Skip to main content

KAPITOLA ŠESTÁ

Pán Brahmā udobřuje Pána Śivu

Verš

maitreya uvāca
atha deva-gaṇāḥ sarve
rudrānīkaiḥ parājitāḥ
śūla-paṭṭiśa-nistriṁśa-
gadā-parigha-mudgaraiḥ
sañchinna-bhinna-sarvāṅgāḥ
sartvik-sabhyā bhayākulāḥ
svayambhuve namaskṛtya
kārtsnyenaitan nyavedayan

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya pravil; atha — poté; deva-gaṇāḥ — polobozi; sarve — všichni; rudra-anīkaiḥ — Śivovými vojáky; parājitāḥ — poraženi; śūla — trojzubec; paṭṭiśa — ostré kopí; nistriṁśa — meč; gadā — kyj; parigha — železná tyč; mudgaraiḥ — palice; sañchinna-bhinna-sarva-aṅgāḥ — všechny údy poraněné; sa-ṛtvik-sabhyāḥ — se všemi kněžími a účastníky oběti; bhaya-ākulāḥ — s velkým strachem; svayambhuve — Pánu Brahmovi; namaskṛtya — poté, co se poklonili; kārtsnyena — podrobně; etat — události na Dakṣově oběti; nyavedayan — vylíčili.

Překlad

Když byli všichni kněží, polobozi a ostatní účastníci oběti poraženi a zraněni trojzubci, meči a jinými zbraněmi Śivových vojáků, obrátili se s velkým strachem na Pána Brahmu. Nejprve se mu s úctou poklonili a poté mu podrobně vylíčili vše, k čemu došlo.

Verš

upalabhya puraivaitad
bhagavān abja-sambhavaḥ
nārāyaṇaś ca viśvātmā
na kasyādhvaram īyatuḥ

Synonyma

upalabhya — věděli; purā — předem; eva — jistě; etat — všechny tyto události na Dakṣově oběti; bhagavān — vlastník všeho bohatství; abja-sambhavaḥ — zrozený z lotosového květu (Pán Brahmā); nārāyaṇaḥ — Nārāyaṇa; ca — a; viśva-ātmā — Nadduše celého vesmíru; na — ne; kasya — Dakṣově; adhvaram — k oběti; īyatuḥ — šli.

Překlad

Pán Brahmā i Pán Viṣṇu věděli předem, co se odehraje v Dakṣově obětní aréně, a proto se oběti nezúčastnili.

Význam

Bhagavad-gītā (7.26) praví: vedāhaṁ samatītāni vartamānāni cārjuna. Pán říká: “Znám vše minulé i budoucí.” Pán Viṣṇu je vševědoucí, a věděl tedy, k čemu dojde v Dakṣově obětní aréně. Z tohoto důvodu ani Nārāyaṇa, ani Pán Brahmā Dakṣovu velkou oběť nenavštívili.

Verš

tad ākarṇya vibhuḥ prāha
tejīyasi kṛtāgasi
kṣemāya tatra sā bhūyān
na prāyeṇa bubhūṣatām

Synonyma

tat — události líčené polobohy a ostatními; ākarṇya — když vyslechl; vibhuḥ — Pán Brahmā; prāha — odvětil; tejīyasi — velká osobnost; kṛta-āgasi — uražena; kṣemāya — pro vaše štěstí; tatra — tak; — to; bhūyāt na — nevede; prāyeṇa — obvykle; bubhūṣatām — touha žít.

Překlad

Poté, co Pán Brahmā polobohy a účastníky oběti pozorně vyslechl, odpověděl: Urazíte-li někoho, kdo je velkou osobností, spácháte tak přestupek proti jeho lotosovým nohám. Nemůžete potom očekávat, že vám nějaká oběť přinese štěstí. Tímto způsobem nelze štěstí dosáhnout.

Význam

Pán Brahmā polobohům vysvětlil, že Dakṣa si chtěl sice užívat výsledků obětí, ale nebylo to možné, protože urazil velkou osobnost, jakou je Pán Śiva. Smrt v boji byla pro Dakṣu záchranou, protože jinak by v urážkách lotosových nohou velkých osobností neustále pokračoval. Manuovy zákony praví, že pro vraha je smrt prospěšná; zůstane-li naživu, může vraždit dál a zaplétat se do budoucích životů za zabití mnoha osob. Potrestá-li tedy král vraha smrtí, jedná se o přiměřený trest. Jsou-li ti, kdo se dopouštějí příliš velkých přestupků, milostí Pána zabiti, je to pro ně dobré. Pán Brahmā polobohům nepřímo vysvětlil, že Dakṣa svou smrtí jen získal.

Verš

athāpi yūyaṁ kṛta-kilbiṣā bhavaṁ
ye barhiṣo bhāga-bhājaṁ parāduḥ
prasādayadhvaṁ pariśuddha-cetasā
kṣipra-prasādaṁ pragṛhītāṅghri-padmam

Synonyma

atha api — ještě; yūyam — vy všichni; kṛta-kilbiṣāḥ — urazili jste; bhavam — Pána Śivu; ye — vy všichni; barhiṣaḥ — z oběti; bhāga-bhājam — který měl nárok na podíl; parāduḥ — vyloučili jste; prasādayadhvam — všichni byste měli uspokojit; pariśuddha-cetasā — bez postranních myšlenek; kṣipra-prasādam — rychle dává milost; pragṛhīta-aṅghri-padmam — když se někdo uchýlí k jeho lotosovým nohám.

Překlad

Odepřeli jste Pánu Śivovi podíl na oběti, a všichni jste tak urazili jeho lotosové nohy. Když však za ním půjdete, aniž byste měli postranní myšlenky, odevzdáte se mu a padnete k jeho lotosovým nohám, velice ho to potěší.

Význam

Pán Śiva se také nazývá Āśutoṣa. Āśu znamená “velmi brzy” a toṣa znamená “být usmířen”. Polobozi dostali radu, aby šli za Pánem Śivou a poprosili ho o odpuštění. Protože ho lze velmi snadno uspokojit, bylo jisté, že budou úspěšní. Pán Brahmā znal velmi dobře mysl Pána Śivy a byl přesvědčený o tom, že ačkoliv se polobozi dopustili urážky jeho lotosových nohou, mohou své přestupky napravit, pokud za ním půjdou a bez výhrad se mu odevzdají.

Verš

āśāsānā jīvitam adhvarasya
lokaḥ sa-pālaḥ kupite na yasmin
tam āśu devaṁ priyayā vihīnaṁ
kṣamāpayadhvaṁ hṛdi viddhaṁ duruktaiḥ

Synonyma

āśāsānāḥ — chce se zeptat; jīvitam — na dobu trvání; adhvarasya — oběti; lokaḥ — veškeré planety; sa-pālaḥ — s jejich vládci; kupite — když se rozhněvá; na — ne; yasmin — koho; tam — toho; āśu — okamžitě; devam — Pána Śivu; priyayā — o svou milovanou manželku; vihīnam — který přišel; kṣamāpayadhvam — požádat o odpuštění; hṛdi — v srdci; viddham — zasažený; duruktaiḥ — krutými slovy.

Překlad

Pán Brahmā je také upozornil na obrovskou moc Pána Śivy, jehož hněv dokáže okamžitě zničit všechny planety i s jejich vládci. Dále řekl, že Pána Śivu nesmírně rmoutila nedávná ztráta jeho milované ženy a také Dakṣova krutá slova. Naznačil jim proto, že by se slušelo, aby ho šli neprodleně požádat o odpuštění.

Verš

nāhaṁ na yajño na ca yūyam anye
ye deha-bhājo munayaś ca tattvam
viduḥ pramāṇaṁ bala-vīryayor vā
yasyātma-tantrasya ka upāyaṁ vidhitset

Synonyma

na — ne; aham — já; na — ani; yajñaḥ — Indra; na — ani; ca — a; yūyam — vy všichni; anye — ostatní; ye — kdo; deha-bhājaḥ — bytostí s hmotnými těly; munayaḥ — mudrci; ca — a; tattvam — pravdu; viduḥ — znají; pramāṇam — rozsah; bala-vīryayoḥ — síly a moci; — nebo; yasya — Pána Śivy; ātma-tantrasya — Pána Śivy, který závisí jen sám na sobě; kaḥ — jaké; upāyam — opatření; vidhitset — měl by navrhnout.

Překlad

Pán Brahmā jim řekl, že nikdo, včetně jeho samotného, Pána Indry, všech účastníků oběti a všech mudrců, si nedokáže představit moc Pána Śivy. Kdo by se tedy opovážil urazit jeho lotosové nohy?

Význam

Pán Brahmā polobohům poradil, aby se za Pánem Śivou vypravili a poprosili ho o odpuštění, a také jim doporučil, jak by ho mohli uspokojit a jakým způsobem se na něho mají obrátit. Současně přiznal, že žádná podmíněná duše, včetně jeho samotného a ostatních polobohů, neví, co Pána Śivu uspokojí. Dodal však: “Je známý tím, že ho lze uspokojit velice snadno. Pokusme se o to tím, že všichni pokorně padneme k jeho lotosovým nohám.”

Věčnou povinností podřízeného je odevzdávat se Nejvyššímu. To je pokyn Bhagavad-gīty. Pán žádá každého, aby se vzdal všech vymyšlených činností a odevzdal se Mu. To ochrání podmíněnou duši před všemi hříšnými reakcemi. I v tomto případě Brahmā navrhoval, aby šli a odevzdali se lotosovým nohám Pána Śivy, neboť jelikož je velmi laskavý a lze jej velmi snadno uspokojit, jistě to bude účinkovat.

Verš

sa ittham ādiśya surān ajas tu taiḥ
samanvitaḥ pitṛbhiḥ sa-prajeśaiḥ
yayau sva-dhiṣṇyān nilayaṁ pura-dviṣaḥ
kailāsam adri-pravaraṁ priyaṁ prabhoḥ

Synonyma

saḥ — on (Brahmā); ittham — takto; ādiśya — poté, co poučil; surān — polobohy; ajaḥ — Pán Brahmā; tu — pak; taiḥ — těmito; samanvitaḥ — následovaný; pitṛbhiḥ — Pity; sa-prajeśaiḥ — pány živých bytostí; yayau — odešel; sva-dhiṣṇyāt — ze svého domova; nilayam — sídlo; pura-dviṣaḥ — Pána Śivy; kailāsam — Kailās; adri-pravaram — nejlepší mezi horami; priyam — oblíbené; prabhoḥ — pána (Śivy).

