Skip to main content

KAPITOLA DESÁTÁ

Rozhovor mezi Jaḍa Bharatou a Mahārājem Rahūgaṇou

V této kapitole Bharatu Mahārāje — nyní jako Jaḍa Bharatu — úspěšně přijal král Rahūgaṇa, vládce států Sindhu a Sauvīry. Král nejprve nutil Jaḍa Bharatu nést jeho královská nosítka a káral ho, že je nenese správně. Pro nosítka krále Rahūgaṇy bylo třeba jednoho nosiče a hlavní nosiči pro tento účel shledali Jaḍa Bharatu nejvhodnější osobou. Byl tedy donucen nést královská nosítka. Jaḍa Bharata proti tomuto pyšnému rozkazu neprotestoval a pokorně se práce ujal. Když však nosítka nesl, dával pozor, aby nešlápl na mravence, a jakmile nějakého uviděl, zastavil se, aby ho nechal přejít. Kvůli tomu nedokázal udržet krok s ostatními nosiči, což krále v nosítkách nesmírně rozčilovalo a hrubě mu za to vynadal. Jaḍa Bharata byl však zcela oproštěný od tělesného pojetí, a proto neprotestoval a nesl nosítka dále. Když jednal stejně jako předtím, král mu pohrozil potrestáním. V odpověď na jeho hrozbu začal Jaḍa Bharata hovořit. Ohradil se proti hrubým slovům, která král použil, když ho káral, a jakmile král slyšel jeho pokyny, byl probuzen ke skutečnému poznání. Jakmile procitl, pochopil, že urazil velkého, učeného světce. Tehdy se na Jaḍa Bharatu obrátil s pokornou a uctivou modlitbou — chtěl pochopit hluboký smysl jeho filozofických slov a upřímně ho prosil o odpuštění. Přiznal, že když někdo spáchá přestupek vůči lotosovým nohám čistého oddaného, čeká ho potrestání trojzubcem Pána Śivy.

Verš

śrī-śuka uvāca
atha sindhu-sauvīra-pate rahūgaṇasya vrajata ikṣumatyās taṭe tat-kula-patinā śibikā-vāha-puruṣānveṣaṇa-samaye daivenopasāditaḥ sa dvija-vara upalabdha eṣa pīvā yuvā saṁhananāṅgo go-kharavad dhuraṁ voḍhum alam iti pūrva-viṣṭi-gṛhītaiḥ saha gṛhītaḥ prasabham atad-arha uvāha śibikāṁ sa mahānubhāvaḥ.

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pokračoval; atha — takto; sindhu-sauvīra-pateḥ — vládce států Sindhu a Sauvīry; rahū-gaṇasya — král jménem Rahūgaṇa; vrajataḥ — když cestoval (do Kapilova āśramu); ikṣu-matyāḥ taṭe — na břehu řeky Ikṣumatī; tat-kula-patinā — vůdcem nosičů královských nosítek; śibikā-vāha — aby se stal nosičem nosítek; puruṣa-anveṣaṇa-samaye — když hledali nějakého člověka; daivena — shodou okolností; upasāditaḥ — přivedený do blízkosti; saḥ — ten; dvija-varaḥ — Jaḍa Bharata, syn brāhmaṇy; upalabdhaḥ — získaný; eṣaḥ — tento muž; pīvā — velmi silný a zdatný; yuvā — mladý; saṁhanana-aṅgaḥ — s pevnými údy; go-khara-vat — jako kráva nebo osel; dhuram — náklad; voḍhum — nést; alam — schopný; iti — tak uvažovali; pūrva-viṣṭi-gṛhītaiḥ — jiní, kteří byli dříve nuceni vykonávat tento úkol; saha — s; gṛhītaḥ — vzatý; prasabham — násilím; a-tat-arhaḥ — ačkoliv se nehodil pro nošení nosítek; uvāha — nesl; śibikām — královská nosítka; saḥ — on; mahā-anubhāvaḥ — velká duše.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Můj milý králi, král Rahūgaṇa, vládce států Sindhu a Sauvīry, cestoval krátce poté do Kapilāśramu. Když dospěl k břehům řeky Ikṣumatī, hlavní nosiči jeho královských nosítek potřebovali dalšího nosiče. Vydali se proto někoho najít a shodou okolností narazili na Jaḍa Bharatu. Vzali v úvahu, že je mladý, silný a má pevné údy, a proto usoudili, že je zcela schopný nosit náklady jako krávy a osli. Nezdráhali se ho tedy donutit, aby nesl nosítka, přestože se Jaḍa Bharata, velká duše, na takovou práci vůbec nehodil.

Verš

yadā hi dvija-varasyeṣu-mātrāvalokānugater na samāhitā puruṣa-gatis tadā viṣama-gatāṁ sva-śibikāṁ rahūgaṇa upadhārya puruṣān adhivahata āha he voḍhāraḥ sādhv atikramata kim iti viṣamam uhyate yānam iti.

Synonyma

yadā — když; hi — jistě; dvija-varasya — Jaḍa Bharaty; iṣu-mātra — na délku jednoho šípu (téměř jeden metr) dopředu; avaloka-anugateḥ — jelikož se pohnul teprve poté, co se podíval; na samāhitā — nejednotný; puruṣa-gatiḥ — pohyb nosičů; tadā — tehdy; viṣama-gatām — začala se kymácet; sva-śibikām — jeho nosítka; rahūgaṇaḥ — král Rahūgaṇa; upadhārya — chápal; puruṣān — mužům; adhivahataḥ — kteří nesli nosítka; āha — řekl; he — ó; voḍhāraḥ — nosiči královských nosítek; sādhu atikramata — udržujte prosím stejný krok, aby to neházelo; kim iti — z jakého důvodu; viṣamam — nevyrovnaně; uhyate — jsou nesena; yānam — nosítka; iti — takto.

Překlad

Kvůli svému sklonu k nenásilí však Jaḍa Bharata nesl královská nosítka velmi nerovnoměrně. Při každém kroku se podíval metr dopředu, aby nešlápl na mravence, a nebyl schopný držet krok s ostatními nosiči. Nosítka se začala kymácet a král Rahūgaṇa se okamžitě zeptal: “Proč s těmi nosítky tak házíte? Neste je normálně!”

Význam

Jaḍa Bharata byl sice donucen nést nosítka, ale nevzdal se svého soucitu s nebohými mravenci, kteří se objevovali na cestě. Oddaný Pána nezapomíná na svou oddanou službu a další příznivé činnosti, ani když je v sebevíce nepříjemném postavení. Jaḍa Bharata byl kvalifikovaný brāhmaṇa s pokročilým duchovním poznáním, ale přesto byl donucen nést královská nosítka. Nevadilo mu to, ale když kráčel po cestě, nemohl zapomenout na své povinnosti a vyhýbal se zabití jediného mravence. Vaiṣṇava není nikdy zlý a nedopouští se zbytečného násilí. Na cestě bylo mnoho mravenců, ale Jaḍa Bharata dával pozor a díval se vždy metr před sebe. Šlápl na zem až tehdy, když byli mravenci pryč. Vaiṣṇava je v srdci vždy velice laskavý ke všem živým bytostem. Pán Kapiladeva vysvětluje ve Své sāṅkhya-yoze: suhṛdaḥ sarva-dehinām. Živé bytosti přijímají různé tělesné podoby. Podle těch, kdo nejsou vaiṣṇavy, si soucit zaslouží pouze lidská společnost, ale Kṛṣṇa prohlašuje, že je svrchovaným otcem všech životních forem. Vaiṣṇava si proto dává pozor, aby předčasně nebo zbytečně neusmrtil žádného živého tvora. Všem živým bytostem je dána jistá doba, po kterou mají být uzavřeny v určitém druhu hmotného těla; tuto vyměřenou dobu musí dovršit, než se budou moci přemístit do jiného těla. Zabití zvířete nebo jakéhokoliv živého tvora jen vytvoří překážku v jeho dokončení nuceného pobytu v daném těle. Člověk by tedy neměl zabíjet těla pro svůj smyslový požitek, protože to ho zaplétá do hříšného jednání.

Verš

atha ta īśvara-vacaḥ sopālambham upākarṇyopāya-turīyāc chaṅkita-manasas taṁ vijñāpayāṁ babhūvuḥ.

Synonyma

atha — takto; te — oni (nosiči královských nosítek); īśvara-vacaḥ — slova svého pána, krále Rahūgaṇy; sa-upālambham — s pokáráním; upākarṇya — slyšeli; upāya — prostředky; turīyāt — z jedné čtvrtiny; śaṅkita-manasaḥ — jejichž mysl byla plná strachu; tam — jeho (krále); vijñāpayām babhūvuḥ — informovali.

Překlad

Když nosiči slyšeli výhružná slova Mahārāje Rahūgaṇy, začali se velice obávat trestu a promluvili k němu následujícím způsobem.

Význam

Podle zásad politické vědy se král někdy snaží své podřízené uklidnit, někdy je trestá, někdy se jim vysmívá a někdy je odměňuje. Tímto způsobem král vládne svým podřízeným. Nosičům bylo jasné, že se Mahārāja Rahūgaṇa zlobí a chystá se je potrestat.

Verš

na vayaṁ nara-deva pramattā bhavan-niyamānupathāḥ sādhv eva vahāmaḥ. ayam adhunaiva niyukto ’pi na drutaṁ vrajati nānena saha voḍhum u ha vayaṁ pārayāma iti.

