Skip to main content

KAPITOLA OSMÁ

Dhruva Mahārāja opouští domov a odchází do lesa

Verš

maitreya uvāca
sanakādyā nāradaś ca
ṛbhur haṁso ’ruṇir yatiḥ
naite gṛhān brahma-sutā
hy āvasann ūrdhva-retasaḥ

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya pravil; sanaka-ādyāḥ — ti, které vedl Sanaka; nāradaḥ — Nārada; ca — a; ṛbhuḥ — Ṛbhu; haṁsaḥ — Haṁsa; aruṇiḥ — Aruṇi; yatiḥ — Yati; na — ne; ete — ti všichni; gṛhān — doma; brahma-sutāḥ — synové Brahmy; hi — jistě; āvasan — žili; ūrdhva-retasaḥ — v přísném celibátu.

Překlad

Velký mudrc Maitreya pravil: Čtyři moudří Kumārové (v čele se Sanakou), Nārada, Ṛbhu, Haṁsa, Aruṇi a Yati, což byli všichni synové Brahmy, se nevydali cestou rodinného života, ale naopak žili v přísném celibátu. Stali se z nich ūrdhva-retā neboli naiṣṭhika-brahmacārīni.

Význam

Systém brahmacarya existuje již od narození Brahmy. Jistí jedinci, zejména muži, se zříkají rodinného života. Nedovolují, aby jejich semeno směřovalo dolů, ale namísto toho je zdvíhají směrem k mozku. Proto se nazývají ūrdhva-retasaḥ, “ti, kteří zdvíhají”. Semeno je nesmírně vzácnou látkou, neboť yogī, který jógovými cvičeními pozdvihne semeno až k mozku, dokáže úžasné věci; jeho paměť se velice zbystří a prodlouží se mu život. Je schopný se dlouhodobě věnovat různým druhům askeze a dosáhnout nejvyšší dokonalosti — může vstoupit dokonce i do duchovního světa. Čtyři mudrci — Sanaka, Sanandana, Sanātana a Sanat-kumāra — jsou spolu s Nāradou a řadou dalších významných osobností názorným příkladem takových brahmacārīnů.

Slova naite gṛhān hy āvasan poukazují na to, že tyto osobnosti neměly domov. Gṛha znamená “domov” a také “manželka”. Ve skutečnosti “domov” neznamená pokoj či dům; “domov” znamená manželka. Ten, kdo žije s manželkou, má svůj domov. Sannyāsī či brahmacārī může sice žít v domě, ale není to jeho domov, neboť nemá manželku a nikdy nevypouští semeno. Vypouštět semeno může pouze muž, který žije v domácnosti se svou manželkou a hodlá s ní mít děti. Od počátku stvoření existují brahmacārīni, kteří neplodí potomstvo. V předešlých kapitolách jsme se dozvěděli o potomcích Pána Brahmy, kteří se narodili Manuově dceři Prasūti. Její dcerou byla Dākṣāyaṇī neboli Satī, hlavní hrdinka příběhu o Dakṣově yajñi. Nyní se Maitreya věnuje vyprávění o potomcích Brahmových synů. Brahmā měl mnoho synů, z nichž Nārada a brahmacārīni v čele se Sanakou se nikdy neoženili, a není tudíž možné mluvit o jejich potomcích.

Verš

mṛṣādharmasya bhāryāsīd
dambhaṁ māyāṁ ca śatru-han
asūta mithunaṁ tat tu
nirṛtir jagṛhe ’prajaḥ

Synonyma

mṛṣā — Mṛṣā; adharmasya — Bezbožnost; bhāryā — manželka; āsīt — byla; dambham — Přetvářka; māyām — Podvod; ca — a; śatru-han — ó ničiteli nepřátel; asūta — zplozeni; mithunam — spojením; tat — to; tu — ale; nirṛtiḥ — Nirṛti; jagṛhe — vzal; aprajaḥ — bezdětný.

Překlad

Pán Brahmā měl dalšího syna zvaného Bezbožnost, jehož manželka se jmenovala Faleš. Z jejich spojení vzešli dva démoni — první se jmenoval Dambha, Přetvářka, a druhý Māyā, Podvod. Opatroval je bezdětný démon zvaný Nirṛti.

Význam

Bezbožnost, Adharma, je také Brahmův syn, který se oženil s vlastní sestrou Mṛṣou, Falší. Jedná se o první případ sexu mezi sourozenci. Tento nepřirozený pohlavní vztah je v lidské společnosti možný jedině tam, kde je Adharma, Bezbožnost. Brahmā na počátku stvoření neplodil jen světce, jako je Sanaka, Sanātana a Nārada, ale i démony, k nimž patří Nirṛti, Adharma, Dambha a Mṛṣā. Vše stvořil Brahmā na samotném počátku. Nārada se narodil jako Nārada proto, že ve svém minulém životě žil zbožně ve společnosti světců. I ostatní se narodili s různými vlohami podle svých zásluh. Zákon karmy působí život za životem, a když nastane nové stvoření, dostává živá bytost svou karmu z minulého stvoření. Ačkoliv byli všichni původně synové Brahmy, významné kvalitativní inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství, narodili se vzhledem ke své karmě s různými schopnostmi.

Verš

tayoḥ samabhaval lobho
nikṛtiś ca mahā-mate
tābhyāṁ krodhaś ca hiṁsā ca
yad duruktiḥ svasā kaliḥ

Synonyma

tayoḥ — tito dva; samabhavat — narodili se; lobhaḥ — Chamtivost; nikṛtiḥ — Prohnanost; ca — a; mahā-mate — ó velká duše; tābhyām — z nich; krodhaḥ — Hněv; ca — a; hiṁsā — Závist; ca — a; yat — z nich; duruktiḥ — Hrubá řeč; svasā — sestra; kaliḥ — Kali.

Překlad

Maitreya řekl Vidurovi: Ó velká duše, ze spojení Dambhy a Māyi pochází Chamtivost a Prohnanost, Nikṛti. Z jejich poměru vznikl Hněv (Krodha) a Závist (Hiṁsā), jejichž potomky byli Kali a jeho sestra Hrubá řeč (Durukti).

Verš

duruktau kalir ādhatta
bhayaṁ mṛtyuṁ ca sattama
tayoś ca mithunaṁ jajñe
yātanā nirayas tathā

Synonyma

duruktau — s Durukti; kaliḥ — Kali; ādhatta — zplodil; bhayam — Strach; mṛtyum — Smrt; ca — a; sat-tama — nejctnostnější; tayoḥ — z těchto dvou; ca — a; mithunam — spojením; jajñe — vzešla; yātanā — Krutá bolest; nirayaḥ — Peklo; tathā — také.

Překlad

Ó nejctnostnější mezi muži, ze spojení Kaliho a Hrubé řeči pochází Smrt (Mṛtyu) a Strach (Bhīti). Smrt a Strach spolu zplodili Krutou bolest (Yātanu) a Peklo (Nirayu).

Verš

saṅgraheṇa mayākhyātaḥ
pratisargas tavānagha
triḥ śrutvaitat pumān puṇyaṁ
vidhunoty ātmano malam

Synonyma

saṅgraheṇa — souhrnně; mayā — mnou; ākhyātaḥ — je vysvětlena; pratisargaḥ — příčina zkázy; tava — tvoje; anagha — ó čistý; triḥ — třikrát; śrutvā — slyšel; etat — tento popis; pumān — kdo; puṇyam — zbožnost; vidhunoti — smyje; ātmanaḥ — z duše; malam — nečistotu.

Překlad

Drahý Viduro, stručně jsem ti popsal příčiny zkázy. Kdo tento popis třikrát vyslechne, dosáhne zbožnosti a smyje ze své duše nečistoty hříchů.

Význam

Ke stvoření dochází na základě dobra, zatímco zničení nastává kvůli bezbožnosti. Tak probíhá hmotné stvoření a zničení. Zde je uvedeno, že příčinou zkázy je Adharma, Bezbožnost. Ze spojení Bezbožnosti s Falší vzešli nejdříve Přetvářka a Podvod, poté Chamtivost, Prohnanost, Hněv, Závist, Hádka, Hrubá řeč, Smrt, Strach, Krutá bolest a konečně Peklo. Všichni tito potomci Bezbožnosti představují zkázu. Když zbožný člověk uslyší o těchto příčinách zkázy, pocítí k nim nenávist, a tím vzroste jeho zbožnost. Zbožnost se vztahuje k procesu očisty srdce. Pán Caitanya učil, že musíme setřít prach ze zrcadla mysli — to je začátek cesty osvobození. Zde nacházíme stejný pokyn. Malam znamená “znečištění”. Musíme se naučit pohrdat všemi příčinami zkázy, počínaje bezbožností a podvodem, a potom budeme moci pokročit ve zbožném životě. Možnost dosažení vědomí Kṛṣṇy se zlepší a již nebudeme podléhat opakované zkáze. Náš současný život znamená opakované zrození a smrt. Pokud však hledáme osvobození, můžeme být od opakovaného utrpení zachráněni.

Verš

athātaḥ kīrtaye vaṁśaṁ
puṇya-kīrteḥ kurūdvaha
svāyambhuvasyāpi manor
harer aṁśāṁśa-janmanaḥ

Synonyma

atha — nyní; ataḥ — poté; kīrtaye — budu vyprávět; vaṁśam — dynastie; puṇya-kīrteḥ — proslavená svou ctností; kuru-udvaha — ó nejlepší mezi Kuruovci; svāyambhuvasya — Svāyambhuvy; api — i; manoḥ — Manua; hareḥ — Osobnosti Božství; aṁśa — úplná expanze; aṁśa — část; janmanaḥ — narodil se.

Překlad

Maitreya pokračoval: Ó nejlepší mezi Kuruovci, nyní ti budu vyprávět o potomcích Svāyambhuvy Manua, který se narodil z části úplné expanze Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Pán Brahmā je mocná expanze Nejvyšší Osobnosti Božství. Ačkoliv je v kategorii jīva-tattva, je zplnomocněn přímo Pánem, a proto je považován za Jeho úplnou expanzi. Když někdy nelze najít bytost, která by plnila povinnosti Brahmy, přebírá tuto funkci Nejvyšší Pán Samotný. Brahmā je úplná expanze Nejvyšší Osobnosti Božství a Svāyambhuva Manu je jeho vlastní syn. Velký mudrc Maitreya nyní započal vyprávění o potomcích Svāyambhuvy Manua, proslavených svou zbožností. Před tím hovořil o Brahmových bezbožných potomcích (představitelích hněvu, závisti, hrubé řeči, hádky, strachu a smrti), a proto bude v následujících slokách záměrně popisovat životní příběh Dhruvy Mahārāje, nejzbožnějšího krále tohoto vesmíru.

Verš

priyavratottānapādau
śatarūpā-pateḥ sutau
vāsudevasya kalayā
rakṣāyāṁ jagataḥ sthitau

Synonyma

priyavrata — Priyavrata; uttānapādau — Uttānapāda; śatarūpā-pateḥ — královny Śatarūpy a jejího manžela Manua; sutau — dva synové; vāsudevasya — Nejvyšší Osobnosti Božství; kalayā — úplnou expanzí; rakṣāyām — pro ochranu; jagataḥ — světa; sthitau — pro udržování.

Překlad

Svāyambhuva Manu zplodil se svou ženou Śatarūpou dva syny—Uttānapādu a Priyavratu. Oba byli potomci úplné expanze Vāsudeva, Nejvyšší Osobnosti Božství, a dokázali proto vládnout celému vesmíru a ochraňovat jeho obyvatelstvo.

Význam

Králové Uttānapāda a Priyavrata byli zplnomocněni Nejvyšší Osobností Božství. Nebyli tedy na stejné úrovni jako velký král Ṛṣabha, který byl Nejvyšší Pán Samotný.

Verš

jāye uttānapādasya
sunītiḥ surucis tayoḥ
suruciḥ preyasī patyur
netarā yat-suto dhruvaḥ

Synonyma

jāye — ze dvou manželek; uttānapādasya — krále Uttānapādy; sunītiḥ — Sunīti; suruciḥ — Suruci; tayoḥ — z nich; suruciḥ — Suruci; preyasī — velmi drahá; patyuḥ — svého muže; na itarā — druhá ne; yat — jejíž; sutaḥ — syn; dhruvaḥ — Dhruva.

Překlad

Král Uttānapāda měl dvě královny — Sunīti a Suruci. Suruci měl velmi rád, ale Sunīti, jejíž syn se jmenoval Dhruva, si příliš neoblíbil.

Význam

Velký mudrc Maitreya začíná své vyprávění o zbožných činnostech králů. Priyavrata byl prvním synem Svāyambhuvy Manua a Uttānapāda druhým, ale Maitreya začíná u Dhruvy Mahārāje, Uttānāpadova syna, protože Dhruva Mahārāja byl dokonale zbožný. Popis života Dhruvy Mahārāje je velice přitažlivý pro všechny oddané, neboť z jeho zbožných činností se může každý poučit, jak se odpoutat od hmotného vlastnictví a přísnou askezí zdokonalit svou oddanou službu. Poslechem vyprávění o zbožném Dhruvovi můžeme prohloubit svoji víru v Boha a spojit se přímo s Nejvyšší Osobností Božství. Takto lze velmi brzy dosáhnout transcendentální úrovně oddané služby. Popis askeze Dhruvy Mahārāje může okamžitě vyvolat v srdcích naslouchajících sklony k oddané službě.

Verš

ekadā suruceḥ putram
aṅkam āropya lālayan
uttamaṁ nārurukṣantaṁ
dhruvaṁ rājābhyanandata

Synonyma

ekadā — jednou; suruceḥ — královny Suruci; putram — syna; aṅkam — na klín; āropya — posadil; lālayan — když hladil; uttamam — Uttamu; na — ne; ārurukṣantam — který se snažil vylézt; dhruvam — Dhruvu; rājā — král; abhyanandata — vítal.

Překlad

Král Uttānapāda jednou laskal na svém klíně Uttamu, Surucina syna. Dhruva Mahārāja se také pokoušel vylézt na králův klín, ale král tím nebyl příliš nadšený.

Verš

tathā cikīrṣamāṇaṁ taṁ
sapatnyās tanayaṁ dhruvam
suruciḥ śṛṇvato rājñaḥ
serṣyam āhātigarvitā

Synonyma

tathā — tak; cikīrṣamāṇam — malý Dhruva, který se snažil vylézt; tam — na něho; sa-patnyāḥ — její spolumanželky (Sunīti); tanayam — syn; dhruvam — Dhruva; suruciḥ — královna Suruci; śṛṇvataḥ — když slyšela; rājñaḥ — krále; sa-īrṣyam — se závistí; āha — řekla; atigarvitā — příliš pyšná.

Překlad

Když se malý Dhruva Mahārāja snažil dostat na otcův klín, jeho nevlastní matku Suruci posedla závist a s velkou pýchou začala hovořit tak, aby ji král slyšel.

Význam

Král přál pochopitelně oběma synům, Uttamovi i Dhruvovi, a chtěl je vzít oba na svůj klín. Byl však natolik nakloněný Suruci, že si i přes své otcovské cítění netroufal laskat Dhruvu tak jako jejího syna Uttamu. Suruci znala královu slabost, a začala se proto pyšně chlubit, jakou k ní král pociťuje lásku. Ženy mívají takové sklony — když zjistí, že si je manžel oblíbil a že mu jsou zvláště milé, často toho zneužijí. K tomu dochází i v tak vznešené společnosti, jakou představuje rodina Svāyambhuvy Manua. Z toho lze tedy usoudit, že povaha žen je všude stejná.

Verš

na vatsa nṛpater dhiṣṇyaṁ
bhavān āroḍhum arhati
na gṛhīto mayā yat tvaṁ
kukṣāv api nṛpātmajaḥ

Synonyma

na — ne; vatsa — mé drahé dítě; nṛpateḥ — krále; dhiṣṇyam — místo k sezení; bhavān — ty sám; āroḍhum — usednout; arhati — zasloužíš si; na — ne; gṛhītaḥ — vzal; mayā — mnou; yat — jelikož; tvam — ty; kukṣau — v lůně; api — ačkoliv; nṛpa-ātmajaḥ — syn krále.

Překlad

Královna Suruci promluvila k Dhruvovi Mahārājovi: Mé drahé dítě, nezasloužíš si sedět na trůnu nebo králově klíně. Jistěže jsi také synem krále, ale jelikož ses nenarodil z mého lůna, nepřísluší ti sedět na klíně tvého otce.

Význam

Královna Dhruvovi Mahārājovi pyšně oznámila, že nesmí usednout na trůn či klín krále, přestože je králův syn. Tato výsada podle ní patřila jen tomu, kdo se narodil z jejího lůna. Suruci Dhruvu nepřímo upozornila, že i když měl za otce krále, narodil se z lůna jiné královny, a byl proto považován za nemanželského syna.

Verš

bālo ’si bata nātmānam
anya-strī-garbha-sambhṛtam
nūnaṁ veda bhavān yasya
durlabhe ’rthe manorathaḥ

Synonyma

bālaḥ — dítě; asi — jsi; bata — ovšem; na — ne; ātmānam — mé vlastní; anya — jiné; strī — ženy; garbha — lůno; sambhṛtam — zrozený; nūnam — nicméně; veda — zkus pochopit; bhavān — ty; yasya — koho; durlabhe — nedosažitelná; arthe — věc; manaḥ-rathaḥ — žádostivý.

Překlad

Milé dítě, neuvědomuješ si, že ses nenarodil z mého lůna, ale z lůna jiné matky. Proto věz, že tvůj pokus je odsouzen k nezdaru. Toužíš po něčem, čeho nemůžeš nikdy dosáhnout.

Význam

Dhruva Mahārāja byl malé dítě a přirozeně svého tatínka miloval. Nevěděl, že mezi matkami existuje nějaký rozdíl. Královna Suruci na tento rozdíl poukázala a podotkla, že je příliš malý, než aby o tom mohl něco vědět. To byl další příklad její pýchy.

Verš

tapasārādhya puruṣaṁ
tasyaivānugraheṇa me
garbhe tvaṁ sādhayātmānaṁ
yadīcchasi nṛpāsanam

Synonyma

tapasā — askezí; ārādhya — když uspokojíš; puruṣam — Nejvyšší Osobnost Božství; tasya — Jeho; eva — jedině; anugraheṇa — milostí; me — mém; garbhe — v lůně; tvam — ty; sādhaya — umístíš; ātmānam — sebe; yadi — pokud; icchasi — toužíš; nṛpa-āsanam — na královský trůn.

Překlad

Chceš-li sedět na královském trůně, musíš se nejprve podrobit přísné askezi a uspokojit Nejvyšší Osobnost Božství, Nārāyaṇa. Když si svým uctíváním získáš Jeho přízeň, budeš se muset v dalším životě narodit v mém lůně.

Význam

Suruci Dhruvovi Mahārājovi nepřímo naznačila, že chce-li něčeho dosáhnout, musí změnit tělo. Tak velká byla její závist. Řekla, že Dhruva musí nejprve zemřít a pak se narodit z jejího lůna — jen tak bude moci vystoupit na otcův trůn.

Verš

maitreya uvāca
mātuḥ sapatnyāḥ sa durukti-viddhaḥ
śvasan ruṣā daṇḍa-hato yathāhiḥ
hitvā miṣantaṁ pitaraṁ sanna-vācaṁ
jagāma mātuḥ prarudan sakāśam

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya řekl; mātuḥ — jeho matky; sa-patnyāḥ — spolumanželky; saḥ — on; durukti — tvrdými slovy; viddhaḥ — zasažený; śvasan — těžce dýchal; ruṣā — zlostí; daṇḍa-hataḥ — udeřený holí; yathā — jako; ahiḥ — had; hitvā — vzdal se; miṣantam — jen přehlížel; pitaram — jeho otec; sanna-vācam — beze slova; jagāma — odešel; mātuḥ — ke své matce; prarudan — s pláčem; sakāśam — blízko.

