaḥ — světci; upaśama-śīlāḥ — kteří jsou nyní naprosto klidní; uparata-ātmānaḥ — kteří ovládají mysl a smysly; samavagacchanti — velice snadno získají.

yat — which; idam — this ultimate abode of the Supreme Personality of Godhead; yoga-anuśāsanam — only to be achieved by practicing devotional service; na — not; — either; etat — this path of liberation; avarundhate — obtain; yat — therefore; nyasta-daṇḍāḥ — persons who have given up envying others; munayaḥ — saintly persons; upaśama-śīlāḥ — who are now situated in a most peaceful existence; uparata-ātmānaḥ — who have control over the mind and senses; samavagacchanti — very easily obtain.

Překlad

Translation

Světci, kteří jsou přáteli všech živých bytostí, mají klidné vědomí. Ovládají své smysly a mysl a snadno dosahují cesty osvobození, cesty zpátky k Bohu. Materialista se s nimi však nedokáže stýkat, jelikož nešťastně přilnul ke strastiplným hmotným podmínkám.

Saintly persons, who are friends to all living entities, have a peaceful consciousness. They have controlled their senses and minds, and they easily attain the path of liberation, the path back to Godhead. Being unfortunate and attached to the miserable material conditions, a materialistic person cannot associate with them.

Význam

Purport

Velký světec Jaḍa Bharata popsal strastiplnou situaci i způsob, jak se z ní dostat. Jedinou cestou ven jsou styky s oddanými, a ty jsou velice snadné. Tuto příležitost dostávají i nešťastníci, ale vlivem svého nešťastného stavu se nedokáží čistým oddaným odevzdat, a proto neustále trpí. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy přesto naléhá, aby se každý vydal touto cestou tak, že přijme zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Kazatelé vědomí Kṛṣṇy chodí ode dveří ke dveřím, aby sdělili lidem, jak se mohou osvobodit od strastiplných podmínek hmotného života. Jak prohlásil Śrī Caitanya Mahāprabhu: guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja — milostí Kṛṣṇy a gurua může živá bytost dostat semínko oddané služby. Je-li alespoň trochu inteligentní, může rozvíjet vědomí Kṛṣṇy a zbavit se hmotného utrpení.

The great saint Jaḍa Bharata described both the miserable condition and the means to get out. The only way out of it is association with devotees, and this association is very easy. Although unfortunate people also get this opportunity, due to their great misfortune they cannot take shelter of pure devotees, and consequently they continuously suffer. Nonetheless, this Kṛṣṇa consciousness movement insists that everyone take to this path by adopting the chanting of the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra. The preachers of Kṛṣṇa consciousness go from door to door to inform people how they can be relieved from the miserable conditions of material life. As stated by Śrī Caitanya Mahāprabhu, guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja: by the mercy of Kṛṣṇa and guru, one can get the seed of devotional service. If one is a little intelligent he can cultivate Kṛṣṇa consciousness and be freed from the miserable conditions of material life.