Skip to main content

Sloka 66

ТЕКСТ 66

Verš

Текст

vīkṣyoḍha-vayasaṁ taṁ ca
prakṛtīnāṁ ca sammatam
anurakta-prajaṁ rājā
dhruvaṁ cakre bhuvaḥ patim
вӣкшйоха-вайаса та ча
практӣн ча самматам
ануракта-праджа рдж
дхрува чакре бхува патим

Synonyma

Пословный перевод

vīkṣya — když viděl; ūḍha-vayasam — zralý věkem; tam — Dhruva; ca — a; prakṛtīnām — ministry; ca — také; sammatam — schválené; anurakta — oblíbený; prajam — poddanými; rājā — král; dhruvam — Dhruvu Mahārāje; cakre — ustanovil; bhuvaḥ — Země; patim — vládcem.

вӣкшйа — увидев; ӯха-вайасам — зрелый возраст; там — Дхрувы; ча — и; практӣнм — министрами; ча — также; самматам — одобренный; ануракта — пользующегося любовью; праджам — народа; рдж — царь; дхрувам — Дхруву Махараджу; чакре — сделал; бхува — земли; патим — повелителем.

Překlad

Перевод

Když král Uttānapāda po důkladném uvážení viděl, že Dhruva Mahārāja je dostatečně způsobilý převzít vládu nad celým královstvím, že s tím souhlasí jeho ministři a také občané ho mají velice rádi, ustanovil ho vládcem této planety.

Поразмыслив, царь Уттанапада решил, что Дхрува Махараджа вполне готов для того, чтобы принять на себя заботы о царстве. Заручившись согласием своих министров и видя любовь народа к его сыну, он возвел Дхруву на престол и сделал его повелителем всей планеты.

Význam

Комментарий

Monarchie v dřívějších dobách je často mylně považována za autokratickou. Z této sloky je patrné, že král Uttānapāda byl nejen rājarṣi, ale před korunovací svého milovaného syna Dhruvy na krále celého světa se navíc poradil se svými ministry, vzal v úvahu veřejné mínění a také sám prověřil Dhruvův charakter. Poté mu předal královský trůn, aby panoval nad celým světem.

Этот стих опровергает представления о том, что монархическая форма правления, существовавшая в минувшие века, была авторитарной. Из данного стиха явствует, что, будучи раджарши, царь Уттанапада, прежде чем возвести своего любимого сына Дхруву на трон повелителя планеты, посоветовался с министрами, принял во внимание мнение народа, а также лично удостоверился в том, что Дхрува обладает всеми необходимыми качествами. Только после этого царь возвел его на престол и отдал в его руки бразды правления миром.

Je-li vláda světa v rukách vaiṣṇavského krále, jako byl Dhruva Mahārāja, obyvatelé jsou tak šťastní, že to nelze ani popsat nebo si představit. I v současnosti platí, že pokud se všichni lidé stanou vědomými si Kṛṣṇy, bude svět s demokratickou vládou vypadat stejně jako nebeské království. Budou-li mít všichni lidé vědomí Kṛṣṇy, dají své hlasy osobnostem, jako je Dhruva Mahārāja. Kdyby nejvyšší výkonnou moc zastával takový vaiṣṇava, všechny problémy satanské vlády by byly vyřešeny. Na celém světě se dnes mladá generace snaží svrhnout vládní systémy, ale pokud si lidé nebudou vědomi Kṛṣṇy jako Dhruva Mahārāja, nenastanou žádné podstatné změny, protože ti, kdo touží po politickém postavení za každou cenu, nejsou schopni myslet na blaho obyvatelstva. Jediné, o co se vytrvale snaží, je udržet si svou uznávanou pozici a finanční zisk a na myšlenky týkající se blaha občanů jim zbývá velmi málo času.

Когда миром правит вайшнав, подобный Дхруве Махарадже, счастье его подданных невозможно вообразить или описать словами. Даже теперь, если бы все люди обрели сознание Кришны, современное демократическое государство превратилось бы в рай на земле. Если бы все люди стали преданными Кришны, они избрали бы президентом человека, похожего на Дхруву Махараджу. Когда такой вайшнав возглавляет правительство, он разрешает все проблемы, созданные сатанинским правлением. В наши дни молодежь в разных странах света горит желанием свергнуть правительство своей страны. Однако до тех пор, пока во главе государства не встанут люди, подобные Дхруве Махарадже, смена правительства ничего не даст народу, поскольку люди, жаждущие власти и готовые на все, чтобы ее добиться, никогда не будут заботиться о благополучии своих подданных. Такие люди думают только о том, как сохранить свое положение в обществе и высокие доходы. У них просто-напросто не остается времени на заботы о нуждах своих подданных.