Překlad

Mudrc Maitreya pokračoval: Drahý Viduro, Dhruvy Mahārāje se tvrdá slova jeho nevlastní matky hluboce dotkla a rozčilením začal dýchat těžce jako had udeřený holí. Když viděl, že otec nic nenamítá a jen mlčky přihlíží, okamžitě opustil palác a utíkal ke své matce.

Verš

taṁ niḥśvasantaṁ sphuritādharoṣṭhaṁ
sunītir utsaṅga udūhya bālam
niśamya tat-paura-mukhān nitāntaṁ
sā vivyathe yad gaditaṁ sapatnyā

Synonyma

tam — jeho; niḥśvasantam — těžce dýchal; sphurita — třásly se; adhara-oṣṭham — horní a dolní ret; sunītiḥ — královna Sunīti; utsaṅge — na klín; udūhya — zdvihla; bālam — svého syna; niśamya — když vyslechla; tat-paura-mukhāt — z úst ostatních obyvatel; nitāntam — celé vylíčení situace; — ona; vivyathe — zarmoutila se; yat — to, co; gaditam — vyslovené; sa-patnyā — její spolumanželkou.

Překlad

Když Dhruva Mahārāja přiběhl k matce, usedavě plakal a rty se mu třásly zlostí. Královna Sunīti ho vzala na klín a obyvatelé paláce, kteří slyšeli Surucina ostrá slova, ji o všem podrobně informovali. Tak i Sunīti přemohl velký zármutek.

Verš

sotsṛjya dhairyaṁ vilalāpa śoka-
dāvāgninā dāva-lateva bālā
vākyaṁ sapatnyāḥ smaratī saroja-
śriyā dṛśā bāṣpa-kalām uvāha

Synonyma

— ona; utsṛjya — pozbyla; dhairyam — trpělivosti; vilalāpa — naříkala; śoka-dāva-agninā — v plamenech smutku; dāva-latā iva — jako spálené listy; bālā — žena; vākyam — slova; sa-patnyāḥ — vyslovená její spolumanželkou; smaratī — vzpomínala; saroja-śriyā — obličej půvabný jako lotos; dṛśā — pohledem; bāṣpa-kalām — s pláčem; uvāha — řekla.

Překlad

Tato událost přesáhla meze její trpělivosti a Sunīti vzplanula, jako kdyby se ocitla v lesním požáru. Horoucně naříkala a ve svém zármutku vypadala jako spálený list. Když si připomínala slova své spolumanželky, její jasný lotosový obličej zaplavily slzy. V tomto rozpoložení začala hovořit.

Význam

Bědující člověk se cítí jako list spálený v lesním požáru. Sunīti byla právě v takovém stavu. Její obličej, krásný jako lotosový květ, vyschl vlivem požáru způsobeného ostrými slovy její spolumanželky.

Verš

dīrghaṁ śvasantī vṛjinasya pāram
apaśyatī bālakam āha bālā
māmaṅgalaṁ tāta pareṣu maṁsthā
bhuṅkte jano yat para-duḥkhadas tat

Synonyma

dīrgham — těžce; śvasantī — dýchala; vṛjinasya — nebezpečí; pāram — zmírnění; apaśyatī — nenacházela; bālakam — synovi; āha — řekla; bālā — žena; — nechť není; amaṅgalam — nepříznivý osud; tāta — můj drahý synu; pareṣu — jiným; maṁsthāḥ — touha; bhuṅkte — utrpení; janaḥ — osoba; yat — která; para-duḥkhadaḥ — způsobuje jiným utrpení; tat — ta.

Překlad

I ona těžce dýchala a nevěděla, jak zmírnit vzniklou bolest. Když nenacházela žádnou pomoc, řekla svému synovi: Můj milý synu, nepřej nikomu nic zlého. Ten, kdo ubližuje ostatním, za to sám trpí.

Verš

satyaṁ surucyābhihitaṁ bhavān me
yad durbhagāyā udare gṛhītaḥ
stanyena vṛddhaś ca vilajjate yāṁ
bhāryeti vā voḍhum iḍaspatir mām

Synonyma

satyam — pravda; surucyā — královnou Suruci; abhihitam — řečená; bhavān — tobě; me — mě; yat — jelikož; durbhagāyāḥ — nešťastné; udare — v lůně; gṛhītaḥ — narodil ses; stanyena — kojený mlékem; vṛddhaḥ ca — vyrostl jsi; vilajjate — stydí se; yām — někomu; bhāryā — manželka; iti — takto; — nebo; voḍhum — přijmout; iḍaḥ-patiḥ — král; mām — mě.

Překlad

Sunīti řekla: Můj milý chlapče, vše, co ti Suruci řekla, je pravda. Král, tvůj otec, se za mě stydí a nepovažuje mě ani za služku, natož za svoji manželku. Skutečnost je taková, že tě porodila nešťastná žena a vyrostl jsi kojený mlékem z jejího prsu.

Verš

ātiṣṭha tat tāta vimatsaras tvam
uktaṁ samātrāpi yad avyalīkam
ārādhayādhokṣaja-pāda-padmaṁ
yadīcchase ’dhyāsanam uttamo yathā

Synonyma

ātiṣṭha — konej; tat — to; tāta — můj milý synu; vimatsaraḥ — bez závisti; tvam — tobě; uktam — řečené; samātrā api — tvou nevlastní matkou; yat — cokoliv; avyalīkam — to vše je pravda; ārādhaya — začni uctívat; adhokṣaja — Transcendence; pāda-padmam — lotosové nohy; yadi — jestliže; icchase — toužíš; adhyāsanam — sedět společně; uttamaḥ — s tvým nevlastním bratrem; yathā — stejně jako.

Překlad

Milý chlapče, slova tvé nevlastní matky Suruci byla tvrdá a neúprosná, ale pravdivá. Chceš-li usednout na stejný trůn jako tvůj nevlastní bratr Uttama, vzdej se závisti a neprodleně se snaž splnit její pokyny. Bez meškání začni uctívat lotosové nohy Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Tvrdá slova Suruci byla pravdivá, neboť bez přízně Pána, Nejvyšší Osobnosti Božství, nelze v životě ničeho dosáhnout. Člověk míní a Bůh mění. Sunīti, matka Dhruvy Mahārāje, souhlasila s radou své spolumanželky, aby Dhruva začal uctívat Nejvyšší Osobnost Božství. Surucina slova byla pro Dhruvu Mahārāje nepřímým požehnáním, neboť díky nim se stal velkým oddaným.

Verš

yasyāṅghri-padmaṁ paricarya viśva-
vibhāvanāyātta-guṇābhipatteḥ
ajo ’dhyatiṣṭhat khalu pārameṣṭhyaṁ
padaṁ jitātma-śvasanābhivandyam

Synonyma

yasya — Jehož; aṅghri — nohy; padmam — lotosové; paricarya — uctíval; viśva — vesmíru; vibhāvanāya — pro stvoření; ātta — obdržel; guṇa-abhipatteḥ — pro získání potřebných předpokladů; ajaḥ — nezrozený (Pán Brahmā); adhyatiṣṭhat — získal; khalu — bezesporu; pārameṣṭhyam — nejvyšší postavení ve vesmíru; padam — postavení; jita-ātma — ten, kdo si podrobil mysl; śvasana — ovládnutím životního vzduchu; abhivandyam — hoden uctívání.

Překlad

Sunīti pokračovala: Nejvyšší Pán je tak mocný, že pouhým uctíváním Jeho lotosových nohou obdržel tvůj praděd, Pán Brahmā, potřebnou způsobilost pro stvoření vesmíru. Přestože je Brahmā nezrozený a je vládcem všeho tvorstva, své vysoké postavení získal jen díky milosti Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána, Jehož i velcí yogīni uctívají ovládáním mysli a životního vzduchu (prāṇy).

Význam

Sunīti uvádí příklad Pána Brahmy, praděda Dhruvy Mahārāje. Pán Brahmā sice patří do kategorie živých bytostí, ale svou askezí získal milost Nejvyššího Pána a dosáhl vysokého postavení stvořitele tohoto vesmíru. K úspěchu v jakémkoliv snažení však nestačí jen přísná askeze — je třeba také záviset na milosti Nejvyšší Osobnosti Božství. O tom se Dhruva Mahārāja dozvěděl již od své nevlastní matky a nyní mu to potvrzuje i jeho vlastní matka Sunīti.

Verš

tathā manur vo bhagavān pitāmaho
yam eka-matyā puru-dakṣiṇair makhaiḥ
iṣṭvābhipede duravāpam anyato
bhaumaṁ sukhaṁ divyam athāpavargyam

Synonyma

tathā — podobně; manuḥ — Svāyambhuva Manu; vaḥ — tvůj; bhagavān — ctihodný; pitāmahaḥ — děd; yam — komu; eka-matyā — s neochvějnou oddaností; puru — velkolepé; dakṣiṇaiḥ — milodary; makhaiḥ — vykonáváním obětí; iṣṭvā — uctíváním; abhipede — dosáhl; duravāpam — těžce dosažitelné; anyataḥ — jinými prostředky; bhaumam — hmotné; sukham — štěstí; divyam — nebeské; atha — poté; āpavargyam — osvobození.

Překlad

Sunīti řekla svému synovi: Tvůj děd Svāyambhuva Manu vykonával velkolepé oběti, při kterých rozdal obrovské množství milodarů. S neochvějnou vírou a oddaností tak uctíval a uspokojil Nejvyšší Osobnost Božství. Tímto jednáním dosáhl dokonalé úrovně hmotného štěstí a poté i osvobození, kterého nelze dosáhnout uctíváním polobohů.

Význam

Měřítkem životního úspěchu je hmotné štěstí v tomto životě a osvobození v příštím. Toho lze dosáhnout jedině milostí Nejvyšší Osobnosti Božství. Slova eka-matyā označují soustředění mysli výhradně na Nejvyššího Pána. V Bhagavad-gītě je tentýž postup vyjádřený slovy ananya-bhāk. “To, co není možné získat z jiného zdroje,” je zmíněno i zde. “Jiným zdrojem” se myslí uctívání polobohů. Zvláště se zdůrazňuje, že Manu získal své bohatství díky neochvějné víře v transcendentální službu Pánu. Ten, kdo svoji mysl rozptyluje uctíváním mnoha polobohů, od kterých si slibuje hmotné štěstí, postrádá inteligenci. Nejvyššího Pána může uctívat ten, kdo chce hmotné štěstí, i ten, kdo touží po osvobození. Každý tak dosáhne svého životního cíle.

Verš

tam eva vatsāśraya bhṛtya-vatsalaṁ
mumukṣubhir mṛgya-padābja-paddhatim
ananya-bhāve nija-dharma-bhāvite
manasy avasthāpya bhajasva pūruṣam

Synonyma

tam — Jeho; eva — také; vatsa — drahý chlapče; āśraya — přijmi útočiště; bhṛtya-vatsalam — Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána, který je nesmírně vlídný ke Svým oddaným; mumukṣubhiḥ — i lidmi, kteří touží po osvobození; mṛgya — mají být vyhledány; pada-abja — lotosové nohy; paddhatim — systém; ananya-bhāve — neochvějně; nija-dharma-bhāvite — ve svém původním postavení; manasi — do mysli; avasthāpya — umísti; bhajasva — pokračuj v oddané službě; pūruṣam — Nejvyšší Osobnosti.

Překlad

Drahý hochu, i ty se musíš uchýlit k Osobnosti Božství, Nejvyššímu Pánu, který je nesmírně vlídný ke Svým oddaným. Ten, kdo usiluje o vysvobození z koloběhu zrození a smrti, se vždy v oddané službě uchyluje k Jeho lotosovým nohám. Až se vykonáváním svých předepsaných povinností očistíš, umísti Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, do svého srdce a bez odchýlení Mu neustále služ.

Význam

Královna Sunīti zde svému synovi vysvětluje systém bhakti-yogy, standardní způsob realizace Boha. Každý může dále vykonávat své přirozené povinnosti a současně si v srdci uchovávat Nejvyšší Osobnost Božství. Totéž řekl Pán Arjunovi v Bhagavad-gītě: “Bojuj a mysli přitom na Mě.” Každý upřímný člověk, který usiluje o dokonalost ve vědomí Kṛṣṇy, by si měl vzít tento pokyn k srdci. V této souvislosti královna Sunīti poučila svého syna, že Pán, Nejvyšší Osobnost Božství, je bhṛtya-vatsala, velmi laskavý ke svým oddaným. Řekla: “Přiběhl jsi ke mně s pláčem, jelikož tě tvá nevlastní matka urazila, ale já ti nemohu nijak pomoci. Kṛṣṇa je však ke Svým oddaným tak laskavý, že když půjdeš za Ním, Jeho láskyplné a něžné chování překoná laskavost miliónů matek, jako jsem já. Kṛṣṇa dokáže oddaného zbavit utrpení, když všechno ostatní zklame.” Královna Sunīti také zdůrazňuje, že přistoupit k Nejvyšší Osobnosti Božství není snadné, ale velcí mudrci, kteří jsou pokročilí v duchovní realizaci, se o to neustále snaží. Naznačila rovněž, že Dhruva Mahārāja je ještě malý, pětiletý chlapec a není schopen se očistit postupem karma-kāṇḍa. Bhakti-yoze se však může věnovat i dítě mladší pěti let. Bhakti-yoga očistí každého bez ohledu na věk — to je její jedinečnost. Sunīti Dhruvovi radila, aby neuctíval polobohy a vyhnul se i všem ostatním metodám. Jednoduše se měl odevzdat Nejvyšší Osobnosti Božství, čímž dosáhne veškeré dokonalosti. Je-li Nejvyšší Pán ustanoven v srdci, vše začíná být snadné a úspěch na sebe nenechá dlouho čekat.

Verš

nānyaṁ tataḥ padma-palāśa-locanād
duḥkha-cchidaṁ te mṛgayāmi kañcana
yo mṛgyate hasta-gṛhīta-padmayā
śriyetarair aṅga vimṛgyamāṇayā

Synonyma

na anyam — nikdo jiný; tataḥ — proto; padma-palāśa-locanāt — od Nejvyššího Pána s lotosovýma očima; duḥkha-chidam — ten, kdo dokáže zmírnit potíže druhých; te — tvé; mṛgayāmi — hledám; kañcana — kdokoliv jiný; yaḥ — kdo; mṛgyate — hledá; hasta-gṛhīta-padmayā — s lotosovým květem v ruce; śriyā — bohyně štěstí; itaraiḥ — jinými; aṅga — drahý chlapče; vimṛgyamāṇayā — ten, kdo je uctívaný.

Překlad

Milý Dhruvo, pokud vím, kromě Nejvyššího Pána, Jehož oči jsou jako okvětní lístky lotosu, neexistuje nikdo, kdo by dokázal zmírnit tvé neštěstí. Mnoho polobohů, jako je Brahmā, usiluje o požehnání bohyně štěstí, ale ona sama, s lotosovým květem v ruce, je neustále připravena sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Sunīti zde hovoří o rozdílu mezi požehnáním polobohů a požehnáním Nejvyšší Osobnosti Božství. Hlupáci tvrdí, že lze uctívat kohokoliv a výsledek bude vždy stejný, ale to není pravda. V Bhagavad-gītě je řečeno, že polobozi dávají dočasná požehnání určená pro méně inteligentní lidi. Polobozi jsou materialisticky podmíněné duše, a přestože mají vysoká postavení, jejich požehnání nemohou být trvalá. Trvalým požehnáním je duchovní požehnání, neboť duše je věčná. Bhagavad-gītā také říká, že polobohy uctívají jen ti, kdo pozbyli inteligence. Proto Sunīti svému synovi radí, aby pro zmírnění svých potíží nehledal přízeň polobohů, ale vyhledal přímo Nejvyšší Osobnost Božství.

Hmotná bohatství ovládá Nejvyšší Osobnost Božství Svými různými energiemi a zvláště prostřednictvím bohyně štěstí. Každý, kdo touží po hmotném bohatství, se proto uchází o její přízeň. Uctívají ji i vysoce postavení polobozi, ale samotná bohyně štěstí, Mahā-Lakṣmī, se neustále snaží potěšit Nejvyšší Osobnost Božství. Přízeň bohyně štěstí tedy automaticky získáme uctíváním Nejvyššího Pána. Dhruva Mahārāja v tomto stádiu svého života toužil po hmotném bohatství a jeho matka mu správně poradila, že i tak je lépe uctívat Nejvyššího Pána, a nikoliv polobohy.

Čistý oddaný Pána nežádá o požehnání v podobě hmotného polepšení si, ale jak říká Bhagavad-gītā, zbožný člověk se na Pána obrací i pro hmotná požehnání. Ten, kdo uctívá Nejvyšší Osobnost Božství pro hmotný zisk, se ve společnosti Pána postupně očistí, zbaví se všech hmotných tužeb a dosáhne duchovní úrovně. Dokud není na duchovní úrovni, nemůže plně transcendovat veškeré hmotné znečištění.

Sunīti, Dhruvova matka, byla prozíravá, a proto svému synovi radila, aby uctíval jen Nejvyšší Osobnost Božství a nikoho jiného. O Pánovi se zde říká, že má lotosové oči (padma-palāśa-locanāt). Unavený člověk se pohledem na lotosový květ zbaví své únavy, a stejně tak pohled na lotosový obličej Nejvyšší Osobnosti Božství osvobozuje od zármutku. Lotosový květ je také symbolem v ruce Pána Viṣṇua, jakož i bohyně štěstí. Ten, kdo uctívá bohyni štěstí a Pána Viṣṇua společně, získává veškeré hmotné i duchovní bohatství. Pán je také někdy popisován jako śiva-viriñci-nutam, což znamená, že i Pán Śiva a Pán Brahmā se klaní lotosovým nohám Nārāyaṇa, Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

maitreya uvāca
evaṁ sañjalpitaṁ mātur
ākarṇyārthāgamaṁ vacaḥ
sanniyamyātmanātmānaṁ
niścakrāma pituḥ purāt

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya řekl; evam — tak; sañjalpitam — spolu hovořili; mātuḥ — od matky; ākarṇya — slyšel; artha-āgamam — užitečná; vacaḥ — slova; sanniyamya — ovládal; ātmanā — myslí; ātmānam — vlastní já; niścakrāma — vykročil; pituḥ — otce; purāt — z domu.

Překlad

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Pokyny Sunīti, matky Dhruvy Mahārāje, byly určeny pro dosažení jeho vytouženého cíle. S rozvahou, inteligencí a pevným odhodláním proto Dhruva opustil otcův dům.

Význam

Matka i syn bědovali nad tím, že Dhruva Mahārāja byl svou nevlastní matkou tak ponížen a že Dhruvův otec proti tomu nic nepodnikl. Samotný nářek však nic nespraví — musí se nalézt způsob, jak ho utišit. Matka i syn se tudíž rozhodli pro jediné možné řešení všech hmotných problémů — odevzdat se lotosovým nohám Pána. Zde je řečeno, že Dhruva Mahārāja opustil královské město a odešel na odlehlé místo, aby tam vyhledal Nejvyšší Osobnost Božství. I Prahlāda Mahārāja učil, že ten, kdo usiluje o vnitřní mír, se musí zbavit všeho znečištění rodinného života a odejít do lesa přijmout útočiště u Nejvyššího Pána. Gauḍīya-vaiṣṇavové se uchylují do lesa Vṛndy neboli Vṛndāvanu. Každý, kdo přijme útočiště Vṛndāvanu pod záštitou Vṛndāvaneśvarī, Śrīmatī Rādhārāṇī, snadno vyřeší všechny problémy svého života.