Synonyma

na — ne; vayam — my; nara-deva — ó bože mezi lidmi (král je považován za představitele deva, Nejvyšší Osobnosti Božství); pramattāḥ — nedbalí svých povinností; bhavat-niyama-anupathāḥ — kteří jsme vždy poslušní tvého rozkazu; sādhu — řádně; eva — jistě; vahāmaḥ — neseme; ayam — tento muž; adhunā — nedávno; eva — vskutku; niyuktaḥ — najatý, aby pracoval s námi; api — ačkoliv; na — ne; drutam — příliš rychle; vrajati — pracuje; na — ne; anena — ním; saha — s; voḍhum — nést; u ha — ó; vayam — my; pārayāmaḥ — můžeme; iti — takto.

Překlad

Ó pane, prosím věz, že vykonávání svých povinností ani v nejmenším nezanedbáváme. Svědomitě neseme nosítka podle tvého přání, ale tento muž, kterého jsme nedávno přivedli, aby s námi pracoval, neumí chodit rychle. Nemůžeme s ním proto nosítka nést.

Význam

Ostatní nosiči byli śūdrové, zatímco Jaḍa Bharata byl nejen brāhmaṇa, člen vyšší třídy, ale také velký oddaný. Śūdrové nemají s ostatními živými bytostmi soucit, ale vaiṣṇava nemůže jednat jako śūdra. Jakmile jsou dáni dohromady śūdra a bráhmanský vaiṣṇava, nastane v plnění povinností nerovnováha. Śūdrové kráčeli s nosítky, aniž by mravencům na zemi věnovali sebemenší pozornost, ale Jaḍa Bharata nemohl jednat jako śūdra, a proto vznikly potíže.

Verš

sāṁsargiko doṣa eva nūnam ekasyāpi sarveṣāṁ sāṁsargikāṇāṁ bhavitum arhatīti niścitya niśamya kṛpaṇa-vaco rājā rahūgaṇa upāsita-vṛddho ’pi nisargeṇa balāt kṛta īṣad-utthita-manyur avispaṣṭa-brahma-tejasaṁ jāta-vedasam iva rajasāvṛta-matir āha.

Synonyma

sāṁsargikaḥ — která je výsledkem důvěrné společnosti; doṣaḥ — chyba; eva — vskutku; nūnam — jistě; ekasya — jednoho; api — ačkoliv; sarveṣām — všech ostatních; sāṁsargikāṇām — těch, kdo jsou s ním ve styku; bhavitum — stát se; arhati — může; iti — takto; niścitya — když zjistil; niśamya — nasloucháním; kṛpaṇa-vacaḥ — slova nebohých služebníků, kteří se velice báli trestu; rājā — král; rahūgaṇaḥ — Rahūgaṇa; upāsita-vṛddhaḥ — jenž sloužil a naslouchal mnoha starším mudrcům; api — přestože; nisargeṇa — kvůli své osobní povaze kṣatriyi; balāt — silou; kṛtaḥ — vyvolaný; īṣat — mírně; utthita — probuzený; manyuḥ — jehož hněv; avispaṣṭa — nebylo zřetelně vidět; brahma-tejasam — jeho (Jaḍa Bharatova) duchovní záře; jāta-vedasam — oheň zakrytý popelem při védských obřadech; iva — jako; rajasā āvṛta — zahalená kvalitou vášně; matiḥ — jehož mysl; āha — řekl.

Překlad

Král Rahūgaṇa rozuměl slovům nosičů, kteří se báli, že budou potrestáni. Bylo mu také jasné, že se nosítka kymácela vinou jen jednoho z nich. S tímto vědomím a po vyslechnutí jejich stížnosti se mírně rozhněval, a to i přesto, že měl hluboké znalosti politické vědy a velké zkušenosti. Hněv se v něm probudil kvůli jeho vrozené povaze krále. Mysl krále Rahūgaṇy zahalovala kvalita vášně, a proto promluvil k Jaḍa Bharatovi, jehož záři Brahmanu nebylo zřetelně vidět, jelikož byla zakrytá jako oheň popelem.

Význam

Tento verš vysvětluje rozdíl mezi rajo-guṇou a sattva-guṇou. Přestože byl král spravedlivý a pokročilý v politické vědě a řízení vlády, ovládala ho kvalita vášně, a proto se kvůli nepatrnému popudu rozhněval. Jaḍa Bharata sice kvůli své hře na hluchého a němého zakoušel různé urážky, ale díky své duchovní pokročilosti zachovával mlčení. Jeho brahma-tejaḥ, záři Brahmanu, však u něho nebylo zřetelně vidět.

Verš

aho kaṣṭaṁ bhrātar vyaktam uru-pariśrānto dīrgham adhvānam eka eva ūhivān suciraṁ nāti-pīvā na saṁhananāṅgo jarasā copadruto bhavān sakhe no evāpara ete saṅghaṭṭina iti bahu-vipralabdho ’py avidyayā racita-dravya-guṇa-karmāśaya-sva-carama-kalevare ’vastuni saṁsthāna-viśeṣe ’haṁ mamety anadhyāropita-mithyā-pratyayo brahma-bhūtas tūṣṇīṁ śibikāṁ pūrvavad uvāha.

Synonyma

aho — běda; kaṣṭam — jak je to těžké; bhrātaḥ — můj milý bratře; vyaktam — zřetelně; uru — velice; pariśrāntaḥ — unavený; dīrgham — dlouhou; adhvānam — cestu; ekaḥ — sám; eva — jistě; ūhivān — nesl jsi; su-ciram — po dlouhou dobu; na — ne; ati-pīvā — příliš silný a zdatný; na — ani; saṁhanana-aṅgaḥ — máš pevné, odolné tělo; jarasā — stářím; ca — také; upadrutaḥ — soužený; bhavān — ty; sakhe — můj příteli; no eva — jistě ne; apare — druzí; ete — všichni tito; saṅghaṭṭinaḥ — spolupracovníci; iti — takto; bahu — velice; vipralabdhaḥ — jízlivě kritizoval; api — ačkoliv; avidyayā — nevědomostí; racita — vytvořené; dravya-guṇa-karma-āśaya — v kombinaci hmotných prvků, hmotných vlastností a výsledků minulých činností a tužeb; sva-carama-kalevare — v těle, kterým hýbou jemnohmotné prvky (mysl, inteligence a ego); avastuni — k takovým hmotným věcem; saṁsthāna-viśeṣe — měl zvláštní sklon; aham mama — já a moje; iti — takto; anadhyāropita — nezasahoval; mithyā — falešná; pratyayaḥ — víra; brahma-bhūtaḥ — který byl seberealizovaný, na úrovni Brahmanu; tūṣṇīm — mlčel; śibikām — nosítka; pūrva-vat — jako předtím; uvāha — nesl.

Překlad

Král Rahūgaṇa řekl Jaḍa Bharatovi: Jak je to těžké, můj milý bratře! Jsi jistě velice unavený, neboť již dlouhou dobu a dalekou cestu neseš tato nosítka sám, bez cizí pomoci. Kromě toho jsi již starý a máš velké potíže. Můj milý příteli, vidím, že tvé tělo není příliš odolné, a nejsi ani silný a zdatný. Což s tebou ostatní nosiči nespolupracují?

Význam

Takto ho král kritizoval jízlivými slovy, ale Jaḍa Bharata bez ohledu na kritiku nehodnotil situaci na základě tělesného pojetí. Věděl, že není toto tělo, neboť již dosáhl své duchovní totožnosti. Nebyl tlustý ani hubený a neměl nic společného s kusem hmoty, který je kombinací pěti hrubých a tří jemných prvků. S hmotným tělem a jeho dvěma rukama a nohama ho nic nepojilo, neboť již plně realizoval svou duchovní totožnost (ahaṁ brahmāsmi). Králova jízlivá kritika se ho proto nedotkla. Aniž by cokoliv řekl, nesl nosítka jako předtím.

Jaḍa Bharata byl zcela osvobozený. Nevšímal si ani toho, že se lupiči pokoušeli zabít jeho tělo — dobře věděl, že není tímto tělem. Nevadilo by mu ani, kdyby bylo tělo zabito, neboť byl plně přesvědčený o skutečnosti, kterou popisuje Bhagavad-gītā (2.20): na hanyate hanyamāne śarīre. Věděl, že nemůže být zabit, ani kdyby bylo zabito jeho tělo. Ačkoliv sám neprotestoval, Nejvyšší Pán v podobě Svého zástupce nemohl tolerovat nespravedlivost lupičů; proto byl Jaḍa Bharata milostí Kṛṣṇy zachráněn a lupiči byli zabiti. Také v tomto případě — když nesl krále — věděl, že není tímto tělem. Jeho tělo bylo velice silné, zdravé a plně schopné nést nosítka. Jelikož byl osvobozený od tělesného pojetí, králova jízlivá slova se ho vůbec nedotkla. Tělo živé bytosti je vytvořené podle její karmy a hmotná příroda dodává složky potřebné pro rozvoj určitého druhu těla. Duše, kterou tělo pokrývá, se liší od tělesné schránky; proto nic příznivého ani zlého pro tělo duši neovlivní. Vedy uvádějí: asaṅgo hy ayaṁ puruṣaḥ — duše není nikdy ovlivněná hmotnými změnami.

