Skip to main content

Sloka 50

Text 50

Verš

Texto

śrī-bhagavān uvāca
ahaṁ brahmā ca śarvaś ca
jagataḥ kāraṇaṁ param
ātmeśvara upadraṣṭā
svayan-dṛg aviśeṣaṇaḥ
śrī-bhagavān uvāca
ahaṁ brahmā ca śarvaś ca
jagataḥ kāraṇaṁ param
ātmeśvara upadraṣṭā
svayan-dṛg aviśeṣaṇaḥ

Synonyma

Palabra por palabra

śrī-bhagavān — Pán Viṣṇu; uvāca — řekl; aham — Já; brahmā — Brahmā; ca — a; śarvaḥ — Pán Śiva; ca — a; jagataḥ — hmotného projevu; kāraṇam — příčina; param — nejvyšší; ātma-īśvaraḥ — Nadduše; upadraṣṭā — svědek; svayam-dṛk — soběstačný; aviśeṣaṇaḥ — bez rozdílu.

śrī-bhagavān — el Señor Viṣṇu; uvāca — dijo; aham — Yo; brahmā — Brahmā; ca — y; śarvaḥ — el Señor Śiva; ca — y; jagataḥ — de la manifestación material; kāraṇam — causa; param — suprema; ātma-īśvaraḥ — la Superalma; upadraṣṭā — el testigo; svayam-dṛk — autosuficiente; aviśeṣaṇaḥ — no hay diferencia.

Překlad

Traducción

Pán Viṣṇu pravil: Brahmā, Pán Śiva a Já jsme nejvyšší příčinou hmotného projevu. Já jsem Nadduší, soběstačným svědkem. Z neosobního hlediska však mezi Brahmou, Pánem Śivou a Mnou neexistuje rozdíl.

El Señor Viṣṇu respondió: Brahmā, el Señor Śiva y Yo somos la causa suprema de la manifestación material. Yo soy la Superalma, el testigo autosuficiente. Pero desde el punto de vista impersonal no hay diferencia entre Brahmā, el Señor Śiva y Yo.

Význam

Significado

Pán Brahmā se narodil z transcendentálního těla Pána Viṣṇua a Pán Śiva se narodil z těla Brahmy. Pán Viṣṇu je tedy nejvyšší příčinou. Vedy také praví, že na začátku byl jen Viṣṇu, Nārāyaṇa; neexistoval ani Brahmā, ani Śiva. I Śaṅkarācārya to potvrdil: nārāyaṇaḥ paraḥ. Nārāyaṇa neboli Pán Viṣṇu je původní osobnost, zatímco Brahmā a Śiva jsou projeveni až po stvoření. Pán Viṣṇu je také ātmeśvara, Nadduše všech. Veškeré činnosti probíhají pod Jeho vnitřním vedením. Úvodní sloka Śrīmad-Bhāgavatamu například praví, že Pán Brahmā jako první obdržel poznání zevnitř, přímo od Viṣṇua (tene brahma hṛdā).

El Señor Brahmā nació del cuerpo trascendental del Señor Viṣṇu, y el Señor Śiva nació del cuerpo de Brahmā. Por lo tanto, el Señor Viṣṇu es la causa suprema. También en los Vedas se afirma que al principio solo existía Viṣṇu, Nārāyaṇa; Brahmā y Śiva no existían. Śaṅka rācā rya confirma la misma idea: nārāyaṇaḥ paraḥ. Nārāyaṇa, el Señor Viṣṇu, es el origen, y Brahmā y Śiva se manifiestan después de la creación. El Señor Viṣṇu es ātmeśvara, la Superalma que está en el corazón de todos. Bajo Su dirección, todo se sugiere desde dentro. Por ejemplo, al principio del Śrīmad-Bhāgavatam se afirma: tene brahma hṛdā: Primero educó al Señor Brahmā desde dentro.

V Bhagavad-gītě (10.2) Pán Kṛṣṇa uvádí (ahaṁ ādir hi devānām), že Pán Viṣṇu, Kṛṣṇa, je původem všech polobohů, včetně Pána Brahmy a Pána Śivy. Na jiném místě také říká (Bg.10.8): ahaṁ sarvasya prabhavaḥ — “Vše pochází ze Mne.” To zahrnuje i všechny polobohy. Vedānta-sūtra podobně prohlašuje: janmādy asya yataḥ a v Upaniṣadách nalezneme výrok: yato vā imāni bhūtāni jāyante. Vše vychází z Pána Viṣṇua, vše je Jím udržováno a nakonec je vše Jeho energií zničeno. Energie, které z Viṣṇua vycházejí, svými akcemi a reakcemi způsobují jak stvoření, tak i zničení celého vesmíru. Pán je tedy zároveň příčinou i důsledkem. Vše, co vidíme, je vzájemné působení Jeho energií, a jelikož Pán je původem všech energií, je současně příčinou i důsledkem. Vše je současně odlišné a totožné. Je řečeno, že vše je Brahman — sarvaṁ khalv idaṁ brahma. Z nejvyššího pohledu neexistuje nic než Brahman, a Pán Brahmā ani Pán Śiva se tedy od Něho neliší.

En el Bhagavad-gītā (10.2), el Señor Kṛṣṇa afirma: aham ādir hi devānām: El Señor Viṣṇu, Kṛṣṇa, es el origen de los semidioses, entre quienes están el Señor Brahmā y el Señor Śiva. En otro pasaje del Bhagavad-gītā (10.8), Kṛṣṇa afirma: ahaṁ sarvasya prabhavaḥ: «De Mí se genera todo», lo cual incluye a todos los semidioses. De manera similar, en el Vedānta-sūtra: janmādy asya yataḥ. Y la afirmación de los Upaniṣads es: yato vā imāni bhūtāni jāyante. Todo se genera a partir del Señor Viṣṇu, Él lo mantiene todo, y Él lo destruye todo mediante Su energía. Por lo tanto, las energías que vienen de Él crean las manifestaciones cósmicas y disuelven la creación entera con sus acciones y reacciones. El Señor es, pues, tanto la causa como el efecto. Todos los efectos que vemos son la interacción de Su energía; como la energía se genera a partir de Él, Él es tanto la causa como el efecto. Todo es, al mismo tiempo, igual y diferente. Se dice que todo es Brahman: sarvaṁ khalv idaṁ brahma. Desde el punto de vista más elevado, no hay nada más allá del Brahman, y por lo tanto, es cierto que el Señor Brahmā y el Señor Śiva no son diferentes de Él.