Verš

nāradas tad upākarṇya
jñātvā tasya cikīrṣitam
spṛṣṭvā mūrdhany agha-ghnena
pāṇinā prāha vismitaḥ

Synonyma

nāradaḥ — velký mudrc Nārada; tat — to; upākarṇya — slyšel; jñātvā — a poznal; tasya — jeho (Dhruvy Mahārāje); cikīrṣitam — činnosti; sṛṣṭvā — dotekem; mūrdhani — hlavy; agha-ghnena — jež dokáže odstranit všechny hříchy; pāṇinā — rukou; prāha — pravil; vismitaḥ — udivený.

Překlad

Když to vše zaslechl velký mudrc Nārada, užasl nad Dhruvovým jednáním. Vyhledal ho, dotkl se jeho hlavy svou všemocnou rukou a začal hovořit.

Význam

Nārada nebyl přítomen, když Dhruva Mahārāja a jeho matka Sunīti hovořili o událostech v paláci. Můžeme se tedy ptát, jak tyto věci mohl slyšet? Odpověď zní, že Nārada je trikāla-jña — je tak mocný, že stejně jako Nadduše, Nejvyšší Osobnost Božství, dokáže vidět minulost, budoucnost i přítomnost všech. Nārada poznal sílu Dhruvova odhodlání, a proto mu přišel pomoci. Celou situaci lze pochopit tak, že Pán, Nejvyšší Osobnost Božství, je v srdci každého, a když vidí, že živá bytost má vážný zájem o oddanou službu, pošle jí Svého představitele. Takto tedy za Dhruvou Mahārājem poslal Nāradu. Caitanya-caritāmṛta to vysvětluje: guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja — k oddané službě se přichází milostí duchovního mistra a Kṛṣṇy. Kṛṣṇa, Nadduše, věděl o Dhruvově odhodlání, a proto k němu okamžitě poslal Svého představitele, Nāradu, aby ho zasvětil.

Verš

aho tejaḥ kṣatriyāṇāṁ
māna-bhaṅgam amṛṣyatām
bālo ’py ayaṁ hṛdā dhatte
yat samātur asad-vacaḥ

Synonyma

aho — jak podivuhodná je; tejaḥ — síla; kṣatriyāṇām — kṣatriyů; māna-bhaṅgam — poškození prestiže; amṛṣyatām — neschopni snášet; bālaḥ — pouhé dítě; api — ačkoliv; ayam — toto; hṛdā — k srdci; dhatte — vzal si; yat — to, co; sa-mātuḥ — nevlastní matky; asat — trpká; vacaḥ — slova.

Překlad

Jak obdivuhodní jsou mocní kṣatriyové, kteří nesnesou sebemenší poškození své cti! Tento chlapec je pouhé dítě, a přesto pro něho byla ostrá slova jeho nevlastní matky neúnosná.

Význam

Bhagavad-gīta uvádí vlastnosti kṣatriyů, z nichž jsou velmi důležité ctižádost a neohroženost (kṣatriya nikdy neprchá z boje). Je zjevné, že Dhruva Mahārāja měl výrazně kšatrijskou krev. Je-li v rodinách brāhmaṇů, kṣatriyů a vaiṣyů dodržována tradice, zdědí synové a vnuci povahu svých předků. Védská civilizace proto klade velký důraz na očistný obřad, saṁskāru. Jestliže lidé tato rodinná opatření zanedbají, poklesnou na nižší úroveň života.

Verš

nārada uvāca
nādhunāpy avamānaṁ te
sammānaṁ vāpi putraka
lakṣayāmaḥ kumārasya
saktasya krīḍanādiṣu

Synonyma

nāradaḥ uvāca — velký mudrc Nārada řekl; na — ne; adhunā — právě nyní; api — ačkoliv; avamānam — urážka; te — tobě; sammānam — vzdávat úctu; — nebo; api — jistě; putraka — můj drahý chlapče; lakṣayāmaḥ — vidím; kumārasya — chlapci jako ty; saktasya — lpějí; krīḍana-ādiṣu — na sportování a hrách.

Překlad

Velký mudrc Nārada řekl Dhruvovi: Můj drahý hochu, jsi ještě malý chlapec, jehož zábavou je hra a sport. Proč se tě tak dotýkají slova urážející tvou čest?

Význam

Napomeneme-li dítě a řekneme mu, že je hlupák nebo darebák, obvykle se zasměje a nebere to příliš vážně. Podobně ho nenadchnou ani slova chvály. Dhruva Mahārāja však reagoval jako opravdový kṣatriya a nedokázal se smířit s urážkou své kšatrijské cti z úst své nevlastní matky.

Verš

vikalpe vidyamāne ’pi
na hy asantoṣa-hetavaḥ
puṁso moham ṛte bhinnā
yal loke nija-karmabhiḥ

Synonyma

vikalpe — střídání; vidyamāne api — i když existuje; na — ne; hi — jistě; asantoṣa — nespokojenost; hetavaḥ — způsobuje; puṁsaḥ — osob; moham ṛte — mimo iluzi; bhinnāḥ — oddělené; yat loke — v tomto světě; nija-karmabhiḥ — svou vlastní prací.

Překlad

Můj milý Dhruvo, i když cítíš, že byla uražena tvá čest, přesto nemáš důvod k nespokojenosti. Tento druh nespokojenosti je jen dalším projevem iluzorní energie. Každou živou bytost ovlivňují její předešlé činy, a proto je život co do požitku a utrpení tak různorodý.

Význam

Vedy praví, že živá bytost není nikdy znečištěna a ovlivněna stykem s hmotou. Protože se však zapletla do plodonosných činností, dostává různá hmotná těla. Když člověk pochopí, že je svou podstatou čistě duchovní a nemá nic společného s požitkem ani utrpením, je považován za osvobozeného. Bhagavad-gītā (18.54) to potvrzuje: brahma-bhūtaḥ prasannātmā — ten, kdo dosáhl transcendentální úrovně, nemá nic, kvůli čemu by naříkal ani po čem by toužil. Nārada Ṛṣi chtěl nejprve Dhruvu Mahārāje upozornit, že je jen dítě. Nebylo důvodu, aby se ho dotkla slova chvály či pohany. A pokud byl na takové úrovni, že byl schopen porozumět urážce a pochvale, pak to měl použít ve svém životě — měl vědět, že úcta i potupa jsou způsobeny jen karmou, minulými činnostmi. Člověk by tedy za žádných okolností neměl ničeho litovat ani se z něčeho radovat.

Verš

parituṣyet tatas tāta
tāvan-mātreṇa pūruṣaḥ
daivopasāditaṁ yāvad
vīkṣyeśvara-gatiṁ budhaḥ

Synonyma

parituṣyet — člověk by měl být spokojen; tataḥ — proto; tāta — drahý chlapče; tāvat — k této; mātreṇa — vlastnosti; pūruṣaḥ — osoba; daiva — osudem; upasāditam — udělené; yāvat — jako; vīkṣya — vidět; īśvara-gatim — cesta Nejvyššího; budhaḥ — ten, kdo je inteligentní.

Překlad

Jednání Nejvyšší Osobnosti Božství je podivuhodné a úžasné. Inteligentní člověk by to měl uznat a spokojit se se vším dobrým i zlým, co ho svrchovanou vůlí Pána potká.

Význam

Velký mudrc Nārada Dhruvovi Mahārājovi vysvětluje, že je třeba být za všech okolností spokojený. Inteligentní osoba si musí uvědomit, že kvůli našemu tělesnému pojetí života jsme vystaveni utrpení a požitku. Za inteligentního je považován ten, kdo je na transcendentální úrovni, mimo tělesné pojetí života. Zvláště oddaný přijímá všechny neúspěchy ve svém životě jako dary Nejvyššího Pána. Když se ocitne v nějakém neštěstí, přijímá to jako milost Boha a tělem, myslí a inteligencí se Pánovi opakovaně klaní. Inteligentní člověk by tedy měl být vždy spokojený a záviset na Pánově milosti.

Verš

atha mātropadiṣṭena
yogenāvarurutsasi
yat-prasādaṁ sa vai puṁsāṁ
durārādhyo mato mama

Synonyma

atha — proto; mātrā — svou matkou; upadiṣṭena — poučený; yogena — mystickou meditací; avarurutsasi — chceš se povýšit; yat-prasādam — Jehož milost; saḥ — to; vai — zajisté; puṁsām — živých bytostí; durārādhyaḥ — velmi těžko uskutečnitelné; mataḥ — názor; mama — můj.

Překlad

Rozhodl ses na pokyn své matky podstoupit mystický proces meditace, abys získal Pánovu milost. Podle mne však taková askeze není pro obyčejného člověka možná. Uspokojit Nejvyšší Osobnost Božství je velice obtížné.

Význam

Cesta bhakti-yogy je snadná, ale současně složitá. Śrī Nārada Muni, nejvyšší duchovní mistr, zkouší Dhruvu Mahārāje, zdali je dostatečně odhodlaný vykonávat oddanou službu. To je postup pro přijetí žáka. Velký mudrc Nārada přišel na pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství, aby Dhruvu zasvětil, ale přesto nejprve zkouší jeho odhodlanost. Pro upřímného oddaného je oddaná služba velmi snadná, ale pro toho, kdo není odhodlaný a upřímný, je velmi obtížná.

Verš

munayaḥ padavīṁ yasya
niḥsaṅgenoru-janmabhiḥ
na vidur mṛgayanto ’pi
tīvra-yoga-samādhinā

Synonyma

munayaḥ — velcí mudrci; padavīm — cesta; yasya — jejichž; niḥsaṅgena — odpoutaností; uru-janmabhiḥ — po mnoha zrozeních; na — nikdy; viduḥ — pochopili; mṛgayantaḥ — hledali; api — jistě; tīvra-yoga — tvrdá askeze; samādhinā — v tranzu.

Překlad

Nārada Muni pokračoval: Mnoho mystických yogīnů nedosáhlo dokonalé realizace Boha ani po mnoha životech všemožné askeze, trvalého tranzu a odpoutanosti od hmotného znečištění.

Verš

ato nivartatām eṣa
nirbandhas tava niṣphalaḥ
yatiṣyati bhavān kāle
śreyasāṁ samupasthite

Synonyma

ataḥ — proto; nivartatām — zadrž; eṣaḥ — toto; nirbandhaḥ — odhodlání; tava — tvé; niṣphalaḥ — bezvýsledné; yatiṣyati — pokus se v budoucnu; bhavān — ty; kāle — časem; śreyasām — možnosti; samupasthite — naskytnou se.

Překlad

Milý chlapče, z tohoto důvodu bys o to neměl ani usilovat — tvá snaha je předem odsouzena k nezdaru. Vrať se raději domů. Až vyrosteš, Pán ti Svou milostí umožní následovat tuto cestu mystické realizace.

Význam

K duchovní dokonalosti se zpravidla lidé dostávají až na konci života, který naplnili duchovní činností. Vedy dělí lidský život na čtyři části. Nejprve je člověk brahmacārīnem a věnuje se studiu védské moudrosti pod autoritativním vedením duchovního mistra. Poté se stane hospodářem a plní své rodinné povinnosti v souladu s védskými zásadami. Pak se z hospodáře stane vānaprastha, a když dosáhne zralosti, zřekne se života hospodáře i vānaprasthy a přijme sannyās, kdy se úplně odevzdá oddané službě Pánu.

Lidé obvykle považují dětství za čas her a zábav, mládí je pro ně časem milostných dobrodružství a věnovat se oddané službě či mystické yoze má podle nich smysl, až když je člověk starý a blíží se jeho smrt. Upřímný oddaný je však jiného názoru. Velký mudrc Nārada hovoří zdánlivě odrazujícím způsobem, protože chce vědět, zdali je Dhruva Mahārāja skutečně upřímný. S oddanou službou je třeba začít v kterémkoliv životním stádiu, ale než duchovní mistr svého nastávajícího žáka zasvětí, musí nejprve zjistit míru jeho odhodlanosti.

Verš

yasya yad daiva-vihitaṁ
sa tena sukha-duḥkhayoḥ
ātmānaṁ toṣayan dehī
tamasaḥ pāram ṛcchati

Synonyma

yasya — kdokoliv; yat — to, co; daiva — osudem; vihitam — předurčené; saḥ — taková osoba; tena — tím; sukha-duḥkhayoḥ — štěstí nebo neštěstí; ātmānam — vlastní já; toṣayan — spokojený; dehī — vtělená duše; tamasaḥ — z temnoty; pāram — na druhou stranu; ṛcchati — přejde.

Překlad

Člověk se má snažit být spokojený v každé situaci, ať ve štěstí či v neštěstí, neboť vše je předurčené svrchovanou vůlí. Ten, kdo dokáže být za všech okolností vyrovnaný, snadno překoná temnotu nevědomosti.

Význam

Hmotný život se skládá ze zbožných a bezbožných plodonosných činností. Každý čin mimo oddanou službu má za následek hmotné štěstí a neštěstí. Těšíme-li se nyní z takzvaného hmotného štěstí, znamená to, že se zmenšují výsledky našich zbožných činů. A trpíme-li, rozumí se, že se zmenšují následky našich bezbožných, hříšných činů. Neměli bychom lpět na podmíněném štěstí a neštěstí, jejichž příčinou jsou minulé zbožné či bezbožné činnosti. Chceme-li se povznést nad tuto nevědomost, musíme za každou situací vidět vůli Pána a přijímat ji tak. Jestliže se odevzdáme Nejvyšší Osobnosti Božství, přetneme pouta hmotné existence.

Verš

guṇādhikān mudaṁ lipsed
anukrośaṁ guṇādhamāt
maitrīṁ samānād anvicchen
na tāpair abhibhūyate

Synonyma

guṇa-adhikāt — kdo je kvalifikovanější; mudam — potěšení; lipset — má cítit; anukrośam — soucit; guṇa-adhamāt — kdo je méně kvalifikovaný; maitrīm — přátelství; samānāt — se sobě rovným; anvicchet — má si přát; na — ne; tāpaiḥ — útrapami; abhibhūyate — je dotčen.

Překlad

Každý by se měl chovat tímto způsobem: Potká-li kvalifikovanějšího člověka, než je sám, měl by z toho mít radost, s méně kvalifikovaným by měl mít soucit a se sobě rovným navázat přátelství. Kdo se řídí těmito pravidly, toho nikdy neovlivní trojí utrpení hmotné existence.

Význam

Setká-li se obyčejný člověk s někým kvalifikovanějším, obvykle mu začne závidět, setká-li se s méně kvalifikovaným, vysmívá se mu a před sobě rovným se vychloubá. Tyto postoje jsou příčinou hmotného utrpení. Velký mudrc Nārada proto oddaným vysvětluje pravidla dokonalého chování. Namísto toho, abychom kvalifikovanějšímu záviděli, měli bychom se radovat z jeho společnosti. Místo abychom méně kvalifikovaného ponižovali, měli bychom k němu být soucitní a snažit se zlepšit jeho postavení. A když se setkáme se sobě rovným, neměli bychom se před ním pyšně vychloubat, ale chovat se k němu jako k příteli. Je třeba mít také soucit s obyčejnými lidmi, kteří trpí kvůli zapomnění na Kṛṣṇu. Následováním těchto pokynů můžeme být šťastní i v tomto hmotném světě.

Verš

dhruva uvāca
so ’yaṁ śamo bhagavatā
sukha-duḥkha-hatātmanām
darśitaḥ kṛpayā puṁsāṁ
durdarśo ’smad-vidhais tu yaḥ

Synonyma

dhruvaḥ uvāca — Dhruva Mahārāja řekl; saḥ — to; ayam — tato; śamaḥ — vyrovnanost mysli; bhagavatā — Tebou, ó Vznešený; sukha-duḥkha — štěstí a neštěstí; hata-ātmanām — ti, kdo jsou ovlivněni; darśitaḥ — projevené; kṛpayā — milostí; puṁsām — lidí; durdarśaḥ — těžko vnímatelné; asmat-vidhaiḥ — osobami, jako jsme my; tu — ale; yaḥ — vše, co jsi řekl.

Překlad

Dhruva Mahārāja řekl: Můj drahý Pane Nāradajī, vše, co jsi tak laskavě vyložil o dosažení klidu mysli, je nesporně velice důležité pro ty, jejichž srdce je rozrušené hmotným štěstím a neštěstím. Já jsem však v zajetí nevědomosti a mé srdce zůstává touto filozofií nedotčené.

Význam

Existují různé kategorie lidí. Ti, kteří nemají žádné hmotné touhy, se nazývají akāmī. Touhy jsou buď hmotné, nebo duchovní, ale nějaké musí vždy existovat. Hmotné touhy se rodí, když chceme uspokojovat své vlastní smysly. O tom, kdo je ochotný obětovat vše pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství, lze říci, že má duchovní touhy. Dhruva nepřijal Nāradovy pokyny, jelikož se pro ně cítil nekvalifikovaný — nechtěl se vzdát hmotných žádostí, jak tyto pokyny přikazovaly. Nikde však není řečeno, že člověk s hmotnými touhami nesmí uctívat Nejvyšší Osobnost Božství. To je nejdůležitější ponaučení z Dhruvova života. Dhruva se otevřeně přiznal, že má srdce plné hmotných tužeb. Cítil se hluboce uražen krutými slovy své nevlastní matky, zatímco duchovně pokročilí lidé jsou lhostejní vůči chvále či pohaně.

Bhagavad-gītā praví, že skutečně duchovně pokročilí lidé se nezajímají o duality tohoto hmotného světa. Dhruva Mahārāja však nic nepředstíral a otevřeně řekl, že nepřekonal dualitu hmotného štěstí a neštěstí. Věděl, že Nāradovo poučení bylo důležité, ale přesto je nemohl přijmout. Vyvstává otázka, zda je člověk, kterého ovlivňují hmotné žádosti, způsobilý uctívat Nejvyšší Osobnost Božství. Odpověď zní, že Pána může uctívat každý. I ten, kdo má mnoho hmotných přání, by měl rozvíjet vědomí Kṛṣṇy a uctívat Śrī Kṛṣṇu, Nejvyššího Pána, který je tak milostivý, že plní přání všech. V průběhu tohoto vyprávění vyjde najevo, že nikdo není z uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství vyloučen, přestože může mít nesčetné hmotné touhy.

Verš

athāpi me ’vinītasya
kṣāttraṁ ghoram upeyuṣaḥ
surucyā durvaco-bāṇair
na bhinne śrayate hṛdi

Synonyma

atha api — proto; me — moje; avinītasya — nepříliš pokorné; kṣāttram — kšatrijské chování; ghoram — netolerantní; upeyuṣaḥ — dosáhl; surucyāḥ — královny Suruci; durvacaḥ — krutých slov; bāṇaiḥ — šípy; na — ne; bhinne — probodané; śrayate — vězí; hṛdi — v srdci.

Překlad

Drahý pane, jsem velice troufalý, když nepřijímám tvé pokyny, ale není to má vina. Jelikož jsem se narodil jako kṣatriya, krutá slova mé nevlastní matky Suruci mi probodla srdce. Nemohu v něm proto uchovat tvé cenné rady.

Význam

Srdce či mysl jsou jako hliněná nádoba — když praskne, nelze ji již nikdy vrátit do původního stavu. Tento příklad dává Dhruva Mahārāja Nāradovi Munimu. Říká, že krutá slova jeho nevlastní matky ho zasáhla do srdce jako šípy a natolik ho poznamenala, že toužil jen po jediném — odčinit její urážku. Protože se narodil z lůna Sunīti, opomíjené královny Mahārāje Uttānapādy, byl podle Suruci nezpůsobilý sedět nejen na trůnu, ale i na králově klíně. Jinými slovy, Suruci Dhruvovi Mahārājovi upírala právo být prohlášen za krále. Dhruva Mahārāja se proto rozhodl stát se králem důležitější planety, než je planeta Pána Brahmy, nejvyššího ze všech polobohů.

