Skip to main content

Sloka 41

Text 41

Verš

Text

agnir uvāca
yat-tejasāhaṁ susamiddha-tejā
havyaṁ vahe svadhvara ājya-siktam
taṁ yajñiyaṁ pañca-vidhaṁ ca pañcabhiḥ
sviṣṭaṁ yajurbhiḥ praṇato ’smi yajñam
agnir uvāca
yat-tejasāhaṁ susamiddha-tejā
havyaṁ vahe svadhvara ājya-siktam
taṁ yajñiyaṁ pañca-vidhaṁ ca pañcabhiḥ
sviṣṭaṁ yajurbhiḥ praṇato ’smi yajñam

Synonyma

Synonyms

agniḥ — bůh ohně; uvāca — řekl; yat-tejasā — Jehož září; aham — já; su-samiddha-tejāḥ — zářivý jako planoucí oheň; havyam — obětiny; vahe — přijímám; su-adhvare — v oběti; ājya-siktam — smíšené s přečištěným máslem; tam — to; yajñiyam — ochránce oběti; pañca-vidham — pět; ca — a; pañcabhiḥ — pěti; su-iṣṭam — uctívaný; yajurbhiḥ — védskými hymny; praṇataḥ — s úctou se klaním; asmi — já; yajñam — Yajñovi (Viṣṇuovi).

agniḥ — the fire-god; uvāca — said; yat-tejasā — by whose effulgence; aham — I; su-samiddha-tejāḥ — as luminous as blazing fire; havyam — offerings; vahe — I am accepting; su-adhvare — in the sacrifice; ājya-siktam — mixed with butter; tam — that; yajñiyam — the protector of the sacrifice; pañca-vidham — five; ca — and; pañcabhiḥ — by five; su-iṣṭam — worshiped; yajurbhiḥ — Vedic hymns; praṇataḥ — offer respectful obeisances; asmi — I; yajñam — to Yajña (Viṣṇu).

Překlad

Translation

Bůh ohně pravil: Drahý Pane, s úctou se Ti klaním, protože Tvou milostí zářím jako planoucí oheň a přijímám v obřadech obětiny smíšené s přečištěným máslem. Podle Yajur Vedy zastupuje pět druhů obětin Tvé různé energie. Jsi uctíván pěti druhy védských hymnů a oběť jako taková je ztělesněním Tebe Samotného, Nejvyšší Osobnosti Božství.

The fire-god said: My dear Lord, I offer my respectful obeisances unto You because by Your favor I am as luminous as blazing fire and I accept the offerings mixed with butter and offered in sacrifice. The five kinds of offerings according to the Yajur Veda are all Your different energies, and You are worshiped by five kinds of Vedic hymns. Sacrifice means You, the Supreme Personality of Godhead.

Význam

Purport

Bhagavad-gītā jasně říká, že yajña se má vykonávat pro Pána Viṣṇua. Mezi tisíci slavnými, transcendentálními jmény Pána Viṣṇua je také jméno Yajña. Vše je třeba dělat pro potěšení Yajñi, Viṣṇua, neboť jiné činnosti nás přivedou jen do otroctví. Yajñu je nutné vykonat přesně podle védských hymnů. Upaniṣady například ustanovují, že k vykonání yajñi je třeba oheň a obětní oltář, je nutné, aby byl úplněk, aby se yajña konala během čtyřměsíčního období zvaného cāturmāsya a aby bylo k dispozici obětní zvíře a nápoj soma. Dále je nutné předzpěvovat zvláštní hymny, které se skládají ze čtyř písmen a jsou uvedené ve Vedách. Jeden pokyn zní: āśrāvayeti catur-akṣaraṁ astu śrauṣaḍ iti catur-akṣaraṁ yajeti dvābhyāṁ ye yajām ahaḥ. Předzpěvování manter, které pocházejí z textů śruti a smṛti, je výhradně určené k uspokojení Pána Viṣṇua. Konat yajñi a následovat pravidla určená pro čtyři společenské třídy a čtyři duchovní stavy je doporučené pro osvobození hmotně podmíněného člověka, připoutaného k smyslovému požitku. Viṣṇu Purāṇa praví, že obětování ve prospěch Viṣṇua postupně vede k osvobození. Cílem života by tedy měla být spokojenost Pána Viṣṇua. To je yajña. Každý, kdo má vědomí Kṛṣṇy, zasvětil svůj život tomu, aby uspokojil Kṛṣṇu, původ všech podob Viṣṇua, a každodenním uctíváním a obětováním prasādam se stává tím nejlepším vykonavatelem yajñi. Śrīmad-Bhāgavatam jasně uvádí, že v současném věku Kali lze úspěšně vykonávat jen jedinou yajñu: yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyaiḥ — nejlepší obětí je zpívat Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Tato yajña se obětuje před podobou Pána Caitanyi, podobně jako jiné yajñi se obětují před podobou Pána Viṣṇua. Tyto pokyny nalezneme v jedenáctém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu. Vykonávání saṅkīrtana-yajñi navíc potvrzuje, že Pán Caitanya Mahāprabhu je Samotný Viṣṇu. Stejně jako se v dávných dobách při Dakṣově yajñi zjevil Pán Viṣṇu, v současném věku se zjevil Pán Caitanya, aby přijal naši saṅkīrtana-yajñu.

In Bhagavad-gītā it is clearly said that yajña should be performed for Lord Viṣṇu. Lord Viṣṇu has one thousand popular transcendental names, out of which one name is Yajña. It is clearly said that everything should be done for the satisfaction of Yajña, or Viṣṇu; all other actions a person may take are only causes for his bondage. Everyone has to perform yajña according to the Vedic hymns. As stated in the Upaniṣads, fire, the altar, the auspicious full moon, the period of four months called cāturmāsya, the sacrificial animal, and the beverage called soma are necessary requisites, as are the specific hymns mentioned in the Vedas and composed of four letters. One hymn is as follows: āśrāvayeti catur-akṣaraṁ astu śrauṣaḍ iti catur-akṣaraṁ yajeti dvābhyāṁ ye yajāmahaḥ. These mantras, chanted according to the śruti and smṛti literatures, are only to please Lord Viṣṇu. For the deliverance of those who are materially conditioned and attached to material enjoyment, performing yajña and following the rules and regulations of the four divisions of society and of spiritual life are recommended. It is said in the Viṣṇu Purāṇa that by offering sacrifice to Viṣṇu one can gradually be liberated. The whole target of life, therefore, is to please Lord Viṣṇu. That is yajña. Any person who is in Kṛṣṇa consciousness has dedicated his life for the satisfaction of Kṛṣṇa, the origin of all Viṣṇu forms, and by offering worship and prasāda daily, he becomes the best performer of yajña. In the Śrīmad-Bhāgavatam it is clearly stated that in this Age of Kali the only successful performance of yajña, or sacrifice, is yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyaiḥ: the best type of sacrifice is simply to chant Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. This yajña is offered before the form of Lord Caitanya, as other yajñas are offered before the form of Lord Viṣṇu. These recommendations are found in the Eleventh Canto of the Śrīmad-Bhāgavatam. Moreover, this yajña performance confirms that Lord Caitanya Mahāprabhu is Viṣṇu Himself. As Lord Viṣṇu appeared at the Dakṣa yajña long, long ago, Lord Caitanya has appeared in this age to accept our saṅkīrtana-yajña.