Verš

atha punaḥ sva-śibikāyāṁ viṣama-gatāyāṁ prakupita uvāca rahūgaṇaḥ kim idam are tvaṁ jīvan-mṛto māṁ kadarthī-kṛtya bhartṛ-śāsanam aticarasi pramattasya ca te karomi cikitsāṁ daṇḍa-pāṇir iva janatāyā yathā prakṛtiṁ svāṁ bhajiṣyasa iti.

Synonyma

atha — poté; punaḥ — znovu; sva-śibikāyām — ve svých nosítkách; viṣama-gatāyām — nevyrovnaně nesených, protože Jaḍa Bharata nešel stejným krokem; prakupitaḥ — velice se rozhněval; uvāca — řekl; rahūgaṇaḥ — král Rahūgaṇa; kim idam — co to má znamenat; are — ó blázne; tvam — ty; jīvat — žiješ; mṛtaḥ — mrtvý; mām — mě; kat-arthī-kṛtya — nedbáš; bhartṛ-śāsanam — pánovo pokárání; aticarasi — překračuješ; pramattasya — jenž jsi téměř šílený; ca — také; te — tvou; karomi — vykonám; cikitsām — náležitou lekci; daṇḍa-pāṇiḥ iva — jako Yamarāja; janatāyāḥ — lidí; yathā — že; prakṛtim — přirozené postavení; svām — své vlastní; bhajiṣyase — zaujmeš; iti — takto.

Překlad

Když král poté viděl, že nosiči jeho nosítky i nadále kymácejí, velice se rozhněval a řekl: Ty darebáku, co to děláš? Jsi mrtvý, přestože máš život v těle? Ty nevíš, že jsem tvůj pán? Nebereš mě na vědomí a neplníš můj příkaz; za tuto neposlušnost tě nyní potrestám stejně, jako Yamarāja, vládce smrti, trestá hříšné lidi. Udělím ti náležitou lekci, abys přišel k rozumu a jednal, jak se patří.

Verš

evaṁ bahv abaddham api bhāṣamāṇaṁ nara-devābhimānaṁ rajasā tamasānuviddhena madena tiraskṛtāśeṣa-bhagavat-priya-niketaṁ paṇḍita-māninaṁ sa bhagavān brāhmaṇo brahma-bhūta-sarva-bhūta-suhṛd-ātmā yogeśvara-caryāyāṁ nāti-vyutpanna-matiṁ smayamāna iva vigata-smaya idam āha.

Synonyma

evam — tak; bahu — mnoho; abaddham — nesmyslů; api — ačkoliv; bhāṣamāṇam — říkal; nara-deva-abhimānam — král Rahūgaṇa, který se považoval za vládce; rajasā — hmotnou kvalitou vášně; tamasā — jakož i kvalitou nevědomosti; anuviddhena — rostoucí; madena — šílenstvím; tiraskṛta — který káral; aśeṣa — nesčetní; bhagavat-priya-niketam — oddaní Pána; paṇḍita-māninam — a považoval se za velkého učence; saḥ — ten; bhagavān — duchovně velice mocný (Jaḍa Bharata); brāhmaṇaḥ — plně kvalifikovaný brāhmaṇa; brahma-bhūtaḥ — zcela seberealizovaný; sarva-bhūta-suhṛt-ātmā — který byl proto přítelem všech živých bytostí; yoga-īśvara — z nejpokročilejších mystických yogīnů; caryāyām — chováním; na ati-vyutpanna-matim — králi Rahūgaṇovi, který ve skutečnosti nebyl zkušený; smayamānaḥ — s nepatrným úsměvem; iva — jako; vigata-smayaḥ — ten, kdo se zbavil veškeré hmotné pýchy; idam — toto; āha — pravil.

Překlad

Král Rahūgaṇa, který se považoval za krále, žil v tělesném pojetí a byl pod vlivem hmotných kvalit vášně a nevědomosti. Ve svém šílenství tedy káral Jaḍa Bharatu nemístnými a rozporuplnými slovy. Jaḍa Bharata byl prvotřídním oddaným a milovaným sídlem Nejvyšší Osobnosti Božství. Přestože se král považoval za velice učeného, neznal postavení ani vlastnosti pokročilého oddaného, zaměstnaného oddanou službou. Jaḍa Bharata byl sídlem Nejvyšší Osobnosti Božství, neboť ve svém srdci neustále nosil podobu Pána. Byl drahým přítelem všech živých bytostí a neměl žádné tělesné pojetí. Usmál se tedy a pronesl následující slova.

Význam

Zde je vyložen rozdíl mezi tím, kdo žije v tělesném pojetí, a tím, kdo toto pojetí překonal. Král Rahūgaṇa se v tělesném pojetí považoval za krále a mnoha nežádoucími způsoby Jaḍa Bharatu káral. Jaḍa Bharata byl seberealizovaný, dokonale situovaný na transcendentální úrovni, a proto se vůbec nehněval; místo toho se usmál a začal králi Rahūgaṇovi předávat své učení. Vysoce pokročilý vaiṣṇava, oddaný, je přítelem všech živých bytostí, a tedy i svých nepřátel. Ve skutečnosti nikoho za nepřítele nepovažuje. Suhṛdaḥ sarva-dehinām. Někdy se zdánlivě rozhněvá na neoddaného, ale tomu to přinese jen prospěch. Ve védské literatuře to dokládají různé příklady. Jednou se například Nārada rozhněval na dva Kuverovy syny, Nalakūvaru a Maṇigrīvu, a potrestal je tím, že je proměnil ve stromy. Výsledkem ovšem bylo, že je později osvobodil Pán Śrī Kṛṣṇa. Oddaný se nachází na absolutní úrovni a není rozdíl mezi tím, zda se hněvá nebo je potěšen, protože v obou případech dává požehnání.

Verš

brāhmaṇa uvāca
tvayoditaṁ vyaktam avipralabdhaṁ
bhartuḥ sa me syād yadi vīra bhāraḥ
gantur yadi syād adhigamyam adhvā
pīveti rāśau na vidāṁ pravādaḥ

Synonyma

brāhmaṇaḥ uvāca — učený brāhmaṇa (Jaḍa Bharata) pravil; tvayā — tebou; uditam — vysvětlené; vyaktam — velice jasně; avipralabdham — bez rozporů; bhartuḥ — nosiče, těla; saḥ — to; me — mé; syāt — bylo by; yadi — kdyby; vīra — ó velký hrdino (Mahārāji Rahūgaṇo); bhāraḥ — náklad; gantuḥ — toho, kdo se pohybuje (rovněž těla); yadi — kdyby; syāt — bylo; adhigamyam — cíl, jehož má být dosaženo; adhvā — cesta; pīvā — velmi zdatné a silné; iti — takto; rāśau — v těle; na — ne; vidām — seberealizovaných; pravādaḥ — námět pro diskusi.

Překlad

Velký brāhmaṇa Jaḍa Bharata pravil: Můj milý králi a hrdino, vše, co jsi tak sarkasticky řekl, je bezpochyby pravda. Nejedná se o pouhá káravá slova, neboť nosičem je ve skutečnosti tělo. Náklad, který nese tělo, nepatří mně, protože já jsem duše. Tvé výroky si neodporují, jelikož se liším od těla. Já nejsem nosičem těchto nosítek; je jím tělo. Nenamáhal jsem se nosit královská nosítka, jak jsi naznačil, protože jsem od těla odpoutaný. Řekl jsi, že nejsem zdatný a silný, a z těchto slov vyplývá, že ten, kdo je vyslovil, nezná rozdíl mezi tělem a duší. Tělo může být tlusté či tenké, ale žádný učený člověk by takové věci neřekl o duši. Co se týče duše, nejsem tlustý ani hubený; proto máš pravdu, když říkáš, že nejsem příliš zdatný. Kdyby cíl této výpravy a cesta, která k němu vede, byly mé, měl bych mnoho problémů; jelikož však nemají vztah ke mně, ale k mému tělu, žádný problém zde nenastává.

Význam

V Bhagavad-gītě je řečeno, že toho, kdo má pokročilé duchovní poznání, nerozrušují bolesti a radosti hmotného těla. Hmotné tělo je zcela oddělené od duše, a jeho bolesti a radosti jsou něčím přebytečným. Praktikování askeze je určené pro pochopení rozdílu mezi tělem a duší a také toho, jak může duše zůstat neovlivněná radostmi a bolestmi těla. Jaḍa Bharata se nacházel na úrovni seberealizace. Byl zcela odpoutaný od tělesného pojetí, a proto okamžitě zaujal toto postavení a přesvědčil krále, že ať už řekl král o jeho těle cokoliv sporného, nic z toho se nevztahovalo na něho jako na duši.

Verš

sthaulyaṁ kārśyaṁ vyādhaya ādhayaś ca
kṣut tṛḍ bhayaṁ kalir icchā jarā ca
nidrā ratir manyur ahaṁ madaḥ śuco
dehena jātasya hi me na santi

Synonyma

sthaulyam — velice zdatný a silný; kārśyam — hubený a slabý; vyādhayaḥ — bolesti těla, jako je nemoc; ādhayaḥ — utrpení mysli; ca — a; kṣut tṛṭ bhayam — hlad, žízeň a strach; kaliḥ — hádky mezi dvěma lidmi; icchā — touhy; jarā — stáří; ca — a; nidrā — spánek; ratiḥ — připoutanost ke smyslovému požitku; manyuḥ — hněv; aham — falešné já (v tělesném pojetí života); madaḥ — iluze; śucaḥ — nářek; dehena — s tímto tělem; jātasya — toho, kdo se narodil; hi — jistě; me — mě; na — ne; santi — existují.