Dhruva Mahārāja Nāradovi nepřímo připomíná existenci čtyř druhů lidí s rozdílnou povahou — brāhmaṇů, kṣatriyů, vaiṣyů a śūdrů. Povaha jedné skupiny nepřísluší jiné skupině. Filozofický nadhled, o kterém se Nārada Muni zmiňoval, byl příznačný pro brāhmaṇu, ale pro kṣatriyu se vůbec nehodil. Dhruva otevřeně přiznává, že postrádá bráhmanskou pokoru, a nemůže proto filozofii Nārady Muniho přijmout.

Výroky Dhruvy Mahārāje poukazují na to, že není-li dítě vychováváno s ohledem na své vrozené sklony, nemůže svou povahu rozvinout. Povinností duchovních mistrů a učitelů bylo rozeznat vrozené sklony svých svěřenců a náležitě je zaměstnat v činnostech, které odpovídaly jejich mentalitě. Dhruva Mahārāja již dostal kšatrijskou výchovu, a nemohl tedy přijmout bráhmanskou filozofii.

V Americe můžeme názorně vidět tuto neslučitelnost kšatrijské a bráhmanské mentality. Mladí Američané, zvyklí na život śūdrů, nejsou vůbec schopni bojovat. Když jsou povoláni do armády, odmítají nastoupit, jelikož postrádají kšatrijskou mentalitu. To je příčinou velkého znepokojení ve společnosti. To, že chlapci nemají mentalitu kṣatriyů, neznamená, že jsou trénováni v rozvoji bráhmanských vlastností — vyrůstají jako śūdrové a vlivem znechucení se z nich stávají hippies. Když se však připojí k hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, které v Americe začalo, učí se žít jako praví brāhmaṇové, ačkoliv byli původně na nejnižší úrovni života śūdrů. Jelikož je hnutí pro vědomí Kṛṣṇy otevřené pro všechny, bráhmanské vlastnosti mohou získat i obyčejní lidé

To je největší potřeba současnosti, neboť opravdoví brāhmaṇové a kṣatriyové dnes neexistují. Kromě malého množství vaiśyů jsou dnes všichni śūdrové. Rozdělení společnosti na třídu brāhmaṇů, kṣatriyů, vaiśyů a śūdrů je vysoce vědecké. Brāhmaṇové jsou hlavou lidské společnosti, kṣatriyové jejími pažemi, vaiśyové představují její břicho a śūdrové jsou její nohy. Naše současná společnost má jen nohy a břicho, ale postrádá paže a hlavu. Výsledkem je všeobecný chaos. Je proto nezbytné do této pokleslé společnosti znovu zavést bráhmanské vlastnosti, aby se mohla pozvednout na nejvyšší úroveň duchovního vědomí.

Verš

padaṁ tri-bhuvanotkṛṣṭaṁ
jigīṣoḥ sādhu vartma me
brūhy asmat-pitṛbhir brahmann
anyair apy anadhiṣṭhitam

Synonyma

padam — postavení; tri-bhuvana — tři světy; utkṛṣṭam — nejlepší; jigīṣoḥ — chci; sādhu — poctivou; vartma — cestu; me — mně; brūhi — prosím sděl; asmat — našimi; pitṛbhiḥ — předky, otcem a dědem; brahman — ó velký brāhmaṇo; anyaiḥ — jinými; api — ani; anadhiṣṭhitam — nebylo dosažené.

Překlad

Ó učený brāhmaṇo, chci mít postavení, jaké ještě nikdy nikdo ve všech třech světech nezískal, ani můj otec či děd. Když dovolíš, chtěl bych tě požádat o radu, jakou poctivou cestou se mám vydat, abych dosáhl svého životního cíle.

Význam

Dhruva Mahārāja odmítl přijmout bráhmanský pokyn Nārady Muniho. Co tedy od Nārady očekával? Ještě dříve, než se na to Nārada Muni zeptal, vyjevil Dhruva Mahārāja své srdce. Jeho otec vládl celému světu a jeho praděd, Pán Brahmā, byl stvořitelem vesmíru. Dhruva Mahārāja si přál vlastnit ještě lepší království, než měli jeho otec, děd i praděd — otevřeně přiznal, že chce takové království, kterému se nevyrovná nic ve třech světech (vyšším, středním a nižším planetárním systému). Toužil po významnějším postavení, než má Pán Brahmā, nejmocnější osobnost našeho vesmíru. Chtěl využít přítomnosti Nārady Muniho, největšího oddaného Pána Kṛṣṇy, neboť věděl, že získá-li od něho požehnání či radu, jistě bude moci dosáhnout svého cíle. Jeho touha mít vyšší postavení než Pán Brahmā byla prakticky nesplnitelná, ale když oddaný potěší Nejvyšší Osobnost Božství, i nemožné se stává možným.

Dhruva Mahārāja říká, že chce znát poctivý způsob dosažení svého cíle. Nehodlal získat vysoké postavení za každou cenu, ale jen za předpokladu, že mu ho Kṛṣṇa nabídne. To je postoj oddaného. I když touží po hmotném zisku, je ochoten ho přijmout jedině tehdy, když mu ho Kṛṣṇa nabídne. Dhruva Mahārāja litoval, že musel odmítnout pokyny Nārady Muniho. Poprosil ho proto, aby k němu byl milostivý a ukázal mu cestu ke splnění jeho tužeb.

Verš

nūnaṁ bhavān bhagavato
yo ’ṅgajaḥ parameṣṭhinaḥ
vitudann aṭate vīṇāṁ
hitāya jagato ’rkavat

Synonyma

nūnam — jistě; bhavān — důstojný pane; bhagavataḥ — Pána; yaḥ — ten, který; aṅga-jaḥ — zrozený z těla; parameṣṭhinaḥ — Pána Brahmy; vitudan — hraješ; aṭate — cestuješ všude; vīṇām — hudební nástroj; hitāya — pro blaho; jagataḥ — světa; arka-vat — jako Slunce.

Překlad

Drahý pane, jsi důstojným synem Pána Brahmy. Cestuješ všude pro blaho obyvatel celého vesmíru a hraješ přitom na vīṇu, svůj hudební nástroj. Jsi jako Slunce, které se pohybuje vesmírem pro dobro všech živých bytostí.

Význam

Dhruva Mahārāja byl sice jen dítě, ale doufal v požehnání, které by mu zajistilo bohatší království, než měli jeho předkové. Byl rád, že se setkal s tak významnou osobností, jakou je Nārada, který dává světlo celému světu — je jako Slunce, které se pohybuje vesmírem, aby požehnalo obyvatele všech planet. Jediným zájmem Nārady Muniho je učit každého, jak se stát oddaným Nejvyšší Osobnosti Božství. To je nejušlechtilejší forma dobročinnosti. Dhruva Mahārāja mu naprosto důvěřoval a byl si jistý, že mu Nārada Muni může jeho přání splnit, přestože je tak výjimečné.

Příklad se Sluncem je velmi důležitý, neboť Slunce laskavě rozdává své paprsky všude a všem bez rozdílu. Dhruva Mahārāja požádal Nāradu Muniho, aby mu projevil svou milost a splnil jeho touhu. Poukázal přitom na to, že Nārada cestuje vesmírem pro dobro všech podmíněných duší. Dhruva Mahārāja byl odhodlán splnit svou touhu stůj co stůj, a za tím účelem také opustil svůj domov a palác.

Verš

maitreya uvāca
ity udāhṛtam ākarṇya
bhagavān nāradas tadā
prītaḥ pratyāha taṁ bālaṁ
sad-vākyam anukampayā

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — mudrc Maitreya pokračoval; iti — takto; udāhṛtam — řečené; ākarṇya — vyslechl; bhagavān nāradaḥ — velká osobnost Nārada; tadā — tím; prītaḥ — potěšený; pratyāha — odpověděl; tam — mu; bālam — chlapci; sat-vākyam — dobrou radu; anukampayā — soucitný.

Překlad

Mudrc Maitreya pokračoval: Když velký světec Nārada Muni vyslechl Dhruvu Mahārāje, slitoval se nad ním, a aby projevil svou bezpříčinnou milost, dal mu znamenitou radu.

Význam

Velký mudrc Nārada je nejvyšším duchovním mistrem, a jeho jedinou činností je tedy činit to největší dobro každému, s kým se setká. Dhruva Mahārāja byl ovšem jen dítě a jeho touha tomu odpovídala. Přesto se nad ním Nārada Muni slitoval a pro jeho dobro pronesl tyto verše.

Verš

nārada uvāca
jananyābhihitaḥ panthāḥ
sa vai niḥśreyasasya te
bhagavān vāsudevas taṁ
bhaja taṁ pravaṇātmanā

Synonyma

nāradaḥ uvāca — velký mudrc Nārada řekl; jananyā — tvou matkou; abhihitaḥ — popsaná; panthāḥ — cesta; saḥ — která; vai — jistě; niḥśreyasasya — konečný cíl života; te — pro tebe; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; vāsudevaḥ — Kṛṣṇa; tam — Jemu; bhaja — služ; tam — na Něho; pravaṇa-ātmanā — plně zaměř svou mysl.

Překlad

Velký mudrc Nārada Dhruvovi Mahārājovi řekl: Tvá matka Sunīti ti správně poradila, že se máš vydat cestou oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství. Musíš se zcela pohroužit do oddané služby Pánu.

Význam

Dhruva Mahārāja chtěl získat ještě významnější sídlo, než má Pán Brahmā. Pán Brahmā je považován za nejvýznamnější osobnost ve vesmíru, neboť vládne všem polobohům. Dhruva Mahārāja si však přál ještě významnější království, a to nemohl získat uctíváním žádného poloboha. Bhagavad-gītā praví, že všechna požehnání polobohů jsou dočasná. Nārada Muni podpořil Sunītinu radu, aby Dhruva Mahārāja uctíval Kṛṣṇu neboli Vāsudeva. Když Kṛṣṇa něco dává, vždy to předčí očekávání oddaného. Sunīti i Nārada Muni věděli, že požadavky Dhruvy Mahārāje nemohl splnit žádný polobůh, a oba mu proto doporučili, aby následoval cestu oddané služby Pánu Kṛṣṇovi.

O Nāradovi je zde řečeno, že je bhagavān, protože stejně jako Nejvyšší Osobnost Božství může dát požehnání komukoliv. Jelikož byl s Dhruvou Mahārājem spokojen, mohl mu okamžitě dát vše, po čem toužil. To však není úlohou duchovního mistra. Duchovní mistr žáka zaměstnává v oddané službě podle pokynů śāster. Kṛṣṇa také stál po boku Arjuny a mohl mu dát prostředky k vítězství nad nepřáteli i bez bitvy, ale neudělal to — naopak Arjunu požádal, aby bojoval. Stejným způsobem Nārada Muni vybídl Dhruvu Mahārāje, aby pro dosažení vytouženého cíle podstoupil výcvik v oddané službě.

Verš

dharmārtha-kāma-mokṣākhyaṁ
ya icchec chreya ātmanaḥ
ekaṁ hy eva hares tatra
kāraṇaṁ pāda-sevanam

Synonyma

dharma-artha-kāma-mokṣa — čtyři principy: náboženství, hospodářský rozvoj, uspokojování smyslů a osvobození; ākhyam — zvané; yaḥ — kdo; icchet — touží; śreyaḥ — cíl života; ātmanaḥ — vlastního já; ekam hi eva — jen jeden; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; tatra — v tom; kāraṇam — příčina; pāda-sevanam — uctívání lotosových nohou.

Překlad

Touží-li někdo po plodech čtyř principů lidského života (náboženství, hospodářského rozvoje, uspokojování smyslů a nakonec osvobození), musí se zapojit do oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství. Uctívání lotosových nohou Nejvyššího Pána zaručuje splnění všech těchto přání.

Význam

V Bhagavad-gītě je řečeno, že polobozi mohou dát svá požehnání jen se svolením Nejvyšší Osobnosti Božství. Když se tedy koná oběť ve prospěch nějakého poloboha, Nejvyšší Pán je přítomný jako nārāyaṇa-śilā či śālagrāma-śilā, aby dohlížel na její vykonávání. Bez Jeho svolení nemohou dát polobozi nikomu žádné požehnání. Nārada Muni proto říká, že na Nejvyšší Osobnost Božství je nutné se obrátit i co se týče náboženství, hospodářského rozvoje, smyslového požitku a osvobození, modlit se u Pánových lotosových nohou a žádat o vyplnění přání—to je skutečná inteligence. Inteligentní člověk nikdy neuctívá polobohy, ale obrací se přímo na Nejvyšší Osobnost Božství, zdroj všech požehnání.

V Bhagavad-gītě Pán Śrī Kṛṣṇa prohlásil, že rituály nejsou skutečným náboženstvím. Opravdové náboženství znamená odevzdat se lotosovým nohám Pána. Kdo je zcela odevzdaný lotosovým nohám Pána, se o hospodářský rozvoj nestará. Oddaný zaměstnaný ve službě Pánu o nic nepřichází ani co se týče uspokojování smyslů. Pokud si přeje uspokojovat své smysly, Kṛṣṇa mu jeho touhu splní. A co se týče osvobození — každý, kdo se plně věnuje oddané službě Pánu, je již osvobozen, a nemusí se tedy snažit o osvobození nezávisle.

Nārada Muni proto Dhruvovi Mahārājovi doporučil, aby přijal útočiště u Vāsudeva, Pána Kṛṣṇy, a dělal vše, co mu poradila jeho matka. To mu pomůže ke splnění jeho přání. Nārada zde zvláště zdůrazňuje, že oddaná služba Pánu je jediná cesta. Jinými slovy, i když je člověk plný hmotných tužeb, může pokračovat v oddané službě Pánu a všechna jeho přání se mu splní.

Verš

tat tāta gaccha bhadraṁ te
yamunāyās taṭaṁ śuci
puṇyaṁ madhuvanaṁ yatra
sānnidhyaṁ nityadā hareḥ

Synonyma

tat — to; tāta — milý synu; gaccha — jdi; bhadram — hodně štěstí; te — tobě; yamunāyāḥ — Yamuny; taṭam — břeh; śuci — očištěný; puṇyam — posvátný; madhu-vanam — jménem Madhuvan; yatra — kde; sānnidhyam — být blíže; nityadā — stále; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Milý chlapče, nechť je ti osud příznivý. Vydej se ke břehu Yamuny, kde se nachází posvátný les Madhuvan. Tam se podrob očistě. Již jen tím, že tam půjdeš, se přiblížíš k Pánu, Nejvyšší Osobnosti Božství, který je na tomto místě věčně přítomen.

Význam

Jak Nārada Muni, tak matka Sunīti Dhruvovi doporučovali, aby uctíval Nejvyšší Osobnost Božství. Nārada Muni mu zde navíc říká, že na břehu Yamuny v lese Madhuvanu je posvátné místo, kde by měl začít s meditací a uctíváním, neboť tam může velice rychle dosáhnout kýžených výsledků.

Poutní místa mají svoji jedinečnou atmosféru, která je nesmírně prospěšná pro rychlý duchovní pokrok oddaného. Pán Kṛṣṇa žije všude, ale přesto Jej lze snadněji poznat na posvátných poutních místech, jelikož tam žijí velcí světci. Pán Śrī Kṛṣṇa říká, že je všude tam, kde Jeho oddaní opěvují Jeho slavné transcendentální činnosti. V Indii je mnoho posvátných poutních míst, mezi nimiž jsou zvláště významná Badarī-nārāyaṇa, Dvārakā, Rāmeśvara a Jagannātha Purī. To jsou čtyři posvátné dhāmy. Slovo dhām označuje místo, na kterém se lze bezprostředně stýkat s Nejvyšším Pánem. Na cestě k Nejvyšší Osobnosti Božství do Badarī-nārāyaṇu musí člověk projít Hardwarem. Existuje řada dalších poutních míst, jako Prayāg (Allahabad), Mathurā a samozřejmě Vṛndāvan, který je z nich nejdůležitější. Začátečník by se měl snažit žít na těchto posvátných místech a oddaně tam sloužit. Pokročilý oddaný jako Nārada Muni, který se věnuje kázání, však může Pánu sloužit kdekoliv — občas navštěvuje dokonce i pekelné planety. Jelikož je Nārada Muni pohroužený v nesmírně zodpovědných činnostech oddané služby, pekelné podmínky na něj nemají vliv. Nārada zde prohlašuje, že Madhuvan, který dodnes existuje ve vṛndāvanské oblasti, v mathurském okrese, je místem nejposvátnějším. Ještě nyní tam žijí mnozí světci, kteří s láskou a oddaností slouží Pánu.

Ve vṛndāvanské oblasti je dvanáct lesů a Madhuvan je jedním z nich. Těchto dvanáct lesů navštěvují poutníci z celé Indie. Na východním břehu Yamuny je pět lesů: Bhadravan, Bilvavan, Lauhavan, Bhāṇḍīravan a Mahāvan. Na západním břehu je jich sedm: Madhuvan, Tālavan, Kumudavan, Bahulāvan, Kāmyavan, Khadiravan a Vṛndāvan. V těchto dvanácti lesech je řada ghāṭů, míst určených ke koupání. Zde je jejich seznam: (1) Avimukta, (2) Adhirūḍha, (3) Guhya-tīrtha, (4) Prayāga-tīrtha, (5) Kanakhala, (6) Tinduka-tīrtha, (7) Sūrya-tīrtha, (8) Vaṭasvāmī, (9) Dhruva-ghāṭ (u něhož rostou ovocné stromy s nádhernými květy a plody, je slavný tím, že tam na vyvýšeném místě Dhruva Mahārāja podstupoval tvrdou askezi), (10) Ṛṣi-tīrtha, (11) Mokṣa-tīrtha, (12) Budha-tīrtha, (13) Gokarṇa, (14) Kṛṣṇagaṅgā, (15) Vaikuṇṭha, (16) Asi-kuṇḍa, (17) Catuḥ-sāmudrika-kūpa, (18) Akrūra-tīrtha (ghāt, kde se vykoupali Kṛṣṇa a Balarāma spolu s Akrūrou, který je vezl na voze do Mathury), (19) Yājñika-vipra-sthāna, (20) Kubjā-kūpa, (21) Raṅga-sthala, (22) Mañcha-sthala, (23) Mallayuddha-sthāna a (24) Daśāśvamedha.

Verš

snātvānusavanaṁ tasmin
kālindyāḥ salile śive
kṛtvocitāni nivasann
ātmanaḥ kalpitāsanaḥ

Synonyma

snātvā — po koupeli; anusavanam — třikrát; tasmin — v té; kālindyāḥ — v řece Kālindī (Yamuně); salile — ve vodách; śive — velmi příznivých; kṛtvā — konej; ucitāni — patřičné; nivasan — sezení; ātmanaḥ — sebe; kalpita-āsanaḥ — když si připravíš místo k sezení.

Překlad

Nārada Muni řekl: Drahý hochu, třikrát denně se koupej v řece Yamuně, známé jako Kālindī, protože její voda je velmi příznivá, posvátná a čistá. Po koupeli proveď nezbytné úkony podle usměrňujících zásad aṣṭāṅga-yogy a poté se s vyrovnaností usaď na svém āsanu (sedátku).

