Skip to main content

KAPITOLA PÁTÁ

Zmaření Dakṣovy oběti

Verš

maitreya uvāca
bhavo bhavānyā nidhanaṁ prajāpater
asat-kṛtāyā avagamya nāradāt
sva-pārṣada-sainyaṁ ca tad-adhvararbhubhir
vidrāvitaṁ krodham apāram ādadhe

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya pravil; bhavaḥ — Pán Śiva; bhavānyāḥ — Satī; nidhanam — smrt; prajāpateḥ — způsobená Prajāpatim Dakṣou; asat-kṛtāyāḥ — uražená; avagamya — slyšel o; nāradāt — od Nārady; sva-pārṣada-sainyam — vojáci jeho osobních společníků; ca — a; tat-adhvara — (stvořenými) jeho (Dakṣovou) obětí; ṛbhubhiḥ — Ṛbhuy; vidrāvitam — byli zahnáni; krodham — hněv; apāram — bezmezný; ādadhe — projevil.

Překlad

Maitreya pravil: Když Pán Śiva slyšel od Nārady, že jeho manželka Satī je následkem urážky Prajāpatiho Dakṣi mrtvá a že jeho vojáci byli zahnáni na útěk polobohy Ṛbhuy, začal běsnit.

Význam

Pán Śiva věřil, že Satī bude jako nejmladší Dakṣova dcera schopná prokázat jeho čisté úmysly, a tak urovnat nedorozumění mezi ním a Dakṣou. K žádnému kompromisu však nedošlo; Dakṣa naopak Satī záměrně urazil tím, že ji nepřijal, když bez pozvání navštívila jeho dům. Satī ho mohla zabít, protože v tomto hmotném vesmíru zosobňuje hmotnou energii a má nezměrné schopnosti zabíjet a tvořit. Brahma-saṁhitā popisuje její moc takto: “Durgā (Satī) dokáže stvořit a zničit mnoho vesmírů, ale přestože je tak mocná, jedná pod kontrolou Kṛṣṇy, Nejvyšší Osobnosti Božství, jako Jeho stín.” Pro Satī by nebyl problém otce zabít. Jelikož však byla jeho dcera, nepovažovala to za správné. Rozhodla se proto vzdát se těla, které jí dal, a Dakṣa se jí v tom ani nepokusil zabránit.

Zprávu, že se Satī vzdala svého těla, přinesl Pánu Śivovi Nārada. Nārada Muni vždy nosí zprávy o takových událostech, neboť si uvědomuje jejich důležitost. Když Pán Śiva slyšel o smrti své věrné manželky Satī a také o tom, jak Bhṛgu Muni prostřednictvím manter z Yajur Vedy stvořil polobohy Ṛbhudevy, kteří rozehnali všechny Śivovy vojáky přítomné v obětní aréně, přirozeně se velice rozhněval. Aby odpověděl na tuto urážku, rozhodl se Dakṣu, který zavinil smrt Satī, okamžitě zabít.

Verš

kruddhaḥ sudaṣṭauṣṭha-puṭaḥ sa dhūr-jaṭir
jaṭāṁ taḍid-vahni-saṭogra-rociṣam
utkṛtya rudraḥ sahasotthito hasan
gambhīra-nādo visasarja tāṁ bhuvi

Synonyma

kruddhaḥ — zuřivě; su-daṣṭa-oṣṭha-puṭaḥ — zaťal zuby do rtů; saḥ — on (Pán Śiva); dhūḥ-jaṭiḥ — s chomáčem vlasů na hlavě; jaṭām — jeden vlas; taḍit — elektřiny; vahni — ohně; saṭā — plamen; ugra — hrozivý; rociṣam — planoucí; utkṛtya — vytrhl; rudraḥ — Pán Śiva; sahasā — ihned; utthitaḥ — vstal; hasan — smál se; gambhīra — dunivý; nādaḥ — zvuk; visasarja — mrštil; tām — tím (vlasem); bhuvi — o zem.

