Skip to main content

Sloka 67

Text 67

Verš

Texto

ātmānaṁ ca pravayasam
ākalayya viśāmpatiḥ
vanaṁ viraktaḥ prātiṣṭhad
vimṛśann ātmano gatim
ātmānaṁ ca pravayasam
ākalayya viśāmpatiḥ
vanaṁ viraktaḥ prātiṣṭhad
vimṛśann ātmano gatim

Synonyma

Palabra por palabra

ātmānam — sebe; ca — také; pravayasam — pokročilého věku; ākalayya — zvážil; viśāmpatiḥ — král Uttānapāda; vanam — do lesa; viraktaḥ — odpoutaný; prātiṣṭhat — odešel; vimṛśan — zamyslel se nad; ātmanaḥ — vlastního já; gatim — osvobození.

ātmānam — él mismo; ca — también; pravayasam — de edad avanzada; ākalayya — considerar; viśāmpatiḥ — el rey Uttānapāda; vanam — al bosque; viraktaḥ — desapegado; prātiṣṭhat — partió; vimṛśan — reflexionar en; ātmanaḥ — del ser; gatim — salvación.

Překlad

Traducción

Poté, co vzal v úvahu svůj pokročilý věk a zamyslel se nad tím, co je dobré pro jeho duchovní já, odpoutal se král Uttānapāda od světských záležitostí a odešel do lesa.

Después de considerar lo avanzado de su edad y reflexionar en el bienestar de su ser espiritual, el rey Uttānapāda se desapegó de los asuntos mundanos y se fue al bosque.

Význam

Significado

Tak se chová rājarṣi. Král Uttānapāda byl vládcem celého světa a vlastnil velké bohatství, což byla jistě velice silná pouta. Moderní politici nejsou tak mocní jako králové na úrovni Mahārāje Uttānapādy, ale když získají chvilkovou politickou moc, lpí na svém postavení natolik, že se ho nevzdají, dokud je neodstraní krutá smrt nebo nezavraždí opoziční politická strana. V Indii jsme zažili, že politici neopouštějí své pozice, dokud nezemřou. Příklad Mahārāje Uttānapādy však svědčí o tom, že v dávných dobách tomu tak nebylo. Král Uttānapāda dosadil svého syna Dhruvu na královský trůn a ihned poté opustil palác. Existují tisíce příkladů takových králů, kteří se v pokročilém věku vzdali svých království a odešli do lesa podstoupit askezi. Vykonávání askeze je hlavní povinností lidského života. Podobně jako to Mahārāja Dhruva učinil v útlém mládí, jeho otec Mahārāja Uttānapāda uskutečnil totéž ve stáří. V moderní době není možné vzdát se domova a odejít do lesa vykonávat askezi, ale pokud lidé jakéhokoliv věku přijmou útočiště u hnutí pro vědomí Kṛṣṇy a začnou dodržovat jednoduché odříkání — zákaz požívání omamných látek, nedovoleného sexu, hazardování a jedení masa — a budou pravidelně zpívat Hare Kṛṣṇa mantru (šestnáct kol), nebude pro ně vůbec obtížné dosáhnout osvobození z tohoto hmotného světa.

Esto es característico del rājarṣi. El rey Uttānapāda gozaba de gran opulencia y era el emperador del mundo. Sin duda, esos apegos eran muy grandes. Los políticos modernos no son reyes tan grandes como Mahārāja Uttānapāda, pero como gozan de un poco de poder político durante unos días, se apegan tanto a sus posiciones que no se retiran a menos que la muerte cruel les haga dejar el puesto, o mueran a manos de algún grupo político antagónico. En la India hemos visto con nuestros propios ojos que los políticos no dejan sus puestos hasta que mueren. El comportamiento del rey Uttānapāda revela bien a las claras que no era ese el sistema vigente en la antigüedad. Nada más instalar en el trono a su digno hijo Dhruva Mahārāja, el rey abandonó su hogar y el palacio. Los ejemplos de reyes que, en la madurez, abandonaron sus reinos y fueron a practicar austeridades al bosque se cuentan por miles. La práctica de austeridad es la tarea más importante de la vida humana. De la misma manera que Dhruva Mahārāja realizó austeridades a temprana edad, su padre, Mahārāja Uttānapāda, en su vejez, también practicó austeridades en el bosque. Sin embargo, en la actualidad no es posible abandonar el hogar e ir al bosque a practicar austeridad. A pesar de ello, si todas las personas, sin consideración de edad, se refugiasen en el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa y practicasen las sencillas austeridades de no tener relaciones sexuales ilícitas, no consumir alcohol, tabaco y demás drogas, no participar en juegos de azar, no comer carne y cantar el mantra Hare Kṛṣṇa de un modo regulado (dieciséis rondas), mediante este método práctico, la tarea de liberarse de este mundo material sería muy fácil.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k deváté kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Dhruva Mahārāja se vrací domů.”

Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo noveno del Canto Cuarto del Śrīmad-Bhāgavatam, titulado: «Dhruva Mahārāja vuelve a casa».