Význam

Z tohoto výroku je jasné, že Dhruva Mahārāja již znal metodu osmistupňové yogy, zvané aṣṭāṅga-yoga. Tato metoda je vysvětlená v naší knize Bhagavad-gītā — taková, jaká je, v šesté kapitole nazvané “Sāṅkhya-yoga” (verše 11-14). Pomocí aṣṭāṅga-yogy se cvičí uklidnění mysli a její soustředění na podobu Pána Viṣṇua, jak bude popsáno v následujících slokách. Jasně se zde říká, že aṣṭāṅga-yoga není pouhé tělesné cvičení, ale metoda soustředění mysli na podobu Viṣṇua. Před usednutím na āsan, který Bhagavad-gītā rovněž popisuje, je třeba se třikrát denně důkladně vykoupat v čisté či posvátné vodě. Yamunā je jednou z těchto přirozeně čistých řek a každý, kdo se v ní bude třikrát denně koupat, se nepochybně zevně velmi očistí. Nārada Muni tedy Dhruvovi Mahārājovi doporučil, aby se odebral ke břehům Yamuny a podstoupil vnější očistu, což je nedílná součást postupného procesu mystické yogy.

Verš

prāṇāyāmena tri-vṛtā
prāṇendriya-mano-malam
śanair vyudasyābhidhyāyen
manasā guruṇā gurum

Synonyma

prāṇāyāmena — pomocí dechových cvičení; tri-vṛtā — třemi doporučenými způsoby; prāṇa-indriya — životní vzduch a smysly; manaḥ — mysl; malam — nečistota; śanaiḥ — postupně; vyudasya — vzdát se; abhidhyāyet — medituj o; manasā — v mysli; guruṇā — nerozrušené; gurum — nejvyšším duchovním mistrovi, Kṛṣṇovi.

Překlad

Až usedneš na āsan, provozuj tři druhy dechových cvičení, a tak postupně ovládni životní vzduch, mysl a smysly. Zbav se veškerého hmotného znečištění a s velkou trpělivostí začni meditovat o Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Tato sloka souhrnně popisuje celý jógový systém a zvláště klade důraz na dechová cvičení, která jsou určena k uklidnění mysli. Mysl je od přírody vrtkavá a neustále těká z místa na místo, ale prostřednictvím dechových cvičení ji lze uklidnit. Co však bylo možné před milióny lety, v dobách Dhruvy Mahārāje, dnes neplatí. V současnosti existuje jen jedna metoda uklidnění mysli — upřít ji přímo na lotosové nohy Pána zpíváním svatého jména. Zpíváním mantry Hare Kṛṣṇa se můžeme ihned soustředit na transcendentální zvukovou vibraci a myslet na lotosové nohy Pána. Velmi rychle se pak dostaneme do stavu duchovního tranzu neboli samādhi. Nejvyšší Osobnost Božství se od Svého jména neliší, a proto ten, kdo zpívá Pánova jména, na Pána neustále myslí.

Dhruva Mahārāja dostal od Nārady pokyn meditovat o nejvyšším guruovi, nejvyšším duchovním mistrovi. Kṛṣṇa je nejvyšší duchovní mistr, caitya-guru neboli Nadduše, která sídlí v srdci každého. Pomáhá nám z nitra (viz Bhagavad-gītā) a posílá nám duchovního mistra, který pomáhá zvenčí. Duchovní mistr je vnějším projevem caitya-gurua, duchovního mistra sídlícího v našem srdci.

Postup, jehož pomocí se lze zbavit myšlenek na hmotné věci, se nazývá pratyāhāra — osvobození od všech hmotných myšlenek a zaměstnání. Slovo abhidhyāyet naznačuje, že úspěšná meditace má za předpoklad naprostou soustředěnost mysli. Meditace znamená myslet na Pána v našem nitru. Ať už se toho dosáhne aṣṭāṅga-yogou nebo metodou, kterou śāstry zvláště doporučují pro náš současný věk — neustálým zpíváním svatého jména Pána — v obou případech je konečný cíl stejný: meditovat o Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

prasādābhimukhaṁ śaśvat
prasanna-vadanekṣaṇam
sunāsaṁ subhruvaṁ cāru-
kapolaṁ sura-sundaram

Synonyma

prasāda-abhimukham — neustále připravený udělit Svou bezpříčinnou milost; śaśvat — vždy; prasanna — přívětivá; vadana — ústa; īkṣaṇam — pohled; su-nāsam — krásně stavěný nos; su-bhruvam — nádherně ozdobené obočí; cāru — půvabné; kapolam — čelo; sura — polobozi; sundaram — pohledný.

Překlad

(Následuje popis podoby Pána.) Pánův obličej je vždy velice krásný a laskavý. Oddaným, kteří se na Něho dívají, se Pán jeví jako stále spokojený a je neustále připravený jim udělit Svá požehnání. Jeho oči, krásně zdobené obočí, zvednutý nos a široké čelo — to vše je velmi půvabné. Je mnohem krásnější než všichni polobozi.

Význam

Zde je vysvětleno, jak meditovat o podobě Pána. Neosobní meditace je neautorizovaný moderní výmysl — žádný védský text ji nedoporučuje. Meditace, kterou doporučuje Bhagavad-gītā, musí být mat-paraḥ — “zaměřena na Mne” (na Kṛṣṇu). Veškeré podoby Viṣṇua se vztahují k podobě Pána Kṛṣṇy, neboť Pán Kṛṣṇa je původní Viṣṇu. Existují lidé, kteří se snaží meditovat o neosobním Brahmanu, popisovaném v Bhagavad-gītě slovem avyakta, “neprojevený” nebo “neosobní”. Pán však poznamenává, že cesta neosobní realizace je velice těžká, protože na neosobní rys Pána se nemůže nikdo soustředit. Je třeba se soustředit na Pánovu podobu, jak je zde popsána v souvislosti s meditací Dhruvy Mahārāje. Později se dozvíme, jak Dhruva Mahārāja završil tento druh meditace a dosáhl úspěchu v yoze.

Verš

taruṇaṁ ramaṇīyāṅgam
aruṇoṣṭhekṣaṇādharam
praṇatāśrayaṇaṁ nṛmṇaṁ
śaraṇyaṁ karuṇārṇavam

Synonyma

taruṇam — mladý; ramaṇīya — přitažlivý; aṅgam — všechny části těla; aruṇa-oṣṭha — rty narůžovělé jako vycházející slunce; īkṣaṇa-adharam — stejně takové oči; praṇata — ten, kdo se odevzdal; āśrayaṇam — útočiště odevzdaných; nṛmṇam — dokonalá transcendentální krása; śaraṇyam — ten, komu se můžeme s důvěrou odevzdat; karuṇā — milostivý jako; arṇavam — oceán.

Překlad

Nārada Muni pokračoval: Pán je věčně mladý a není nic, co by narušovalo dokonalou krásu každé části Jeho těla. Jeho oči a rty jsou narůžovělé jako vycházející slunce. Je neustále připravený poskytnout útočiště odevzdané duši a každý, kdo má to štěstí na Něho pohlédnout, cítí naprosté uspokojení. Pán je oceánem milosti, a odevzdaná duše se Mu proto může svěřit s naprostou důvěrou.

Význam

Každý se musí odevzdat někomu nadřízenému. To je neustále přítomný aspekt našeho života. V současnosti se snažíme odevzdat společnosti, národu, rodině, státu či vládě. Odevzdání se tady existuje, ale není dokonalé. Osoba či zřízení, kterému se odevzdáváme, je nedokonalé, stejně jako naše odevzdanost s mnoha vedlejšími motivy. V hmotném světě nikdo neposkytuje dokonalé útočiště a nikdo se nikomu plně neodevzdává, aniž by k tomu byl donucen. Pánovi se však odevzdáváme dobrovolně a s láskou a Pán si také zaslouží veškerou důvěru. Pohled na Jeho překrásnou podobu v plném rozkvětu mládí nás automaticky inspiruje, abychom se Mu odevzdali.

Nāradův popis podoby Pána není výplodem představivosti. Podobu Pána lze realizovat prostřednictvím parampary, učednické posloupnosti. Stoupenci māyāvādské filozofie sice tvrdí, že si musíme podobu Pána vymyslet, ale Nārada Muni nic takového neříká. Jeho popis podoby Pána pochází z autoritativních zdrojů. On sám je autoritou; může cestovat na Vaikuṇṭhaloky a vidět Pána tváří v tvář. Jeho popis tělesných rysů Pána tedy v žádném případě není výmyslem. Malíři v hnutí Hare Kṛṣṇa, kteří ilustrovali naše knihy, dostali o podobě Pána přesné pokyny. Jejich obrazy nejsou imaginární. Popis Pánovy podoby se přenáší učednickou posloupností, tak jako v případě Nārady Muniho. Nārada Muni může Pána vidět a popisovat Jeho tělesné rysy. Jeho popisy jsou tedy zcela věrohodné, a jsou-li znázorněné malbou, nejedná se o malířovu představivost.

Verš

śrīvatsāṅkaṁ ghana-śyāmaṁ
puruṣaṁ vana-mālinam
śaṅkha-cakra-gadā-padmair
abhivyakta-caturbhujam

Synonyma

śrīvatsa-aṅkam — znak Śrīvatsa na hrudi Pána; ghana-śyāmam — temně modrý; puruṣam — Nejvyšší Osoba; vana-mālinam — s květinovou girlandou; śaṅkha — lasturou; cakra — diskem; gadā — kyjem; padmaiḥ — lotosovým květem; abhivyakta — projevený; catuḥ-bhujam — se čtyřmi pažemi.

Překlad

Hruď Pána zdobí znak Śrīvatsa, sídlo bohyně štěstí. Odstín Jeho pleti je temně modrý. Pán je osoba, je ověnčen květinovou girlandou a je věčně projevený se čtyřmi pažemi, ve kterých drží (počínaje levou dolní rukou) lasturu, disk, kyj a lotosový květ.

Význam

Slovo puruṣam je velmi důležité. Pán není nikdy ženského rodu — je vždy muž (puruṣa). Impersonalista, který si představuje ženskou podobu Pána, je na omylu. Pán se samozřejmě, pokud je to třeba, může zjevit i jako žena. Jeho věčné postavení je však puruṣa, neboť původně je osobou mužského rodu. Jeho ženský rys představují bohyně štěstí — Lakṣmī, Rādhārāṇī, Sītā a další. Všechny jsou Jeho oddanými služebnicemi — nejsou Nejvyšší, jak si falešně představují impersonalisté. Pán Kṛṣṇa má ve Své podobě Nārāyaṇa vždy čtyři paže. Tuto čtyřrukou podobu Nārāyaṇa projevil na Kuruovském bitevním poli, když si Arjuna přál vidět Jeho vesmírnou podobu. Někteří oddaní sice tvrdí, že Kṛṣṇa je inkarnací Nārāyaṇa, ale závěry bhāgavatské školy jasně říkají, že Nārāyaṇa je projevem Kṛṣṇy.

Verš

kirīṭinaṁ kuṇḍalinaṁ
keyūra-valayānvitam
kaustubhābharaṇa-grīvaṁ
pīta-kauśeya-vāsasam

Synonyma

kirīṭinam — Pána zdobí helmice s drahokamy; kuṇḍalinam — s náušnicemi z perel; keyūra — náhrdelník s drahokamy; valaya-anvitam — náramky z drahokamů; kaustubha-ābharaṇa-grīvam — Jeho krk zdobí drahokam Kaustubha; pīta-kauśeya-vāsasam — je oblečen do žlutých hedvábných šatů.

Překlad

Celé tělo Vāsudeva, Nejvyšší Osobnosti Božství, je ozdobené. Má cennou helmici, náhrdelníky a náramky, vše posázené drahokamy. Kolem krku má zavěšený drahokam Kaustubha a je oblečen do žlutých hedvábných šatů.

Verš

kāñcī-kalāpa-paryastaṁ
lasat-kāñcana-nūpuram
darśanīyatamaṁ śāntaṁ
mano-nayana-vardhanam

Synonyma

kāñcī-kalāpa — malé zvonky; paryastam — kolem pasu; lasat-kāñcana-nūpuram — Jeho nohy jsou ozdobené zlatými rolničkami na kotnících; darśanīya-tamam — nadevše krásná podoba; śāntam — vyrovnaný, klidný a tichý; manaḥ-nayana-vardhanam — pohled na Něho těší oči i mysl.

Překlad

Pán má kolem pasu zlaté zvonky a Jeho lotosové nohy jsou ozdobené zlatými rolničkami na kotnících. Má nádhernou, velice přitažlivou postavu. Je vždy naprosto vyrovnaný, klidný a tichý a pohled na Něho těší oči i mysl.

Verš

padbhyāṁ nakha-maṇi-śreṇyā
vilasadbhyāṁ samarcatām
hṛt-padma-karṇikā-dhiṣṇyam
ākramyātmany avasthitam

Synonyma

padbhyām — Svýma lotosovýma nohama; nakha-maṇi-śreṇyā — světlem nehtů podobných drahokamům; vilasadbhyām — zářící lotosové nohy; samarcatām — ti, kdo je uctívají; hṛt-padma-karṇikā — okvětní lůžko lotosu srdce; dhiṣṇyam — nachází se; ākramya — chápou; ātmani — v srdci; avasthitam — umístěný.

Překlad

Opravdoví yogīni meditují o transcendentální podobě Pána, Jenž stojí na květu lotosu jejich srdcí. Nehty na Jeho lotosových nohou září jako třpytivé drahokamy.

Verš

smayamānam abhidhyāyet
sānurāgāvalokanam
niyatenaika-bhūtena
manasā varadarṣabham

Synonyma

smayamānam — Pánův úsměv; abhidhyāyet — o němž je třeba meditovat; sa-anurāga-avalokanam — ten, kdo hledí na oddané s velkou náklonností; niyatena — takto, pravidelně; eka-bhūtena — velmi pozorně; manasā — v mysli; vara-da-ṛṣabham — je třeba meditovat o největším dárci požehnání.

Překlad

Pán se vždy usmívá a oddaný by Jej měl stále vidět v této podobě, jak milostivě hledí na Svého oddaného. Tímto způsobem se má ten, kdo medituje, dívat na Nejvyšší Osobnost Božství, dárce všech požehnání.

Význam

Slovo niyatena je velmi důležité. Poukazuje na výše uvedený způsob meditace, který je třeba následovat. O Nejvyšší Osobnosti Božství nemůžeme meditovat podle svých vlastních představ — musíme se řídit autorizovanými śāstrami a osobnostmi. Touto předepsanou metodou se můžeme cvičit v soustředění mysli na Pána, dokud se neustálíme natolik, abychom zůstali v tranzu a mysleli na Pánovu podobu neustále. Slovo eka-bhūtena značí velkou pozornost a soustředěnost. Ten, kdo se dokáže soustředit na popis podoby Pána, nikdy nepoklesne.

Verš

evaṁ bhagavato rūpaṁ
subhadraṁ dhyāyato manaḥ
nirvṛtyā parayā tūrṇaṁ
sampannaṁ na nivartate

Synonyma

evam — takto; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; rūpam — o podobě; su-bhadram — velmi příznivé; dhyāyataḥ — medituje; manaḥ — mysl; nirvṛtyā — oproštěný od veškerého hmotného znečištění; parayā — transcendentální; tūrṇam — velice brzy; sampannam — obohacený; na — nikdy; nivartate — poklesne.

Překlad

Ten, kdo takto medituje a soustředí mysl na Pánovu vždy příznivou podobu, se velice rychle zbaví všeho hmotného znečištění a jeho meditace o Pánu se nikdy nepřeruší.

Význam

Tomuto stavu, ve kterém je mysl naprosto pohroužená do meditace, se říká samādhi, tranz. Toho, kdo je neustále zaměstnán v transcendentální láskyplné službě Pánu, nemůže od meditace o zde popsané Pánově podobě nic odvést. Arcana-mārga, cesta oddanosti neboli uctívání Božstev v chrámu podle pravidel Pāñcarātry je dokonalý způsob, jak na Pána neustále myslet — to je samādhi neboli tranz. Budeme-li postupovat tímto způsobem, nikdy se neodchýlíme od služby Pánu a naplníme poslání lidského života.

Verš

japaś ca paramo guhyaḥ
śrūyatāṁ me nṛpātmaja
yaṁ sapta-rātraṁ prapaṭhan
pumān paśyati khecarān

Synonyma

japaḥ ca — pronášení mantry v této souvislosti; paramaḥ — navýsost; guhyaḥ — důvěrné; śrūyatām — prosím naslouchej; me — ode mne; nṛpa-ātmaja — ó synu krále; yam — kterou; sapta-rātram — sedm nocí; prapaṭhan — zpívat; pumān — osoba; paśyati — může vidět; khe-carān — lidské bytosti cestující po obloze.

Překlad

Ó synu krále, nyní ti povím mantru, kterou je nutné při meditaci opakovat. Ten, kdo ji pozorně pronáší po dobu sedmi nocí, může vidět dokonalé lidské bytosti létající po obloze.

Význam

V tomto vesmíru existuje planeta Siddhaloka, jejíž obyvatelé jsou od přírody obdařeni osmi jógovými dokonalostmi — mohou se stát menšími než nejmenší, lehčími než nejlehčí, většími než největší, mohou ihned dostat vše, co si přejí, dokáží dokonce stvořit planetu a podobně. To jsou některé z jógových dokonalostí. Laghimā-siddhi, očistný proces, pomocí něhož se člověk může stát lehčím než nejlehčí, umožňuje obyvatelům Siddhaloky cestovat po nebi bez pomoci letadel či vzducholodí. Nārada Muni zde Dhruvovi Mahārājovi říká, že bude-li meditovat o transcendentální podobě Pána a zároveň odříkávat mantru, získá během sedmi dnů takovou dokonalost, že bude moci tyto bytosti, které létají po nebi, vidět na vlastní oči. Nārada Muni použil slova japaḥ, které naznačuje, že tato mantra je velmi důvěrná. Někdo se samozřejmě může zeptat, proč se tato mantra uvádí ve Śrīmad-Bhāgavatamu, když je tak důvěrná. Odpovědí je, že zveřejněnou mantru můžeme získat kdekoliv, ale svůj účinek má jedině tehdy, když ji obdržíme od duchovního mistra v učednické posloupnosti. Autoritativní zdroje praví, že mantra, která nebyla získána prostřednictvím duchovní posloupnosti, nemá žádný účinek.

Dalším důležitým bodem této sloky je, že meditaci musí doprovázet recitace mantry. V tomto věku je nejsnadnějším způsobem meditace zpívání Hare Kṛṣṇa mantry. Kdo zpívá mantru Hare Kṛṣṇa, vnímá podobu Kṛṣṇy, Rāmy a Jejich energií — to je dokonalé stádium tranzu. Při pronášení Hare Kṛṣṇa mantry se nemáme uměle snažit spatřit podobu Pána. Tomu, kdo zpívá bez přestupků, se Kṛṣṇa automaticky zjeví před očima. Je třeba se soustředit na naslouchání vibraci a Pán se zjeví automaticky, bez našeho zvláštního úsilí.

Verš

oṁ namo bhagavate vāsudevāya
mantreṇānena devasya
kuryād dravyamayīṁ budhaḥ
saparyāṁ vividhair dravyair
deśa-kāla-vibhāgavit

Synonyma

oṁ — ó můj Pane; namaḥ — s úctou se klaním; bhagavate — Nejvyšší Osobnosti Božství; vāsudevāya — Vāsudevovi, Nejvyššímu Pánu; mantreṇa — tímto hymnem neboli mantrou; anena — touto; devasya — Pána; kuryāt — má vykonávat; dravyamayīm — fyzické; budhaḥ — ten, kdo je učený; saparyām — uctívání předepsanou metodou; vividhaiḥ — s různými druhy; dravyaiḥ — příslušenství; deśa — s ohledem na místo; kāla — čas; vibhāga-vit — ten, kdo se vyzná v jednotlivých částech.

