Skip to main content

Sloka 41

ТЕКСТ 41

Verš

Текст

dharmārtha-kāma-mokṣākhyaṁ
ya icchec chreya ātmanaḥ
ekaṁ hy eva hares tatra
kāraṇaṁ pāda-sevanam
дхармртха-кма-мокшкхйа
йа иччхеч чхрейа тмана
эка хй эва харес татра
краа пда-севанам

Synonyma

Пословный перевод

dharma-artha-kāma-mokṣa — čtyři principy: náboženství, hospodářský rozvoj, uspokojování smyslů a osvobození; ākhyam — zvané; yaḥ — kdo; icchet — touží; śreyaḥ — cíl života; ātmanaḥ — vlastního já; ekam hi eva — jen jeden; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; tatra — v tom; kāraṇam — příčina; pāda-sevanam — uctívání lotosových nohou.

дхарма-артха-кма-мокша — четыре принципа: религиозная деятельность, экономическое благополучие, чувственные наслаждения и освобождение; кхйам — под названием; йа — кто; иччхет — пусть желает; рейа — цель жизни; тмана — своего «Я»; экам хи эва — только один; харе — Верховной Личности Бога; татра — в том; краам — причина; пда-севанам — поклоняясь лотосным стопам.

Překlad

Перевод

Touží-li někdo po plodech čtyř principů lidského života (náboženství, hospodářského rozvoje, uspokojování smyslů a nakonec osvobození), musí se zapojit do oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství. Uctívání lotosových nohou Nejvyššího Pána zaručuje splnění všech těchto přání.

Каждый, кто желает насладиться плодами религиозности и экономического процветания, изведать чувственные удовольствия и в конце концов обрести освобождение, должен преданно служить Верховной Личности Бога, ибо, поклоняясь лотосным стопам Господа, можно достичь всего этого.

Význam

Комментарий

V Bhagavad-gītě je řečeno, že polobozi mohou dát svá požehnání jen se svolením Nejvyšší Osobnosti Božství. Když se tedy koná oběť ve prospěch nějakého poloboha, Nejvyšší Pán je přítomný jako nārāyaṇa-śilā či śālagrāma-śilā, aby dohlížel na její vykonávání. Bez Jeho svolení nemohou dát polobozi nikomu žádné požehnání. Nārada Muni proto říká, že na Nejvyšší Osobnost Božství je nutné se obrátit i co se týče náboženství, hospodářského rozvoje, smyslového požitku a osvobození, modlit se u Pánových lotosových nohou a žádat o vyplnění přání—to je skutečná inteligence. Inteligentní člověk nikdy neuctívá polobohy, ale obrací se přímo na Nejvyšší Osobnost Božství, zdroj všech požehnání.

В «Бхагавад-гите» сказано, что полубоги дают людям свои благословения только с дозволения Верховной Личности Бога. Поэтому на любом жертвоприношении, посвященном какому-нибудь полубогу, всегда присутствует Верховный Господь в форме нараяна-шилы, или шалаграма-шилы, чтобы наблюдать за ходом жертвоприношения. На самом деле полубоги не могут дать ничего без разрешения Верховного Господа. Поэтому Нарада Муни говорит, что, даже если человек хочет обрести плоды религиозности, наслаждаться экономическим благополучием, изведать чувственные удовольствия или достичь освобождения, ему следует обратиться к Верховному Господу, возносить Ему молитвы и просить Господа у Его лотосных стоп исполнить его желания. Так поступает по-настоящему разумный человек. Он никогда ничего не просит у полубогов, а обращается непосредственно к Верховному Господу, который является источником всех благ.

V Bhagavad-gītě Pán Śrī Kṛṣṇa prohlásil, že rituály nejsou skutečným náboženstvím. Opravdové náboženství znamená odevzdat se lotosovým nohám Pána. Kdo je zcela odevzdaný lotosovým nohám Pána, se o hospodářský rozvoj nestará. Oddaný zaměstnaný ve službě Pánu o nic nepřichází ani co se týče uspokojování smyslů. Pokud si přeje uspokojovat své smysly, Kṛṣṇa mu jeho touhu splní. A co se týče osvobození — každý, kdo se plně věnuje oddané službě Pánu, je již osvobozen, a nemusí se tedy snažit o osvobození nezávisle.

Как говорит Господь Кришна в «Бхагавад-гите», религия не сводится к обрядам и ритуалам. Смысл истинной религии в том, чтобы предаться Господу, припав к Его лотосным стопам. Тот, кто предался Господу, не прилагает никаких усилий для того, чтобы добиться экономического благополучия. Преданный, поглощенный служением Господу, имеет все возможности для того, чтобы удовлетворять свои чувства. Если он хочет удовлетворить свои чувства, Кришна исполнит его желание. Что же касается освобождения, то любой преданный, посвятивший себя служению Господу, уже обрел освобождение, ему не нужно прилагать никаких дополнительных усилий для того, чтобы получить его.

Nārada Muni proto Dhruvovi Mahārājovi doporučil, aby přijal útočiště u Vāsudeva, Pána Kṛṣṇy, a dělal vše, co mu poradila jeho matka. To mu pomůže ke splnění jeho přání. Nārada zde zvláště zdůrazňuje, že oddaná služba Pánu je jediná cesta. Jinými slovy, i když je člověk plný hmotných tužeb, může pokračovat v oddané službě Pánu a všechna jeho přání se mu splní.

Нарада Муни поэтому посоветовал Дхруве Махарадже принять покровительство Всудевы, Господа Кришны, и делать все то, что велела ему мать, ибо это поможет ему добиться исполнения всех желаний. В данном стихе Нарада Муни подчеркивает, что преданное служение Господу — это единственный путь. Иными словами, даже если человек полон материальных желаний, он должен продолжать заниматься преданным служением Господу, и все его желания исполнятся.