Překlad

Poté, co Pán Brahmā poučil všechny polobohy, Pity a pány živých bytostí, vypravil se s nimi do sídla Pána Śivy, na horu Kailās.

Význam

Sídlo Pána Śivy, známé jako Kailās, je popsáno v následujících čtrnácti slokách.

Verš

janmauṣadhi-tapo-mantra-
yoga-siddhair naretaraiḥ
juṣṭaṁ kinnara-gandharvair
apsarobhir vṛtaṁ sadā

Synonyma

janma — narození; auṣadhi — byliny; tapaḥ — askeze; mantra — hymny Ved; yoga — mystická yoga; siddhaiḥ — dokonalými bytostmi; nara-itaraiḥ — polobohy; juṣṭam — užívané; kinnara-gandharvaiḥ — Kinnary a Gandharvy; apsarobhiḥ — Apsarami; vṛtam — naplněné; sadā — neustále.

Překlad

Sídlo zvané Kailās oplývá různými bylinami a rostlinstvem a je posvěcené védskými hymny a mystickou yogou. Jeho obyvatelé se rodí jako polobozi a mají všechny mystické síly. Jsou tam i jiné lidské bytosti, známé jako Kinnarové a Gandharvové, se svými krásnými manželkami, Apsarami čili anděly.

Verš

nānā-maṇimayaiḥ śṛṅgair
nānā-dhātu-vicitritaiḥ
nānā-druma-latā-gulmair
nānā-mṛga-gaṇāvṛtaiḥ

Synonyma

nānā — různé druhy; maṇi — drahokamy; mayaiḥ — sestavené z; śṛṅgaiḥ — se špicemi; nānā-dhātu-vicitritaiḥ — ozdobené rozmanitými nerosty; nānā — různé; druma — stromy; latā — popínavé rostliny; gulmaiḥ — rostliny; nānā — různými; mṛga-gaṇa — jeleními stády; āvṛtaiḥ — obývané.

Překlad

Na Kailāsu je mnoho kopců, bohatých na všemožné drahokamy a nerosty a porostlých vzácnými stromy a nejrůznějšími rostlinami. Na vrcholu hory se pasou stáda různých druhů jelenů.

Verš

nānāmala-prasravaṇair
nānā-kandara-sānubhiḥ
ramaṇaṁ viharantīnāṁ
ramaṇaiḥ siddha-yoṣitām

Synonyma

nānā — různé; amala — průzračné; prasravaṇaiḥ — s vodopády; nānā — různé; kandara — jeskyně; sānubhiḥ — s vrcholy; ramaṇam — dávají potěšení; viharantīnām — které si hrají; ramaṇaiḥ — se svými milenci; siddha-yoṣitām — dívek mystiků.

Překlad

Jsou tam četné vodopády a krásné jeskyně, ve kterých žijí půvabné manželky velkých mystiků.

Verš

mayūra-kekābhirutaṁ
madāndhāli-vimūrcchitam
plāvitai rakta-kaṇṭhānāṁ
kūjitaiś ca patattriṇām

Synonyma

mayūra — pávi; kekā — jejichž křik; abhirutam — rozléhá se; mada — opojením; andha — oslepené; ali — včelami; vimūrcchitam — zní; plāvitaiḥ — se zpěvem; rakta-kaṇṭhānām — kukaček; kūjitaiḥ — se švitořením; ca — a; patattriṇām — dalších ptáků.

Překlad

Na hoře Kailās se neustále rozléhá líbezný, rytmický křik pávů, bzučení včel a volání kukaček doprovázené hlaholem dalších ptáků.

Verš

āhvayantam ivoddhastair
dvijān kāma-dughair drumaiḥ
vrajantam iva mātaṅgair
gṛṇantam iva nirjharaiḥ

Synonyma

āhvayantam — které volají; iva — jako kdyby; ut-hastaiḥ — se zdviženými pažemi (větvemi); dvijān — ptáky; kāma-dughaiḥ — které plní přání; drumaiḥ — se stromy; vrajantam — pohybují se; iva — jako by; mātaṅgaiḥ — slony; gṛṇantam — zní; iva — jako by; nirjharaiḥ — vodopády.

Překlad

Rostou tam vysoké stromy, jejichž zdvižené větve jako by lákaly zpěvné ptáky. Když po pahorcích táhnou stáda slonů, zdá se, že se i hora Kailās pohybuje s nimi. Také šumění vodopádů vytváří dojem, jako kdyby šuměla celá hora.

Verš

mandāraiḥ pārijātaiś ca
saralaiś copaśobhitam
tamālaiḥ śāla-tālaiś ca
kovidārāsanārjunaiḥ
cūtaiḥ kadambair nīpaiś ca
nāga-punnāga-campakaiḥ
pāṭalāśoka-bakulaiḥ
kundaiḥ kurabakair api

Synonyma

mandāraiḥ — stromy mandāra; pārijātaiḥ — stromy pārijāta; ca — a; saralaiḥ — stromy sarala; ca — a; upaśobhitam — ozdobené; tamālaiḥ — tamālovými stromy; śāla-tālaiḥ — stromy śāla a tāla; ca — a; kovidāra-āsana-arjunaiḥ — stromy kovidāra, āsana (vijaya-sāra) a arjuna (kāñcanāraka); cūtaiḥ — stromy cūta (druh mangovníku); kadambaiḥ — stromy kadamba; nīpaiḥ — stromy nīpa (dhūli-kadamba); ca — a; nāga-punnāga-campakaiḥ — stromy nāga, punnāga a campaka; pāṭala-aśoka-bakulaiḥ — stromy pāṭala, aśoka a bakula; kundaiḥ — stromy kunda; kurabakaiḥ — stromy kurabaka; api — rovněž.

Překlad

Celou horu Kailās zdobí různé stromy, které se jmenují mandāra, pārijāta, sarala, tamāla, tāla, kovidāra, āsana, arjuna, āmra-jāti (mangovník), kadamba, dhūli-kadamba, nāga, punnāga, campaka, pāṭala, aśoka, bakula, kunda, kurabaka a mnoho dalších. Květy těchto stromů krásně voní.

Verš

svarṇārṇa-śata-patraiś ca
vara-reṇuka-jātibhiḥ
kubjakair mallikābhiś ca
mādhavībhiś ca maṇḍitam

Synonyma

svarṇārṇa — zlatě zbarvenými; śata-patraiḥ — lotosy; ca — a; vara-reṇuka-jātibhiḥ — vara, reṇuka a mālatī; kubjakaiḥ — kubjaka; mallikābhiḥ — mallikā; ca — a; mādhavībhiḥ — mādhavī; ca — a; maṇḍitam — ozdobené.

Překlad

Horu zdobí také zlatý lotos, skořicovník a stromy mālatī, kubja, mallikā a mādhavī.

Verš

panasodumbarāśvattha-
plakṣa-nyagrodha-hiṅgubhiḥ
bhūrjair oṣadhibhiḥ pūgai
rājapūgaiś ca jambubhiḥ

Synonyma

panasa-udumbara-aśvattha-plakṣa-nyagrodha-hiṅgubhiḥ — panasa (chlebovník), udumbara, aśvattha, plakṣa, nyagrodha a asafoetidové stromy; bhūrjaiḥ — bhūrja; oṣadhibhiḥ — betelové stromy; pūgaiḥ — pūga; rājapūgaiḥ — rājapūga; ca — a; jambubhiḥ — jambu.

Překlad

Rostou tam i stromy kata, julara, plakṣa, nyagrodha, bhūrja-patra, rājapūga, ostružiníky, asafoetidové a betelové stromy, chlebovníky, banyány a mnoho dalších podobných stromů.

Verš

kharjūrāmrātakāmrādyaiḥ
priyāla-madhukeṅgudaiḥ
druma-jātibhir anyaiś ca
rājitaṁ veṇu-kīcakaiḥ

Synonyma

kharjūra-āmrātaka-āmra-ādyaiḥ — kharjūra, āmrātaka, āmra a jiné; priyāla-madhuka-iṅgudaiḥ — priyāla, madhuka a iṅguda; druma-jātibhiḥ — různé stromy; anyaiḥ — další; ca — a; rājitam — zdobí; veṇu-kīcakaiḥ — veṇu (bambus) a kīcaka (dutý bambus).

Překlad

Oblast hory Kailās zdobí stromy priyāla, madhuka, iṅguda a mangovníky. Kromě nich tam rostou i tenké bambusy, bambusy kīcaka a řada dalších druhů bambusů.

Verš

kumudotpala-kahlāra-
śatapatra-vanarddhibhiḥ
nalinīṣu kalaṁ kūjat-
khaga-vṛndopaśobhitam
mṛgaiḥ śākhāmṛgaiḥ kroḍair
mṛgendrair ṛkṣa-śalyakaiḥ
gavayaiḥ śarabhair vyāghrai
rurubhir mahiṣādibhiḥ

Synonyma

kumuda — kumuda; utpala — utpala; kahlāra — kahlāra; śatapatra — lotosy; vana — les; ṛddhibhiḥ — pokrytý; nalinīṣu — v jezírkách; kalam — sladce; kūjat — švitořících; khaga — ptáků; vṛnda — skupiny; upaśobhitam — ozdobený; mṛgaiḥ — s jeleny; śākhā-mṛgaiḥ — s opicemi; kroḍaiḥ — s kanci; mṛga-indraiḥ — se lvy; ṛkṣa-śalyakaiḥ — s ṛkṣi a śalyaky; gavayaiḥ — s lesními kravami; śarabhaiḥ — s lesními osly; vyāghraiḥ — s tygry; rurubhiḥ — s jelínky; mahiṣa-ādibhiḥ — s buvoly a podobně.