Překlad

Oṁ namo bhagavate vāsudevāya. Toto je dvanáctislabičná mantra pro uctívání Pána Kṛṣṇy. Člověk má instalovat fyzické podoby Pána a za odříkávání této mantry obětovat květiny, ovoce a další rozmanitá jídla podle pravidel a usměrnění předepsaných autoritami. Je to však třeba provádět s ohledem na místo, čas a s nimi související výhody i nevýhody.

Význam

Oṁ namo bhagavate vāsudevāya je dvādaśākṣara-mantra. Je to mantra, kterou zpívají vaiṣṇavové, a začíná praṇavou, oṁkārou, kterou mohou pronášet jen brāhmaṇové. Dhruva Mahārāja se narodil jako kṣatriya a ihned se Nāradovi Munimu přiznal, že nemůže přijmout jeho pokyn ohledně odříkání a mentální vyrovnanosti, což je záležitostí brāhmaṇů. Nārada však Dhruvu Mahārāje zasvětil do recitace praṇava oṁkāry, přestože nebyl brāhmaṇa, ale kṣatriya. To je velice důležitý bod. V Indii je mnoho kastovních brāhmaṇů, kteří nesouhlasí s tím, aby praṇava mantru recitoval člověk, který se nenarodil v bráhmanské rodině. Z Nāradova postoje je však zřejmé, že praṇava mantru může recitovat kdokoliv, pokud byl zasvěcený do vaiṣṇavské mantry a následuje vaiṣṇavská pravidla uctívání Božstev. V Bhagavad-gītě Pán Osobně říká, že na povýšení na nejvyšší úroveň a návrat zpátky domů, zpátky k Bohu, má nárok každý — i ten sebepokleslejší člověk, pokud je náležitě zaměstnán v uctívání.

Předepsaná pravidla, o kterých zde Nārada Muni mluví, říkají, že mantru je třeba přijmout od autorizovaného duchovního mistra, který ji žákovi pošeptá do pravého ucha. Odříkávání mantry se navíc musí konat v přítomnosti Božstev, fyzické podoby Pána. Když se Pán zjeví, nejedná se již pochopitelně o fyzickou podobu. Ve styku s ohněm přestává být železo železem a stává se ohněm. Stejně tak Božstva mohou být zhotovena z jakéhokoliv materiálu — dřeva, kamene, kovu, drahokamů, mohou být namalována, a dokonce mohou být jen v mysli. Vždy je to však autorizovaná, duchovní, transcendentální podoba Pána. Mantru je nutné nejen přijmout od pravého duchovního mistra, jako je Nārada Muni nebo jeho představitel v učednické posloupnosti, ale také ji recitovat. A nejen to, ale také je třeba obětovat pokrmy, které jsou v dané části světa dostupné, s ohledem na čas a vhodnost.

Metoda uctívání — zpívání mantry a zhotovení a instalace podob Pána — není stereotypní a všude stejná. Tento verš výslovně uvádí, že je třeba vždy vzít v úvahu čas, místo a dostupné možnosti. Naše hnutí pro vědomí Kṛṣṇy se šíří po celém světě a v různých střediscích také instalujeme Božstva. Někdy nás na základě svých smyšlenek domýšliví indičtí přátelé kritizují: “Tohle jste udělali špatně,” “Takhle se to nemá dělat,” a podobně. Zapomínají však na tento pokyn Nārady Muniho jednomu z největších vaiṣṇavů, Dhruvovi Mahārājovi, že je nutné vzít v úvahu čas, místo a okolnosti. Co je vhodné v Indii, nemusí být vhodné na Západě. Ti, kdo nejsou v posloupnosti ācāryů a nemají žádné poznání o tom, jak má ācārya jednat, bezdůvodně kritizují činnosti ISKCONu za hranicemi Indie. Tito kritici nejsou ve skutečnosti schopni sami nic udělat pro rozšíření vědomí Kṛṣṇy. Když se někdo rozhodne jít kázat, vezme na sebe veškeré riziko a uváží příslušné místo a čas, může přitom dojít ke změnám v uctívání, ale to podle śāster není vůbec na závadu. Velký ācārya v učednické posloupnosti Rāmānuja-sampradāyi Śrīmad Vīrarāghava Ācārya ve svých komentářích píše, že caṇḍālové, kteří jsou na nižší úrovni než śūdrové, mohou být za určitých okolností také zasvěceni. Abychom z nich mohli učinit vaiṣṇavy, je občas nutné pozměnit formality.

Pán Caitanya Mahāprabhu doporučil, aby se Jeho jméno zpívalo v každém koutě světa. Jak by to bylo možné bez kázání? Pán Caitanya Mahāprabhu učí bhāgavata-dharmu a zvláště doporučuje kṛṣṇa-kathā, poselství Bhagavad-gīty a Śrīmad-Bhāgavatamu. Nabádá ty, kdo se narodili v Indii, aby se ujali kazatelské činnosti a činili druhým dobro (para-upakāra) tím, že Pánovo poselství předají ostatním obyvatelům světa. “Ostatní obyvatelé světa” nejsou jen ti, kdo vypadají přesně jako indičtí brāhmaṇové a kṣatriyové nebo jako kastovní brāhmaṇové, kteří se považují za brāhmaṇy jen proto, že se narodili v bráhmanských rodinách. Domněnka, že být stoupencem vaiṣṇavismu je výhradním právem Indů a hinduistů, je mylná. Je třeba kázat takovým způsobem, aby se každý mohl dostat do styku s vaiṣṇavismem. To je smyslem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Hnutí Hare Kṛṣṇa může být volně šířeno i mezi lidmi z rodin caṇḍālů, mlecchů a yavanů. I v Indii totéž vyhlásil Śrīla Sanātana Gosvāmī ve své knize Hari-bhakti-vilāsa, což je smṛti a autorizovaný védský průvodce vaiṣṇavů v jejich denních činnostech. Sanātana Gosvāmī říká, že stejně jako lze přeměnit zvonovinu ve zlato smícháním se rtutí, lze autorizovanou metodou dīkṣi neboli zasvěcení změnit každého ve vaiṣṇavu. Zasvěcení je třeba přijmout od pravého duchovního mistra, který patří do uznané posloupnosti a je zmocněný předchozím duchovním mistrem. To se nazývá dīkṣā-vidhāna. V Bhagavad-gītě Pán Kṛṣṇa říká: vyapāśritya — je třeba přijmout duchovního mistra. Tak je možné celý svět přivést k vědomí Kṛṣṇy.

Verš

salilaiḥ śucibhir mālyair
vanyair mūla-phalādibhiḥ
śastāṅkurāṁśukaiś cārcet
tulasyā priyayā prabhum

Synonyma

salilaiḥ — vodou; śucibhiḥ — očištěný; mālyaiḥ — girlandami; vanyaiḥ — z lesních květů; mūla — kořeny; phala-ādibhiḥ — s různými druhy ovoce a zeleniny; śasta — čerstvou trávou; aṅkura — poupata; aṁśukaiḥ — kůrou stromů, jako například bhūrja; ca — a; arcet — má uctívat; tulasyā — s lístky tulasī; priyayā — které jsou Pánovi velmi drahé; prabhum — Pána.

Překlad

Pánovi se má při uctívání nabízet čistá voda, květinové girlandy, ovoce, květiny a zelenina, což je vše možné získat v lese. Lze také použít čerstvou trávu, poupata květin i kůru stromů, a je-li to možné, nabídnout i lístky tulasī, které jsou Nejvyšší Osobnosti Božství velice drahé.

Význam

Zde je konkrétní zmínka o tom, že Pán má nesmírně rád lístky tulasī. V každém chrámu a středisku by měli oddaní dbát na to, aby lístky tulasī byly vždy k dispozici. Během šíření hnutí pro vědomí Kṛṣṇy v západních zemích jsme zpočátku byli velice nešťastní, jelikož jsme nemohli lístky tulasī nikde sehnat. Jsme proto velmi zavázáni naší žákyni, Śrīmatī Govindě dāsī, která věnovala velkou péči tomu, aby vypěstovala rostlinky tulasī ze semen, a milostí Kṛṣṇy se jí to podařilo. Nyní rostou keříky tulasī téměř ve všech střediscích našeho hnutí.

Při uctívání Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, jsou lístky tulasī velmi důležité. Slovo salilaiḥ znamená “vodou”. Dhruva Mahārāja samozřejmě uctíval na břehu Yamuny. Yamunā a Ganga jsou posvátné řeky a někteří oddaní v Indii považují jejich vodu za jedinou vhodnou pro uctívání Božstev. Slova deśa-kāla však znamenají “s ohledem na místo a čas”. V západních zemích Yamunā ani Ganga neteče a posvátná voda z těchto řek tam není k dispozici. Je nutné se proto uctívání arcā vzdát? Ne — slovo salilaiḥ se vztahuje na jakoukoliv dostupnou vodu, která však musí být velmi čistá a získaná čistým způsobem. Takovou vodu lze použít. Květinové girlandy, ovoce, zelenina a jiné věci potřebné k uctívání se volí podle jejich dostupnosti v příslušné zemi. Pro uspokojení Pána jsou velmi důležité lístky tulasī, a proto, pokud je to jen trochu možné, by se měly připravit podmínky pro pěstování tulasī. Dhruva Mahārāja dostal radu, aby Pánovi nabízel lesní plody a květy. V Bhagavad-gītě Kṛṣṇa říká, že přijímá ovoce, zeleninu, květiny a podobně. Pánu Vāsudevovi nelze obětovat nic než to, co zde předepisuje velká autorita Nārada Muni. Božstvu se nesmí obětovat věci podle vlastních představ. Ovoce i zelenina je dostupná kdekoliv ve vesmíru, a proto je třeba na tuto maličkost velmi pozorně dbát.

Verš

labdhvā dravyamayīm arcāṁ
kṣity-ambv-ādiṣu vārcayet
ābhṛtātmā muniḥ śānto
yata-vāṅ mita-vanya-bhuk

Synonyma

labdhvā — získáním; dravya-mayīm — vyrobené z hmotných prvků; arcām — Božstvo k uctívání; kṣiti — hlína; ambu — vodou; ādiṣu — počínaje; — nebo; arcayet — uctívání; ābhṛta-ātmā — kdo se dokonale ovládá; muniḥ — velká osobnost; śāntaḥ — v klidu; yata-vāk — ovládá řeč; mita — skromný; vanya-bhuk — jíst to, co roste v lese.

Překlad

Je možné uctívat podobu Pána zhotovenou z hmotných prvků, jako je země, voda, dřeň, dřevo nebo kov. V lese ji stačí zhotovit z pouhé hlíny a vody a uctívat Pána podle výše zmíněných zásad. Oddaný se musí dokonale ovládat, být skromný, a co se týče jídla, má se spokojit jen s lesními plody.

Význam

Oddaný by měl kromě meditace o Pánově podobě a recitace mantry, do které ho zasvětil duchovní mistr, uctívat i Pánovu podobu. Uctívání podoby Pána je nezbytné. Impersonalisté se snaží meditovat o něčem neosobním a uctívat to, což je zbytečně obtížné a navíc velice nejisté. Jejich způsob uctívání Pána a meditace se nedoporučuje. Dhruva Mahārāja dostal radu, aby uctíval hliněnou podobu Pána, neboť v džungli (pokud není možné mít podobu z kovu, dřeva či kamene) je nejlepší vytvořit Božstvo z hlíny a vody a uctívat Pána v této podobě. Oddaný si také nemusí dělat starosti s vařením — má Božstvu obětovat lesní plody nebo ovoce a zeleninu dostupnou ve městě a spokojit se s přijímáním této potravy. Neměl by dychtit po labužnických pochoutkách. Pokud je to však možné, Božstvu se obětují samozřejmě ty nejlepší pokrmy z ovoce a zeleniny, vařené či syrové. Důležité je, že oddaný má být usměrněný (mita-bhuk). To je jedna z jeho předností. Nemá si přát uspokojovat jazyk určitým pokrmem, ale spokojit se s jakýmkoliv prasādam, které mu Pán ze Své milosti ponechá.

Verš

svecchāvatāra-caritair
acintya-nija-māyayā
kariṣyaty uttamaślokas
tad dhyāyed dhṛdayaṅ-gamam

Synonyma

sva-icchā — Svou svrchovanou vůlí; avatāra — inkarnace; caritaiḥ — činnosti; acintya — nepředstavitelné; nija-māyayā — Svou vlastní energií; kariṣyati — vykonává; uttama-ślokaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; tat — to; dhyāyet — má se meditovat; hṛdayam-gamam — nesmírně přitažlivé.

Překlad

Milý Dhruvo, tvé uctívání Božstva a recitování mantry třikrát denně musí doprovázet meditace o transcendentálních činnostech Nejvyššího Pána v Jeho různých inkarnacích, které projevuje Svou svrchovanou vůlí a prostřednictvím Svých osobních energií.

Význam

Oddaná služba zahrnuje devět předepsaných činností: naslouchání, opěvování, vzpomínání, uctívání, sloužení, obětování všeho Božstvu a podobně. Dhruva Mahārāja měl nejen meditovat o Pánově podobě, ale také myslet na transcendentální zábavy Pána v Jeho různých inkarnacích. Māyāvādští filozofové považují inkarnace Pána za rovnocenné obyčejným živým bytostem. To je však velký omyl. Skutky vykonané inkarnacemi Nejvyšší Osobnosti Božství nejsou nikdy vynuceny hmotnou přírodou. Slovo svecchā znamená, že se Pán zjevuje ze Své vlastní svrchované vůle. Podmíněná duše musí přijmout určité tělo na základě své karmy — dostává je od hmotné přírody pod dohledem Nejvyššího Pána. Pán se však těmto zákonům podrobovat nemusí. Zjevuje se kdy chce a kde chce prostřednictvím Své vnitřní energie. To je rozdíl mezi podmíněnou duší a Nejvyšším Pánem. Podmíněná duše přijímá určité tělo, napříkad prasečí, na základě své činnosti a rozhodnutí vyšší autority, hmotné přírody. Podoba kance, kterou v inkarnaci Varāhy přijímá Pán Kṛṣṇa, se však naprosto liší od podoby obyčejného prasete v tomto světě. Obrovská podoba Varāha-avatāra nemá v tomto světě obdoby a Jeho zjevení a odchod jsou pro nás nepředstavitelné. V Bhagavad-gītě je jasně řečeno, že Pán se zjevuje působením Své vnitřní energie za účelem ochrany oddaných a potrestání bezbožných. Oddaný má mít vždy na paměti, že Kṛṣṇa nikdy nepřichází jako obyčejný člověk nebo zvíře. Varāha-mūrti, inkarnace koně, inkarnace želvy — to vše jsou projevy Jeho vnitřní energie. V Brahma-saṁhitě je řečeno: ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhiḥ — nikdo by se neměl mylně domnívat, že zjevení Pána v lidské či zvířecí podobě je totéž jako zrození obyčejné podmíněné duše, kterou zákony přírody nutí přijmout podobu zvířete, člověka nebo poloboha. Takovým uvažováním se člověk dopouští velkého přestupku. Pán Caitanya Mahāprabhu odsoudil stoupence māyāvādského učení právě proto, že urážejí Nejvyšší Osobnost Božství, neboť považují Pána a podmíněné živé bytosti za stejné po všech stránkách.

Dhruva dostal od Nārady radu, aby meditoval o zábavách Pána. Meditace o zábavách Pána je stejně účinná jako soustředění mysli na Pánovu podobu a na stejné úrovni je i zpívání různých jmen Pána, jako Hari, Govinda a Nārāyaṇa. Pro náš věk śāstry zvláště doporučují zpívání Hare Kṛṣṇa mantry: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

Verš

paricaryā bhagavato
yāvatyaḥ pūrva-sevitāḥ
tā mantra-hṛdayenaiva
prayuñjyān mantra-mūrtaye

Synonyma

paricaryāḥ — služba; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; yāvatyaḥ — jak je předepsaná (podle výše zmíněných pravidel); pūrva-sevitāḥ — doporučená či provozovaná minulými ācāryi; tāḥ — tento; mantra — hymnus; hṛdayena — v srdci; eva — jistě; prayuñjyāt — je třeba uctívat; mantra-mūrtaye — který se neliší od mantry.

Překlad

Co se týče způsobu uctívání Nejvyššího Pána s náležitým příslušenstvím, je třeba kráčet ve stopách předchozích oddaných nebo uctívat Osobnost Božství v srdci recitováním mantry. Pán se od této mantry neliší.

Význam

Není-li možné uctívat Pánovy podoby se všemi předměty určenými k uctívání, můžeme na Jeho podobu myslet. V mysli můžeme obětovat všechno, co śāstry doporučují: květiny, dřeň ze santálového dřeva (candana), lasturu, slunečník, vějíř a cāmaru. Během meditativního obětování můžeme pronášet mantru “oṁ namo bhagavate vāsudevāya”. Když postrádáme předměty potřebné k uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství, můžeme podobu Pána uctívat prostřednictvím mantry, jelikož mantra se od Nejvyšší Osobnosti Božství neliší. Tuto skutečnost ilustruje příběh z Bhakti-rasāmṛta-sindhu neboli Nektaru oddanosti o brāhmaṇovi, který Pána uctíval v mysli. Nemáme-li potřebné věci, můžeme je prostřednictvím mantry obětovat Božstvu v mysli. Tak jednoduché a přitom účinné jsou prostředky oddané služby.

Verš

evaṁ kāyena manasā
vacasā ca mano-gatam
paricaryamāṇo bhagavān
bhaktimat-paricaryayā
puṁsām amāyināṁ samyag
bhajatāṁ bhāva-vardhanaḥ
śreyo diśaty abhimataṁ
yad dharmādiṣu dehinām

Synonyma

evam — takto; kāyena — tělem; manasā — myslí; vacasā — slovy; ca — také; manaḥ-gatam — pouhým myšlením na Pána; paricaryamāṇaḥ — zaměstnaný v oddané službě; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; bhakti-mat — podle usměrňujících zásad oddané služby; paricaryayā — uctíváním Pána; puṁsām — oddaného; amāyinām — který je upřímný a má vážné úmysly; samyak — dokonale; bhajatām — zaměstnaný v oddané službě; bhāva-vardhanaḥ — Pán, který stupňuje extázi oddaného; śreyaḥ — konečný cíl; diśati — uděluje; abhimatam — touhy; yat — takové, jaké jsou; dharma-ādiṣu — v souvislosti s duchovním životem a hospodářským rozvojem; dehinām — podmíněných duší.

Překlad

Každému, kdo upřímně a se vší vážností zaměstnává mysl, slova a tělo v oddané službě a neochvějně vykonává předepsané činnosti, dává Pán požehnání odpovídající jeho touze. Pokud oddaný touží po hmotné zbožnosti, hospodářském rozvoji, smyslovém požitku či osvobození z hmotného světa, Pán mu jeho přání splní.

Význam

Oddaná služba je natolik mocná, že ten, kdo ji vykonává, může od Nejvyšší Osobnosti Božství získat jako požehnání cokoliv. Podmíněné duše jsou příliš připoutané k hmotnému světu, a od náboženských obřadů si proto slibují hmotný prospěch, známý jako dharma a artha.

Verš

viraktaś cendriya-ratau
bhakti-yogena bhūyasā
taṁ nirantara-bhāvena
bhajetāddhā vimuktaye

Synonyma

viraktaḥ ca — život naprostého odříkání; indriya-ratau — ohledně smyslového požitku; bhakti-yogena — oddanou službou; bhūyasā — velmi vážně; tam — Jemu (Nejvyššímu); nirantara — nepřetržitě, dvacet čtyři hodin denně; bhāvena — na nejvyšší úrovni extáze; bhajeta — musí uctívat; addhā — přímo; vimuktaye — k osvobození.

