Skip to main content

Sloka 45

Text 45

Verš

Text

abhivandya pituḥ pādāv
āśīrbhiś cābhimantritaḥ
nanāma mātarau śīrṣṇā
sat-kṛtaḥ saj-janāgraṇīḥ
abhivandya pituḥ pādāv
āśīrbhiś cābhimantritaḥ
nanāma mātarau śīrṣṇā
sat-kṛtaḥ saj-janāgraṇīḥ

Synonyma

Synonyms

abhivandya — uctil; pituḥ — svého otce; pādau — nohy; āśīrbhiḥ — s požehnáním; ca — a; abhimantritaḥ — oslovený; nanāma — poklonil se; mātarau — svým dvěma matkám; śīrṣṇā — hlavou; sat-kṛtaḥ — uctěn; sat-jana — z urozených; agraṇīḥ — nejpřednější.

abhivandya — worshiping; pituḥ — of his father; pādau — the feet; āśīrbhiḥ — with benedictions; ca — and; abhimantritaḥ — was addressed; nanāma — he bowed; mātarau — to his two mothers; śīrṣṇā — with his head; sat-kṛtaḥ — was honored; sat-jana — of the nobles; agraṇīḥ — the foremost.

Překlad

Translation

Dhruva Mahārāja, nejpřednější z urozených, se nejprve poklonil u nohou svého otce, který ho vzápětí poctil různými otázkami. Poté sklonil hlavu u nohou svých dvou matek.

Then Dhruva Mahārāja, the foremost of all nobles, first of all offered his obeisances at the feet of his father and was honored by his father with various questions. He then bowed his head at the feet of his two mothers.

Význam

Purport

Někdo se může ptát, proč se Dhruva Mahārāja poklonil nejen své vlastní, ale i své nevlastní matce, kvůli jejímž urážkám musel odejít z domova. Odpovědí je, že poté, co dosáhl dokonalosti seberealizace a spatřil Nejvyšší Osobnost Božství tváří v tvář, se zcela zbavil znečištění hmotnými touhami. Oddaný v tomto hmotném světě nikdy nedbá urážek ani chvály. Pán Caitanya pravil, že oddaný musí být pokornější než tráva a snášenlivější než strom, aby mohl oddaně sloužit. Proto je zde Dhruva Mahārāja označen jako saj-janāgraṇīḥ — nejpřednější z urozených. Čistý oddaný je nejurozenější osobností ze všech a vůči nikomu nechová nepřátelství. Dualita pocházející z nepřátelství je výtvorem tohoto hmotného světa. V duchovním světě absolutní reality nic takového neexistuje.

It may be questioned why Dhruva Mahārāja offered his respect not only to his mother but also to his stepmother, due to whose insults he had to leave home. The answer is that after achieving perfection by self-realization and seeing the Supreme Personality of Godhead face to face, Dhruva Mahārāja was completely freed from all contamination of material desire. Feelings of insult or honor in this material world are never perceived by a devotee. Lord Caitanya therefore says that one has to be humbler than the grass and, He recommends, more tolerant than the tree to execute devotional service. Dhruva Mahārāja, therefore, has in this verse been described as saj-janāgraṇīḥ, the foremost of noble men. The pure devotee is the noblest of all, and he has no feelings of animosity towards anyone. Duality due to animosity is a creation of this material world. There is no such thing in the spiritual world, which is the absolute reality.