Skip to main content

Sloka 41

Text 41

Verš

Texto

agnir uvāca
yat-tejasāhaṁ susamiddha-tejā
havyaṁ vahe svadhvara ājya-siktam
taṁ yajñiyaṁ pañca-vidhaṁ ca pañcabhiḥ
sviṣṭaṁ yajurbhiḥ praṇato ’smi yajñam
agnir uvāca
yat-tejasāhaṁ susamiddha-tejā
havyaṁ vahe svadhvara ājya-siktam
taṁ yajñiyaṁ pañca-vidhaṁ ca pañcabhiḥ
sviṣṭaṁ yajurbhiḥ praṇato ’smi yajñam

Synonyma

Synonyms

agniḥ — bůh ohně; uvāca — řekl; yat-tejasā — Jehož září; aham — já; su-samiddha-tejāḥ — zářivý jako planoucí oheň; havyam — obětiny; vahe — přijímám; su-adhvare — v oběti; ājya-siktam — smíšené s přečištěným máslem; tam — to; yajñiyam — ochránce oběti; pañca-vidham — pět; ca — a; pañcabhiḥ — pěti; su-iṣṭam — uctívaný; yajurbhiḥ — védskými hymny; praṇataḥ — s úctou se klaním; asmi — já; yajñam — Yajñovi (Viṣṇuovi).

agniḥ — el dios del fuego; uvāca — dijo; yat-tejasā — por cuya refulgencia; aham — yo; su-samiddha-tejāḥ — tan luminoso como el fuego ardiente; havyam — ofrendas; vahe — estoy aceptando; su-adhvare — en el sacrificio; ājya-siktam — mezcladas con mantequilla; tam — a ese; yajñiyam — el protector del sacrificio; pañca-vidham — cinco; ca — y; pañcabhiḥ — con cinco; su-iṣṭam — adorado; yajurbhiḥ — himnos védicos; praṇataḥ — ofrezco respetuosas reverencias; asmi — yo; yajñam — a Yajña (Viṣṇu).

Překlad

Translation

Bůh ohně pravil: Drahý Pane, s úctou se Ti klaním, protože Tvou milostí zářím jako planoucí oheň a přijímám v obřadech obětiny smíšené s přečištěným máslem. Podle Yajur Vedy zastupuje pět druhů obětin Tvé různé energie. Jsi uctíván pěti druhy védských hymnů a oběť jako taková je ztělesněním Tebe Samotného, Nejvyšší Osobnosti Božství.

El dios del fuego dijo: Mi querido Señor, Te ofrezco mis respetuosas reverencias, pues por Tu gracia soy tan luminoso como el fuego ardiente y acepto las oblaciones mezcladas con mantequilla que se ofrecen en sacrificio. Las cinco clases de ofrendas prescritas en el Yajur Veda son Tus diversas energías, y se Te adora con cinco clases de himnos védicos. Sacrificio significa Tu Suprema Personalidad de Dios.

