Skip to main content

Sloka 20

Text 20

Verš

Texto

sa vai bhavāḻ loka-nirīkṣaṇārtham
avyakta-liṅgo vicaraty api svit
yogeśvarāṇāṁ gatim andha-buddhiḥ
kathaṁ vicakṣīta gṛhānubandhaḥ
sa vai bhavāḻ loka-nirīkṣaṇārtham
avyakta-liṅgo vicaraty api svit
yogeśvarāṇāṁ gatim andha-buddhiḥ
kathaṁ vicakṣīta gṛhānubandhaḥ

Synonyma

Synonyms

saḥ — ten Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, či Jeho inkarnace Kapiladeva; vai — vskutku; bhavān — ty; loka-nirīkṣaṇa-artham — abys studoval vlastnosti lidí tohoto světa; avyakta-liṅgaḥ — aniž bys projevoval svou skutečnou totožnost; vicarati — cestuješ po tomto světě; api svit — zdali; yoga-īśvarāṇām — všech pokročilých yogīnů; gatim — charakteristiky či skutečné chování; andha-buddhiḥ — kteří jsou v iluzi a slepí vůči duchovnímu poznání; katham — jak; vicakṣīta — mohu znát; gṛha-anubandhaḥ — já, který jsem spoutaný závislostí na rodinném, světském životě.

saḥ — esa Suprema Personalidad de Dios, o Su encarnación, Kapiladeva; vai — en verdad; bhavān — Tu Gracia; loka-nirīkṣaṇa-artham — simplemente para estudiar las costumbres de la gente del mundo; avyakta-liṅgaḥ — sin manifestar tu verdadera identidad; vicarati — viajas por el mundo; api svit — si; yoga-īśvarāṇām — de todos los yogīs avanzados; gatim — las características o el verdadero comportamiento; andha-buddhiḥ — que están bajo la influencia de la ilusión y son ciegos en cuanto a conocimiento espiritual; katham — cómo; vicakṣīta — puedo saber; gṛha-anubandhaḥ — yo, que estoy atado por el apego a la vida familiar, la vida mundana.

Překlad

Translation

Není to tak, že jsi přímým zástupcem Kapiladeva, inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství? Vydáváš se za hluchou a němou osobu, abys zkoumal lidi a viděl, kdo je skutečně člověkem a kdo nikoliv. Necestuješ snad takto po povrchu světa? Já velice lpím na rodinném životě a světských činnostech a jsem slepý k duchovnímu poznání; nicméně nyní tu stojím před tebou a žádám tě, abys mě osvítil. Jak mohu pokročit v duchovním životě?

¿No es cierto que tú eres el representante directo de Kapiladeva, la encarnación de la Suprema Personalidad de Dios? Has aparentado ser un sordomudo para examinar a la gente y ver quién realmente es un ser humano y quién no lo es. ¿No es esa tu actividad sobre la superficie de la Tierra? Yo estoy muy apegado a la vida familiar y a las actividades mundanas, y soy ciego en cuanto a conocimiento espiritual. Aun así, ahora me encuentro ante ti con el deseo de que me ilumines. ¿Cómo puedo avanzar en la vida espiritual?

Význam

Purport

I když Mahārāja Rahūgaṇa zastával úlohu krále, Jaḍa Bharata ho poučil, že není králem a že on sám také není hluchý a němý. Tato označení tvořila pouze obaly duše. Je nutné, aby každý došel k tomuto poznání. Jak potvrzuje Bhagavad-gītā (2.13): dehino 'smin yathā dehe. Každý je uzavřený v těle, a jelikož tělo není nikdy totožné s duší, tělesné činnosti jsou pouze iluzorní. Ve společnosti takového sādhua, jako byl Jaḍa Bharata, si Mahārāja Rahūgaṇa uvědomil, že jeho činnosti v postavení královské autority nebyly ničím jiným než iluzorními jevy. Souhlasil tedy, že od Jaḍa Bharaty přijme poznání, a to byl začátek jeho dokonalosti. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet. Člověk jako Mahārāja Rahūgaṇa — který velice dychtil poznat hodnoty života a duchovní vědu — musí vyhledat osobnost, jako je Jaḍa Bharata. Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam (Bhāg. 11.3.21). Je třeba se obrátit na gurua, jako je Jaḍa Bharata — zástupce Nejvyšší Osobnosti Božství—a ptát se ho na cíl lidského života.

SIGNIFICADO: Mahārāja Rahūgaṇa estaba haciendo el papel de rey, pero Jaḍa Bharata le había informado de que no era rey, y de que él, Jaḍa Bharata, no era un sordomudo. Esas identificaciones no eran más que cubiertas del alma espiritual. Todo el mundo debe adquirir ese conocimiento. Como se confirma en el Bhagavad-gītā (2.13): dehino ’smin yathā dehe. Todos estamos encerrados en el cuerpo, y como el cuerpo jamás es lo mismo que el alma, las actividades del cuerpo son ilusorias. Al relacionarse con un sādhu de la talla de Jaḍa Bharata, Mahārāja Rahūgaṇa cobró conciencia de que sus actividades como autoridad monárquica eran simples fenómenos ilusorios. Por eso consintió en que Jaḍa Bharata le impartiese conocimiento; ese fue el comienzo de su perfección. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet. Una persona como Mahārāja Rahūgaṇa, con un profundo deseo de conocer el valor de la vida y la ciencia espiritual, debe acudir a una personalidad como Jaḍa Bharata. Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam (Bhāg. 11.3.21). Debemos acudir a un guru como Jaḍa Bharata, un representante de la Suprema Personalidad de Dios, y preguntarle acerca del objetivo de la vida humana.