Překlad

Otylost, hubenost, tělesné a mentální utrpení, žízeň, hlad, strach, neshody, touhy po hmotném štěstí, stáří, spánek, připoutanost k hmotnému vlastnictví, hněv, nářek, iluze a ztotožňování těla s vlastním já — to vše jsou proměny hmotného obalu duše. Na toho, kdo je pohroužený v hmotném tělesném pojetí, mají tyto věci vliv, ale já jsem od všech tělesných pojetí osvobozený. Nejsem proto ani tlustý, ani hubený, ani nic dalšího z toho, o čem jsi hovořil.

Význam

Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura zpívá: deha-smṛti nāhi yāra, saṁsāra-bandhana kāhāṅ tāra. Ten, kdo je duchovně pokročilý, nemá žádné spojení s tělem a jeho akcemi a reakcemi. Když člověk pochopí, že není toto tělo, a proto není tlustý ani hubený, dosáhne nejvyšší podoby duchovní realizace. Toho, kdo není duchovně realizovaný, zaplétá tělesné pojetí do hmotného světa. V současné době celá lidská společnost trpí následkem tělesného pojetí; śāstry proto označují lidi tohoto věku za dvounohá zvířata (dvipada-paśu). V civilizaci řízené takovými zvířaty nemůže být nikdo šťastný. Naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se snaží povznést pokleslou lidskou společnost na úroveň duchovního porozumění. Není možné, aby se každý stal okamžitě seberealizovanou duší, jako byl Jaḍa Bharata. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.2.18) je však řečeno: naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu nityaṁ bhāgavata-sevayā — šířením zásad Bhāgavatamu můžeme povznést lidskou společnost na úroveň dokonalosti. Ten, koho neovlivňují tělesná pojetí, může pokročit k oddané službě Pánu.

naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu
nityaṁ bhāgavata-sevayā
bhagavaty uttamaśloke
bhaktir bhavati naiṣṭhikī

Čím více se osvobozujeme od tělesného pojetí, tím více se upevňujeme v oddané službě a tím více jsme šťastní a pokojní. Śrīla Madhvācārya v této souvislosti říká, že ti, kdo jsou příliš ovlivněni hmotou, zůstávají v tělesném pojetí. Takoví lidé se zajímají pouze o různé tělesné příznaky, zatímco ten, kdo je od tělesného pojetí osvobozený, žije nezávisle na těle dokonce i v hmotných podmínkách.

Verš

jīvan-mṛtatvaṁ niyamena rājan
ādyantavad yad vikṛtasya dṛṣṭam
sva-svāmya-bhāvo dhruva īḍya yatra
tarhy ucyate ’sau vidhikṛtya-yogaḥ

Synonyma

jīvat-mṛtatvam — být mrtvý zaživa; niyamena — působením přírodních zákonů; rājan — ó králi; ādi-anta-vat — vše hmotné má svůj počátek a konec; yat — protože; vikṛtasya — věcí, které se mění (jako je tělo); dṛṣṭam — je vidět; sva-svāmya-bhāvaḥ — postavení služebníka a pána; dhruvaḥ — neměnné; īḍya — ó ty, jenž jsi uctíván; yatra — kde; tarhi — potom; ucyate — je řečeno; asau — to; vidhi-kṛtya-yogaḥ — způsobilost k udílení příkazů a plnění povinnosti.

Překlad

Můj milý králi, zbytečně jsi mě nařkl, že jsem mrtvý zaživa. K tomu mohu jen říci, že tak je tomu se vším, protože vše hmotné má svůj počátek a konec. Tvá představa, že jsi král a pán, na základě které se mi snažíš rozkazovat, je také nesprávná, protože tato postavení jsou dočasná. Dnes jsi král a já tvůj služebník, ale zítra se mohou naše pozice vyměnit a ty můžeš být můj služebník a já tvůj pán. Jedná se o dočasné okolnosti, které jsou dílem osudu.

Význam

Tělesné pojetí je základním principem utrpení v hmotné existenci. Zvláště v Kali-yuze jsou lidé tak nevzdělaní, že ani nedokáží pochopit skutečnost, že tělo se mění každým okamžikem a že konečná změna se nazývá smrt. V tomto životě může být živá bytost králem a v dalším životě psem; podle toho, jaká je její karma. Duše spí hlubokým spánkem způsobeným silou hmotné přírody a vždy je uvedena do určitého stavu, který se opět změní v jiný. Živá bytost prodlužuje svůj podmíněný život bez seberealizace a poznání a falešně se prohlašuje za krále, služebníka, kočku či psa, což jsou pouze různé proměny způsobené vyšším řízením. Takovými dočasnými tělesnými pojetími bychom se neměli nechat zmást. Nikdo ve skutečnosti není v tomto hmotném světě pánem, neboť vše podléhá hmotné přírodě, která je pod vládou Nejvyšší Osobnosti Božství. Svrchovaným pánem je tedy Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství. To vysvětluje Caitanya-caritāmṛta: ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya — jediným pánem je Kṛṣṇa a všichni ostatní jsou Jeho služebníci. Naše zapomnění vztahu s Nejvyšším Pánem je příčinou našeho utrpení v hmotném světě.

Verš

viśeṣa-buddher vivaraṁ manāk ca
paśyāma yan na vyavahārato ’nyat
ka īśvaras tatra kim īśitavyaṁ
tathāpi rājan karavāma kiṁ te

Synonyma

viśeṣa-buddheḥ — pojetí rozdílu mezi pánem a služebníkem; vivaram — pole působnosti; manāk — malé; ca — také; paśyāmaḥ — vidím; yat — co; na — ne; vyavahārataḥ — než dočasný zvyk či konvence; anyat — jiného; kaḥ — kdo; īśvaraḥ — vládce; tatra — v tomto; kim — kdo; īśitavyam — má být ovládaný; tathāpi — nicméně; rājan — ó králi (jestli si i přesto myslíš, že jsi pán a já služebník); karavāma — mohu dělat; kim — co; te — pro tebe.

Překlad

Můj milý králi, jestli si i přesto stále myslíš, že jsi král a já tvůj služebník, měl bys mi dát nějaký příkaz, který bych měl vykonat. V takovém případě mohu říci, že tento rozdíl je dočasný a vychází jen ze zvyku či konvence. Žádnou jinou příčinu nevidím. Kdo je tedy pánem a kdo služebníkem? Každého ovládají zákony hmotné přírody; nikdo proto není pán a nikdo není ani služebník. Pokud však přesto považuješ sebe za pána a mě za služebníka, přijímám to. Prosím, rozkaž mi — co pro tebe mohu udělat?

Význam

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je řečeno: ahaṁ mameti — člověk si myslí: “Jsem toto tělo a v tomto tělesném vztahu je toto můj pán, toto je můj služebník, toto je má manželka a toto je můj syn.” Vzhledem k řízení hmotné přírody a nevyhnutelným změnám těla jsou všechna taková pojetí dočasná. Setkáváme se jako stébla plovoucí na vlnách oceánu, jež od sebe budou podle zákonů vln nevyhnutelně oddělena. V hmotném světě pluje každý na vlnách oceánu nevědomosti. Bhaktivinoda Ṭhākura to popsal takto:

(miche) māyāra vaśe, yāccha bhese’,

khāccha hābuḍubu, bhāi

(jīva) kṛṣṇa-dāsa, ei viśvāsa,

karle ta’ āra duḥkha nāi

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura říká, že všichni muži a ženy plují jako stébla na vlnách hmotné přírody. Když pochopí, že jsou věčnými služebníky Kṛṣṇy, tato situace pro ně skončí. Bhagavad-gītā (3.37) uvádí: kāma eṣa krodha eṣa rajoguṇa-samudbhavaḥ. Kvůli působení kvality vášně toužíme po mnoha věcech a podle naší touhy a nařízení Nejvyššího Pána nám hmotná příroda dá určitý druh těla. Po nějaký čas hrajeme roli pána či služebníka, stejně jako herci hrají na jevišti pod řízením někoho jiného. V lidské podobě bychom však měli toto nesmyslné představení ukončit a vrátit se do svého původního přirozeného stavu, který se nazývá vědomí Kṛṣṇy. V tuto chvíli je skutečným pánem hmotná příroda. Daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā (Bg. 7.14). Pod vlivem hmotné přírody se stáváme služebníky a pány, ale přijmeme-li vládu Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a Jeho věčných služebníků, tento dočasný stav skončí.

Verš

unmatta-matta-jaḍavat sva-saṁsthāṁ
gatasya me vīra cikitsitena
arthaḥ kiyān bhavatā śikṣitena
stabdha-pramattasya ca piṣṭapeṣaḥ

Synonyma

unmatta — šílenství; matta — opilec; jaḍa-vat — jako hlupák; sva-saṁsthām — umístění ve svém původním, přirozeném postavení; gatasya — toho, kdo dosáhl; me — mě; vīra — ó králi; cikitsitena — tvým potrestáním; arthaḥ — smysl nebo cíl; kiyān — jaký; bhavatā — tebou; śikṣitena — budu-li poučen; stabdha — tupého; pramattasya — blázna; ca — také; piṣṭa-peṣaḥ — jako mletí mouky.