Překlad

Rostou tam různé druhy lotosů, jako kumuda, utpala a śatapatra. Les připomíná udržovanou zahradu a z malých jezírek se ozývá sladké švitoření rozmanitých ptáků. Žije tam také mnoho druhů jiných zvířat, jako jsou jeleni, opice, kanci, lvi, ṛkṣové, śalyakové, lesní krávy, lesní osli, tygři, jelínci, buvoli a další, a všechna jsou plně spokojená.

Verš

karṇāntraikapadāśvāsyair
nirjuṣṭaṁ vṛka-nābhibhiḥ
kadalī-khaṇḍa-saṁruddha-
nalinī-pulina-śriyam

Synonyma

karṇāntra — karṇāntra; ekapada — ekapada; aśvāsyaiḥ — aśvāsya; nirjuṣṭam — plně vychutnávané; vṛka-nābhibhiḥ — vṛka a nābhi neboli jelen kastūrī; kadalī — banánovníků; khaṇḍa — háji; saṁruddha — porostlé; nalinī — jezírek plných lotosů; pulina — s písčitými břehy; śriyam — velmi krásné.

Překlad

Žijí tam různé druhy jelenů, jako karṇāntra, ekapada, aśvāsya, vṛka a kastūrī, který vytváří pižmo. Břehy horských jezírek zdobí půvabné háje banánovníků.

Verš

paryastaṁ nandayā satyāḥ
snāna-puṇyatarodayā
vilokya bhūteśa-giriṁ
vibudhā vismayaṁ yayuḥ

Synonyma

paryastam — obtékané; nandayā — Nandou; satyāḥ — Satī; snāna — koupelemi; puṇya-tara — obzvláště vonící; udayā — s vodou; vilokya — když spatřili; bhūta-īśa — Bhūteśi (pána duchů, Pána Śivy); girim — horu; vibudhāḥ — polobozi; vismayam — úžas; yayuḥ — naplnil je.

Překlad

Zvláště blahodárné je malé jezírko zvané Alakanandā, kde se koupávala Satī. Všichni polobozi žasli nad krásou a nevídaným bohatstvím hory Kailās.

Význam

Z komentáře Śrī-Bhāgavata-candra-candrikā se dozvídáme, že voda, ve které se Satī koupávala, byla vodou Gangy. Znamená to, že Ganga protékala Kailāsa-parvatou. Na tom není nic zvláštního, vezmeme-li v úvahu, že Ganga také stéká z vlasů Pána Śivy. Ganga spočívá na hlavě Pána Śivy a potom plyne do ostatních částí vesmíru. Je tedy zcela možné, že voda, v níž se Satī koupala a která nádherně voněla, byla skutečně vodou Gangy.

Verš

dadṛśus tatra te ramyām
alakāṁ nāma vai purīm
vanaṁ saugandhikaṁ cāpi
yatra tan-nāma paṅkajam

Synonyma

dadṛśuḥ — spatřili; tatra — tam (na Kailāsu); te — oni (polobozi); ramyām — úchvatné; alakām — Alakā; nāma — zvané; vai — opravdu; purīm — sídlo; vanam — les; saugandhikam — Saugandhika; ca — a; api — dokonce; yatra — na tom místě; tat-nāma — známé pod tím jménem; paṅkajam — druhy lotosů.

Překlad

Polobozi spatřili Alaku, překrásné místo v lese Saugandhika. Saugandhika znamená “plný vůně” a tento les se tak jmenuje proto, že v něm roste mnoho lotosů.

Význam

Alakā je někdy nazývána Alakā-purī, což je také sídlo Kuvery. Z Kailāsu však Kuverovo sídlo není vidět, a z toho můžeme usoudit, že se jedná o jinou oblast. Vīrarāghava Ācārya uvádí, že slovo alakā znamená “neobyčejně krásný”. V oblasti Alakā, kterou viděli polobozi, roste lahodně vonící druh lotosu zvaný Saugandhika.

Verš

nandā cālakanandā ca
saritau bāhyataḥ puraḥ
tīrthapāda-padāmbhoja-
rajasātīva pāvane

Synonyma

nandā — Nandā; ca — a; alakanandā — Alakanandā; ca — a; saritau — dvě řeky; bāhyataḥ — mimo; puraḥ — město; tīrtha-pāda — Nejvyšší Osobnosti Božství; pada-ambhoja — lotosových nohou; rajasā — prachem; atīva — neobyčejně; pāvane — posvěcené.

Překlad

Viděli také dvě řeky, Nandu a Alakanandu, posvěcené prachem z lotosových nohou Govindy, Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

yayoḥ sura-striyaḥ kṣattar
avaruhya sva-dhiṣṇyataḥ
krīḍanti puṁsaḥ siñcantyo
vigāhya rati-karśitāḥ

Synonyma

yayoḥ — do nichž obou (řek); sura-striyaḥ — nebeské krásky se svými manžely; kṣattaḥ — ó Viduro; avaruhya — sestupují; sva-dhiṣṇyataḥ — ze svých letadel; krīḍanti — hrají si; puṁsaḥ — na své manžely; siñcantyaḥ — stříkají vodu; vigāhya — poté, co vejdou (do vody); rati-karśitāḥ — jejichž požitek zeslábl.

Překlad

Můj milý Kṣatto, Viduro, k těmto řekám přilétají ve svých letadlech nebeské krásky se svými manžely. Když skončí s milostnými hrátkami, jdou se vykoupat a baví se tím, že na své manžely stříkají vodu.

Význam

Je zřejmé, že i krásky z nebeských planet jsou znečištěné myšlenkami na sexuální požitek, a proto se v letadlech létají koupat do řek Nandā a Alakanandā. Významné je, že řeky Nandā a Alakanandā jsou posvěcené prachem z lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství. Stejně jako je Ganga posvátná proto, že pramení z prstů na nohách Nejvyšší Osobnosti Božství, Nārāyaṇa, tak i každá voda či cokoliv jiného se očistí a zduchovní, jakmile je to ve styku s oddanou službou Nejvyšší Osobnosti Božství. Pravidla a předpisy oddané služby se zakládají na tomto principu — vše, co je ve styku s lotosovýma nohama Pána, se okamžitě zbaví veškerého hmotného znečištění.

Nebeské krásky, znečištěné myšlenkami na sex, se přicházejí koupat do posvátných řek a užívat si ve vodě zábav se svými manžely. V této souvislosti jsou zde dvě důležitá slova — rati-karśitāḥ, která znamenají, že po sexuálním požitku jsou dívky zasmušilé. Považují sexuální požitek za tělesnou potřebu, ale nejsou po něm šťastné.

To, že je Pán Govinda, Nejvyšší Osobnost Božství, označený jako Tīrthapāda, je rovněž důležité. Tīrtha znamená “posvěcené místo” a pāda znamená “lotosové nohy Pána”. Lidé obvykle chodí na posvátné místo proto, aby se zbavili reakcí za své hříšné činy. Oddaní lotosových nohou Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, jsou tedy posvěceni automaticky. Lotosovým nohám Pána se říká tīrtha-pāda, jelikož se pod jejich ochranu uchýlily stovky a tisíce světců, kteří svou přítomností posvěcují poutní místa. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura, významný ācārya gauḍīya-vaiṣṇavské sampradāyi, nedoporučuje na poutní místa cestovat. Takové cesty z jednoho místa na druhé jsou nesmírně náročné, ale inteligentní člověk se může uchýlit k lotosovým nohám Govindy a touto poutí bude automaticky posvěcen. Každý, kdo neustále slouží lotosovým nohám Govindy, se nazývá tīrtha-pāda a jeho služba mu přináší stejný prospěch, jako kdyby cestoval na poutní místa. Takový čistý oddaný, jenž má absolutní víru v lotosové nohy Pána, dokáže svou přítomností vytvářet posvátná místa kdekoliv na světě. Tīrthī-kurvanti tīrthāni (Bhāg. 1.13.10). Všechna místa posvěcují svou přítomností čistí oddaní. Každé místo, kde sídlí Pán nebo Jeho čistý oddaný, se automaticky změní v poutní místo. Jinými slovy, čistý oddaný, který se plně odevzdal službě Pánu, může být kdekoliv ve vesmíru a okamžitě se tato část vesmíru změní v posvátné místo, kde může pokojně sloužit Pánu podle Jeho přání.

Verš

yayos tat-snāna-vibhraṣṭa-
nava-kuṅkuma-piñjaram
vitṛṣo ’pi pibanty ambhaḥ
pāyayanto gajā gajīḥ

Synonyma

yayoḥ — v obou těchto řekách; tat-snāna — jejich koupelí (krásek z nebeských planet); vibhraṣṭa — smytý; nava — čerstvý; kuṅkuma — kuṅkumový prášek; piñjaram — žlutý; vitṛṣaḥ — aniž by měli žízeň; api — dokonce; pibanti — pijí; ambhaḥ — vodu; pāyayantaḥ — která nutí pít; gajāḥ — sloni; gajīḥ — slonice.

Překlad

Poté, co se krásky z nebeských planet vykoupou, voda se díky kuṅkumě z jejich těl zbarví do žluta a získá příjemnou vůni. Sloni se tam chodí koupat se svými družkami a pijí tuto vodu, aniž by měli žízeň.

Verš

tāra-hema-mahāratna-
vimāna-śata-saṅkulām
juṣṭāṁ puṇyajana-strībhir
yathā khaṁ sataḍid-ghanam

Synonyma

tāra-hema — z perel a zlata; mahā-ratna — drahocenné šperky; vimāna — letadel; śata — stovkami; saṅkulām — zaplněné; juṣṭām — obsazené, užívané; puṇyajana-strībhiḥ — manželkami Yakṣů; yathā — jako; kham — nebe; sa-taḍit-ghanam — s blesky a mraky.

Překlad

Letadla nebeských obyvatel jsou posázená perlami, zlatem a mnoha drahocennými šperky. Samotní obyvatelé nebeských planet se podobají mrakům na obloze, jež zdobí občasné blesky.

