Skip to main content

Sloka 4

ТЕКСТ 4

Verš

Текст

na vayaṁ nara-deva pramattā bhavan-niyamānupathāḥ sādhv eva vahāmaḥ. ayam adhunaiva niyukto ’pi na drutaṁ vrajati nānena saha voḍhum u ha vayaṁ pārayāma iti.
на вайа нара-дева праматт бхаван-нийамнупатх сдхв эва вахма. айам адхунаива нийукто ’пи на друта враджати ннена саха вохум у ха вайа прайма ити.

Synonyma

Пословный перевод

na — ne; vayam — my; nara-deva — ó bože mezi lidmi (král je považován za představitele deva, Nejvyšší Osobnosti Božství); pramattāḥ — nedbalí svých povinností; bhavat-niyama-anupathāḥ — kteří jsme vždy poslušní tvého rozkazu; sādhu — řádně; eva — jistě; vahāmaḥ — neseme; ayam — tento muž; adhunā — nedávno; eva — vskutku; niyuktaḥ — najatý, aby pracoval s námi; api — ačkoliv; na — ne; drutam — příliš rychle; vrajati — pracuje; na — ne; anena — ním; saha — s; voḍhum — nést; u ha — ó; vayam — my; pārayāmaḥ — můžeme; iti — takto.

на — не; вайам — мы; нара-дева — о бог среди людей (царь считается представителем девы, Верховного Господа); праматт — пренебрегающие своими обязанностями; бхават-нийама-анупатх — всегда послушные твоим приказаниям; сдху — как положено; эва — разумеется; вахма — несем; айам — этот (человек); адхун — только сейчас; эва — поистине; нийукта — занятый этой работой вместе с нами; апи — хотя; на — не; друтам — очень быстро; враджати — идет; на — не; анена — с ним; саха — вместе с; вохум — нести; у ха — о; вайам — мы; прайма — можем; ити — так.

Překlad

Перевод

Ó pane, prosím věz, že vykonávání svých povinností ani v nejmenším nezanedbáváme. Svědomitě neseme nosítka podle tvého přání, ale tento muž, kterého jsme nedávno přivedli, aby s námi pracoval, neumí chodit rychle. Nemůžeme s ním proto nosítka nést.

О владыка, не подумай, что мы служим тебе нерадиво. Послушные твоей воле, мы несли паланкин как подобает, пока не появился этот человек. Он идет очень медленно, и из-за него мы не можем нести паланкин так, чтобы ты был доволен.

Význam

Комментарий

Ostatní nosiči byli śūdrové, zatímco Jaḍa Bharata byl nejen brāhmaṇa, člen vyšší třídy, ale také velký oddaný. Śūdrové nemají s ostatními živými bytostmi soucit, ale vaiṣṇava nemůže jednat jako śūdra. Jakmile jsou dáni dohromady śūdra a bráhmanský vaiṣṇava, nastane v plnění povinností nerovnováha. Śūdrové kráčeli s nosítky, aniž by mravencům na zemi věnovali sebemenší pozornost, ale Jaḍa Bharata nemohl jednat jako śūdra, a proto vznikly potíže.

В отличие от носильщиков паланкина, которые были шудрами, Джада Бхарата принадлежал к роду возвышенных брахманов и к тому же был великим преданным Господа. У шудр нет сострадания к другим живым существам, но вайшнав никогда не станет поступать как шудра. Если поручить шудре и брахману- вайшнаву вместе выполнять какую-либо работу, они не смогут делать это согласованно. Шудры несли паланкин, нисколько не заботясь о ползающих по дороге муравьях, но Джада Бхарата не мог вести себя как шудра, и из-за этого возник конфликт.