Překlad

Pán Śiva zuřil. Se zuby zaťatými do rtů si z hlavy vytrhl pramen vlasů, který zářil jako elektrický výboj či ohnivý plamen. Ihned vstal, rozesmál se jako nepříčetný a mrštil jím o zem.

Verš

tato ’tikāyas tanuvā spṛśan divaṁ
sahasra-bāhur ghana-ruk tri-sūrya-dṛk
karāla-daṁṣṭro jvalad-agni-mūrdhajaḥ
kapāla-mālī vividhodyatāyudhaḥ

Synonyma

tataḥ — tehdy; atikāyaḥ — obrovská bytost (Vīrabhadra); tanuvā — s tělem; spṛśan — dotýkajícím se; divam — nebe; sahasra — tisíc; bāhuḥ — paží; ghana-ruk — černé barvy; tri-sūrya-dṛk — zářící jako tři slunce; karāla-daṁṣṭraḥ — s hrozivými zuby; jvalat-agni — (jako) planoucí oheň; mūrdhajaḥ — s vlasy; kapāla-mālī — ověnčený lidskými hlavami; vividha — různými; udyata — zdviženými; āyudhaḥ — vybavený zbraněmi.

Překlad

Tak stvořil strašlivého černého démona, jehož tělo sahalo až do nebe a zářilo jako tři slunce. Měl hrozivé zuby a vlasy jako planoucí oheň. Ve svých tisících paží držel různé zbraně a kolem krku mu visela girlanda z lidských hlav.

Verš

taṁ kiṁ karomīti gṛṇantam āha
baddhāñjaliṁ bhagavān bhūta-nāthaḥ
dakṣaṁ sa-yajñaṁ jahi mad-bhaṭānāṁ
tvam agraṇī rudra bhaṭāṁśako me

Synonyma

tam — jemu (Vīrabhadrovi); kim — co; karomi — mám vykonat; iti — takto; gṛṇantam — který se ptal; āha — poručil; baddha-añjalim — se sepjatýma rukama; bhagavān — pán všeho bohatství (Pán Śiva); bhūta-nāthaḥ — pán duchů; dakṣam — Dakṣu; sa-yajñam — s jeho obětí; jahi — znič; mat-bhaṭānām — všech mých společníků; tvam — ty; agraṇīḥ — vůdce; rudra — ó Rudro; bhaṭa — ó zkušený bojovníku; aṁśakaḥ — zrozený z mého těla; me — můj.

Překlad

Ohromný démon sepjal ruce a zeptal se: “Co mám vykonat, můj pane?” Pán Śiva, známý jako Bhūtanātha, mu okamžitě poručil: “Jelikož jsi vzešel z mého těla, jsi vůdcem mých stoupenců. Proto zabij Dakṣu a jeho bojovníky v obětní aréně.”

Význam

Touto událostí spolu začínají soupeřit brahma-tejas a śiva-tejas. Pomocí brahma-tejas, bráhmanské síly, stvořil Bhṛgu Muni polobohy Ṛbhuy, kteří zahnali na útěk vojáky Pána Śivy, přítomné v aréně. Když se o tom Pán Śiva dozvěděl, stvořil vysokého černého démona Vīrabhadru, aby vykonal mstu. Kvalita dobra a kvalita nevědomosti spolu každou chvíli soupeří — to je v hmotném světě obvyklé. I pozice člověka v kvalitě dobra se může smísit s kvalitami vášně a nevědomosti nebo jimi může být napadena. To je zákon hmotné přírody. Śuddha-sattva, čisté dobro, je základním principem duchovního světa, ale v hmotném světě čisté dobro neexistuje; mezi kvalitami hmotné přírody probíhá neustálý boj o přežití. Roztržka mezi Pánem Śivou a Bhṛgu Munim, soustředěná na Prajāpatiho Dakṣu, je praktickým příkladem tohoto soupeření různých kvalit hmotné přírody.