Překlad

Můj milý králi, řekl jsi: “Ty darebáku, ty tupý blázne! Potrestám tě, abys přišel k rozumu.” V této souvislosti mi dovol, abych ti oznámil, že i když žiji jako tupý, hluchý a němý člověk, jsem ve skutečnosti seberealizovanou osobou. Co získáš tím, když mě potrestáš? Je-li tvá domněnka správná a já jsem skutečně blázen, pak tvůj trest bude připomínat bití mrtvého koně. Nebude mít žádné účinky. Trest blázna z jeho šílenství nevyléčí.

Význam

Každý v tomto hmotném světě jedná jako blázen pod určitými dojmy, jichž působením iluze nabyl v hmotném podmínění. Například zloděj, který ví, že krást se nemá a že za to bude následovat trest krále či Boha, a který viděl, jak zloděje zatýká a trestá policie, přesto znovu a znovu krade. Je posedlý myšlenkou, že bude-li krást, bude šťastný. To je příznak šílenství. Přestože je zloděj opakovaně trestán, nemůže se vzdát svého zvyku krást — takový trest proto nemá žádný význam.

Verš

śrī-śuka uvāca
etāvad anuvāda-paribhāṣayā pratyudīrya muni-vara upaśama-śīla uparatānātmya-nimitta upabhogena karmārabdhaṁ vyapanayan rāja-yānam api tathovāha.

Synonyma

śrī-śukaḥ uvāca — Śukadeva Gosvāmī pokračoval; etāvat — tolik; anuvāda-paribhāṣayā — vysvětlujícím zopakováním slov, která předtím král pronesl; pratyudīrya — zodpověděl jedno po druhém; muni-varaḥ — velký mudrc Jaḍa Bharata; upaśama-śīlaḥ — který byl svou povahou klidný a mírumilovný; uparata — ukončil; anātmya — věci, které se netýkají duše; nimittaḥ — jehož příčina (nevědomost) ztotožňování se s věcmi, které se netýkají duše; upabhogena — přijetím důsledků své karmy; karma-ārabdham — nyní získané reakce; vyapanayan — končící; rāja-yānam — králova nosítka; api — znovu; tathā — jako předtím; uvāha — nesl dále.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī řekl: Ó Mahārāji Parīkṣite, když král Rahūgaṇa káral vznešeného oddaného Jaḍa Bharatu hrubými slovy, tento mírumilovný světec vše toleroval a náležitě mu odpověděl. Nevědomost pochází z tělesného pojetí a Jaḍa Bharata nebyl tímto falešným pojetím ovlivněný. Ze své přirozené pokory se nikdy nepovažoval za velkého oddaného a souhlasil, že si vytrpí výsledky své minulé karmy. Jako obyčejný člověk si myslel, že nese-li nosítka, ničí tím reakce za své minulé špatné jednání. S těmito myšlenkami se chopil králových nosítek a nesl je dál jako předtím.

Význam

Vznešený oddaný Pána si o sobě nikdy nemyslí, že je paramahaṁsa či osvobozená duše. Neustále zůstává pokorným služebníkem Pána. Za jakýchkoliv nepříznivých okolností vždy souhlasí s tím, že si vytrpí výsledky svého minulého života. Nikdy neviní Pána, že ho do takové strastiplné situace přivedl. To jsou příznaky vznešeného oddaného. Tat te 'nukampāṁ susamīkṣyamāṇaḥ. Když oddaný trpí nějakými nepříznivými podmínkami, vždy to přijímá tak, že Pán zmírňuje jeho zasloužené utrpení. Nikdy se na svého pána nezlobí; je spokojený s jakýmkoliv postavením, které mu Pán dá. V každém případě pokračuje s plněním svých povinností v oddané službě. Takový oddaný má zaručený návrat domů, zpátky k Bohu. Śrīmad-Bhāgavatam (10.14.8) uvádí:

tat te ’nukampāṁ susamīkṣamāṇo
bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam
hṛd-vāg-vapurbhir vidadhan namas te
jīveta yo mukti-pade sa dāya-bhāk

“Můj milý Pane, ten, kdo neustále čeká, až mu udělíš Svou bezpříčinnou milost, kdo snáší reakce za své minulé nesprávné jednání a z hloubi srdce Ti přitom vzdává uctivé poklony, je nepochybně způsobilý pro osvobození, neboť se stalo jeho právoplatným nárokem.”

Verš

sa cāpi pāṇḍaveya sindhu-sauvīra-patis tattva-jijñāsāyāṁ samyak-śraddhayādhikṛtādhikāras tad dhṛdaya-granthi-mocanaṁ dvija-vaca āśrutya bahu-yoga-grantha-sammataṁ tvarayāvaruhya śirasā pāda-mūlam upasṛtaḥ kṣamāpayan vigata-nṛpa-deva-smaya uvāca.

Synonyma

saḥ — on (Mahārāja Rahūgaṇa); ca — také; api — vskutku; pāṇḍaveya — ó nejlepší z pāṇḍuovské dynastie (Mahārāji Parīkṣite); sindhu-sauvīra-patiḥ — král států Sindhu a Sauvīry; tattva-jijñāsāyām — v dotazování se na Absolutní Pravdu; samyak-śraddhayā — vírou vycházející z dokonalého ovládání smyslů a mysli; adhikṛta-adhikāraḥ — jenž dosáhl patřičné kvalifikace; tat — ten; hṛdaya-granthi — uzel falešných pojetí v srdci; mocanam — co ničí; dvija-vacaḥ — slova brāhmaṇy (Jaḍa Bharaty); āśrutya — když vyslechl; bahu-yoga-grantha-sammatam — potvrzená všemi jógovými metodami a jejich příslušnými písmy; tvarayā — spěšně; avaruhya — sestoupil (z nosítek); śirasā — hlavou; pāda-mūlam — k lotosovým nohám; upasṛtaḥ — padl na zem, aby vzdal poklony; kṣamāpayan — získat prominutí za svůj přestupek; vigata-nṛpa-deva-smayaḥ — vzdal se své falešné pýchy, že je král, a tudíž hoden uctívání; uvāca — řekl.

Překlad

Śukadeva Gosvāmī pokračoval: Ó nejlepší z pāṇḍuovské dynastie (Mahārāji Parīkṣite), král států Sindhu a Sauvīry (Mahārāja Rahūgaṇa) měl velkou víru v rozhovory o Absolutní Pravdě. Jelikož byl takto kvalifikovaný, vyslechl od Jaḍa Bharaty onen filozofický výklad, jehož pravdivost potvrzují všechna písma týkající se procesu mystické yogy a který povoluje uzel v srdci. Jeho hmotné pojetí sebe sama jako krále tak bylo zničeno. Okamžitě sestoupil ze svých nosítek a padl na zem, s hlavou u lotosových nohou Jaḍa Bharaty, aby tak požádal o odpuštění za svá urážlivá slova proti velkému brāhmaṇovi. Poté se k němu začal modlit.

Význam

V Bhagavad-gītě (4.2) Pán Kṛṣṇa říká:

evaṁ paramparā-prāptam
imaṁ rājarṣayo viduḥ
sa kāleneha mahatā
yogo naṣṭaḥ parantapa

“Takto byla tato nejvyšší věda předávána posloupností duchovních učitelů, a tak ji pochopili svatí králové. Časem však byla posloupnost přerušena, a proto se zdá, že původní věda je nyní ztracena.”

Díky učednické posloupnosti byli členové královského rodu na stejné úrovni jako velcí světci (rāja-ṛṣiové). V dřívějších dobách vládci chápali filozofii života a věděli, jak připravovat občany na dosažení téže úrovně. Jinými slovy, věděli, jak občany osvobodit od dalšího rození a umírání. Když Mahārāja Daśaratha vládl v Ayodhyi, přišel za ním jednou velký mudrc Viśvāmitra, který si chtěl odvést Pána Rāmacandru a Lakṣmaṇa do lesa, aby tam zabili jednoho démona. Jakmile světec Viśvāmitra vstoupil na dvůr Mahārāje Daśarathy, král se ho na přivítanou zeptal: aihiṣṭaṁ yat tat punar-janma-jayāya. Otázal se mudrce, zda úspěšně pokračuje ve své snaze překonat opakující se zrození a smrt. Na tomto bodu se zakládá celá védská civilizace. Musíme vědět, jak překonat koloběh zrození a smrti. Také Mahārāja Rahūgaṇa znal smysl života, a proto okamžitě ocenil životní filozofii, kterou mu Jaḍa Bharata předložil. To je základ védské společnosti. Učenci, brāhmaṇové, světci a mudrci, kteří si byli plně vědomi cíle Ved, radili příslušníkům královského stavu, jak prospět ostatním, a obyčejní lidé měli z jejich spolupráce užitek. Vše bylo proto úspěšné. Mahārāja Rahūgaṇa dosáhl této dokonalosti — chápání ceny lidského života — a proto litoval svých urážlivých slov vůči Jaḍa Bharatovi. Okamžitě sestoupil z nosítek a padl na zem k jeho lotosovým nohám, aby mu Jaḍa Bharata prominul a aby od něho mohl dále naslouchat o životních hodnotách. Tomu se říká brahma-jijñāsā (dotazování se na Absolutní Pravdu). Současní vysocí vládní úředníci o životních hodnotách nic nevědí, a když se světci snaží šířit védské poznání, nejenže jim takzvaní výkonní představitelé neskládají uctivé poklony, ale navíc se pokoušejí duchovní propagandě bránit. Dřívější královskou vládu tedy můžeme přirovnat k nebi a současnou vládu k peklu.

