Skip to main content

Sloka 50

ТЕКСТ 50

Verš

Текст

śrī-bhagavān uvāca
ahaṁ brahmā ca śarvaś ca
jagataḥ kāraṇaṁ param
ātmeśvara upadraṣṭā
svayan-dṛg aviśeṣaṇaḥ
рӣ-бхагавн увча
аха брахм ча арва ча
джагата краа парам
тмевара упадраш
свайан-дг авиешаа

Synonyma

Пословный перевод

śrī-bhagavān — Pán Viṣṇu; uvāca — řekl; aham — Já; brahmā — Brahmā; ca — a; śarvaḥ — Pán Śiva; ca — a; jagataḥ — hmotného projevu; kāraṇam — příčina; param — nejvyšší; ātma-īśvaraḥ — Nadduše; upadraṣṭā — svědek; svayam-dṛk — soběstačný; aviśeṣaṇaḥ — bez rozdílu.

рӣ-бхагавн — Господь Вишну; увча — сказал; ахам — Я; брахм — Брахма; ча — и; арва — Господь Шива; ча — и; джагата — материального проявления; краам — причина; парам — высшая; тма-ӣвара — Сверхдуша; упадраш — свидетель; свайам-дк — независимый; авиешаа — нет отличия.

Překlad

Перевод

Pán Viṣṇu pravil: Brahmā, Pán Śiva a Já jsme nejvyšší příčinou hmotného projevu. Já jsem Nadduší, soběstačným svědkem. Z neosobního hlediska však mezi Brahmou, Pánem Śivou a Mnou neexistuje rozdíl.

Господь Вишну ответил: Брахма, Господь Шива и Я — высшая причина существования материального мироздания. Я — Сверхдуша, самодостаточный свидетель, но в конечном счете Брахма, Господь Шива и Я едины в своем безличном аспекте.

Význam

Комментарий

Pán Brahmā se narodil z transcendentálního těla Pána Viṣṇua a Pán Śiva se narodil z těla Brahmy. Pán Viṣṇu je tedy nejvyšší příčinou. Vedy také praví, že na začátku byl jen Viṣṇu, Nārāyaṇa; neexistoval ani Brahmā, ani Śiva. I Śaṅkarācārya to potvrdil: nārāyaṇaḥ paraḥ. Nārāyaṇa neboli Pán Viṣṇu je původní osobnost, zatímco Brahmā a Śiva jsou projeveni až po stvoření. Pán Viṣṇu je také ātmeśvara, Nadduše všech. Veškeré činnosti probíhají pod Jeho vnitřním vedením. Úvodní sloka Śrīmad-Bhāgavatamu například praví, že Pán Brahmā jako první obdržel poznání zevnitř, přímo od Viṣṇua (tene brahma hṛdā).

Господь Брахма появился на свет из трансцендентного тела Господа Вишну, а Господь Шива — из тела Брахмы. Таким образом, Господь Вишну является первопричиной как Господа Брахмы, так и Господа Шивы. В Ведах также говорится, что в самом начале существовал только Вишну, Нараяна; тогда не было ни Брахмы, ни Шивы. Шанкарачарья подтверждает это: нрйаа пара. Первопричиной и источником всего сущего является Нараяна, Господь Вишну, а Брахма и Шива появились уже после сотворения вселенной. Господь Вишну также назван здесь атмешварой, Сверхдушой, пребывающей в сердце каждого живого существа. Все действуют под Его руководством и по Его подсказке. В начале «Шримад-Бхагаватам», например, говорится: тене брахма хд — это Он вложил знание в сердце Господа Брахмы.

V Bhagavad-gītě (10.2) Pán Kṛṣṇa uvádí (ahaṁ ādir hi devānām), že Pán Viṣṇu, Kṛṣṇa, je původem všech polobohů, včetně Pána Brahmy a Pána Śivy. Na jiném místě také říká (Bg.10.8): ahaṁ sarvasya prabhavaḥ — “Vše pochází ze Mne.” To zahrnuje i všechny polobohy. Vedānta-sūtra podobně prohlašuje: janmādy asya yataḥ a v Upaniṣadách nalezneme výrok: yato vā imāni bhūtāni jāyante. Vše vychází z Pána Viṣṇua, vše je Jím udržováno a nakonec je vše Jeho energií zničeno. Energie, které z Viṣṇua vycházejí, svými akcemi a reakcemi způsobují jak stvoření, tak i zničení celého vesmíru. Pán je tedy zároveň příčinou i důsledkem. Vše, co vidíme, je vzájemné působení Jeho energií, a jelikož Pán je původem všech energií, je současně příčinou i důsledkem. Vše je současně odlišné a totožné. Je řečeno, že vše je Brahman — sarvaṁ khalv idaṁ brahma. Z nejvyššího pohledu neexistuje nic než Brahman, a Pán Brahmā ani Pán Śiva se tedy od Něho neliší.

Господь Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (10.2): ахам дир хи девнм — Господь Вишну, или Кришна, является первопричиной всех полубогов, начиная с Господа Брахмы и Господа Шивы. В другом месте «Бхагавад-гиты» (10.8) Кришна утверждает: аха сарвасйа прабхава — «Все сущее исходит из Меня». Это утверждение относится и к полубогам. В «Веданта-сутре» также сказано: джанмдй асйа йата. Аналогичное утверждение есть в Упанишадах: йато в имни бхӯтни джйанте. Все сущее исходит из Господа Вишну, Он поддерживает и хранит все мироздание, и Он же уничтожает Его посредством Своей энергии. Энергии, исходящие из Него, вступая между собой во взаимодействие, творят космическое проявление, и они же разрушают мироздание. Таким образом, Господь является одновременно причиной и следствием. Любое следствие в этом мире — это результат взаимодействия Его энергий, а поскольку все энергии исходят из Него, Он является и причиной, и следствием. Все проявления энергий Господа отличны друг от друга и одновременно тождественны между собой. В Ведах сказано, что все есть Брахман: сарва кхалв ида брахма. В высшем смысле, нет ничего, помимо Брахмана, и потому Господь Брахма и Господь Шива, безусловно, неотличны от Него.