Překlad

Kdo vážně usiluje o osvobození, musí se držet transcendentální láskyplné služby a být dvacet čtyři hodin denně v nejvyšší extázi, lhostejný ke všem činnostem zaměřeným na uspokojování smyslů.

Význam

Podle cílů různých lidí existují různé úrovně dokonalosti. Většina lidí jsou karmī, kteří za nejvyšší dokonalost považují smyslový požitek. Na vyšší úrovni se nacházejí jñānī, hledající vysvobození z hmotného zapletení, a ještě pokročilejší jsou yogīni, kteří meditují o lotosových nohách Nejvyšší Osobnosti Božství. Nad těmito všemi stojí oddaní, kteří se věnují transcendentální láskyplné službě Pánu a setrvávají na nejvyšší úrovni extáze.

Dhruva Mahārāja dostává radu, že pokud nechce smyslový požitek, má se přímo věnovat transcendentální láskyplné službě Pánu. Cesta apavargy, osvobození, začíná stádiem zvaným mokṣa. V tomto verši se zvláště uvádí slovo vimuktaye, “k osvobození”. Cestování na vyšší planetární systémy v tomto hmotném světě za účelem lepšího smyslového požitku může zprostředkovat hmotné štěstí, ale skutečná mokṣa, osvobození, se s žádnou takovou touhou neslučuje. V Bhakti-rasāmṛta-sindhu je to potvrzeno slovy anyābhilāṣitā-śūnyam, “bez touhy po hmotném smyslovém požitku”. Pro ty, kdo se stále snaží užívat si hmotného života na různých planetách či úrovních, se stádium osvobození v bhakti-yoze nedoporučuje. Jen ti, kdo se zcela zbavili znečištění smyslového požitku, mohou provozovat bhakti-yogu neboli oddanou službu velice čistým způsobem. Činnosti na cestě apavargy až po dharmu, arthu a kāmu slouží k uspokojování smyslů, ale úroveň neosobního osvobození, mokṣa, se vyznačuje touhou po splynutí s Nejvyšším. To je však také forma smyslového požitku. Když ovšem překonáme stádium osvobození, okamžitě se stáváme společníky Pána a máme možnost Mu poskytovat transcendentální láskyplnou službu. Tomuto osvobození se říká vimukti a Nārada Muni doporučuje, aby se ten, kdo ho chce dosáhnout, zapojil přímo do oddané služby.

Verš

ity uktas taṁ parikramya
praṇamya ca nṛpārbhakaḥ
yayau madhuvanaṁ puṇyaṁ
hareś caraṇa-carcitam

Synonyma

iti — takto; uktaḥ — osloven; tam — jeho (Nāradu Muniho); parikramya — obešel; praṇamya — poklonil se; ca — také; nṛpa-arbhakaḥ — královský chlapec; yayau — odešel do; madhuvanam — Madhuvanu, lesa ve Vṛndāvanu; puṇyam — který je příznivý a zbožný; hareḥ — Pána; caraṇa-carcitam — poznamenaný otisky lotosových nohou Pána Kṛṣṇy.

Překlad

Když královský syn Dhruva Mahārāja dostal od svého duchovního mistra, velkého mudrce Nārady, tuto radu, s úctou ho obešel a poklonil se mu. Poté se vydal do Madhuvanu, který je duchovně mimořádně příznivý, jelikož ho neustále zdobí otisky lotosových nohou Śrī Kṛṣṇy.

Verš

tapo-vanaṁ gate tasmin
praviṣṭo ’ntaḥ-puraṁ muniḥ
arhitārhaṇako rājñā
sukhāsīna uvāca tam

Synonyma

tapaḥ-vanam — místo v lese, kde Dhruva Mahārāja podstupoval askezi; gate — tak přišel; tasmin — tam; praviṣṭaḥ — vešel; antaḥ-puram — do soukromého domu; muniḥ — velký mudrc Nārada; arhita — poctěný; arhaṇakaḥ — uctivým chováním; rājñā — králem; sukha-āsīnaḥ — když se pohodlně usadil; uvāca — řekl; tam — jemu (králi).

Překlad

Když Dhruva vstoupil do lesa Madhuvanu, aby tam provozoval oddanou službu, velký mudrc Nārada se rozhodl navštívit krále a podívat se, jak se mu daří. Jakmile vešel do paláce, král ho náležitě přivítal, hluboce se mu poklonil a nabídl mu pohodlné místo k sezení. Poté začal Nārada hovořit.

Verš

nārada uvāca
rājan kiṁ dhyāyase dīrghaṁ
mukhena pariśuṣyatā
kiṁ vā na riṣyate kāmo
dharmo vārthena saṁyutaḥ

Synonyma

nāradaḥ uvāca — velký mudrc Nārada řekl; rājan — můj drahý králi; kim — co; dhyāyase — myslíš na; dīrgham — hluboce; mukhena — tvůj obličej; pariśuṣyatā — jako kdyby vysychal; kim — zdali; na — ne; riṣyate — ztratil; kāmaḥ — smyslový požitek; dharmaḥ — náboženské obřady; — nebo; arthena — s hospodářským rozvojem; saṁyutaḥ — společně.

Překlad

Velký mudrc Nārada se otázal: Můj drahý králi, zdá se, jako bys již dlouho nad něčím přemýšlel a tvůj obličej vypadá, jako kdyby vysychal. Co se děje? Vyskytly se snad překážky na tvé cestě náboženských obřadů, hospodářského rozvoje a smyslového požitku?

Význam

Náboženství, hospodářský rozvoj, smyslový požitek a (pro někoho) osvobození jsou čtyři stádia pokroku lidské civilizace. Nārada Muni se krále neptal na jeho osvobození, ale jen na řízení státu, které má zajistit pokrok náboženského života, ekonomiky a smyslového požitku. Ti, kdo se věnují těmto činnostem, se o osvobození nezajímají, a proto se o něm Nārada králi nezmiňoval. Osvobození přitahuje jen ty, kdo již ztratili zájem o náboženské obřady, hospodářský rozvoj a uspokojování smyslů.

Verš

rājovāca
suto me bālako brahman
straiṇenākaruṇātmanā
nirvāsitaḥ pañca-varṣaḥ
saha mātrā mahān kaviḥ

Synonyma

rājā uvāca — král odpověděl; sutaḥ — syn; me — můj; bālakaḥ — jemný chlapec; brahman — můj drahý brāhmaṇo; straiṇena — kdo příliš lpí na své manželce; akaruṇā-ātmanā — kdo má tvrdé srdce a postrádá soucit; nirvāsitaḥ — vyhnaný; pañca-varṣaḥ — ačkoliv je mu pět let; saha — s; mātrā — matkou; mahān — velká osobnost; kaviḥ — oddaný.

Překlad

Král odpověděl: Ó nejlepší mezi brāhmaṇy, příliš lpím na své manželce a jsem tak pokleslý, že jsem pozbyl veškeré milosrdnosti. Byl jsem neúprosný dokonce i k vlastnímu synovi, kterému je teprve pět let. Přestože je velkou duší a věrným oddaným Pána, vykázal jsem ho z domu stejně jako jeho matku.

Význam

V této sloce jsou jistá specifická slova, která je třeba správně pochopit. Král řekl, že z přílišné závislosti na své manželce ztratil veškerý soucit. Tak skončí člověk, který propadne ženám. Král měl dvě manželky: první se jmenovala Sunīti a druhá Suruci. Přílišná náklonnost k Suruci mu zabránila projevit vůči Dhruvovi Mahārājovi svůj cit. Proto se Dhruva rozhodl opustit domov, aby podstoupil askezi. Král měl stejně jako každý otec svého syna rád, ale jeho připoutanost k Suruci tuto lásku oslabila. Teď lituje, že Dhruvu Mahārāje i jeho matku Sunīti vlastně vyhnal. Dhruva Mahārāja odešel do lesa a Sunīti král opomíjel do té míry, že se to téměř rovnalo vyhnanství. Nyní se hluboce stydí, neboť otec nesmí vyhnat či zanedbávat svou manželku a děti, a Dhruvovi bylo pouhých pět let. Má výčitky svědomí a jeho obličej vypadá, jako by vyschl. Manu-smṛti otci zakazuje, aby ženu a děti opustil, kromě výjimečných případů, kdy žena a děti nenásledují pravidla rodinného života a jsou neposlušní. To se ovšem nevztahuje na Dhruvu Mahārāje, neboť ten se choval velmi způsobně a poslušně a navíc byl velký oddaný. Takovou osobu nelze zanedbávat, a přesto byl král nucen ho vyhnat. Nyní toho hluboce lituje.

Verš

apy anāthaṁ vane brahman
mā smādanty arbhakaṁ vṛkāḥ
śrāntaṁ śayānaṁ kṣudhitaṁ
parimlāna-mukhāmbujam

Synonyma

api — jistě; anātham — bez jakékoliv ochrany; vane — v lese; brahman — můj drahý brāhmaṇo; — zdali; sma — ne; adanti — sežrali; arbhakam — bezmocného chlapce; vṛkāḥ — vlci; śrāntam — unavený; śayānam — ulehl; kṣudhitam — hladový; parimlāna — vyzáblý; mukha-ambujam — jeho obličej, který je jako lotosový květ.

Překlad

Drahý brāhmaṇo, myslím na zoufalou situaci svého syna, jehož obličej byl krásný jako lotosový květ. Nikdo ho nechrání a jistě má hlad. Možná leží vysílený někde v lese a možná, že ho již rozsápali vlci.

Verš

aho me bata daurātmyaṁ
strī-jitasyopadhāraya
yo ’ṅkaṁ premṇārurukṣantaṁ
nābhyanandam asattamaḥ

Synonyma

aho — běda; me — moje; bata — jistě; daurātmyam — krutost; strī-jitasya — podmaněný ženou; upadhāraya — jen pomysli, jaký jsem; yaḥ — kdo; aṅkam — klín; premṇā — z lásky; ārurukṣantam — snažil se vylézt na; na — ne; abhyanandam — patřičně přijal; asat-tamaḥ — nejkrutější.

Překlad

Běda, má žena si mě zcela podmanila. Jen si představ, jak krutý jsem byl! Můj syn mi chtěl z lásky vylézt na klín, ale já jsem mu to nedovolil a ani jsem ho nepohladil. Jen pomysli, jak tvrdé je mé srdce.

Verš

nārada uvāca
mā mā śucaḥ sva-tanayaṁ
deva-guptaṁ viśāmpate
tat-prabhāvam avijñāya
prāvṛṅkte yad-yaśo jagat

Synonyma

nāradaḥ uvāca — velký mudrc Nārada řekl; — ne; — ne; śucaḥ — obávej se; sva-tanayam — o svého syna; deva-guptam — Pán ho dobře chrání; viśām-pate — ó vládce lidské společnosti; tat — jeho; prabhāvam — vliv; avijñāya — neznáš; prāvṛṅkte — široko; yat — jehož; yaśaḥ — sláva; jagat — po celém světě.

Překlad

Velký mudrc Nārada odvětil: Drahý králi, neměj obavy. Tvého syna chrání Nejvyšší Osobnost Božství. Ani nevíš, jaký má vliv — jeho slávu zná již celý svět.

Význam

Můžeme se divit, jak je možné, že velcí světci a oddaní mohou jít do lesa a věnovat se tam oddané službě a meditaci, aniž by se o ně někdo staral. Významná autorita, mudrc Nārada Muni, zde vysvětluje, že takové osoby chrání přímo Nejvyšší Osobnost Božství. Odevzdaná duše má naprostou důvěru v Pánovu ochranu, ať se nachází kdekoliv — nikdy není sama a bez ochrany. Tomuto postoji se říká śaraṇāgati. Otec Dhruvy Mahārāje s úzkostí myslel na svého pětiletého syna, jak je sám v džungli. Nārada Muni ho však uklidnil: “Ani nevíš, jaký vliv má tvůj syn.” Ten, kdo se věnuje oddané službě, kdekoliv v tomto vesmíru, není nikdy bez ochrany.

Verš

suduṣkaraṁ karma kṛtvā
loka-pālair api prabhuḥ
aiṣyaty acirato rājan
yaśo vipulayaṁs tava

Synonyma

su-duṣkaram — nemožné provést; karma — činnost; kṛtvā — po provedení; loka-pālaiḥ — velkými osobnostmi; api — dokonce; prabhuḥ — způsobilý; aiṣyati — vrátí se; acirataḥ — neprodleně; rājan — můj drahý králi; yaśaḥ — slávu; vipulayan — učiní velkou; tava — tvou.

Překlad

Milý králi, tvůj syn je velká osobnost. Dokáže to, co není v moci ani velkých králů a mudrců. Brzy dokončí svůj úkol a vrátí se domů. Měl bys vědět, že také rozšíří tvou slávu po celém světě.

Význam

Nārada Muni v tomto verši o Dhruvovi Mahārājovi říká, že je prabhu, což je oslovení, které se také vztahuje na Nejvyšší Osobnost Božství. Duchovní mistr je někdy oslovován jako Prabhupāda. Prabhu znamená “Nejvyšší Osobnost Božství” a pāda je “postavení”. Vaiṣṇavská filozofie učí, že duchovní mistr je v postavení Nejvyšší Osobnosti Božství — je autorizovaným zástupcem Pána. Dhruva Mahārāja je významným ācāryou vaiṣṇavské školy, a proto je zde také označený jako prabhu. Prabhu, stejně jako svāmī, znamená rovněž “pán smyslů”. Další důležité slovo je suduṣkaram — “velmi obtížné vykonat”. Jakého úkolu se Dhruva Mahārāja ujal? Uspokojit Nejvyšší Osobnost Božství je nejtěžší úkol v životě a Dhruva Mahārāja to dokázal. Musíme mít na paměti, že Dhruva Mahārāja nebyl nestálý — byl odhodlaný vykonat svoji službu a pak se vrátit. Každý oddaný by měl být odhodlaný v tomto životě uspokojit Nejvyšší Osobnost Božství, a tak se vrátit zpátky domů, zpátky k Bohu. To je dokonalost nejvyššího životního poslání.

Verš

maitreya uvāca
iti devarṣiṇā proktaṁ
viśrutya jagatī-patiḥ
rāja-lakṣmīm anādṛtya
putram evānvacintayat

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya řekl; iti — takto; devarṣiṇā — velkým mudrcem Nāradou; proktam — řečeno; viśrutya — slyšel; jagatī-patiḥ — král; rāja-lakṣmīm — bohatství svého rozlehlého království; anādṛtya — nedbal; putram — na svého syna; eva — jistě; anvacintayat — začal myslet.

Překlad

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Král Uttānapāda se po slovech Nārady Muniho vzdal všech povinností ohledně svého království, které bylo tak rozlehlé, že se svým bohatstvím vyrovnalo bohyni štěstí, a pohroužil se do myšlenek na syna Dhruvu.

Verš

tatrābhiṣiktaḥ prayatas
tām upoṣya vibhāvarīm
samāhitaḥ paryacarad
ṛṣy-ādeśena pūruṣam

Synonyma

tatra — poté; abhiṣiktaḥ — když se vykoupal; prayataḥ — s velkou pozorností; tām — to; upoṣya — půst; vibhāvarīm — noc; samāhitaḥ — dokonalá pozornost; paryacarat — uctíval; ṛṣi — velkým mudrcem Nāradou; ādeśena — jak bylo doporučeno; pūruṣam — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

Dhruva Mahārāja mezitím dorazil do Madhuvanu. Vykoupal se v řece Yamuně a s velkým soustředěním zahájil noční půst. Poté začal uctívat Nejvyšší Osobnost Božství, jak mu poradil velký mudrc Nārada.

Význam

Důležitým sdělením tohoto verše je, že Dhruva Mahārāja jednal přesně podle rady svého duchovního mistra, velkého mudrce Nārady. I Śrīla Viśvanātha Cakravartī říká, že chceme-li být úspěšní v našem snažení o návrat k Bohu, musíme vzít pokyny duchovního mistra velmi vážně a jednat podle nich. To je cesta dokonalosti. Jestliže budeme následovat pokyny, které nám dal duchovní mistr, nemusíme mít ohledně dosažení dokonalosti obavy. Naší jedinou starostí by mělo být, jak splnit nařízení duchovního mistra. Duchovní mistr je zkušený v udělování osobních pokynů každému žákovi, a pokud je žák splní, jeho úspěch je zaručený.

Verš

tri-rātrānte tri-rātrānte
kapittha-badarāśanaḥ
ātma-vṛtty-anusāreṇa
māsaṁ ninye ’rcayan harim

Synonyma

tri — tři; rātra-ante — na sklonku noci; tri — tři; rātra-ante — na sklonku noci; kapittha-badara — plody a bobule; aśanaḥ — jedl; ātma-vṛtti — jen aby zachoval tělo; anusāreṇa — potřebné minimum; māsam — měsíc; ninye — uplynul; arcayan — uctíval; harim — Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

První měsíc jedl Dhruva Mahārāja jen každý třetí den. Živil se plody a bobulemi a jedl pouze tolik, aby udržel tělo a duši pohromadě. Tímto způsobem dělal pokrok ve svém uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Kapittha je květina, které se v Indii lidově říká kayeta—v angličtině (ani v češtině) pro ni neexistuje název. Její plody lidé obvykle nejedí — živí se jimi opice v lese. Dhruva Mahārāja však tyto plody přijímal; nehodoval na nich, ale pouze udržoval tělo a duši pohromadě. Tělo potřebuje potravu, ale oddaný by neměl jíst pro smyslový požitek, pro uspokojení jazyka. Bhagavad-gītā říká, že máme přijímat tolik potravy, kolik je bezpodmínečně nutné pro udržení těla v dobrém stavu, ale nemáme jíst přepychově. Dhruva Mahārāja svou příkladnou askezí učí, jak vykonávat oddanou službu. Dhruva Mahārāja je ācārya a naší povinností je pozorně se seznámit se způsobem jeho oddané služby. Jeho přísný život bude popsán v následujících slokách. Musíme mít vždy na paměti, že stát se opravdovým oddaným Pána není snadné, ale v tomto věku je to milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua velmi ulehčené. Pokud však nenásledujeme ani jednoduchá pravidla, která Pán Caitanya doporučil, jak potom můžeme očekávat, že budeme úspěšně vykonávat své povinnosti v oddané službě? V tomto věku se nemůžeme podrobit stejné askezi jako Dhruva Mahārāja, ale principy musíme následovat. Nesmíme zanedbávat usměrňující zásady, které nám dal duchovní mistr, neboť podmíněné duši usnadňují celý proces. Členové Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy se vyhýbají čtyřem zakázaným činnostem, zpívají šestnáct kol a místo uspokojování jazyka různými lahůdkami přijímají Pánovo prasādam. Toto pravidlo neznamená, že když se postíme my, Pán se musí postit také. Naopak — nabízíme Mu vždy co nejlahodnější pokrmy. Nesmí se to ovšem stát záminkou pro uspokojování vlastního jazyka. Pokud je to možné, je třeba přijímat jednoduchou stravu, jen abychom udrželi tělo a duši pohromadě a mohli oddaně sloužit.

Musíme mít neustále na paměti, že naše postavení je ve srovnání s postavením Dhruvy Mahārāje zcela nepatrné. To, co za účelem seberealizace prováděl Dhruva Mahārāja, bychom nedokázali; nemáme k tomu ani ty nejmenší předpoklady. Milostí Pána Caitanyi však máme vše ulehčené. Měli bychom si tedy alespoň pamatovat, že zanedbáním svých předepsaných povinností v oddané službě úspěchu nedosáhneme. Naší povinností je kráčet ve stopách Dhruvy Mahārāje, který byl velice odhodlaný. Musíme být také odhodláni dovršit své povinnosti v oddané službě ještě v tomto životě a nečekat na příští.