Význam

Letadla, o kterých je zde řeč, se liší od nám známých letadel. Śrīmad-Bhāgavatam a ostatní védské texty na mnoha místech popisují vimāny, což znamená doslova “letadla”. Na různých planetách existují jejich různé typy. Na “hrubohmotné” Zemi jsou letadla poháněná motorem, ale na jiných planetách jsou poháněná mantrami. Slouží zvláště k požitku nebeských bytostí, které jimi létají z jedné planety na druhou. Na jiných planetách, zvaných Siddhaloky, mají obyvatelé schopnost cestovat z jedné planety na druhou i bez letadel. Krásná letadla obyvatel vyšších planet jsou zde přirovnána k nebi, po kterém létají, jejich cestující k oblakům a překrásné dívky, manželky nebeských obyvatel, k bleskům. Pohled na letadla a jejich cestující, kteří přišli navštívit Kailās z vyšších planet, byl velice příjemný.

Verš

hitvā yakṣeśvara-purīṁ
vanaṁ saugandhikaṁ ca tat
drumaiḥ kāma-dughair hṛdyaṁ
citra-mālya-phala-cchadaiḥ

Synonyma

hitvā — minuli; yakṣa-īśvara — pána Yakṣů (Kuvery); purīm — sídlo; vanam — les; saugandhikam — jménem Saugandhika; ca — a; tat — to; drumaiḥ — se stromy; kāma-dughaiḥ — plnícími přání; hṛdyam — přitažlivé; citra — rozmanité; mālya — květiny; phala — plody; chadaiḥ — listím.

Překlad

Polobozi minuli les jménem Saugandhika, který oplývá různými květinami, plody a stromy přání, a viděli přitom také Yakṣeśvarovy kraje.

Význam

Yakṣeśvara je známý také jako Kuvera a je pokladníkem polobohů. Védské texty uvádějí, že je pohádkově bohatý. Z těchto slok vyplývá, že jeho sídlo se nachází v blízkosti Kailāsu. Také se zde poukazuje na les plný stromů přání. Z Brahma-saṁhity se můžeme dozvědět, že tyto stromy existují v duchovním světě, zvláště na Kṛṣṇaloce, v sídle Pána Kṛṣṇy. Milostí Kṛṣṇy tyto stromy rostou také na Kailāsu, v sídle Pána Śivy. Kailās má tedy zvláštní význam a téměř se vyrovná sídlu Pána Kṛṣṇy.

Verš

rakta-kaṇṭha-khagānīka-
svara-maṇḍita-ṣaṭpadam
kalahaṁsa-kula-preṣṭhaṁ
kharadaṇḍa-jalāśayam

Synonyma

rakta — načervenalé; kaṇṭha — krky; khaga-anīka — mnoha ptáků; svara — krásným zpěvem; maṇḍita — ozdobené; ṣaṭ-padam — včely; kalahaṁsa-kula — hejnům labutí; preṣṭham — velice milé; khara-daṇḍa — lotosy; jala-āśayam — jezera.

Překlad

Tento nebeský les byl plný ptáků s načervenalými krky, jejichž líbezný zpěv se mísil se sladkým bzučením včel. Lotosy se silnými stvoly zdobily jezera, kde plavala hejna křičících labutí.

Význam

Půvab lesa zvyšovala četná jezera, na nichž se skvěly lotosy a plavaly labutě, které si hrály a zpívaly společně s ostatními ptáky a bzučícími včelami. Na základě všech těchto údajů si můžeme udělat představu o kráse tohoto místa a o tom, jak polobozi, kteří přes ně cestovali, vychutnávali jeho atmosféru. Na Zemi je mnoho parků a krásných míst stvořených lidskou rukou, ale žádné z nich nepřekoná krásu Kailāsu, popsanou v těchto verších.

Verš

vana-kuñjara-saṅghṛṣṭa-
haricandana-vāyunā
adhi puṇyajana-strīṇāṁ
muhur unmathayan manaḥ

Synonyma

vana-kuñjara — divokými slony; saṅghṛṣṭa — o které se třou; haricandana — santálové stromy; vāyunā — vánkem; adhi — dále; puṇyajana-strīṇām — manželek Yakṣů; muhuḥ — znovu a znovu; unmathayat — vzrušující; manaḥ — mysli.

Překlad

Celá atmosféra vzrušovala lesní slony, kteří se shlukli v santálovém lese. Vánek rozrušil i mysl dívek, jež zatoužily po dalším pohlavním požitku.

Význam

Příjemná atmosféra v hmotném světě ihned vyvolává v mysli materialisticky založeného člověka touhu po sexuálním požitku. Tato touha naplňuje celý hmotný svět — nejen naši Zemi, ale i vyšší planetární systémy. Vliv této atmosféry na mysl obyvatel hmotného světa je v úplném protikladu k situaci v duchovním světě. Krása žen v duchovním světě je stokrát, tisíckrát větší než krása žen tohoto světa a duchovní atmosféra je také mnohonásobně lepší. I v této příjemné atmosféře však duchovní mysl obyvatel Vaikuṇṭhy zůstává nerozrušená, neboť je stále tak pohroužená do transcendentální vibrace opěvování slávy Pána, že tuto blaženost nemůže překonat žádný jiný požitek (včetně sexu, který je vyvrcholením všech hmotných požitků). Vaikuṇṭhy jsou krásnější a příjemnější než veškeré planety hmotného světa, a přesto tam neexistuje popud k sexu. Jak říká Bhagavad-gītā (2.59): paraṁ dṛṣṭvā nivartate — obyvatelé duchovního světa jsou tak duchovně osvícení, že pro ně sex nemá žádný význam.

Verš

vaidūrya-kṛta-sopānā
vāpya utpala-mālinīḥ
prāptaṁ kimpuruṣair dṛṣṭvā
ta ārād dadṛśur vaṭam

Synonyma

vaidūrya-kṛta — vytvořená z vaidūryi; sopānāḥ — schodiště; vāpyaḥ — jezera; utpala — lotosových květů; mālinīḥ — s řadami; prāptam — obývaná; kimpuruṣaiḥ — Kimpuruṣi; dṛṣṭvā — když spatřili; te — tito polobozi; ārāt — nedaleko; dadṛśuḥ — viděli; vaṭam — banyán.

Překlad

Na březích jezer polobozi viděli také ghāṭy, určené ke koupelím, jejichž schodiště byla vytesaná z vaidūrya-maṇi. Voda tam byla plná lotosových květů. Když minuli tato jezera, dorazili na místo, kterému kraloval mohutný banyán.

Verš

sa yojana-śatotsedhaḥ
pādona-viṭapāyataḥ
paryak-kṛtācala-cchāyo
nirnīḍas tāpa-varjitaḥ

Synonyma

saḥ — tento banyán; yojana-śata — sto yojanů (tisíc tři sta kilometrů); utsedhaḥ — vysoký; pāda-ūna — o čtvrtinu menší (téměř tisíc kilometrů); viṭapa — větvemi; āyataḥ — rozprostřenými; paryak — do všech stran; kṛta — vytvářel; acala — stálý; chāyaḥ — stín; nirnīḍaḥ — bez ptačích hnízd; tāpa-varjitaḥ — bez horka.

Překlad

Banyán byl tisíc tři sta kilometrů vysoký a jeho větve se rozprostíraly v okruhu téměř tisíce kilometrů. Díky stínu, který vrhal, byl pod ním neustále příjemný chládek. Nebylo však slyšet žádné ptačí hlasy.

Význam

Na stromech obvykle hnízdí různí ptáci, kteří svým společným štěbetáním za soumraku způsobují velký hluk. Na tomto banyánu však kupodivu žádní ptáci nežili, a proto v jeho okolí panoval ničím nerušený klid. Ani hluk, ani horko tu nerušily pohodu místa, které bylo jako stvořené pro meditaci.

Verš

tasmin mahā-yogamaye
mumukṣu-śaraṇe surāḥ
dadṛśuḥ śivam āsīnaṁ
tyaktāmarṣam ivāntakam

Synonyma

tasmin — pod tím stromem; mahā-yoga-maye — mnoho mudrců pohroužených do meditace o Nejvyšším; mumukṣu — těch, kteří touží po vysvobození; śaraṇe — útočiště; surāḥ — polobozi; dadṛśuḥ — viděli; śivam — Pána Śivu; āsīnam — sedícího; tyakta-amarṣam — beze stopy hněvu; iva — jako; antakam — věčný čas.

Překlad

Pod stromem, který mystickým yogīnům umožňuje dosáhnout dokonalosti a všem lidem vysvobození, viděli polobozi sedět Pána Śivu. Byl vážný jako věčný čas a nebylo na něm ani stopy po hněvu.

Význam

Slovo mahā-yogamaye je velmi důležité. Yoga znamená meditaci o Nejvyšší Osobnosti Božství a mahā-yoga označuje ty, kdo oddaně slouží Viṣṇuovi. Meditace znamená vzpomínání, smaraṇam. Oddanou službu lze provádět devíti způsoby a jedním z nich je smaraṇam, kdy yogī vzpomíná na podobu Viṣṇua ve svém srdci. Pod mohutným banyánem sedělo mnoho oddaných, kteří meditovali o Pánu Viṣṇuovi.

Sanskrtské slovo mahā je odvozené od předpony mahat, která vyjadřuje velký počet nebo velikost. Slovo mahā-yoga poukazuje na množství velkých yogīnů a oddaných, kteří meditovali o podobě Pána Viṣṇua. Cílem meditujících je obvykle vysvobození z hmotného otroctví a dosažení jedné z vaikuṇṭhských planet v duchovním světě. Vysvobození znamená únik z hmotného otroctví a nevědomosti. V hmotném světě trpíme život za životem, protože se ztotožňujeme s tělem, a vysvobození představuje konec těchto strastiplných podmínek existence.

Verš

sanandanādyair mahā-siddhaiḥ
śāntaiḥ saṁśānta-vigraham
upāsyamānaṁ sakhyā ca
bhartrā guhyaka-rakṣasām

Synonyma

sanandana-ādyaiḥ — čtyři Kumārové v čele se Sanandanou; mahā-siddhaiḥ — osvobozené duše; śāntaiḥ — svaté; saṁśānta-vigraham — vážný a svatý Pán Śiva; upāsyamānam — velebený; sakhyā — Kuverou; ca — a; bhartrā — pánem; guhyaka-rakṣasām — Guhyaků a Rākṣasů.