Význam

Purport

Bhagavad-gītā jasně říká, že yajña se má vykonávat pro Pána Viṣṇua. Mezi tisíci slavnými, transcendentálními jmény Pána Viṣṇua je také jméno Yajña. Vše je třeba dělat pro potěšení Yajñi, Viṣṇua, neboť jiné činnosti nás přivedou jen do otroctví. Yajñu je nutné vykonat přesně podle védských hymnů. Upaniṣady například ustanovují, že k vykonání yajñi je třeba oheň a obětní oltář, je nutné, aby byl úplněk, aby se yajña konala během čtyřměsíčního období zvaného cāturmāsya a aby bylo k dispozici obětní zvíře a nápoj soma. Dále je nutné předzpěvovat zvláštní hymny, které se skládají ze čtyř písmen a jsou uvedené ve Vedách. Jeden pokyn zní: āśrāvayeti catur-akṣaraṁ astu śrauṣaḍ iti catur-akṣaraṁ yajeti dvābhyāṁ ye yajām ahaḥ. Předzpěvování manter, které pocházejí z textů śruti a smṛti, je výhradně určené k uspokojení Pána Viṣṇua. Konat yajñi a následovat pravidla určená pro čtyři společenské třídy a čtyři duchovní stavy je doporučené pro osvobození hmotně podmíněného člověka, připoutaného k smyslovému požitku. Viṣṇu Purāṇa praví, že obětování ve prospěch Viṣṇua postupně vede k osvobození. Cílem života by tedy měla být spokojenost Pána Viṣṇua. To je yajña. Každý, kdo má vědomí Kṛṣṇy, zasvětil svůj život tomu, aby uspokojil Kṛṣṇu, původ všech podob Viṣṇua, a každodenním uctíváním a obětováním prasādam se stává tím nejlepším vykonavatelem yajñi. Śrīmad-Bhāgavatam jasně uvádí, že v současném věku Kali lze úspěšně vykonávat jen jedinou yajñu: yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyaiḥ — nejlepší obětí je zpívat Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Tato yajña se obětuje před podobou Pána Caitanyi, podobně jako jiné yajñi se obětují před podobou Pána Viṣṇua. Tyto pokyny nalezneme v jedenáctém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu. Vykonávání saṅkīrtana-yajñi navíc potvrzuje, že Pán Caitanya Mahāprabhu je Samotný Viṣṇu. Stejně jako se v dávných dobách při Dakṣově yajñi zjevil Pán Viṣṇu, v současném věku se zjevil Pán Caitanya, aby přijal naši saṅkīrtana-yajñu.

SIGNIFICADO: En el Bhagavad-gītā se dice claramente que el yajña se debe ejecutar para el Señor Viṣṇu. Él tiene mil nombres populares y trascendentales, uno de los cuales es Yajña. Se dice claramente que todo debe hacerse para satisfacer a Yajña, Viṣṇu. Todas las demás acciones que se puedan realizar no son más que causas de cautiverio. Todo el mundo tiene que ejecutar yajña siguiendo los himnos védicos. Como se explica en los Upaniṣads, el fuego, el altar, la auspiciosa Luna llena, el período de cuatro meses denominado cāturmāsya, el animal para el sacrificio, y la bebida soma, son requisitos necesarios. También lo son unos determinados himnos que se mencionan en los Vedas y que están compuestos de cuatro letras. Uno de ellos es el siguiente: āśrāvayeti catur-akṣaraṁ astu śrauṣaḍ iti catur-akṣaraṁ yajeti dvābhyāṁ ye yajāmahaḥ. Esos mantras, que se cantan siguiendo las Escrituras śruti y smṛti, tienen una sola finalidad: complacer al Señor Viṣṇu. Para la liberación de los que están condicionados por la materia y apegados al disfrute material, se recomienda la ejecución de yajña y las reglas y regulaciones de las cuatro divisiones sociales y de la vida espiritual. En el Viṣṇu Purāṇa se dice que, ofreciendo sacrificio a Viṣṇu, gradualmente podemos liberarnos. Por lo tanto, la vida no tiene otro objetivo que complacer al Señor Viṣṇu. Eso es yajña. Toda persona consciente de Kṛṣṇa dedica su vida a satisfacer a Kṛṣṇa, el origen de todas las formas de Viṣṇu; ofreciendo adoración y prasāda todos los días, se convierte en el mejor de los ejecutores de yajña. En el Śrīmad-Bhāgavatam se afirma claramente que, en esta era de Kali, el único yajña o sacrificio que se puede ejecutar con éxito es yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyaiḥ: El canto de Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare, es el mejor sacrificio de todos. Tal como otros yajñas se ofrecen ante la forma del Señor Viṣṇu, este yajña se ofrece ante la forma del Señor Caitanya. Estas indicaciones se encuentran en el Canto Once del Śrīmad-Bhāgavatam. Por otra parte, esta ejecución de yajña confirma que el Señor Caitanya Mahāprabhu es Viṣṇu mismo, quien ha aparecido en esta era para aceptar nuestro saṅkīrtana-yajña, de la misma forma que, hace muchísimo tiempo, el Señor Viṣṇu apareció en el yajña de Dakṣa.