Skip to main content

Sloka 21

Text 21

Verš

Text

kadācid bhagna-māna-daṁṣṭro durjana-danda-śūkair alabdha-nidrā-kṣaṇo vyathita-hṛdayenānukṣīyamāṇa-vijñāno ’ndha-kūpe ’ndhavat patati.
kadācid bhagna-māna-daṁṣṭro durjana-danda-śūkair alabdha-nidrā-kṣaṇo vyathita-hṛdayenānukṣīyamāṇa-vijñāno ’ndha-kūpe ’ndhavat patati.

Synonyma

Synonyms

kadācit — někdy; bhagna-māna-daṁṣṭraḥ — jehož zuby pýchy jsou vylomené; durjana-danda-śūkaiḥ — podlými činnostmi zlých lidí, kteří jsou přirovnáni k určitému druhu hada; alabdha-nidrā-kṣaṇaḥ — který nemůže spát; vyathita-hṛdayena — zneklidněnou myslí; anukṣīyamāṇa — postupně zmenšované; vijñānaḥ — jehož skutečné vědomí; andha-kūpe — do slepé, zapomenuté studny; andha-vat — jako iluze; patati — padá.

kadācit — sometimes; bhagna-māna-daṁṣṭraḥ — whose teeth of pride are broken; durjana-danda-śūkaiḥ — by the envious activities of evil men, who are compared to a kind of serpent; alabdha-nidrā-kṣaṇaḥ — who does not get an opportunity to sleep; vyathita-hṛdayena — by a disturbed mind; anukṣīyamāṇa — gradually being decreased; vijñānaḥ — whose real consciousness; andha-kūpe — in a blind well; andha-vat — like illusion; patati — he falls down.

Překlad

Translation

V lese hmotného světa někdy podmíněnou duši koušou podlí nepřátelé, kteří jsou přirovnáni k hadům a jiným tvorům. Kvůli úskokům nepřítele podmíněná duše klesá ze svého renomovaného postavení. Jelikož je plná úzkosti, nemůže ani spát. Tak je čím dál nešťastnější a postupně ztrácí svou inteligenci a vědomí. V tom stavu téměř neustále připomíná slepce, který spadl do temné studny nevědomosti.

In the forest of the material world, the conditioned soul is sometimes bitten by envious enemies, which are compared to serpents and other creatures. Through the tricks of the enemy, the conditioned soul falls from his prestigious position. Being anxious, he cannot even sleep properly. He thus becomes more and more unhappy, and he gradually loses his intelligence and consciousness. In that state he becomes almost perpetually like a blind man who has fallen into a dark well of ignorance.