Verš

kas tvaṁ nigūḍhaś carasi dvijānāṁ
bibharṣi sūtraṁ katamo ’vadhūtaḥ
kasyāsi kutratya ihāpi kasmāt
kṣemāya naś ced asi nota śuklaḥ

Synonyma

kaḥ tvam — kdo jsi; nigūḍhaḥ — skrytý; carasi — pohybuješ se v tomto světě; dvijānām — mezi brāhmaṇy či světci; bibharṣi — nosíš také; sūtram — posvátnou šňůru, která náleží prvotřídním brāhmaṇům; katamaḥ — jaká; avadhūtaḥ — vysoce pokročilá osoba; kasya asi — čí jsi (žák nebo syn); kutratyaḥ — odkud; iha api — sem, na toto místo; kasmāt — za jakým účelem; kṣemāya — ve prospěch; naḥ — nás; cet — zdali; asi — jsi; na uta — nebo ne; śuklaḥ — osobnost v čisté kvalitě dobra (Kapiladeva).

Překlad

Král Rahūgaṇa řekl: Ó brāhmaṇo, vypadá to, že se pohybuješ tímto světem skrytý a druhými nepoznán. Kdo jsi? Jsi učený brāhmaṇa a světec? Vidím, že nosíš posvátnou šňůru. Jsi jeden z těch vznešených, osvobozených světců, jako je Dattātreya a další, vysoce pokročilí učenci? Mohu se tě zeptat, čí jsi žák? Kde žiješ? Proč jsi přišel na toto místo? Je tvým posláním přinést nám prospěch? Prozraď mi prosím, kdo jsi.

Význam

Mahārāja Rahūgaṇa si velice přál získat další osvícení ve védském poznání, protože chápal, že Jaḍa Bharata patří k bráhmanskému rodu — buď z hlediska učednické posloupnosti, nebo zrozením v dynastii brāhmaṇů. Ve Vedách je řečeno: tad vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet. Rahūgaṇa přijímal Jaḍa Bharatu jako gurua, ale každý guru musí prokázat své postavení nejen tím, že nosí posvátnou šňůru, ale také tím, že rozvíjí poznání duchovního života. Rovněž významné je, že se Rahūgaṇa ptal Jaḍa Bharaty, ke kterému rodu patří. Existují dva druhy rodů — jeden z hlediska dynastie a druhý z hlediska učednické posloupnosti. Od obou lze získat osvícení. Slovo śuklaḥ se vztahuje na někoho, kdo je v kvalitě dobra. Chce-li člověk získat duchovní poznání, musí vyhledat pravého bráhmanského gurua; buď v učednické posloupnosti, nebo v rodu učených brāhmaṇů.

Verš

nāhaṁ viśaṅke sura-rāja-vajrān
na tryakṣa-śūlān na yamasya daṇḍāt
nāgny-arka-somānila-vittapāstrāc
chaṅke bhṛśaṁ brahma-kulāvamānāt

Synonyma

na — ne; aham — já; viśaṅke — bojím se; sura-rāja-vajrāt — blesku krále nebes, Indry; na — ani; tryakṣa-śūlāt — ostrého trojzubce Pána Śivy; na — ani; yamasya — Yamarāje, vládce smrti; daṇḍāt — trestu; na — ani; agni — ohně; arka — spalujícího žáru slunce; soma — měsíce; anila — větru; vitta-pa — majitele bohatství Kuvery (pokladníka z nebeských planet); astrāt — zbraní; śaṅke — bojím se; bhṛśam — velice; brahma-kula — třídy brāhmaṇů; avamānāt — urážky.

Překlad

Můj drahý pane, vůbec se nebojím blesku krále Indry ani hadovitého, ostrého trojzubce Pána Śivy. Nedělám si starosti ohledně trestu od Yamarāje, vládce smrti, a nebojím se ani ohně, palčivého slunce, měsíce, větru či zbraní Kuvery. Bojím se však urazit brāhmaṇu. Z toho mám velký strach.

Význam

Když Śrī Caitanya Mahāprabhu poučoval Rūpu Gosvāmīho na Daśāśvamedha-ghāṭu v Prayāgu, velice jasně poukázal na to, jak vážným přestupkem je urazit vaiṣṇavu. Přirovnal vaiṣṇava-aparādhu k šílenému slonu (hātī mātā). Dostane-li se šílený slon do zahrady, zničí všechny plody a květy. Stejně tak ten, kdo se dopustí přestupku proti vaiṣṇavovi, zničí celý svůj duchovní pokrok. Urazit brāhmaṇu je velice nebezpečné a Mahārāja Rahūgaṇa to věděl. Otevřeně proto přiznal svoji chybu. Existuje mnoho nebezpečných věcí — blesky, oheň, Yamarājův trest, potrestání trojzubcem Pána Śivy a podobně — ale žádná se svou závažností nevyrovná urážce brāhmaṇy, jako je Jaḍa Bharata. Mahārāja Rahūgaṇa proto okamžitě sestoupil z nosítek a padl na zem u jeho lotosových nohou, jen aby mu brāhmaṇa Jaḍa Bharata prominul.

Verš

tad brūhy asaṅgo jaḍavan nigūḍha-
vijñāna-vīryo vicarasy apāraḥ
vacāṁsi yoga-grathitāni sādho
na naḥ kṣamante manasāpi bhettum

Synonyma

tat — proto; brūhi — prosím promluv; asaṅgaḥ — který nemá žádné styky s hmotným světem; jaḍa-vat — vypadáš jako hluchý a němý člověk; nigūḍha — zcela skrytý; vijñāna-vīryaḥ — kdo má plné poznání duchovní vědy, a je proto velice mocný; vicarasi — pohybuješ se; apāraḥ — kdo oplývá neomezenou duchovní slávou; vacāṁsi — tebou vyřčená slova; yoga-grathitāni — obsahují plný význam mystické yogy; sādho — ó velký světče; na — ne; naḥ — nás; kṣamante — jsme schopni; manasā api — byť jen v mysli; bhettum — pochopit analytickým studiem.

Překlad

Můj drahý pane, zdá se, že vliv tvého velkého duchovního poznání je skrytý. Ve skutečnosti nemáš žádné styky s hmotným světem a jsi plně pohroužený v myšlenkách na Nejvyššího; proto jsi neomezeně pokročilý v duchovním poznání. Řekni mi prosím, proč se touláš po kraji jako blázen. Ó velký světče, pronesl jsi slova, jejichž pravdivost potvrzuje jógový proces, ale my je nedokážeme pochopit. Podej nám proto laskavě jejich vysvětlení.

Význam

Světci, jako je Jaḍa Bharata, nepronášejí obyčejná slova. Vše, co říkají, potvrzují velcí yogīni a osoby pokročilé v duchovním životě. To je rozdíl mezi obyčejnými lidmi a světci. Má-li posluchač chápat slova takových vznešených, duchovně pokročilých lidí, jako je Jaḍa Bharata, musí být sám také pokročilý. Bhagavad-gītu přednesl Pán Kṛṣṇa Arjunovi, a ne někomu jinému. Pro udílení pokynů o duchovním poznání si vybral právě jeho, protože Arjuna byl Jeho velký oddaný a důvěrný přítel. Velké osobnosti rovněž hovoří k pokročilým; nikoliv k śūdrům, vaiśyům, ženám či neinteligentním lidem. Udílet hluboké filozofické pokyny obyčejným lidem je někdy velice riskantní, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu nám dal pro dobro pokleslých duší Kali-yugy vynikající nástroj — zpívání Hare Kṛṣṇa mantry. Všichni obyčejní lidé — byť i śūdrové a nižší — se mohou zpíváním této Hare Kṛṣṇa mantry očistit, a pak budou schopni pochopit vznešená filozofická sdělení Bhagavad-gīty a Śrīmad-Bhāgavatamu. V hnutí pro vědomí Kṛṣṇy proto zavádíme zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry pro obyčejné lidi, aby se postupně očistili, a poté jim vysvětlujeme učení Bhagavad-gīty a Śrīmad-Bhāgavatamu. Materialisté, jako jsou strī, śūdra a dvija-bandhu, nemohou pochopit slova o duchovním pokroku, ale přesto se každý může uchýlit k vaiṣṇavovi, který zná umění, jak o vznešených námětech vyložených v Bhagavad-gītě a Śrīmad-Bhāgavatamu poučit dokonce i śūdry.

Verš

ahaṁ ca yogeśvaram ātma-tattva-
vidāṁ munīnāṁ paramaṁ guruṁ vai
praṣṭuṁ pravṛttaḥ kim ihāraṇaṁ tat
sākṣād dhariṁ jñāna-kalāvatīrṇam

Synonyma

aham — já; ca — a; yoga-īśvaram — vládce všech mystických sil; ātma-tattva-vidām — z učenců obeznámených s duchovní vědou; munīnām — z takových světců; paramam — nejlepší; gurum — učitel; vai — vskutku; praṣṭum — tázat se; pravṛttaḥ — zaměstnaný; kim — co; iha — v tomto světě; araṇam — nejbezpečnější útočiště; tat — to, co; sākṣāt harim — přímo Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; jñāna-kalā-avatīrṇam — Jenž sestoupil jako inkarnace dokonalého poznání ve Své úplné části jménem Kapiladeva.