Verš

dvitīyaṁ ca tathā māsaṁ
ṣaṣṭhe ṣaṣṭhe ’rbhako dine
tṛṇa-parṇādibhiḥ śīrṇaiḥ
kṛtānno ’bhyarcayan vibhum

Synonyma

dvitīyam — druhý měsíc; ca — rovněž; tathā — jak bylo uvedeno dříve; māsam — měsíc; ṣaṣṭhe ṣaṣṭhe — každý šestý den; arbhakaḥ — nevinný chlapec; dine — dny; tṛṇa-parṇa-ādibhiḥ — trávu a listí; śīrṇaiḥ — suché; kṛta-annaḥ — měl jako potravu; abhyarcayan — tak pokračovalo jeho uctívání; vibhum — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Druhý měsíc jedl Dhruva Mahārāja jen každý šestý den a živil se suchou trávou a listím. Takto pokračoval ve svém uctívání.

Verš

tṛtīyaṁ cānayan māsaṁ
navame navame ’hani
ab-bhakṣa uttamaślokam
upādhāvat samādhinā

Synonyma

tṛtīyam — třetí měsíc; ca — také; ānayan — prošel; māsam — jeden měsíc; navame navame — každý devátý; ahani — den; ap-bhakṣaḥ — pil jen vodu; uttama-ślokam — Nejvyšší Pán, který je oslavovaný vybranými verši; upādhāvat — uctíval; samādhinā — v tranzu.

Překlad

Třetí měsíc pil vodu jen každý devátý den a v dokonalém tranzu uctíval Nejvyššího Pána, kterého oslavují vybrané verše.

Verš

caturtham api vai māsaṁ
dvādaśe dvādaśe ’hani
vāyu-bhakṣo jita-śvāso
dhyāyan devam adhārayat

Synonyma

caturtham — čtvrtý; api — také; vai — tímto způsobem; māsam — měsíc; dvādaśe dvādaśe — každý dvanáctý; ahani — den; vāyu — vzduch; bhakṣaḥ — jedl; jita-śvāsaḥ — ovládl dýchání; dhyāyan — meditoval; devam — Nejvyššího Pána; adhārayat — uctíval.

Překlad

Čtvrtý měsíc ovládl své dýchání a nadechoval se jen každý dvanáctý den. Tímto způsobem se zcela ustálil a soustředil na uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

pañcame māsy anuprāpte
jita-śvāso nṛpātmajaḥ
dhyāyan brahma padaikena
tasthau sthāṇur ivācalaḥ

Synonyma

pañcame — v pátém; māsi — měsíci; anuprāpte — nacházel se; jita-śvāsaḥ — i nadále ovládal dýchání; nṛpa-ātmajaḥ — králův syn; dhyāyan — meditoval; brahma — Nejvyšší Osobnost Božství; padā ekena — na jedné noze; tasthau — stál; sthāṇuḥ — jako sloup; iva — jako; acalaḥ — nehybný.

Překlad

Pátý měsíc již královský syn Dhruva Mahārāja ovládal své dýchání do takové míry, že dokázal stát na jedné noze nehybně jako sloup a svou mysl plně soustředit na Parabrahman.

Verš

sarvato mana ākṛṣya
hṛdi bhūtendriyāśayam
dhyāyan bhagavato rūpaṁ
nādrākṣīt kiñcanāparam

Synonyma

sarvataḥ — všestranně; manaḥ — mysl; ākṛṣya — soustředil; hṛdi — v srdci; bhūta-indriya-āśayam — sídlo smyslů a smyslových předmětů; dhyāyan — při meditování; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; rūpam — podobu; na adrākṣīt — neviděl; kiñcana — cokoliv; aparam — jiného.

Překlad

Smysly a smyslové předměty byly naprosto pod jeho kontrolou, a tak dokázal soustředit mysl na podobu Nejvyšší Osobnosti Božství, aniž by se uchyloval k něčemu jinému.

Význam

Zde je jasně popsána podstata jógové meditace. Je třeba soustředit mysl na podobu Nejvyšší Osobnosti Božství a neuchylovat se k žádnému jinému cíli. Není pravda, že se můžeme soustředit na nějaký neosobní cíl a meditovat o něm. Bhagavad-gītā vysvětluje, že snažit se o něco takového je pouhá ztráta času a příčina zbytečných nesnází.

Verš

ādhāraṁ mahad-ādīnāṁ
pradhāna-puruṣeśvaram
brahma dhārayamāṇasya
trayo lokāś cakampire

Synonyma

ādhāram — místo spočinutí; mahat-ādīnām — souhrnu hmoty, známého jako mahat-tattva; pradhāna — hlavní; puruṣa-īśvaram — vládce všech živých bytostí; brahma — Nejvyšší Brahman, Osobnost Božství; dhārayamāṇasya — umístil do srdce; trayaḥ — tři planetární systémy; lokāḥ — všechny planety; cakampire — začaly se otřásat.

Překlad

Poté, co se Dhruva Mahārāja takto zmocnil Nejvyššího Pána, který je útočištěm celého hmotného stvoření a vládcem všech živých bytostí, se všechny tři světy začaly otřásat.

Význam

Významné je zde slovo brahma. Brahman označuje toho, kdo je nejen největší, ale současně se dokáže i neomezeně rozšiřovat. Jak mohl Dhruva Mahārāja zajmout Brahman ve svém srdci? Na tuto otázku velice pěkně odpověděl Jīva Gosvāmī. Říká, že Nejvyšší Pán je příčinou Brahmanu, neboť vzhledem k tomu, že obsahuje všechno hmotné i duchovní, neexistuje nic, co by Jej přesahovalo. I v Bhagavad-gītě o Sobě Nejvyšší Pán říká: “Já jsem základ Brahmanu.” Mnozí lidé, a zvláště přívrženci māyāvādské filozofie, se domnívají, že Brahman je nejvyšší, všeprostupující podstata. Tento verš i další védské texty, jako například Bhagavad-gītā, však říkají, že původním místem spočinutí Brahmanu je Nejvyšší Osobnost Božství, podobně jako je Slunce původním místem spočinutí slunečních paprsků. Śrīla Jīva Gosvāmī proto říká, že Pánova transcendentální podoba je semenem veškeré velikosti, a proto je Pán Nejvyšší Brahman. Jelikož Dhruva Mahārāja měl ve svém srdci Nejvyšší Brahman, stal se těžším než nejtěžší, a všechny tři hmotné světy i duchovní svět se následkem toho začaly otřásat.

Souhrn hmotného stvoření, mahat-tattva, představuje konečnou mez všech vesmírů se všemi jejich živými bytostmi. Brahman je útočiště mahat-tattvy a zahrnuje vše hmotné i duchovní. V této souvislosti je řečeno, že Nejvyšší Brahman, Osobnost Božství, je vládcem pradhāny i puruṣi. Pradhāna je subtilní látka, podobně jako éter, a puruṣa je duchovní jiskra, individuální bytost, která je zapletená v této subtilní hmotné existenci. V Bhagavad-gītě se tyto složky nazývají parā-prakṛti a aparā-prakṛti, přičemž Kṛṣṇa je vládcem obou prakṛti, tedy pradhāny i puruṣi. Védské hymny popisují Nejvyšší Brahman také slovy antaḥ-praviṣṭaḥ śāstā, což se vztahuje na skutečnost, že Nejvyšší Osobnost Božství vládne nad vším a vstupuje do všeho. Brahma-saṁhitā (5.35) to potvrzuje: aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham — Pán vstupuje nejen do každého vesmíru, ale i do každého atomu. V Bhagavad-gītě (10.42) Kṛṣṇa také říká: viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam — Nejvyšší Pán ovládá vše tím, že do všeho vstupuje. Dhruva Mahārāja byl v neustálém styku s Nejvyšším Pánem ve svém srdci, a tímto způsobem dosáhl toho, že byl stejně mocný jako Brahman, nejtěžší z nejtěžších. Celý vesmír se proto začal třást. Z toho vyplývá, že ten, kdo je neustále soustředěn na transcendentální podobu Kṛṣṇy v srdci, dokáže svými činnostmi snadno ohromit celý svět. Bhagavad-gītā (6.47) potvrzuje, že to je dokonalost yogy. Yoginām api sarveṣām — bhakti-yogī, který v srdci stále myslí na Kṛṣṇu a neustále se zaměstnává v Jeho láskyplné transcendentální službě, je nejlepší ze všech yogīnů. Běžní yogīni mohou předvádět neobyčejné hmotné činnosti, známé jako aṣṭa-siddhi (osm jógových dokonalostí), ale čistý oddaný Pána tyto dokonalosti předčí, neboť svými činnostmi dokáže pohnout vesmírem.

Verš

yadaika-pādena sa pārthivārbhakas
tasthau tad-aṅguṣṭha-nipīḍitā mahī
nanāma tatrārdham ibhendra-dhiṣṭhitā
tarīva savyetarataḥ pade pade

Synonyma

yadā — když; eka — na jedné; pādena — noze; saḥ — Dhruva Mahārāja; pārthiva — královo; arbhakaḥ — dítě; tasthau — zůstal stát; tat-aṅguṣṭha — palec u nohy; nipīḍitā — stlačovaná; mahī — Země; nanāma — prohnula se; tatra — potom; ardham — polovina; ibha-indra — král slonů; dhiṣṭhitā — umístěný; tarī iva — jako loď; savya-itarataḥ — vpravo a vlevo; pade pade — při každém kroku.

Překlad

Jak Dhruva Mahārāja, králův syn, nehybně stál na jedné noze, stlačoval svým palcem polovinu Země, jako když se slon veze na lodi, která se při každém jeho kroku kymácí ze strany na stranu.

Význam

Slovo pārthivārbhakaḥ, “syn krále”, je zde nesmírně důležité. Když byl Dhruva Mahārāja doma, nebylo mu dovoleno sedět na otcově klíně, přestože byl syn krále. Nyní však udělal takový pokrok v seberealizaci neboli oddané službě, že tlakem svého palce u nohy stlačil celou Zemi. To je rozdíl mezi obyčejným vědomím a vědomím Kṛṣṇy. Člověk s obyčejným vědomím, i když je syn krále, si musí nechat líbit, že mu vlastní otec něco odepře, ale pokud v srdci plně rozvine své vědomí Kṛṣṇy, dokáže palcem u nohy stlačit celou Zemi.

Je nemístné namítat: “Jak mohl Dhruva Mahārāja, který nesměl ani na otcův klín, stlačit celou Zemi?” Tato námitka nesvědčí o velké vzdělanosti a moudří ji nazývají logikou nagna-mātṛkā — podle ní by měla matka, která chodila jako dítě nahá, chodit nahá i v dospělosti. Nevlastní matka Dhruvy Mahārāje nejspíš uvažovala podobně: “Jak by Dhruva, kterému jsem nedovolila vylézt ani na otcův klín, mohl dokázat něco tak úžasného jako stlačit Zemi?” Asi nevěřila vlastním uším, když se doslechla, že Dhruva Mahārāja svou neochvějnou meditací o Nejvyšší Osobnosti Božství sídlící v srdci dokázal stlačit Zemi stejně, jako slon ponoří člun, na který vstoupí.

Verš

tasminn abhidhyāyati viśvam ātmano
dvāraṁ nirudhyāsum ananyayā dhiyā
lokā nirucchvāsa-nipīḍitā bhṛśaṁ
sa-loka-pālāḥ śaraṇaṁ yayur harim

Synonyma

tasmin — Dhruva Mahārāja; abhidhyāyati — když soustředěně meditoval; viśvam ātmanaḥ — celý vesmír; dvāram — otvory; nirudhya — uzavřené; asum — životní vzduch; ananyayā — bez odchýlení; dhiyā — meditace; lokāḥ — veškeré planety; nirucchvāsa — přestali dýchat; nipīḍitāḥ — začali se dusit; bhṛśam — velice brzy; sa-loka-pālāḥ — všichni velcí polobozi z různých planet; śaraṇam — útočiště; yayuḥ — přijali; harim — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Když svou soustředěnou meditací a uzavřením všech tělesných otvorů nabyl Dhruva Mahārāja prakticky stejné hmotnosti jako Pán Viṣṇu, úplné vědomí, zablokoval dýchání celého vesmíru. Všichni polobozi z různých planetárních systémů se začali dusit a přijali útočiště u Nejvyšší Osobnosti Božství.

Význam

Když stovky lidí sedí v letadle letícím rychlostí tisíců kilometrů za hodinu, všichni sdílejí sílu a rychlost letadla, přestože sami zůstávají individuálními jednotkami. Podobně když se individuální energie zapojí do služby celkové energie, sdílí sílu celkové energie. V předchozím verši se hovořilo o tom, jak se Dhruva Mahārāja díky svému duchovnímu pokroku téměř vyrovnal souhrnu veškeré tíže, a proto stlačoval celou Zemi. Navíc se jeho individuální tělo prostřednictvím této duchovní síly stalo vesmírným tělem. Když tedy uzavřel všechny otvory svého individuálního těla, aby upřeně soustředil mysl na Nejvyšší Osobnost Božství, všechny individuální jednotky ve vesmíru — to znamená veškeré živé bytosti včetně velkých polobohů — se začaly dusit. Protože nikdo nevěděl, co se děje, všichni se uchýlili k Nejvyšší Osobnosti Božství.

To, že Dhruva Mahārāja uzavřením svých tělesných otvorů zablokoval dýchání celého vesmíru, naznačuje, že oddaný může svou osobní oddanou službou ovlivnit všechny lidi, aby se stali oddanými Pána. Jediný čistý oddaný s čistým vědomím Kṛṣṇy dokáže změnit vědomí celého světa na vědomí Kṛṣṇy. Příklad Dhruvy Mahārāje tuto skutečnost jasně ilustruje.

Verš

devā ūcuḥ
naivaṁ vidāmo bhagavan prāṇa-rodhaṁ
carācarasyākhila-sattva-dhāmnaḥ
vidhehi tan no vṛjinād vimokṣaṁ
prāptā vayaṁ tvāṁ śaraṇaṁ śaraṇyam

Synonyma

devāḥ ūcuḥ — všichni polobozi řekli; na — ne; evam — takto; vidāmaḥ — můžeme pochopit; bhagavan — ó Osobnosti Božství; prāṇa-rodham — jak cítíme zástavu dechu; cara — pohyblivé; acarasya — nehybné; akhila — vesmírná; sattva — existence; dhāmnaḥ — zdroj; vidhehi — zařiď laskavě vše potřebné; tat — proto; naḥ — naše; vṛjināt — z nebezpečí; vimokṣam — osvobození; prāptāḥ — přišli jsme; vayam — my všichni; tvām — k Tobě; śaraṇam — útočiště; śaraṇyam — hoden přijetí útočiště.

Překlad

Polobozi řekli: Drahý Pane, jsi útočiště všech živých bytostí, pohyblivých i nehybných. Nyní vidíme, že se všichni dusí. Ještě nikdy jsme nic takového nezažili. Přicházíme za Tebou, jelikož Ty jsi posledním útočištěm všech odevzdaných duší. Prosíme, zachraň nás před tímto nebezpečím!

Význam

Vliv Dhruvy Mahārāje, získaný vykonáváním oddané služby Pánu, pocítili dokonce i polobozi, kteří předtím nic podobného nezažili. Dhruva Mahārāja zadržel dech, a následkem toho přestal dýchat celý vesmír. O tom, že hmotné bytosti nemohou dýchat, zatímco duchovní bytosti mohou, rozhoduje vůle Nejvyšší Osobnosti Božství. Hmotné bytosti jsou výtvory Pánovy vnější energie, kdežto duchovní bytosti jsou výtvory Jeho vnitřní energie. Pán vládne oběma druhům bytostí a polobozi za Ním přišli, aby zjistili, proč se všichni začali dusit. Konečným řešením všech problémů tohoto hmotného světa je uchýlit se k Nejvyššímu Pánu. V duchovním světě problémy neexistují, ale hmotný svět je jich plný. Pán vládne oběma světům — hmotnému i duchovnímu — a v těžkých situacích je tedy nejlepší obracet se na Něho. Oddaní Pána proto nemají v tomto hmotném světě žádné problémy. Viśvaṁ pūrṇa-sukhāyate (Caitanya-candrāmṛta) — oddaní nemají problémy, protože se zcela odevzdali Nejvyšší Osobnosti Božství. Oddaný ví, jak vše využít v transcendentální láskyplné službě Pánu, a proto je pro něj vše na světě velice příjemné.

Verš

śrī-bhagavān uvāca
mā bhaiṣṭa bālaṁ tapaso duratyayān
nivartayiṣye pratiyāta sva-dhāma
yato hi vaḥ prāṇa-nirodha āsīd
auttānapādir mayi saṅgatātmā

Synonyma

śrī-bhagavān uvāca — Nejvyšší Pán odpověděl; bhaiṣṭa — nebojte se; bālam — chlapec Dhruva; tapasaḥ — svou přísnou askezí; duratyayāt — s velkým odhodláním; nivartayiṣye — požádám ho, aby přestal; pratiyāta — můžete se vrátit; sva-dhāma — do svých domovů; yataḥ — od něhož; hi — jistě; vaḥ — vaše; prāṇa-nirodhaḥ — zástava životního vzduchu; āsīt — nastala; auttānapādiḥ — kvůli synovi krále Uttānapādy; mayi — na Mě; saṅgata-ātmā — plně pohroužený do myšlenek na Mě.

Překlad

Nejvyšší Pán odpověděl: Moji drazí polobozi, buďte bez obav. Způsobuje to přísná askeze a neochvějné odhodlání syna krále Uttānapādy, který je teď plně pohroužený do myšlenek na Mě. Kvůli němu se zastavilo dýchání celého vesmíru. Můžete se v klidu vrátit do svých domovů—půjdu mu domluvit, aby této askeze zanechal, a vy budete zachráněni.

Význam

Přívrženci māyāvādské filozofie mylně interpretují jedno slovo z tohoto verše, saṅgatātmā. Říkají, že vlastní já Dhruvy Mahārāje splynulo s Nejvyšší Osobností Božství. Māyāvādští filozofové chtějí pomocí tohoto slova dokázat, že individuální duše splyne s Nadduší a poté ztratí svoji individuální existenci. Zde však Nejvyšší Pán jasně říká, že Dhruva Mahārāja byl natolik pohroužený v myšlenkách na Nejvyšší Osobnost Božství, že Samotný Pán, vesmírné vědomí, k němu byl přitahován. Aby potěšil polobohy, Sám chtěl jít za Dhruvou a přimět ho, aby ukončil svou přísnou askezi. Pánova slova nijak nepodporují závěry māyāvādských filozofů, že individuální duše splývá s Nadduší. Nejvyšší Pán, Nadduše, měl místo toho v úmyslu ukončit velkou askezi Dhruvy Mahārāje.

Uspokojit Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇu, znamená uspokojit všechny, podobně jako zaléváním kořene stromu uspokojujeme každou větev a list. Upoutat pozornost Nejvyššího Pána znamená upoutat pozornost celého vesmíru, neboť Kṛṣṇa je svrchovanou příčinou vesmíru. Polobozi měli strach, že se udusí, ale Pán je ujistil, že Dhruva Mahārāja je Jeho velký oddaný a nemá v úmyslu zničit život ve vesmíru. Oddaný nikdy nezávidí druhým živým bytostem.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k osmé kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Dhruva Mahārāja opouští domov a odchází do lesa”.