Překlad

Pán Śiva tam seděl v kruhu světců, jako je Kuvera, pán Guhyaků, a čtyři Kumārové, kteří již byli osvobozenými dušemi. Jeho výraz byl vážný a ukazoval na svatou osobnost.

Význam

Pán Śiva byl ve společnosti významných osobností. Například Kumārové byli od narození osvobození. Můžeme si připomenout, že jejich otec je hned po narození požádal, aby se oženili a plodili děti. Měli tak zvýšit počet obyvatel nově stvořeného vesmíru. Oni však odmítli a Pán Brahmā se na ně rozzlobil — z jeho hněvu tehdy vzešel Rudra, Pán Śiva. Mezi nimi a Śivou je tedy blízký vztah. Pokladník polobohů Kuvera je zase pohádkově bohatý. Skutečnost, že Pána Śivu obklopovali Kumārové a Kuvera, svědčí o tom, že je pánem všeho transcendentálního a hmotného bohatství. Je kvalitativní inkarnací Nejvyššího Pána, a jeho postavení je tedy velice vznešené.

Verš

vidyā-tapo-yoga-patham
āsthitaṁ tam adhīśvaram
carantaṁ viśva-suhṛdaṁ
vātsalyāl loka-maṅgalam

Synonyma

vidyā — poznání; tapaḥ — askeze; yoga-patham — cesta oddané služby; āsthitam — nacházet se; tam — jeho (Pána Śivu); adhīśvaram — pána smyslů; carantam — jak vykonává (askezi a podobně); viśva-suhṛdam — přítel celého světa; vātsalyāt — z neomezené lásky; loka-maṅgalam — příznivý pro všechny.

Překlad

Polobozi viděli Pána Śivu v celé jeho dokonalosti jako pána smyslů, poznání, plodonosných činností a cesty dokonalosti. Byl přítelem celého světa a velmi příznivý díky své lásce ke všem bytostem.

Význam

Pán Śiva vlastní plné poznání a tapasyu, askezi. Ten, kdo zná kvality činností, je na cestě oddané služby Nejvyšší Osobnosti Božství. Nikdo nemůže sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství, dokud nedosáhne plného poznání o způsobech a prostředcích oddané služby.

Pán Śiva je adhīśvara. Īśvara znamená “vládce” a adhīśvara “vládce smyslů”. Hmotně znečištěné smysly mají obvykle sklon jednat pro hmotný požitek, ale ten, kdo je moudrý a odříkavý, dokáže smysly očistit a zaměstnat ve službě Nejvyšší Osobnosti Božství. Pán Śiva je symbolem této dokonalosti, a proto se v písmech říká: vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ—Pán Śiva je vaiṣṇava. Svými činy v hmotném světě učí všechny podmíněné duše, jak oddaně sloužit čtyřiadvacet hodin denně. Proto je zde označen jako loka-maṅgala, zosobněná přízeň ke všem podmíněným duším.

Verš

liṅgaṁ ca tāpasābhīṣṭaṁ
bhasma-daṇḍa-jaṭājinam
aṅgena sandhyābhra-rucā
candra-lekhāṁ ca bibhratam

Synonyma

liṅgam — znak; ca — a; tāpasa-abhīṣṭam — po kterém touží asketičtí śivaisté; bhasma — popel; daṇḍa — tyč; jaṭā — rozcuchané vlasy; ajinam — antilopí kůže; aṅgena — s tělem; sandhyā-ābhra — načervenale; rucā — zbarveným; candra-lekhām — znak půlměsíce; ca — a; bibhratam — nesl.

Překlad

Seděl na jelení kůži a podstupoval askezi. Jeho tělo bylo potřené popelem a vypadalo jako večerní mrak. Ve vlasech měl symbol půlměsíce.

Význam

VÝZNAM: Příznaky askeze Pána Śivy nejsou přesně takové, jaké známe u vaiṣṇavů. Pán Śiva je nejlepší vaiṣṇava, ale projevuje rysy chování vhodné pro určitou skupinu lidí, kteří nedokáží následovat vaiṣṇavská pravidla. Śivaisté, oddaní Pána Śivy, se obvykle oblékají jako Pán Śiva a někdy také kouří a berou drogy. Vaiṣṇavové to však nikdy nedělají.

Verš

upaviṣṭaṁ darbhamayyāṁ
bṛsyāṁ brahma sanātanam
nāradāya pravocantaṁ
pṛcchate śṛṇvatāṁ satām

Synonyma

upaviṣṭam — seděl na; darbha-mayyām — zhotovené z darbhy, trávy; bṛsyām — podložce; brahma — Absolutní Pravda; sanātanam — věčná; nāradāya — k Nāradovi; pravocantam — hovořil; pṛcchate — otázky; śṛṇvatām — poslouchal; satām — velkých mudrců.

Překlad

Seděl na rohoži z trávy a hovořil ke všem shromážděným, včetně velkého mudrce Nārady, kterého zvláště poučoval o Absolutní Pravdě.

Význam

Rohož ze suché trávy používají ti, kdo podstupují askezi s cílem poznat Absolutní Pravdu. Seděl na ní i Pán Śiva a hovořil ke slavnému oddanému, velkému mudrci Nāradovi, který se Pána Śivy ptal na různé aspekty oddané služby, a Śiva ho jakožto nejpřednější vaiṣṇava poučoval. Jejich diskuse se týkala poznání Ved, ale je zřejmé, že mluvili o oddané službě. Pán Śiva je nejlepší učitel, velký světec Nārada nejlepší posluchač a bhakti, oddaná služba, je tedy nejvyšší námět védského poznání.

Verš

kṛtvorau dakṣiṇe savyaṁ
pāda-padmaṁ ca jānuni
bāhuṁ prakoṣṭhe ’kṣa-mālām
āsīnaṁ tarka-mudrayā

Synonyma

kṛtvā — položená; ūrau — stehno; dakṣiṇe — na pravém; savyam — levá; pāda-padmam — lotosová noha; ca — a; jānuni — na koleně; bāhum — ruka; prakoṣṭhe — mezi prsty pravé ruky; akṣa-mālām — růženec rudrākṣa; āsīnam — seděl; tarka-mudrayā — s mudrou představující argumentaci.

Překlad

Pán Śiva seděl s levou nohou na pravém stehně a na levém stehně měl položenou levou ruku. V pravé ruce držel růženec rudrākṣa. Byl v pozici zvané vīrāsana a zdviženým prstem zdůrazňoval své argumenty.

Význam

Popsaná pozice se nazývá vīrāsana a je součástí systému aṣṭāṅga-yogy. Tento jógový systém má osm stupňů, počínaje yamou a niyamou (sebeovládáním a dodržováním pravidel a předpisů), po kterých následuje cvičení různých pozic. Kromě pozice vīrāsana existují i další, jako padmāsana a siddhāsana. Cvičení těchto āsan bez realizace Nadduše, Viṣṇua, však nepředstavuje dokonalost yogy. Pánu Śivovi se říká yogīśvara, pán všech yogīnů, a Pán Kṛṣṇa je známý jako yogeśvara. Slovo yogīśvara znamená, že Pána Śivu nemůže nikdo předčit v provozování yogy, a slovo yogeśvara vyjadřuje nepřekonatelnou jógovou dokonalost Kṛṣṇy. Další významné slovo v tomto verši, tarka-mudrā, označuje pozici pozdvihnuté paže s napolo rozevřenou dlaní a zdviženým ukazovákem, což je symbolické gesto, kterým se posluchačům zdůrazňuje určité téma.

Verš

taṁ brahma-nirvāṇa-samādhim āśritaṁ
vyupāśritaṁ giriśaṁ yoga-kakṣām
sa-loka-pālā munayo manūnām
ādyaṁ manuṁ prāñjalayaḥ praṇemuḥ

Synonyma

tam — jemu (Pánu Śivovi); brahma-nirvāṇa — v brahmānandě; samādhim — v tranzu; āśritam — pohroužený; vyupāśritam — opřený o; giriśam — Pán Śiva; yoga-kakṣām — levé koleno pevně stažené kusem látky; sa-loka-pālāḥ — spolu s polobohy (v čele s Indrou); munayaḥ — mudrci; manūnām — ze všech myslitelů; ādyam — hlavnímu; manum — mysliteli; prāñjalayaḥ — se sepjatýma rukama; praṇemuḥ — uctivě se poklonili.

Překlad

Všichni mudrci a polobozi v čele s Indrou se Pánu Śivovi uctivě poklonili se sepjatýma rukama. Pán Śiva, oděný v šafránovém rouchu a pohroužený do tranzu, vypadal jako nejvýznamnější ze všech mudrců.

Význam

Pojem brahmānanda (či brahma-nirvāṇa) je velmi důležitý. Prahlāda Mahārāja vysvětlil, že v brahmānandě spočívá ten, kdo je plně pohroužený do meditace o adhokṣajovi, Nejvyšším Pánovi, Jenž je nedostupný smyslovému vnímání materialistů.

Existence, jméno, podoba, vlastnosti a zábavy Nejvyšší Osobnosti Božství se naprosto vymykají světskému pojetí, neboť Pán je v transcendentálním postavení, které je pro materialisty nepředstavitelné. Materialisté si Nejvyšší Osobnost Božství nedokáží představit, a proto si mohou myslet, že Bůh je mrtvý. Pán však existuje neustále ve Své věčné podobě, zvané sac-cid-ānanda-vigraha. Samādhi, tranz či extáze, je neustálá meditace o Pánově podobě, stav naprostého soustředění na Pána. Kdo je schopný neustále meditovat o Nejvyšší Osobnosti Božství, je v trvalém tranzu a prožívá stav brahma-nirvāṇa neboli brahmānanda. Pán Śiva tyto příznaky projevoval, a proto je zde řečeno, že byl pohroužený v brahmānandě.