Překlad

Mám za to, že jsi tím nejvznešenějším vládcem mystických sil. Dokonale znáš duchovní vědu. Jsi nejlepší ze všech učených mudrců, který sestoupil pro dobro celé lidské společnosti. Přicházíš udílet duchovní poznání a jsi přímým zástupcem Kapiladeva, inkarnace Boha a úplné části poznání. Proto se tě ptám, ó duchovní mistře, co je nejbezpečnějším útočištěm v tomto světě?

Význam

Kṛṣṇa potvrzuje v Bhagavad-gītě:

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntarātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ

“Ten z yogīnů, který se ke Mně neustále upíná s velkou vírou a uctívá Mě transcendentální láskyplnou službou, je se Mnou nejdůvěrněji spojen prostřednictvím yogy a je ze všech nejvyšší.” (Bg. 6.47)

Jaḍa Bharata byl dokonalý yogī. Dříve měl tělo krále, Bharaty Mahārāje, a nyní byl tím nejvznešenějším z učených mudrců a vládcem všech mystických sil. I když byl obyčejnou živou bytostí, zdědil veškeré poznání, které předložil Nejvyšší Pán Kapiladeva, a proto ho bylo možné přijmout přímo za Nejvyšší Osobnost Božství. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura potvrzuje ve svých slokách pro duchovního mistra: sākṣād-dharitvena samasta-śāstraiḥ. Vznešená osobnost, jako je Jaḍa Bharata, je na stejné úrovni jako Nejvyšší Osobnost Božství, jelikož plně zastupuje Pána v předávání poznání ostatním. Jaḍa Bharata je zde přijat za přímého zástupce Nejvyšší Osobnosti Božství, neboť udílel poznání jménem Nejvyššího Pána. Mahārāja Rahūgaṇa tedy došel k závěru, že je vhodné se ho ptát na ātma-tattvu, duchovní vědu. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet. Tento védský pokyn je zde rovněž potvrzen. Pokud má někdo skutečně zájem o poznání duchovní vědy (brahma-jijñāsā), musí vyhledat gurua, jako je Jaḍa Bharata.

Verš

sa vai bhavāḻ loka-nirīkṣaṇārtham
avyakta-liṅgo vicaraty api svit
yogeśvarāṇāṁ gatim andha-buddhiḥ
kathaṁ vicakṣīta gṛhānubandhaḥ

Synonyma

saḥ — ten Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, či Jeho inkarnace Kapiladeva; vai — vskutku; bhavān — ty; loka-nirīkṣaṇa-artham — abys studoval vlastnosti lidí tohoto světa; avyakta-liṅgaḥ — aniž bys projevoval svou skutečnou totožnost; vicarati — cestuješ po tomto světě; api svit — zdali; yoga-īśvarāṇām — všech pokročilých yogīnů; gatim — charakteristiky či skutečné chování; andha-buddhiḥ — kteří jsou v iluzi a slepí vůči duchovnímu poznání; katham — jak; vicakṣīta — mohu znát; gṛha-anubandhaḥ — já, který jsem spoutaný závislostí na rodinném, světském životě.

Překlad

Není to tak, že jsi přímým zástupcem Kapiladeva, inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství? Vydáváš se za hluchou a němou osobu, abys zkoumal lidi a viděl, kdo je skutečně člověkem a kdo nikoliv. Necestuješ snad takto po povrchu světa? Já velice lpím na rodinném životě a světských činnostech a jsem slepý k duchovnímu poznání; nicméně nyní tu stojím před tebou a žádám tě, abys mě osvítil. Jak mohu pokročit v duchovním životě?

Význam

I když Mahārāja Rahūgaṇa zastával úlohu krále, Jaḍa Bharata ho poučil, že není králem a že on sám také není hluchý a němý. Tato označení tvořila pouze obaly duše. Je nutné, aby každý došel k tomuto poznání. Jak potvrzuje Bhagavad-gītā (2.13): dehino 'smin yathā dehe. Každý je uzavřený v těle, a jelikož tělo není nikdy totožné s duší, tělesné činnosti jsou pouze iluzorní. Ve společnosti takového sādhua, jako byl Jaḍa Bharata, si Mahārāja Rahūgaṇa uvědomil, že jeho činnosti v postavení královské autority nebyly ničím jiným než iluzorními jevy. Souhlasil tedy, že od Jaḍa Bharaty přijme poznání, a to byl začátek jeho dokonalosti. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet. Člověk jako Mahārāja Rahūgaṇa — který velice dychtil poznat hodnoty života a duchovní vědu — musí vyhledat osobnost, jako je Jaḍa Bharata. Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam (Bhāg. 11.3.21). Je třeba se obrátit na gurua, jako je Jaḍa Bharata — zástupce Nejvyšší Osobnosti Božství—a ptát se ho na cíl lidského života.

Verš

dṛṣṭaḥ śramaḥ karmata ātmano vai
bhartur gantur bhavataś cānumanye
yathāsatodānayanādy-abhāvāt
samūla iṣṭo vyavahāra-mārgaḥ

Synonyma

dṛṣṭaḥ — každý prožívá; śramaḥ — únavu; karmataḥ — z určitého jednání; ātmanaḥ — duše; vai — vskutku; bhartuḥ — toho, kdo nese královská nosítka; gantuḥ — toho, kdo se pohybuje; bhavataḥ — tebe; ca — a; anumanye — domnívám se; yathā — jako je tomu; asatā — s něčím, co není skutečností; uda — vody; ānayana-ādi — nošení a dalších takových úkolů; abhāvāt — z nepřítomnosti; sa-mūlaḥ — založený na svědectví; iṣṭaḥ — uctívaný; vyavahāra-mārgaḥ — jev.

Překlad

Řekl jsi: “Nejsem unavený z práce.” I když se duše liší od těla, tělesná práce způsobuje únavu, a ta se zdá být únavou duše. Když neseš nosítka, jistě to pro duši znamená práci. To je má domněnka. Řekl jsi také, že vnější chování projevené mezi pánem a služebníkem není skutečné, ale přestože ve světě jevů není skutečné, výtvory tohoto světa mohou různé věci skutečně ovlivnit. To vidíme a prožíváme. Proto i když nejsou hmotné činnosti trvalé, nemůžeme říci, že jsou nepravdivé.

Význam

Toto je diskuse mezi neosobní māyāvādskou filozofií a praktickou filozofií vaiṣṇavů. Māyāvādská filozofie vysvětluje tento svět jevů jako neskutečný, ale vaiṣṇavští filozofové s tím nesouhlasí. Vědí, že svět jevů je dočasným projevem, ale není neskutečný. Sen, který se nám v noci zdá, je bezpochyby iluzorní, ale hrůzostrašný sen nás nepochybně ovlivňuje. Únava duše není skutečná, ale dokud je živá bytost pohroužená v iluzorním tělesném pojetí, je takovými iluzorními sny ovlivněná. Ve snu se nelze vyhnout událostem, které v něm prožíváme, a podmíněná duše je nucena kvůli svému snu trpět. Nádoba na vodu vytvořená z hlíny je dočasná a ve skutečnosti neexistuje; existuje pouze hlína. Dokud však nádoba udrží vodu, můžeme ji za tímto účelem používat. Nelze říci, že je absolutně neskutečná.

Verš

sthāly-agni-tāpāt payaso ’bhitāpas
tat-tāpatas taṇḍula-garbha-randhiḥ
dehendriyāsvāśaya-sannikarṣāt
tat-saṁsṛtiḥ puruṣasyānurodhāt

Synonyma

sthāli — na hrnec k vaření; agni-tāpāt — kvůli teplu ohně; payasaḥ — mléko v hrnci; abhitāpaḥ — zahřeje se; tat-tāpataḥ — zahřátím mléka; taṇḍula-garbha-randhiḥ — střed rýže v mléku se uvaří; deha-indriya-asvāśaya — tělesné smysly; sannikarṣāt — jelikož jsou ve styku s; tat-saṁsṛtiḥ — vnímání únavy a dalšího utrpení; puruṣasya — duše; anurodhāt — na základě shody způsobené hrubou připoutaností k tělu, smyslům a mysli.

Překlad

Král Rahūgaṇa pokračoval: Můj drahý pane, řekl jsi, že označení, jako je otylost a hubenost těla, nejsou charakteristiky duše. To nemůže být pravda, protože duše nepochybně vnímá označení, jako je bolest a radost. Když postavíme hrnec s mlékem a rýží na oheň, zahřeje se automaticky mléko a po něm i rýže. Podobně jsou smysly, mysl a duše ovlivněny tělesnými bolestmi a radostmi. Duše se nemůže od tohoto podmínění zcela odpoutat.

Význam

Tento argument Mahārāje Rahūgaṇy je z praktického hlediska správný, ale pochází z připoutanosti k tělesnému pojetí. Můžeme říci, že člověk, který sedí v autě, se od svého auta bezpochyby liší, ale když se s autem něco stane, pak jeho vlastník, který je k němu přehnaně připoutaný, cítí bolest. Škoda na voze ve skutečnosti nemá s jeho majitelem nic společného, ale jelikož se majitel ztotožňuje se zájmy vozu, cítí radost a bolest, které se s tím pojí. Tomuto podmíněnému stavu se člověk může vyhnout, když odstraní svou připoutanost k autu. Když se pak auto jakkoliv poškodí, majiteli to nebude působit ani radost, ani bolest. Také duše nemá nic společného s tělem a smysly, ale z nevědomosti se s tělem ztotožňuje a cítí radost a bolest na základě radosti a bolesti těla.