Verš

ājñapta evaṁ kupitena manyunā
sa deva-devaṁ paricakrame vibhum
mene tadātmānam asaṅga-raṁhasā
mahīyasāṁ tāta sahaḥ sahiṣṇum

Synonyma

ājñaptaḥ — poslaný; evam — takto; kupitena — rozzlobeným; manyunā — Pánem Śivou (který zosobňuje hněv); saḥ — on (Vīrabhadra); deva-devam — toho, koho uctívají polobozi; paricakrame — obešel; vibhum — Pána Śivu; mene — považoval; tadā — tehdy; ātmānam — sebe; asaṅga-raṁhasā — s mocí Pána Śivy, jíž se nelze postavit; mahīyasām — nejmocnějšího; tāta — můj milý Viduro; sahaḥ — síla; sahiṣṇum — schopný si poradit.

Překlad

Maitreya pokračoval: Můj milý Viduro, černý démon byl zosobněný hněv Nejvyšší Osobnosti Božství a byl připraven splnit příkaz Pána Śivy. Přesvědčen, že je schopný si poradit s jakýmkoliv odporem, uctivě Pána Śivu obešel.

Verš

anvīyamānaḥ sa tu rudra-pārṣadair
bhṛśaṁ nadadbhir vyanadat subhairavam
udyamya śūlaṁ jagad-antakāntakaṁ
samprādravad ghoṣaṇa-bhūṣaṇāṅghriḥ

Synonyma

anvīyamānaḥ — následovaný; saḥ — on (Vīrabhadra); tu — ale; rudra-pārṣadaiḥ — vojáky Pána Śivy; bhṛśam — divoký; nadadbhiḥ — řev; vyanadat — rozléhal se; su-bhairavam — strašný; udyamya — nesl; śūlam — trojzubec; jagat-antaka — smrt; antakam — zabít; samprādravat — hnal se (k Dakṣově obětní aréně); ghoṣaṇa — řinčel; bhūṣaṇa-aṅghriḥ — obručemi na nohách.

Překlad

Děsivé monstrum s řinčícími obručemi na nohách a obrovským trojzubcem, který byl tak strašný, že mohl zabít i samotnou smrt, následovaly s divokým řevem hordy dalších Śivových vojáků.

Verš

athartvijo yajamānaḥ sadasyāḥ
kakubhy udīcyāṁ prasamīkṣya reṇum
tamaḥ kim etat kuta etad rajo ’bhūd
iti dvijā dvija-patnyaś ca dadhyuḥ

Synonyma

atha — tehdy; ṛtvijaḥ — kněží; yajamānaḥ — hlavní vykonavatel oběti (Dakṣa); sadasyāḥ — všichni přítomní v obětní aréně; kakubhi udīcyām — na severu; prasamīkṣya — viděli; reṇum — prachovou bouři; tamaḥ — temnota; kim — co; etat — tato; kutaḥ — odkud; etat — tento; rajaḥ — prach; abhūt — přišel; iti — tak; dvijāḥ — brāhmaṇové; dvija-patnyaḥ — manželky brāhmaṇů; ca — a; dadhyuḥ — začali se dohadovat.

Překlad

Tehdy byli všichni přítomní v obětní aréně — kněží, hlavní vykonavatel obřadu, brāhmaṇové a jejich manželky — překvapeni nenadálou temnotou a neměli zdání, odkud pochází. Později s hrůzou zjistili, že se jedná o prachovou bouři.

Verš

vātā na vānti na hi santi dasyavaḥ
prācīna-barhir jīvati hogra-daṇḍaḥ
gāvo na kālyanta idaṁ kuto rajo
loko ’dhunā kiṁ pralayāya kalpate

Synonyma

vātāḥ — větry; na vānti — nevanou; na — ne; hi — protože; santi — je možné; dasyavaḥ — nájezdníci; prācīna-barhiḥ — starý král Barhi; jīvati — žije; ha — stále; ugra-daṇḍaḥ — který by přísně potrestal; gāvaḥ — krávy; na kālyante — nikdo nežene; idam — tento; kutaḥ — odkud; rajaḥ — prach; lokaḥ — planeta; adhunā — nyní; kim — zdali; pralayāya — k zániku; kalpate — spěje.

