Skip to main content

Sloka 20

Text 20

Verš

Text

sa vai bhavāḻ loka-nirīkṣaṇārtham
avyakta-liṅgo vicaraty api svit
yogeśvarāṇāṁ gatim andha-buddhiḥ
kathaṁ vicakṣīta gṛhānubandhaḥ
sa vai bhavāḻ loka-nirīkṣaṇārtham
avyakta-liṅgo vicaraty api svit
yogeśvarāṇāṁ gatim andha-buddhiḥ
kathaṁ vicakṣīta gṛhānubandhaḥ

Synonyma

Synonyms

saḥ — ten Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, či Jeho inkarnace Kapiladeva; vai — vskutku; bhavān — ty; loka-nirīkṣaṇa-artham — abys studoval vlastnosti lidí tohoto světa; avyakta-liṅgaḥ — aniž bys projevoval svou skutečnou totožnost; vicarati — cestuješ po tomto světě; api svit — zdali; yoga-īśvarāṇām — všech pokročilých yogīnů; gatim — charakteristiky či skutečné chování; andha-buddhiḥ — kteří jsou v iluzi a slepí vůči duchovnímu poznání; katham — jak; vicakṣīta — mohu znát; gṛha-anubandhaḥ — já, který jsem spoutaný závislostí na rodinném, světském životě.

saḥ — that Supreme Personality of Godhead or His incarnation Kapiladeva; vai — indeed; bhavān — your good self; loka-nirīkṣaṇa-artham — just to study the characteristics of the people of this world; avyakta-liṅgaḥ — without manifesting your real identity; vicarati — are traveling in this world; api svit — whether; yoga-īśvarāṇām — of all the advanced yogīs; gatim — the characteristics or actual behavior; andha-buddhiḥ — who are illusioned and have become blind to spiritual knowledge; katham — how; vicakṣīta — may know; gṛha-anubandhaḥ — I who am bound by attachment to family life, or worldly life.

Překlad

Translation

Není to tak, že jsi přímým zástupcem Kapiladeva, inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství? Vydáváš se za hluchou a němou osobu, abys zkoumal lidi a viděl, kdo je skutečně člověkem a kdo nikoliv. Necestuješ snad takto po povrchu světa? Já velice lpím na rodinném životě a světských činnostech a jsem slepý k duchovnímu poznání; nicméně nyní tu stojím před tebou a žádám tě, abys mě osvítil. Jak mohu pokročit v duchovním životě?

Is it not a fact that your good self is the direct representative of Kapiladeva, the incarnation of the Supreme Personality of Godhead? To examine people and see who is actually a human being and who is not, you have presented yourself to be a deaf and dumb person. Are you not moving this way upon the surface of the world? I am very attached to family life and worldly activities, and I am blind to spiritual knowledge. Nonetheless, I am now present before you and am seeking enlightenment from you. How can I advance in spiritual life?

Význam

Purport

I když Mahārāja Rahūgaṇa zastával úlohu krále, Jaḍa Bharata ho poučil, že není králem a že on sám také není hluchý a němý. Tato označení tvořila pouze obaly duše. Je nutné, aby každý došel k tomuto poznání. Jak potvrzuje Bhagavad-gītā (2.13): dehino 'smin yathā dehe. Každý je uzavřený v těle, a jelikož tělo není nikdy totožné s duší, tělesné činnosti jsou pouze iluzorní. Ve společnosti takového sādhua, jako byl Jaḍa Bharata, si Mahārāja Rahūgaṇa uvědomil, že jeho činnosti v postavení královské autority nebyly ničím jiným než iluzorními jevy. Souhlasil tedy, že od Jaḍa Bharaty přijme poznání, a to byl začátek jeho dokonalosti. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet. Člověk jako Mahārāja Rahūgaṇa — který velice dychtil poznat hodnoty života a duchovní vědu — musí vyhledat osobnost, jako je Jaḍa Bharata. Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam (Bhāg. 11.3.21). Je třeba se obrátit na gurua, jako je Jaḍa Bharata — zástupce Nejvyšší Osobnosti Božství—a ptát se ho na cíl lidského života.

Although Mahārāja Rahūgaṇa was playing the part of a king, he had been informed by Jaḍa Bharata that he was not a king nor was Jaḍa Bharata deaf and dumb. Such designations were simply coverings of the spirit soul. Everyone must come to this knowledge. As confirmed in Bhagavad-gītā (2.13): dehino ’smin yathā dehe. Everyone is encased within the body. Since the body is never identical with the soul, the bodily activities are simply illusory. In the association of such a sādhu as Jaḍa Bharata, Mahārāja Rahūgaṇa came to the awareness that his activities as a royal authority were simply illusory phenomena. He therefore agreed to receive knowledge from Jaḍa Bharata, and that was the beginning of his perfection. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet. A person like Mahārāja Rahūgaṇa, who was very inquisitive to know the value of life and the spiritual science, must approach a personality like Jaḍa Bharata. Tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam (Bhāg. 11.3.21). One must approach a guru like Jaḍa Bharata, a representative of the Supreme Personality of Godhead, to inquire about the goal of human life.