Skip to main content

Sloka 49

Text 49

Verš

Texto

bhagavān svena bhāgena
sarvātmā sarva-bhāga-bhuk
dakṣaṁ babhāṣa ābhāṣya
prīyamāṇa ivānagha
bhagavān svena bhāgena
sarvātmā sarva-bhāga-bhuk
dakṣaṁ babhāṣa ābhāṣya
prīyamāṇa ivānagha

Synonyma

Palabra por palabra

bhagavān — Pán Viṣṇu; svena — se Svým; bhāgena — podílem; sarva-ātmā — Nadduše všech živých bytostí; sarva-bhāga-bhuk — poživatel výsledků všech obětí; dakṣam — Dakṣu; babhāṣe — oslovil; ābhāṣya — obrátil se na; prīyamāṇaḥ — spokojený; iva — jako; anagha — ó bezhříšný Viduro.

bhagavān — el Señor Viṣṇu; svena — con Su propia; bhāgena — con la parte; sarva-ātmā — la Superalma de todas las entidades vivientes; sarva-bhāga-bhuk — el disfrutador del resultado de todo sacrificio; dakṣam — a Dakṣa; babhāṣe — dijo; ābhāṣya — dirigiéndose; prīyamāṇaḥ — estando satisfecho; iva — como; anagha — ¡oh, Vidura, tú que estás libre de pecado!

Překlad

Traducción

Maitreya pokračoval: Můj drahý Viduro, jenž jsi bez hříchu, Pán Viṣṇu je ve skutečnosti poživatelem výsledků všech obětí. Jelikož je však Nadduší všech živých bytostí, byl uspokojen přijetím pouze svého podílu obětiny. Poté se přívětivě obrátil na Dakṣu.

Maitreya continuó: Mi querido Vidura, ¡oh, tú, que estás libre de pecado!, en realidad el Señor Viṣṇu es el disfrutador del resultado de todos los sacrificios. Aun así, Se satisfizo con aceptar únicamente la parte de las ofrendas de sacrificio que le correspondía, pues Él es la Superalma de todas las entidades vivientes. Así pues, Se dirigió a Dakṣa con una agradable actitud.

Význam

Significado

Bhagavad-gītā (5.29) praví: bhoktāraṁ yajña-tapasām — Pán Viṣṇu, Kṛṣṇa, je nejvyšším poživatelem výsledků obětí a askeze; konečným cílem všeho, co činíme, je Viṣṇu. Kdo to neví, žije v iluzi. Viṣṇu je Nejvyšší Osobnost Božství, a přirozeně tedy nemá v ničem nouzi. Nic nepotřebuje, je naprosto spokojený a dokonale soběstačný. Přesto však přijímá obětování yajñi ze Svého přátelství ke všem živým bytostem. Když obdržel Svou část obětiny, zdál se být velice spokojen. O tom rovněž hovoří Bhagavad-gītā (9.26): patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati — obětuje-li oddaný s láskou a oddaností byť i jen malý lístek, květinku či trochu vody, Pán jeho dary s potěšením přijímá. Kṛṣṇa je sice soběstačný a od nikoho nic nepotřebuje, ale přesto přijímá takové dary, protože jakožto Nadduše je velice přátelský ke všem živým bytostem. Navíc se zde uvádí, že si nedělá nároky na podíl ostatních. Určitý podíl na oběti je vyhrazen polobohům, Pánu Śivovi, Pánu Brahmovi a další podíl Pánu Viṣṇuovi. Pán Viṣṇu je se svým podílem zcela spokojen a nesnaží se získat podíl ostatních. Nepřímo naznačil, že Dakṣův pokus odepřít Pánu Śivovi jeho podíl Jej nepotěšil. Maitreya oslovil Viduru jako osobu bez hříchu, protože Vidura byl ryzí vaiṣṇava a nikdy nespáchal přestupek proti žádnému polobohu. Přestože vaiṣṇava přijímá Viṣṇua jako Nejvyššího, nemá sklony urážet polobohy. Naopak — vzdává jim náležitou úctu. Pán Śiva je pro něho například tím největším vaiṣṇavou. Pro vaiṣṇavu nepřipadá v úvahu urážet polobohy a polobozi jsou vaiṣṇavům rovněž příznivě nakloněni, jelikož vaiṣṇavové jsou bezchybní oddaní Pána Viṣṇua.

En el Bhagavad-gītā (5.29), se dice: bhoktāraṁ yajña-tapasām: El Señor Viṣṇu, Kṛṣṇa, es el disfrutador supremo de los resultados de todos los sacrificios, austeridades y penitencias; Viṣṇu es el objetivo final de toda ocupación. La persona que no sepa esto, está desorientada. Como Suprema Personalidad de Dios, Viṣṇu no necesita nada de nadie. Está satisfecho en Sí mismo y es autosuficiente, pero Su amistosa actitud hacia las entidades vivientes Le lleva a aceptar las ofrendas de yajña. Cuando Le ofrecieron Su parte de los resultados del sacrificio, Se mostró muy complacido. En el Bhagavad-gītā (9.26), se dice: patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyaṁ yo me bhaktyā prayacchati: Cuando algún devoto Le ofrece con amor y afecto una insignificante hoja, una flor o agua, el Señor lo acepta y Se siente complacido. A pesar de ser autosuficiente y no necesitar nada de nadie, acepta esas ofrendas, pues Él es la Superalma y Su actitud es muy amistosa con todas las entidades vivientes. También es significativo el hecho de que Él no codicia la parte que corresponde a otros. Los resultados del yajña se reparten entre los semidioses, el Señor Śiva, el Señor Brahmā y el Señor Viṣṇu. Él Se satisfizo con lo que Le correspondía, y no codició lo que correspondía a otros. Con ello indicó, de manera indirecta, que no Se sintió satisfecho con Dakṣa cuando trató de negarle su parte al Señor Śiva.

Maitreya se dirigió a Vidura diciendo que estaba libre de pecado, pues Vidura era un vaiṣṇava puro y nunca cometió la menor ofensa contra los semidioses. Aunque los vaiṣṇavas aceptan la supremacía del Señor Viṣṇu, no por ello ofenden a los semidioses, sino que les ofrecen el debido respeto. Los vaiṣṇavas consideran al Señor Śiva el mejor de los vaiṣṇavas. A un vaiṣṇava le es imposible ofender a los semidioses, y estos, que también son devotos inmaculados del Señor Viṣṇu, a su vez están complacidos con los vaiṣṇavas.