Skip to main content

Sloka 49

ТЕКСТ 49

Verš

Текст

bhagavān svena bhāgena
sarvātmā sarva-bhāga-bhuk
dakṣaṁ babhāṣa ābhāṣya
prīyamāṇa ivānagha
бхагавн свена бхгена
сарвтм сарва-бхга-бхук
дакша бабхша бхшйа
прӣйама ивнагха

Synonyma

Пословный перевод

bhagavān — Pán Viṣṇu; svena — se Svým; bhāgena — podílem; sarva-ātmā — Nadduše všech živých bytostí; sarva-bhāga-bhuk — poživatel výsledků všech obětí; dakṣam — Dakṣu; babhāṣe — oslovil; ābhāṣya — obrátil se na; prīyamāṇaḥ — spokojený; iva — jako; anagha — ó bezhříšný Viduro.

бхагавн — Господь Вишну; свена — Своей; бхгена — долей; сарва-тм — Сверхдуша всех живых существ; сарва-бхга-бхук — наслаждающийся плодами всех жертвоприношений; дакшам — Дакша; бабхше — сказал; бхшйа — обращаясь; прӣйама — будучи удовлетворен; ива — как; анагха — о безгрешный Видура.

Překlad

Перевод

Maitreya pokračoval: Můj drahý Viduro, jenž jsi bez hříchu, Pán Viṣṇu je ve skutečnosti poživatelem výsledků všech obětí. Jelikož je však Nadduší všech živých bytostí, byl uspokojen přijetím pouze svého podílu obětiny. Poté se přívětivě obrátil na Dakṣu.

Майтрея продолжал: О безгрешный Видура, Господь Вишну — истинный наслаждающийся плодами всех жертвоприношений. Однако, будучи Сверхдушой всех живых существ, Он ограничился Своей долей жертвенных даров. Довольный выделенной Ему долей, Он ласково обратился к Дакше.

Význam

Комментарий

Bhagavad-gītā (5.29) praví: bhoktāraṁ yajña-tapasām — Pán Viṣṇu, Kṛṣṇa, je nejvyšším poživatelem výsledků obětí a askeze; konečným cílem všeho, co činíme, je Viṣṇu. Kdo to neví, žije v iluzi. Viṣṇu je Nejvyšší Osobnost Božství, a přirozeně tedy nemá v ničem nouzi. Nic nepotřebuje, je naprosto spokojený a dokonale soběstačný. Přesto však přijímá obětování yajñi ze Svého přátelství ke všem živým bytostem. Když obdržel Svou část obětiny, zdál se být velice spokojen. O tom rovněž hovoří Bhagavad-gītā (9.26): patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati — obětuje-li oddaný s láskou a oddaností byť i jen malý lístek, květinku či trochu vody, Pán jeho dary s potěšením přijímá. Kṛṣṇa je sice soběstačný a od nikoho nic nepotřebuje, ale přesto přijímá takové dary, protože jakožto Nadduše je velice přátelský ke všem živým bytostem. Navíc se zde uvádí, že si nedělá nároky na podíl ostatních. Určitý podíl na oběti je vyhrazen polobohům, Pánu Śivovi, Pánu Brahmovi a další podíl Pánu Viṣṇuovi. Pán Viṣṇu je se svým podílem zcela spokojen a nesnaží se získat podíl ostatních. Nepřímo naznačil, že Dakṣův pokus odepřít Pánu Śivovi jeho podíl Jej nepotěšil. Maitreya oslovil Viduru jako osobu bez hříchu, protože Vidura byl ryzí vaiṣṇava a nikdy nespáchal přestupek proti žádnému polobohu. Přestože vaiṣṇava přijímá Viṣṇua jako Nejvyššího, nemá sklony urážet polobohy. Naopak — vzdává jim náležitou úctu. Pán Śiva je pro něho například tím největším vaiṣṇavou. Pro vaiṣṇavu nepřipadá v úvahu urážet polobohy a polobozi jsou vaiṣṇavům rovněž příznivě nakloněni, jelikož vaiṣṇavové jsou bezchybní oddaní Pána Viṣṇua.

В «Бхагавад-гите» (5.29) сказано: бхоктра йаджа-тапасм — верховным наслаждающимся всеми плодами жертвоприношений, аскез и обетов является Господь Вишну, Кришна. Что бы ни делал человек, конечной целью его деятельности является Вишну. И тот, кто не знает об этом, пребывает в иллюзии. Поскольку Вишну является Верховной Личностью Бога, Ему ни от кого ничего не нужно. Он самоудовлетворен и самодостаточен, и все же Он принимает жертвенные дары. Он делает это только из расположения к живым существам. Поэтому, когда Ему преподнесли Его долю жертвенных даров, было видно, что Он очень доволен этим. В «Бхагавад-гите» (9.26) говорится: патра пушпа пхала тойа йо ме бхактй прайаччхати — когда бхакта с любовью и преданностью предлагает Господу даже небольшой листок, цветок или воду, Он с удовольствием принимает это подношение. Он самодостаточен, и Ему ни от кого ничего не нужно, но, несмотря на это, Он принимает такие подношения, потому что, будучи Сверхдушой, доброжелательно относится ко всем живым существам. Следует также обратить внимание на то, что Господь Вишну не посягает на чужую долю в жертвоприношении. Полубоги, Господь Шива и Господь Брахма имеют свою долю в ягье, имеет ее и Господь Вишну. Когда проводится жертвоприношение, Господь Вишну всегда довольствуется Своей долей и не посягает на чужую. Своим поведением Господь Вишну дал понять, что осуждает попытку Дакши лишить Господа Шиву его доли. Майтрея называет здесь Видуру безгрешным, поскольку Видура был чистым вайшнавом и никогда не наносил оскорблений полубогам. Вайшнавы признают Верховным Господом только Господа Вишну, но они никогда не оскорбляют полубогов. Они относятся к полубогам с должным почтением, а Господа Шиву считают лучшим из вайшнавов. Вайшнавы не способны нанести оскорбление ни одному полубогу, а полубоги, в свою очередь, всегда довольны вайшнавами, потому что все они являются безупречными преданными Господа Вишну.