Dalším důležitým pojmem je yoga-kakṣām. Yoga-kakṣā je pozice, při které je levé stehno pevně stažené šafránovým rouchem. Slova manūnām ādyam jsou rovněž významná, neboť označují filozofa či myslitele. Takový člověk se nazývá manu. Pán Śiva je zde popsán jako největší filozof, ale to samozřejmě neznamená, že ztrácí čas planou spekulací. Jak jsme se dozvěděli z předchozí sloky, neustále uvažuje, jak vysvobodit démony z jejich pokleslých životních podmínek. Před příchodem Pána Caitanyi se Sadāśiva zjevil jako Advaita Prabhu, jehož hlavní starostí bylo povýšit pokleslé, podmíněné duše na úroveň oddané služby Pánu Kṛṣṇovi. Pán Śiva se ve své inkarnaci Pána Advaity modlil k Nejvyššímu Pánu, aby se zjevil jako Pán Caitanya a vysvobodil iluzí oklamané duše, jež byly zapletené v nesmyslném počínání, které jen prodlužovalo jejich pobyt v hmotném světě. Pán Caitanya se ve skutečnosti zjevil na přání Pána Advaity. Pán Śiva má také svou vlastní sampradāyu, která se jmenuje Rudra-sampradāya. Z počínání Pána Advaity Prabhua je patrné, že Pán Śiva neustále myslí na osvobození pokleslých duší.

Verš

sa tūpalabhyāgatam ātma-yoniṁ
surāsureśair abhivanditāṅghriḥ
utthāya cakre śirasābhivandanam
arhattamaḥ kasya yathaiva viṣṇuḥ

Synonyma

saḥ — Pán Śiva; tu — ale; upalabhya — když viděl; āgatam — přišel; ātma-yonim — Pán Brahmā; sura-asura-īśaiḥ — nejlepším z polobohů i démonů; abhivandita-aṅghriḥ — jehož nohy jsou předmětem uctívání; utthāya — povstal; cakre — učinil; śirasā — svou hlavou; abhivandanam — uctivý; arhattamaḥ — Vāmanadeva; kasya — Kaśyapy; yathā eva — stejně jako; viṣṇuḥ — Viṣṇu.

Překlad

Lotosové nohy Pána Śivy uctívali polobozi i démoni. Jakmile však Pán Śiva spatřil mezi přicházejícími polobohy také Pána Brahmu, povstal a bez ohledu na své vysoké postavení se mu hluboce poklonil a dotkl se jeho lotosových nohou, stejně jako se Vāmanadeva s úctou poklonil Kaśyapovi Munimu.

Význam

Ačkoliv Kaśyapa Muni patřil do kategorie živých bytostí, narodil se mu transcendentální syn, Vāmanadeva, který byl inkarnací Viṣṇua. Pán Viṣṇu je Nejvyšší Osobnost Božství, ale přesto se Kaśyapovi Munimu poklonil. I Pán Kṛṣṇa se v dětství klaněl Svým rodičům, Nandovi a Yaśodě. Také se před bitvou na Kurukṣetře dotkl nohou Mahārāje Yudhiṣṭhira, neboť král byl starší než On. Osobnost Božství, Pán Śiva a řada dalších oddaných tak bez ohledu na své vznešené postavení dávají praktický příklad toho, jak ctít představené. Pán Śiva se s úctou poklonil Brahmovi, protože Brahmā byl jeho otcem, stejně jako Kaśyapa Muni byl otcem Vāmany.

Verš

tathāpare siddha-gaṇā maharṣibhir
ye vai samantād anu nīlalohitam
namaskṛtaḥ prāha śaśāṅka-śekharaṁ
kṛta-praṇāmaṁ prahasann ivātmabhūḥ

Synonyma

tathā — tak; apare — ostatní; siddha-gaṇāḥ — Siddhové; mahā-ṛṣibhiḥ — spolu s velkými mudrci; ye — kdo; vai — opravdu; samantāt — ze všech stran; anu — po; nīlalohitam — Pánu Śivovi; namaskṛtaḥ — poklonili se; prāha — řekl; śaśāṅka-śekharam — Pánu Śivovi; kṛta-praṇāmam — poté, co mu vzdal úctu; prahasan — s úsměvem; iva — jako; ātmabhūḥ — Pán Brahmā.

Překlad

Pánu Brahmovi se poklonili také všichni mudrci, jako Nārada a další, kteří seděli po boku Pána Śivy. Když jej všichni náležitě uctili, s úsměvem promluvil k Pánu Śivovi.

Význam

Pán Brahmā věděl, že Pána Śivu lze nejen snadno uspokojit, ale i snadno rozzlobit, a proto se usmíval. Obával se, že Pán Śiva se stále hněvá následkem ztráty své manželky a Dakṣovy urážky, a jeho úsměv měl tuto obavu zakrýt. Potom oslovil Pána Śivu následovně.

Verš

brahmovāca
jāne tvām īśaṁ viśvasya
jagato yoni-bījayoḥ
śakteḥ śivasya ca paraṁ
yat tad brahma nirantaram

Synonyma

brahmā uvāca — Pán Brahmā pravil; jāne — znám; tvām — tebe (Pane Śivo); īśam — vládce; viśvasya — celého hmotného projevu; jagataḥ — vesmírného projevu; yoni-bījayoḥ — matky i otce; śakteḥ — silou; śivasya — Śivy; ca — a; param — Nejvyšší; yat — který; tat — to; brahma — neměnný; nirantaram — bez hmotných vlastností.

Překlad

Pán Brahmā pravil: Můj drahý Pane Śivo, vládneš celému hmotnému projevu. Jsi spojení otce a matky vesmírného projevu a zároveň i Nejvyšší Brahman mimo vesmírný projev. Takto tě znám.

Význam

Pán Brahmā si byl vědom toho, že i když se mu Pán Śiva s úctou poklonil, je mnohem významnější než on sám. V Brahma-saṁhitě je postavení Pána Śivy vysvětleno — ve svých původních postaveních se Pán Viṣṇu a Pán Śiva od sebe neliší, ale přesto je mezi těmito dvěma osobnostmi rozdíl. V této souvislosti je dán příklad mléka v jogurtu, které se neliší od původního mléka, ze kterého byl jogurt zhotovený.

Verš

tvam eva bhagavann etac
chiva-śaktyoḥ svarūpayoḥ
viśvaṁ sṛjasi pāsy atsi
krīḍann ūrṇa-paṭo yathā

Synonyma

tvam — ty; eva — jistě; bhagavan — ó můj pane; etat — toto; śiva-śaktyoḥ — spočíváš ve své příznivé energii; svarūpayoḥ — svými osobními expanzemi; viśvam — tento vesmír; sṛjasi — tvoříš; pāsi — udržuješ; atsi — ničíš; krīḍan — jednáš; ūrṇa-paṭaḥ — pavučina; yathā — jako.

Překlad

Drahý pane, prostřednictvím svých osobních expanzí tvoříš, udržuješ a ničíš tento vesmírný projev, tak jako pavouk tvoří, udržuje a opět ničí svoji pavučinu.

Význam

Důležitý je zde pojem śiva-śakti. Śiva znamená “příznivý” a śakti “energie”. Nejvyšší Pán má mnoho druhů energií a všechny jsou příznivé. Brahmā, Viṣṇu a Maheśvara jsou guṇa-avatārové, inkarnace hmotných kvalit. V hmotném světě se posuzují z různých hledisek, ale jelikož se jedná o expanze příznivého zdroje, jsou všechny příznivé, i když jedna kvalita může být někdy považována za vyšší či nižší, než je druhá. Tamo-guṇa, kvalita nevědomosti, se považuje za mnohem nižší než zbývající kvality, ale z absolutního hlediska je také příznivá. Vláda má nejen vzdělávací, ale i nápravná zařízení. Neznalý člověk může považovat nápravná zařízení za nepříznivá, ale pro vládu jsou stejně důležitá jako školy, a proto je ve státním rozpočtu pamatováno na obojí.

Verš

tvam eva dharmārtha-dughābhipattaye
dakṣeṇa sūtreṇa sasarjithādhvaram
tvayaiva loke ’vasitāś ca setavo
yān brāhmaṇāḥ śraddadhate dhṛta-vratāḥ

Synonyma

tvam — vznešený pane; eva — zajisté; dharma-artha-dugha — prospěch z náboženství a hospodářského rozvoje; abhipattaye — pro jejich ochranu; dakṣeṇa — Dakṣou; sūtreṇa — jeho prostřednictvím; sasarjitha — stvořil; adhvaram — oběti; tvayā — tebou; eva — jistě; loke — v tomto světě; avasitāḥ — usměrněné; ca — a; setavaḥ — úcta k systému varṇāśrama; yān — kterou; brāhmaṇāḥbrāhmaṇové; śraddadhate — velice ctí; dhṛta-vratāḥ — zavazují se.

Překlad

Vznešený pane, prostřednictvím Dakṣi jsi zavedl obětní systém, který umožňuje získat prospěch z náboženských činností a hospodářského rozvoje. Tvé usměrňující zásady zaručují systému čtyř vareṇ a āśramů úctu, a proto se jej brāhmaṇové zavazují přísně následovat.

Význam

Védský systém vareṇ a āśramů zavedl pro zachování společenského a náboženského pořádku Samotný Nejvyšší Pán, a proto je třeba dbát na jeho dodržování. Povinností brāhmaṇů, inteligentní třídy, je tuto zásadu přísně následovat. Populární tendence tohoto věku Kali vytvořit beztřídní společnost a nenásledovat zásady vareṇ a āśramů představuje neuskutečnitelný sen. Rozbití společenských tříd a duchovních stavů nepovede k naplnění ideje beztřídní společnosti. Každý by se měl řídit zásadami vareṇ a āśramů pro potěšení jejich stvořitele, neboť Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě říká, že čtyři společenské třídy — brāhmaṇové, kṣatriyové, vaiśyové a śūdrové — jsou Jeho výtvorem. Povinností všech je následovat usměrňující zásady vareṇ a āśramů a uspokojovat Pána, stejně jako různé části těla slouží celku. Úplným celkem je Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, ve Své virāṭ-rūpě neboli vesmírné podobě: brāhmaṇové jsou Jeho ústa, kṣatriyové Jeho paže, vaiśyové Jeho břicho a śūdrové Jeho nohy. Dokud všichni slouží úplnému celku, nic jim nechybí. V opačném případě je zákony přírody donutí k poklesu z jejich postavení a degradovanému životu.