Verš

śāstābhigoptā nṛpatiḥ prajānāṁ
yaḥ kiṅkaro vai na pinaṣṭi piṣṭam
sva-dharmam ārādhanam acyutasya
yad īhamāno vijahāty aghaugham

Synonyma

śāstā — vládce; abhigoptā — dobrodinec občanů, stejně jako otec je dobrodincem svých dětí; nṛ-patiḥ — král; prajānām — občanů; yaḥ — ten, kdo; kiṅkaraḥ — kdo vykonává příkazy; vai — vskutku; na — ne; pinaṣṭi piṣṭam — drtí již rozdrcené; sva-dharmam — své předepsané povinnosti; ārādhanam — uctívání; acyutasya — Nejvyšší Osobnosti Božství; yat — co; īhamānaḥ — vykonává; vijahāti — jsou osvobozeni od; agha-ogham — veškerého hříšného a nesprávného jednání.

Překlad

Můj drahý pane, řekl jsi, že vztah mezi králem a poddaným nebo mezi pánem a služebníkem není věčný, ale i přes pomíjivost těchto vztahů je povinností toho, kdo zaujme postavení krále, vládnout občanům a trestat ty, kdo se neřídí zákony státu. Tím, že je trestá, učí občany poslušnosti vůči zákonům. Dále jsi řekl, že trestat člověka, který je hluchý a němý, je totéž jako žvýkat již přežvýkané nebo drtit již rozmělněnou drť — nepřináší to žádný prospěch. Pokud však člověk vykonává svou předepsanou povinnost, jak nařizuje Nejvyšší Pán, nepochybně to omezí jeho hříšné jednání. Je-li tedy násilím zaměstnán plněním své povinnosti, získá z toho prospěch, neboť tak může zničit všechny své hříšné činnosti.

Význam

Mahārāja Rahūgaṇa zde předkládá velice pádný argument. Śrīla Rūpa Gosvāmī říká ve svém Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.4): tasmāt kenāpy upāyena manaḥ kṛṣṇe niveśayet — člověk má být jakýmkoliv způsobem zaměstnán ve vědomí Kṛṣṇy. Každá živá bytost je ve skutečnosti věčným služebníkem Kṛṣṇy, ale vlivem svého zapomnění jedná jako věčný služebník māyi. Dokud slouží māyi, nemůže být šťastná. Naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy si klade za cíl zaměstnat lidi službou Pánu Kṛṣṇovi, což jim pomůže zbavit se všeho hmotného znečištění a hříšného jednání. To potvrzuje Bhagavad-gītā (4.10): vīta-rāga-bhaya-krodhāḥ. Odpoutáme-li se od hmotných činností, zbavíme se strachu a hněvu. Askezí se živá bytost očistí a dosáhne způsobilosti k návratu domů, zpátky k Bohu. Povinností krále je vládnout občanům tak, aby mohli vyvinout vědomí Kṛṣṇy. To by bylo velice prospěšné pro každého. Král či prezident dnes bohužel místo ke službě Pánu vede lidi ke smyslovému požitku, a takové činnosti zajisté nikomu neprospívají. Král Rahūgaṇa chtěl, aby Jaḍa Bharata nesl nosítka, což bylo pro krále jistou formou smyslového požitku. Je-li však někdo zaměstnán jako nosič nosítek ve službě Pánu, je to nepochybně prospěšné. Jestliže prezident v této bezbožné civilizaci nějakým způsobem zaměstná občany oddanou službou — probouzením vědomí Kṛṣṇy — prokáže jim to největší dobro.

Verš

tan me bhavān nara-devābhimāna-
madena tucchīkṛta-sattamasya
kṛṣīṣṭa maitrī-dṛśam ārta-bandho
yathā tare sad-avadhyānam aṁhaḥ

Synonyma

tat — proto; me — mně; bhavān — tebe; nara-deva-abhimāna-madena — šílenstvím pocházejícím z pýchy na své tělo krále; tucchīkṛta — který urazil; sat-tamasya — ty, který jsi nejlepší z lidí; kṛṣīṣṭa — prosím, prokaž; maitrī-dṛśam — svou bezpříčinnou milost vůči mně jako přítel; ārta-bandho — ó příteli všech nešťastných; yathā — tak; tare — mohu získat úlevu od; sat-avadhyānam — opomenutí velké osobnosti, jako jsi ty; aṁhaḥ — hřích.

Překlad

Vše, co jsi řekl, mi připadá rozporuplné. Ó nejlepší příteli nešťastných, dopustil jsem se velkého přestupku tím, že jsem tě zneuctil. Byl jsem falešně pyšný na své tělo krále, a to mě dohnalo k urážkám. Modlím se proto, abys na mě laskavě pohlédl a prokázal mi svou bezpříčinnou milost. Jestliže tak učiníš, přinese mi to úlevu od mého hříšného jednání, kterého jsem se dopustil urážlivými slovy vůči velké osobnosti.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl, že urážkou vaiṣṇavy člověk zničí všechny své duchovní činnosti. Přestupek proti vaiṣṇavovi je považován za přestupek šíleného slona. Šílený slon dokáže zničit celou zahradu, jejíž úprava si vyžádala mnoho práce. Člověk může dosáhnout nejvyšší úrovně oddané služby, ale pokud nějakým způsobem urazí vaiṣṇavu, celá stavba se zhroutí. Král Rahūgaṇa se nevědomky dopustil přestupku proti Jaḍa Bharatovi, ale jelikož měl zdravý rozum, požádal ho o odpuštění. To je způsob, jak se zprostit vaiṣṇava-aparādhy. Oddaný Kṛṣṇy je vždy velice prostý a přirozeně milostivý. Spáchá-li někdo přestupek u lotosových nohou vaiṣṇavy, musí se mu okamžitě omluvit, aby se vyhnul těžkostem ve svém duchovním pokroku.

Verš

na vikriyā viśva-suhṛt-sakhasya
sāmyena vītābhimates tavāpi
mahad-vimānāt sva-kṛtād dhi mādṛṅ
naṅkṣyaty adūrād api śūlapāṇiḥ

Synonyma

na — ne; vikriyā — hmotná proměna; viśva-suhṛt — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který je přítelem všech; sakhasya — tebe, přítele; sāmyena — díky tvé mentální vyrovnanosti; vīta-abhimateḥ — jenž zcela opustil tělesné pojetí života; tava — tvoje; api — vskutku; mahat-vimānāt — urážení velkého oddaného; sva-kṛtāt — kvůli mému jednání; hi — jistě; mādṛk — osoba, jako jsem já; naṅkṣyati — bude zničena; adūrāt — velmi brzy; api — jistě; śūla-pāṇiḥ — i když je mocná jako Pán Śiva (Śūlapāṇi).

Překlad

Ó můj drahý pane, jsi přítel Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, Jenž je přítelem všech živých bytostí. Stavíš se proto ke každému stejně a jsi prostý tělesného pojetí. I když jsem spáchal přestupek tím, že jsem tě urazil, vím, že pro tebe má urážka neznamená ztrátu ani zisk. Jsi pevný ve svém odhodlání, ale já jsem se dopustil přestupku. I kdybych byl stejně silný jako Pán Śiva, za můj přestupek u lotosových nohou vaiṣṇavy mě čeká okamžitá zkáza.

Význam

Mahārāja Rahūgaṇa byl velice inteligentní a byl si vědom nepříznivých důsledků uražení vaiṣṇavy. Úzkostlivě proto žádal Jaḍa Bharatu o odpuštění. Každý by měl kráčet ve stopách Mahārāje Rahūgaṇy a dávat si velký pozor, aby se nedopustil přestupku u lotosových nohou vaiṣṇavy. Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura říká v Caitanya-bhāgavatě (Madhya 13):

śūlapāṇi-sama yadi bhakta-nindā kare
bhāgavata pramāṇa — tathāpi śīghra mare
hena vaiṣṇavere ninde sarvajña ha-i
se janera adhaḥ-pāta sarva-śāstre ka-i

“I ten, kdo je silný jako Pán Śiva, jenž v ruce nosí trojzubec, poklesne ze svého duchovního postavení, pokouší-li se urazit vaiṣṇavu. To je výrok všech védských písem.” V Caitanya-bhāgavatě (Madhya 22) říká také toto:

vaiṣṇavera nindā karibeka yāra gaṇa
tāra rakṣā sāmarthya nāhika kona jana
śūlapāṇi-sama yadi vaiṣṇavere ninde
tathāpiha nāśa yāya — kahe śāstra-vṛnde
ihā nā māniyā ye sujana nindā kare
janme janme se pāpiṣṭha daiva-doṣe mare

“Toho, kdo pomlouvá vaiṣṇavu, nikdo neochrání. I ten, kdo je silný jako Pán Śiva, bude nepochybně zničen, pomlouvá-li vaiṣṇavu. To říkají všechny śāstry. Pokud někdo nedbá na výrok śāster a opovažuje se pomlouvat vaiṣṇavu, bude za to trpět život za životem.”

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k desáté kapitole pátého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Rozhovor mezi Jaḍa Bharatou a Mahārājem Rahūgaṇou”.