Skip to main content

Sloka 4

Text 4

Verš

Text

na vayaṁ nara-deva pramattā bhavan-niyamānupathāḥ sādhv eva vahāmaḥ. ayam adhunaiva niyukto ’pi na drutaṁ vrajati nānena saha voḍhum u ha vayaṁ pārayāma iti.
na vayaṁ nara-deva pramattā bhavan-niyamānupathāḥ sādhv eva vahāmaḥ. ayam adhunaiva niyukto ’pi na drutaṁ vrajati nānena saha voḍhum u ha vayaṁ pārayāma iti.

Synonyma

Synonyms

na — ne; vayam — my; nara-deva — ó bože mezi lidmi (král je považován za představitele deva, Nejvyšší Osobnosti Božství); pramattāḥ — nedbalí svých povinností; bhavat-niyama-anupathāḥ — kteří jsme vždy poslušní tvého rozkazu; sādhu — řádně; eva — jistě; vahāmaḥ — neseme; ayam — tento muž; adhunā — nedávno; eva — vskutku; niyuktaḥ — najatý, aby pracoval s námi; api — ačkoliv; na — ne; drutam — příliš rychle; vrajati — pracuje; na — ne; anena — ním; saha — s; voḍhum — nést; u ha — ó; vayam — my; pārayāmaḥ — můžeme; iti — takto.

na — not; vayam — we; nara-deva — O lord among human beings (the king is supposed to be the representative of deva, the Supreme Personality of Godhead); pramattāḥ — neglectful in our duties; bhavat-niyama-anupathāḥ — who are always obedient to your order; sādhu — properly; eva — certainly; vahāmaḥ — we are carrying; ayam — this man; adhunā — just recently; eva — indeed; niyuktaḥ — being engaged to work with us; api — although; na — not; drutam — very quickly; vrajati — works; na — not; anena — him; saha — with; voḍhum — to carry; u ha — oh; vayam — we; pārayāmaḥ — are able; iti — thus.

Překlad

Translation

Ó pane, prosím věz, že vykonávání svých povinností ani v nejmenším nezanedbáváme. Svědomitě neseme nosítka podle tvého přání, ale tento muž, kterého jsme nedávno přivedli, aby s námi pracoval, neumí chodit rychle. Nemůžeme s ním proto nosítka nést.

O lord, please note that we are not at all negligent in discharging our duties. We have been faithfully carrying this palanquin according to your desire, but this man who has been recently engaged to work with us cannot walk very swiftly. Therefore we are not able to carry the palanquin with him.

Význam

Purport

Ostatní nosiči byli śūdrové, zatímco Jaḍa Bharata byl nejen brāhmaṇa, člen vyšší třídy, ale také velký oddaný. Śūdrové nemají s ostatními živými bytostmi soucit, ale vaiṣṇava nemůže jednat jako śūdra. Jakmile jsou dáni dohromady śūdra a bráhmanský vaiṣṇava, nastane v plnění povinností nerovnováha. Śūdrové kráčeli s nosítky, aniž by mravencům na zemi věnovali sebemenší pozornost, ale Jaḍa Bharata nemohl jednat jako śūdra, a proto vznikly potíže.

The other palanquin carriers were śūdras, whereas Jaḍa Bharata was not only a high-caste brāhmaṇa but also a great devotee. Śūdras do not sympathize with other living beings, but a Vaiṣṇava cannot act like a śūdra. Whenever a śūdra and a brāhmaṇa Vaiṣṇava are combined, there will certainly be imbalance in the execution of duties. The śūdras were walking with the palanquin without at all caring for the ants on the ground, but Jaḍa Bharata could not act like a śūdra, and therefore difficulty arose.