Verš

tvaṁ karmaṇāṁ maṅgala maṅgalānāṁ
kartuḥ sva-lokaṁ tanuṣe svaḥ paraṁ vā
amaṅgalānāṁ ca tamisram ulbaṇaṁ
viparyayaḥ kena tad eva kasyacit

Synonyma

tvam — vznešený pane; karmaṇām — předepsaných povinností; maṅgala — ó nejpříznivější; maṅgalānām — z příznivých; kartuḥ — vykonavatele; sva-lokam — příslušné vyšší planetární systémy; tanuṣe — expandují se; svaḥ — nebeské planety; param — transcendentální svět; — nebo; amaṅgalānām — nepříznivých; ca — a; tamisram — jméno určitého pekla; ulbaṇam — příšerné; viparyayaḥ — opačné; kena — proč; tat eva — jistě to; kasyacit — pro někoho.

Překlad

Ó nadevše příznivý pane, vykonavatelům příznivých činností jsi předurčil, že se dostanou na nebeské planety, duchovní vaikuṇṭhské planety nebo do neosobního Brahmanu. Ničemům a neznabohům jsi zase přidělil příšerná pekla. Stává se ale, že jejich osudy jsou zcela opačné. Je velice obtížné se dopátrat příčiny.

Význam

O Nejvyšší Osobnosti Božství se také někdy mluví jako o “svrchované vůli”. Vše se děje na popud svrchované vůle, a proto se říká, že bez vůle Pána se nepohne ani stéblo trávy. Obecné pravidlo je, že ti, kdo vykonávají zbožné činy, dosahují vyšších planet, oddaní se dostanou na Vaikuṇṭhy, do duchovních světů, a spekulující impersonalisté dosáhnou neosobní záře Brahmanu. Někdy se však stává, že ničema, jako je Ajāmila, se ihned dostane na Vaikuṇṭhaloku za pouhé pronášení jména Nārāyaṇa. Ajāmila touto vibrací sice volal svého syna Nārāyaṇa, ale Pán Nārāyaṇa vzal jeho volání vážně a bez ohledu na jeho předchozí hříšný život ho okamžitě povýšil na Vaikuṇṭhaloku. Král Dakṣa se naopak neustále věnoval různým zbožným obřadům, ale protože způsobil malé nedorozumění s Pánem Śivou, musel trpět. Vše tedy závisí na svrchované vůli; o tom není pochyb. Čistý oddaný se proto za všech okolností odevzdává svrchované vůli Pána a přijímá ji jako dokonale příznivou.

tat te 'nukampāṁ susamīkṣamāṇo
bhuñjāna evātma-kṛtaṁ vipākam
hṛd-vāg-vapurbhir vidadhan namas te
jīveta yo mukti-pade sa dāya-bhāk

Tento verš říká, že pro oddaného jsou svízelné situace projevem milosti Nejvyššího Pána a přijímá je jako reakce za své minulé hříchy. Zůstává nerozrušený a snaží se ještě znásobit svoji oddanou službu. Oddaný, který v takovém rozpoložení mysli oddaně slouží Pánovi, je nejvhodnějším uchazečem o návrat do duchovního světa. Jeho návrat je zaručený za všech okolností.

Verš

na vai satāṁ tvac-caraṇārpitātmanāṁ
bhūteṣu sarveṣv abhipaśyatāṁ tava
bhūtāni cātmany apṛthag-didṛkṣatāṁ
prāyeṇa roṣo ’bhibhaved yathā paśum

Synonyma

na — ne; vai — ale; satām — oddaných; tvat-caraṇa-arpita-ātmanām — naprosto odevzdaných tvým lotosovým nohám; bhūteṣu — mezi živými bytostmi; sarveṣu — všech druhů; abhipaśyatām — dokonale vidí; tava — tvoji; bhūtāni — živé bytosti; ca — a; ātmani — v Nejvyšším; apṛthak — nelišící se; didṛkṣatām — ti, kteří takto vidí; prāyeṇa — téměř vždy; roṣaḥ — hněv; abhibhavet — nastává; yathā — zcela jako; paśum — zvířata.

Překlad

Můj drahý pane, oddaní, kteří zcela zasvětili životy tvým lotosovým nohám, tě vnímají jako Paramātmu v každém. Nedělají proto mezi jednotlivými živými bytostmi rozdíly a ke všem se chovají stejně. Nikdy nepodlehnou hněvu jako zvířata, která neustále rozlišují.

Význam

Z hmotného hlediska může vypadat jako nepříznivé, když se Nejvyšší Osobnost Božství rozhněvá nebo zabije démona, ale z duchovního hlediska je to pro démona nejvyšší požehnání. Čistí oddaní proto mezi Pánovým hněvem a požehnáním nedělají rozdíly. Vidí vše jako různé druhy Pánova chování ke druhým nebo k nim samotným. Oddaný nenachází v chování Pána nikdy chybu.

Verš

pṛthag-dhiyaḥ karma-dṛśo durāśayāḥ
parodayenārpita-hṛd-rujo ’niśam
parān duruktair vitudanty aruntudās
tān māvadhīd daiva-vadhān bhavad-vidhaḥ

Synonyma

pṛthak — různě; dhiyaḥ — ti, kteří smýšlejí; karma — plodonosné činnosti; dṛśaḥ — pozorovatel; durāśayāḥ — zlomyslný; para-udayena — prosperitou druhých; arpita — vzdal se; hṛt — srdce; rujaḥ — zlost; aniśam — neustále; parān — jiné; duruktaiḥ — příkrá slova; vitudanti — zraňuje; aruntudāḥ — bodavými slovy; tān — ty; — ne; avadhīt — zabít; daiva — prozřetelností; vadhān — již zahubený; bhavat — ty; vidhaḥ — jako.

Překlad

Kdo ve všem vidí rozdíly a je připoutaný k plodonosným činnostem, zlomyslný a neustále závidí druhým jejich prosperitu, a proto je zraňuje příkrými, bodavými slovy, toho již zabila prozřetelnost. Vznešená osobnost, jako jsi ty, ho nemusí zabíjet znovu.

Význam

Ploduchtivý materialista, který se žene za hmotným ziskem, nesnese pohled na štěstí druhých. S výjimkou několika málo osob vědomých si Kṛṣṇy je celý svět plný takových závistivců. Jejich život je plný úzkosti, protože jsou připoutaní k hmotnému tělu a nevědí nic o seberealizaci. Jelikož jsou jejich srdce neustále plná obav, je zřejmé, že prozřetelnost je již zabila. Pán Śiva jako seberealizovaný vaiṣṇava tedy neměl zapotřebí Dakṣu zabíjet. Vaiṣṇava je para-duḥkha-duḥkhī — sám není nikdy nešťastný, ale trápí se, když vidí neštěstí druhých. Vaiṣṇava by tedy neměl zabíjet tělem ani myslí, ale ze soucitu k druhým by se v nich měl snažit oživit jejich vědomí Kṛṣṇy. Proto bylo také založeno hnutí pro vědomí Kṛṣṇy — aby mohli být závistiví lidé osvobozeni ze zajetí māyi. I když se oddaní někdy setkávají s potížemi, tolerují vše a s plným odhodláním se snaží dále šířit hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Pán Caitanya radí:

tṛṇād api sunīcena
taror api sahiṣṇunā
amāninā mānadena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

“Člověk by měl zpívat svaté jméno Pána s pokornou myslí a považovat se za nižšího než tráva na ulici. Má být snášenlivější než strom, bez jediné stopy falešné ctižádosti a připravený vzdávat úctu druhým. V takovém stavu mysli může zpívat svaté jméno Pána neustále.” (Śikṣāṣṭaka 3)

Každý vaiṣṇava si musí vzít příklad z takových vaiṣṇavů, jakými byli Haridāsa Ṭhākura, Nityānanda Prabhu a také Pán Ježíš Kristus. Není nutné zabíjet někoho, kdo již zabitý je. Je však třeba poznamenat, že vaiṣṇava nesmí strpět urážení Viṣṇua nebo vaiṣṇavů, i když má snášet urážky sebe samotného.

Verš

yasmin yadā puṣkara-nābha-māyayā
durantayā spṛṣṭa-dhiyaḥ pṛthag-dṛśaḥ
kurvanti tatra hy anukampayā kṛpāṁ
na sādhavo daiva-balāt kṛte kramam

Synonyma

yasmin — někde; yadā — když; puṣkara-nābha-māyayā — iluzorní energií Puṣkaranābhy, Nejvyšší Osobnosti Božství; durantayā — nepřekonatelnou; spṛṣṭa-dhiyaḥ — zmatení; pṛthak-dṛśaḥ — kdo vidí rozdíly; kurvanti — dělají; tatra — tam; hi — jistě; anukampayā — ze soucitu; kṛpām — milost; na — nikdy; sādhavaḥ — svatí lidé; daiva-balāt — prozřetelností; kṛte — konané; kramam — moc.

Překlad

Můj drahý pane, když někde materialisté občas dělají přestupky, svatý člověk je nebere vážně, neboť má s takovými osobami soucit. Ví, že podlehli nepřekonatelné iluzorní energii Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto neprojevuje svoji moc a nepodniká odvetné akce.

Význam

Je řečeno, že krásou tapasvīch, svatých osob, je schopnost odpouštět. V duchovních dějinách světa existuje mnoho případů bezdůvodného ubližování světcům, kteří se však nijak nebránili, přestože mohli. Například bráhmanský chlapec bezdůvodně proklel Parīkṣita Mahārāje. Chlapcův otec toho velice litoval, ale Parīkṣit Mahārāja kletbu přijal a souhlasil, že do týdne zemře, jak si chlapec přál. Parīkṣit Mahārāja byl velký vládce s obrovskou hmotnou i duchovní mocí. Ze své velkorysosti k brāhmaṇům však nepodnikl žádná protiopatření a smířil se s tím, že do sedmi dnů zemře. Kṛṣṇa si přál, aby Parīkṣit Mahārāja kletbu přijal, neboť tak mohlo dojít ke zjevení Śrīmad-Bhāgavatamu světu; proto krále vedl k tomu, aby nic nepodnikal. Pro blaho ostatních je vaiṣṇava schopný snést cokoliv. Když nepoužije sílu, neznamená to, že je bezmocný. Svědčí to o tom, že je tolerantní pro dobro celé lidské společnosti.

