Skip to main content

Sloka 12

Text 12

Verš

Текст

viśeṣa-buddher vivaraṁ manāk ca
paśyāma yan na vyavahārato ’nyat
ka īśvaras tatra kim īśitavyaṁ
tathāpi rājan karavāma kiṁ te
viśeṣa-buddher vivaraṁ manāk ca
paśyāma yan na vyavahārato ’nyat
ka īśvaras tatra kim īśitavyaṁ
tathāpi rājan karavāma kiṁ te

Synonyma

Пословный перевод

viśeṣa-buddheḥ — pojetí rozdílu mezi pánem a služebníkem; vivaram — pole působnosti; manāk — malé; ca — také; paśyāmaḥ — vidím; yat — co; na — ne; vyavahārataḥ — než dočasný zvyk či konvence; anyat — jiného; kaḥ — kdo; īśvaraḥ — vládce; tatra — v tomto; kim — kdo; īśitavyam — má být ovládaný; tathāpi — nicméně; rājan — ó králi (jestli si i přesto myslíš, že jsi pán a já služebník); karavāma — mohu dělat; kim — co; te — pro tebe.

viśeṣa-buddheḥ — of the conception of the distinction between master and servant; vivaram — the scope; manāk — a little; ca — also; paśyāmaḥ — I see; yat — which; na — not; vyavahārataḥ — than the temporary usage or convention; anyat — other; kaḥ — who; īśvaraḥ — the master; tatra — in this; kim — who; īśitavyam — is to be controlled; tathāpi — nevertheless; rājan — O King (if you still think that you are master and I am servant); karavāma — I may do; kim — what; te — for you.

Překlad

Перевод

Můj milý králi, jestli si i přesto stále myslíš, že jsi král a já tvůj služebník, měl bys mi dát nějaký příkaz, který bych měl vykonat. V takovém případě mohu říci, že tento rozdíl je dočasný a vychází jen ze zvyku či konvence. Žádnou jinou příčinu nevidím. Kdo je tedy pánem a kdo služebníkem? Každého ovládají zákony hmotné přírody; nikdo proto není pán a nikdo není ani služebník. Pokud však přesto považuješ sebe za pána a mě za služebníka, přijímám to. Prosím, rozkaž mi — co pro tebe mohu udělat?

My dear King, if you still think that you are the King and that I am your servant, you should order me, and I should follow your order. I can then say that this differentiation is temporary, and it expands only from usage or convention. I do not see any other cause. In that case, who is the master, and who is the servant? Everyone is being forced by the laws of material nature; therefore no one is master, and no one is servant. Nonetheless, if you think that you are the master and that I am the servant, I shall accept this. Please order me. What can I do for you?

Význam

Комментарий

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu je řečeno: ahaṁ mameti — člověk si myslí: “Jsem toto tělo a v tomto tělesném vztahu je toto můj pán, toto je můj služebník, toto je má manželka a toto je můj syn.” Vzhledem k řízení hmotné přírody a nevyhnutelným změnám těla jsou všechna taková pojetí dočasná. Setkáváme se jako stébla plovoucí na vlnách oceánu, jež od sebe budou podle zákonů vln nevyhnutelně oddělena. V hmotném světě pluje každý na vlnách oceánu nevědomosti. Bhaktivinoda Ṭhākura to popsal takto:

It is said in Śrīmad-Bhāgavatam, ahaṁ mameti: One thinks, “I am this body, and in this bodily relationship he is my master, he is my servant, she is my wife, and he is my son.” All these conceptions are temporary due to the inevitable change of body and the arrangement of material nature. We are gathered together like straws floating in the waves of an ocean, straws that are inevitably separated by the laws of the waves. In this material world, everyone is floating on the waves of the ocean of nescience. As described by Bhaktivinoda Ṭhākura:

(miche) māyāra vaśe, yāccha bhese’,

(miche) māyāra vaśe, yāccha bhese’,

khāccha hābuḍubu, bhāi

khāccha hābuḍubu, bhāi

(jīva) kṛṣṇa-dāsa, ei viśvāsa,

(jīva) kṛṣṇa-dāsa, ei viśvāsa,

karle ta’ āra duḥkha nāi

karle ta’ āra duḥkha nāi

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura říká, že všichni muži a ženy plují jako stébla na vlnách hmotné přírody. Když pochopí, že jsou věčnými služebníky Kṛṣṇy, tato situace pro ně skončí. Bhagavad-gītā (3.37) uvádí: kāma eṣa krodha eṣa rajoguṇa-samudbhavaḥ. Kvůli působení kvality vášně toužíme po mnoha věcech a podle naší touhy a nařízení Nejvyššího Pána nám hmotná příroda dá určitý druh těla. Po nějaký čas hrajeme roli pána či služebníka, stejně jako herci hrají na jevišti pod řízením někoho jiného. V lidské podobě bychom však měli toto nesmyslné představení ukončit a vrátit se do svého původního přirozeného stavu, který se nazývá vědomí Kṛṣṇy. V tuto chvíli je skutečným pánem hmotná příroda. Daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā (Bg. 7.14). Pod vlivem hmotné přírody se stáváme služebníky a pány, ale přijmeme-li vládu Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, a Jeho věčných služebníků, tento dočasný stav skončí.

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura states that all men and women are floating like straws on the waves of material nature. If they come to the understanding that they are the eternal servants of Kṛṣṇa, they will put an end to this floating condition. As stated in Bhagavad-gītā (3.37): kāma eṣa krodha eṣa rajo-guṇa-samudbhavaḥ. Due to the mode of passion, we desire many things, and according to our desire or anxiety and according to the order of the Supreme Lord, material nature gives us a certain type of body. For some time we play as master or servant, as actors play on the stage under someone else’s direction. While we are in the human form, we should put an end to this nonsensical stage performance. We should come to our original constitutional position, known as Kṛṣṇa consciousness. At the present moment, the real master is material nature. Daivī hy eṣā guṇa-mayī mama māyā duratyayā (Bg. 7.14). Under the spell of material nature, we are becoming servants and masters, but if we agree to be controlled by the Supreme Personality of Godhead and His eternal servants, this temporary condition ceases to exist.