Překlad

Dohadovali se nad příčinou bouře: Nevane vítr a není vidět ani ženoucí se stáda krav. Nemohli ji také způsobit nájezdníci, neboť stále panuje mocný král Barhi, který by je potrestal. Odkud se tedy vzala? Schyluje se snad k zániku planety?

Význam

Zvláště důležitá jsou zde slova prācīna-barhir jīvati. Králem oné části země byl Barhi, který byl sice starý, ale stále ještě žil a vládl velice mocně, takže nemohlo dojít k invazi zlodějů a nájezdníků. Nepřímo se zde říká, že zloději, nájezdníci, pobudové a nežádoucí obyvatelé mohou žít pouze ve státě či království, kde chybí silný vládce. Pokud jsou pod záminkou spravedlnosti ponecháni na svobodě, znepokojují celou zemi. Prachová bouře způsobená vojáky a společníky Pána Śivy připomínala situaci při zániku světa. Když je potřeba zničit hmotné stvoření, ujímá se toho Pán Śiva. Situace, kterou nyní způsobil, se tedy podobala této zkáze.

Verš

prasūti-miśrāḥ striya udvigna-cittā
ūcur vipāko vṛjinasyaiva tasya
yat paśyantīnāṁ duhitṝṇāṁ prajeśaḥ
sutāṁ satīm avadadhyāv anāgām

Synonyma

prasūti-miśrāḥ — v čele s Prasūti; striyaḥ — ženy; udvigna-cittāḥ — velmi polekané; ūcuḥ — řekly; vipākaḥ — výsledné nebezpečí; vṛjinasya — hříšného jednání; eva — jistě; tasya — jeho (Dakṣova); yat — protože; paśyantīnām — přihlížejících; duhitṝṇām — jejích sester; prajeśaḥ — pán stvořených bytostí (Dakṣa); sutām — svoji dceru; satīm — Satī; avadadhyau — urazil; anāgām — zcela nevinnou.

Překlad

Dakṣova manželka Prasūti a ostatní ženy se polekaně shlukly a pravily: Toto nebezpečí vzniklo kvůli Dakṣovi, neboť to on způsobil smrt Satī. Byla zcela nevinná, a přesto se před zraky vlastních sester vzdala svého těla.

Význam

Prasūti, matka Satī, si jako soucitná žena okamžitě uvědomila, že nebezpečná situace vznikla kvůli bezbožným činům krutého Prajāpatiho Dakṣi. Jeho krutost byla tak velká, že nezachránil její nejmladší dceru před sebevraždou v přítomnosti jejích sester. Prasūti si dobře uvědomovala, jak bolestivá byla pro Satī jeho urážka. Dakṣa úmyslně přivítal všechny své přítomné dcery kromě Satī, protože ta byla manželkou Pána Śivy. Prasūti tedy usoudila, že hrozí velké nebezpečí a že Dakṣa musí být za svůj ohavný čin připraven na smrt.

Verš

yas tv anta-kāle vyupta-jaṭā-kalāpaḥ
sva-śūla-sūcy-arpita-dig-gajendraḥ
vitatya nṛtyaty uditāstra-dor-dhvajān
uccāṭṭa-hāsa-stanayitnu-bhinna-dik

Synonyma

yaḥ — kdo (Pán Śiva); tu — ale; anta-kāle — v čase zničení; vyupta — rozcuchané; jaṭā-kalāpaḥ — jeho vlasy; sva-śūla — svého trojzubce; sūci — hroty; arpita — probodl; dik-gajendraḥ — vládce různých směrů; vitatya — rozhazuje; nṛtyati — tančí; udita — zdvižené; astra — zbraně; doḥ — ruce; dhvajān — prapory; ucca — hlasitý; aṭṭa-hāsa — smích; stanayitnu — hřměním; bhinna — rozehnané; dik — do všech stran.

Překlad

V čase zkázy Pán Śiva probodává vládce různých stran svým trojzubcem. Má rozcuchané vlasy, zběsile tančí a s příšerným smíchem rozhazuje jejich ruce jako prapory, stejně jako hřmění rozhání mraky do širého světa.