Verš

bhavāṁs tu puṁsaḥ paramasya māyayā
durantayāspṛṣṭa-matiḥ samasta-dṛk
tayā hatātmasv anukarma-cetaḥsv
anugrahaṁ kartum ihārhasi prabho

Synonyma

bhavān — vznešený pane; tu — ale; puṁsaḥ — osoby; paramasya — nejvyšší; māyayā — hmotnou energií; durantayā — nesmírně mocnou; aspṛṣṭa — neovlivněná; matiḥ — inteligence; samasta-dṛk — ten, kdo vidí nebo zná vše; tayā — stejnou iluzorní energií; hata-ātmasu — pomatení v srdci; anukarma-cetaḥsu — jejichž srdce lpí na plodonosných činnostech; anugraham — milost; kartum — konat; iha — v tomto případě; arhasi — přej si; prabho — ó pane.

Překlad

Vznešený pane, hrozivý vliv iluzorní energie Nejvyšší Osobnosti Božství tě nijak neovlivňuje. Jsi vševědoucí a měl bys mít soucit s těmi, jež stejná iluzorní energie zmátla, a kteří proto velice lpí na plodonosných činnostech.

Význam

Jelikož vaiṣṇava neustále s transcendentální láskou slouží Pánu, vnější energie ho nikdy neovlivní. V Bhagavad-gītě (7.14) Pán praví:

daivī hy eṣā guṇamayī
mama māyā duratyayā
mām eva ye prapadyante
māyām etāṁ taranti te

“Má božská energie, která se skládá ze tří kvalit hmotné přírody, se dá stěží překonat. Kdo se Mi však odevzdá, snadno ji překročí.” Místo aby se vaiṣṇava na osoby zmatené touto māyou zlobil, měl by jim pomáhat. Bez milosti vaiṣṇavů je jejich vysvobození ze zajetí māyi nemyslitelné. Ti, kteří byli māyou odsouzeni, mohou být vysvobozeni milostí oddaných.

vāñchā-kalpatarubhyaś ca
kṛpā-sindhubhya eva ca
patitānāṁ pāvanebhyo
vaiṣṇavebhyo namo namaḥ

“Skládám své uctivé poklony všem vaiṣṇavům, oddaným Pána, kteří stejně jako stromy přání dovedou plnit přání všech a jsou plni soucitu k pokleslým duším.” Lidi ovlivněné iluzorní energií přitahuje plodonosná práce, ale kázání vaiṣṇavy dokáže připoutat jejich srdce ke Śrī Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

kurv adhvarasyoddharaṇaṁ hatasya bhoḥ
tvayāsamāptasya mano prajāpateḥ
na yatra bhāgaṁ tava bhāgino daduḥ
kuyājino yena makho ninīyate

Synonyma

kuru — jen vykonej; adhvarasya — oběti; uddharaṇam — řádně ukončit; hatasya — zabitého; bhoḥ — ó; tvayā — tebou; asamāptasya — nedokončené oběti; mano — ó Pane Śivo; prajāpateḥ — Mahārāje Dakṣi; na — ne; yatra — kde; bhāgam — podíl; tava — tvůj; bhāginaḥ — na který máš nárok; daduḥ — nedali; ku-yājinaḥ — zkažení kněží; yena — dárcem; makhaḥ — oběť; ninīyate — získá výsledek.

Překlad

Můj drahý Pane Śivo, náleží ti část oběti a jsi zprostředkovatelem jejího výsledku. Jelikož ti zkažení kněží nedali tvou část, všechno jsi zničil a oběť zůstala nedokončená. Nyní můžeš provést vše potřebné a vzít si svůj oprávněný podíl.

Verš

jīvatād yajamāno ’yaṁ
prapadyetākṣiṇī bhagaḥ
bhṛgoḥ śmaśrūṇi rohantu
pūṣṇo dantāś ca pūrvavat

Synonyma

jīvatāt — nechť ožije; yajamānaḥ — vykonavatel oběti (Dakṣa); ayam — to; prapadyeta — nechť dostane zpátky; akṣiṇī — očima; bhagaḥ — Bhagadeva; bhṛgoḥ — mudrce Bhṛgua; śmaśrūṇi — knír; rohantu — nechť znovu naroste; pūṣṇaḥ — Pūṣādeva; dantāḥ — chrup; ca — a; pūrva-vat — jako dříve.

Překlad

Můj drahý pane, tvou milostí může vykonavatel oběti, král Dakṣa, znovu obživnout. Bhaga může dostat zpět své oči, Bhṛgu svůj knír a Pūṣā své zuby.

Verš

devānāṁ bhagna-gātrāṇām
ṛtvijāṁ cāyudhāśmabhiḥ
bhavatānugṛhītānām
āśu manyo ’stv anāturam

Synonyma

devānām — polobohů; bhagna-gātrāṇām — se zle polámanými údy; ṛtvijām — kněží; ca — a; āyudha-aśmabhiḥ — zbraněmi a kameny; bhavatā — tebou; anugṛhītānām — obdařeni přízní; āśu — ihned; manyo — ó rozhněvaný Pane Śivo; astu — nechť se; anāturam — vyléčí z ran.

Překlad

Nechť se tvou milostí, ó Pane Śivo, všichni polobozi a kněží, kterým tvoji vojáci přelámali údy, vyléčí ze svých zranění.

Verš

eṣa te rudra bhāgo ’stu
yad-ucchiṣṭo ’dhvarasya vai
yajñas te rudra bhāgena
kalpatām adya yajña-han

Synonyma

eṣaḥ — to; te — tvoje; rudra — ó Pane Śivo; bhāgaḥ — část; astu — nechť; yat — cokoliv; ucchiṣṭaḥ — je zbytkem; adhvarasya — oběti; vai — skutečně; yajñaḥ — oběť; te — tvoje; rudra — ó Rudro; bhāgena — podílem; kalpatām — může být dokončená; adya — dnes; yajña-han — ó ničiteli oběti.

Překlad

Ó ničiteli oběti, vezmi si prosím svůj podíl a milostivě oběť ukonči.

Význam

Oběť je obřad konaný pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství. Ve druhé kapitole prvního zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu je řečeno, že každý by se měl snažit zjistit, zda jeho počínání uspokojuje Nejvyššího Pána. Spokojenost Nejvyšší Osobnosti Božství by měla být cílem našich činností. Jako je povinností zaměstnance firmy uspokojit svou prací majitele či nadřízeného, je povinností všech uspokojit Nejvyšší Osobnost Božství. Védské texty předepisují potřebné činnosti a jejich vykonávání se nazývá yajña, činnost ve prospěch Nejvyššího Pána. Člověk by si měl uvědomit, že každá jiná činnost je příčinou hmotného otroctví. Bhagavad-gītā (3.9) to vysvětluje: yajñārthāt karmaṇo 'nyatra loko 'yaṁ karma-bandhanaḥ. Karma-bandhanaḥ znamená, že pokud nejednáme v zájmu spokojenosti Pána Viṣṇua, Nejvyšší Osobnosti Božství, výsledky naší práce nás budou poutat. Musíme zanechat práce pro náš vlastní smyslový požitek a vykonávat práci pro potěšení Boha. To se nazývá yajña.

Po ukončení Dakṣovy yajñi očekávali všichni polobozi prasādam, zbytky pokrmů obětovaných Viṣṇuovi. Pán Śiva je jedním z polobohů, a proto svůj podíl prasādam očekával přirozeně i on. Závistivý Dakṣa ho však ani nepřizval k vykonávání yajñi, ani mu nedal jeho podíl. Poté, co Śivovi vojáci zničili celou arénu yajñi, přišel ho Pán Brahmā upokojit a ujistil ho, že svůj podíl prasādam dostane. Zároveň ho požádal o nápravu všech škod, které způsobili jeho stoupenci.

Bhagavad-gītā (3.11) praví, že vykonávání yajñi uspokojuje všechny polobohy. Polobozi očekávají prasādam, a proto je nutné tyto yajñi vykonávat. Ti, kdo se zabývají hmotnými činnostmi pro uspokojení smyslů, musí vykonávat yajñi, aby se nezaplétali do následků svého jednání. Dakṣa, otec lidstva, konal yajñu a Pán Śiva očekával, že dostane svůj podíl. Nedostal však ani pozvání, a tak došlo ke konfliktu. S pomocí Pána Brahmy se však celá záležitost urovnala.

Vykonávat yajñu je nesmírně složité, protože musí být pozváni všichni polobozi. V Kali-yuze je vykonávání tak nákladných obětí nemožné a také nelze přizvat polobohy. Pro náš věk se tedy doporučuje: yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi sumedhasaḥ (Bhāg. 11.5.32). Inteligentní člověk by měl vědět, že v Kali-yuze nelze provádět védské oběti. Pravidelný déšť a střídání ročních období však závisí na spokojenosti polobohů. Polobozi vládnou všemu, a proto by se všichni inteligentní lidé měli snažit udržet mír a prosperitu ve společnosti prostřednictvím saṅkīrtaṇa-yajñi—zpívání svatých jmen Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Měli by k sobě zvát hosty, zpívat Hare Kṛṣṇa a potom rozdávat prasādam. Všichni polobozi budou touto yajñou uspokojeni a na světě zavládne mír a blahobyt. Další nevýhodou védských obřadů je, že pokud neuspokojíme byť i jen jediného z mnoha set tisíc polobohů (tak jako Dakṣa neuspokojil Pána Śivu), dojde k neštěstí. V tomto věku je však vykonávání oběti zjednodušené. Stačí zpívat Hare Kṛṣṇa, a když uspokojíme Pána Kṛṣṇu, uspokojíme s Ním automaticky i všechny polobohy.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k šesté kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Pán Brahmā udobřuje Pána Śivu”.