Význam

Prasūti, jež dokázala ocenit sílu svého zetě, líčí události, které Pán Śiva způsobuje v čase zkázy. Její popis svědčí o tom, že Dakṣova síla se nedá s mocí Pána Śivy vůbec srovnávat. V čase zkázy Pán Śiva tančí s trojzubcem v ruce po tělech vládců různých planet. Jeho vlasy se rozletí do všech stran stejně jako mraky, které zaplaví různé planety nekonečnými přívaly deště. Poslední fází vesmírné zkázy je potopa způsobená tancem Pána Śivy, kdy jsou všechny planety zaplaveny vodou. Tomuto tanci se říká pralaya — tanec zkázy. Prasūti si uvědomovala, že blížící se nebezpečí zavinila Dakṣova nevšímavost nejen vůči vlastní dceři, ale i vůči slávě a cti Pána Śivy.

Verš

amarṣayitvā tam asahya-tejasaṁ
manyu-plutaṁ durnirīkṣyaṁ bhru-kuṭyā
karāla-daṁṣṭrābhir udasta-bhāgaṇaṁ
syāt svasti kiṁ kopayato vidhātuḥ

Synonyma

amarṣayitvā — poté, co rozběsnil; tam — ho (Pána Śivu); asahya-tejasam — s nesnesitelnou září; manyu-plutam — plný hněvu; durnirīkṣyam — na něhož nebylo možné se dívat; bhru-kuṭyā — pohybem svého obočí; karāla-daṁṣṭrābhiḥ — svými strašlivými zuby; udasta-bhāgaṇam — rozmetal svítící tělesa; syāt — měla by být; svasti — přízeň osudu; kim — jak; kopayataḥ — způsobující hněv (Pána Śivy); vidhātuḥ — Brahmy.

Překlad

Černý obr cenil své strašlivé zuby a pohybem svého obočí rozmetal svítící tělesa po celém nebi, přičemž je zastínil svou pronikavou, oslňující září. Následkem Dakṣova počínání byl ohrožen dokonce i Pán Brahmā, Dakṣův otec, neboť i on byl zcela bezmocný proti takovému běsnění.

Verš

bahv evam udvigna-dṛśocyamāne
janena dakṣasya muhur mahātmanaḥ
utpetur utpātatamāḥ sahasraśo
bhayāvahā divi bhūmau ca paryak

Synonyma

bahu — mnohé; evam — tímto způsobem; udvigna-dṛśā — s neklidnými pohledy; ucyamāne — když bylo řečeno; janena — osobami (přítomnými na oběti); dakṣasya — Dakṣi; muhuḥ — znovu a znovu; mahā-ātmanaḥ — udatný; utpetuḥ — objevily se; utpāta-tamāḥ — velmi silné příznaky; sahasraśaḥ — po tisících; bhaya-āvahāḥ — nahánějící hrůzu; divi — na nebi; bhūmau — na zemi; ca — a; paryak — ze všech stran.

Překlad

Zatímco se všichni přítomní mezi sebou dohadovali, Dakṣa pozoroval nepříznivá znamení na všech stranách, na zemi i na nebi.

Význam

O Dakṣovi se zde hovoří jako o mahātmovi. Slovo mahātmā vysvětlují různí komentátoři různými způsoby. Vīrarāghava Ācārya naznačuje, že slovo mahātmā znamená “s tvrdým srdcem”. Dakṣa měl velice tvrdé srdce, neboť ho nevyvedlo z míry ani to, že se jeho milovaná dcera chystá zemřít. Když však spatřil různé pohromy způsobené obrovským černým démonem, i on byl znepokojen. Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura v této souvislosti poznamenává, že člověk sice může být nazýván velkou duší, mahātmou, ale nechová-li se podle toho, má být hodnocen jako durātmā, pokleslá duše. Bhagavad-gītā (9.13) označuje slovem mahātmā čistého oddaného Pána: mahātmānas tu māṁ pārtha daivīṁ prakṛtim āśritāḥ. Mahātmā je neustále pod vedením vnitřní energie Nejvyšší Osobnosti Božství — jak by tedy někdo s takovým chováním, jaké předvedl Dakṣa, mohl být mahātmou? O mahātmovi se předpokládá, že má všechny dobré vlastnosti polobohů. Dakṣa tyto vlastnosti postrádá, a proto nemůže být označen jako mahātmā, ale naopak jako durātmā, pokleslá duše. Označení mahātmā je v souvislosti s Dakṣou míněno posměšně.

Verš

tāvat sa rudrānucarair mahā-makho
nānāyudhair vāmanakair udāyudhaiḥ
piṅgaiḥ piśaṅgair makarodarānanaiḥ
paryādravadbhir vidurānvarudhyata

Synonyma

tāvat — velmi rychle; saḥ — ta; rudra-anucaraiḥ — stoupenci Pána Śivy; mahā-makhaḥ — velká obětní aréna; nānā — různých druhů; āyudhaiḥ — se zbraněmi; vāmanakaiḥ — nízkými; udāyudhaiḥ — zdviženými; piṅgaiḥ — načernalí; piśaṅgaiḥ — nažloutlí; makara-udara-ānanaiḥ — s břichy a tvářemi jako žraloci; paryādravadbhiḥ — kteří pobíhali okolo; vidura — ó Viduro; anvarudhyata — byla obklíčená.

Překlad

Můj milý Viduro, Śivovi stoupenci obklíčili celou obětní arénu. Byli nízcí, vybavení různými zbraněmi a jejich těla připomínala černožlutá těla žraloků. Pobíhali okolo arény a začali tropit výtržnosti.

Verš

kecid babhañjuḥ prāg-vaṁśaṁ
patnī-śālāṁ tathāpare
sada āgnīdhra-śālāṁ ca
tad-vihāraṁ mahānasam

Synonyma

kecit — někteří; babhañjuḥ — strhávali; prāk-vaṁśam — pilíře obřadního stanu; patnī-śālām — místa, kde bydlí ženy; tathā — také; apare — jiní; sadaḥ — obětní arénu; āgnīdhra-śālām — dům kněží; ca — a; tat-vihāram — dům hlavního vykonavatele oběti; mahā-anasam — dům, kde se vaří.

Překlad

Zatímco jedni vojáci strhávali podpěrné pilíře obětního stanu, další vnikli do ženských komnat. Někteří pustošili obětní arénu a jiní vtrhli do kuchyně a obytných místností.

Verš

rurujur yajña-pātrāṇi
tathaike ’gnīn anāśayan
kuṇḍeṣv amūtrayan kecid
bibhidur vedi-mekhalāḥ

Synonyma

rurujuḥ — rozbili; yajña-pātrāṇi — obětní nádoby; tathā — tak; eke — někteří; agnīn — obětní ohně; anāśayan — uhasili; kuṇḍeṣu — v obětních arénách; amūtrayan — močili; kecit — někteří; bibhiduḥ — strhli; vedi-mekhalāḥ — hrazení obětní arény.

Překlad

Rozbili všechny nádoby určené pro obětování a někteří začali hasit obětní oheň. Další strhávali hrazení a jiní v aréně močili.

Verš

abādhanta munīn anye
eke patnīr atarjayan
apare jagṛhur devān
pratyāsannān palāyitān

Synonyma

abādhanta — zatarasili cestu; munīn — mudrcům; anye — další; eke — některé; patnīḥ — ženy; atarjayan — ohrožovali; apare — jiní; jagṛhuḥ — zajali; devān — polobohy; pratyāsannān — na dosah; palāyitān — kteří prchali.

Překlad

Někteří zatarasili cestu prchajícím mudrcům, další ohrožovali přítomné ženy a jiní zajali polobohy, kteří se snažili uniknout.

Verš

bhṛguṁ babandha maṇimān
vīrabhadraḥ prajāpatim
caṇḍeśaḥ pūṣaṇaṁ devaṁ
bhagaṁ nandīśvaro ’grahīt

Synonyma

bhṛgum — Bhṛgu Muniho; babandha — zajal; maṇimān — Maṇimān; vīrabhadraḥ — Vīrabhadra; prajāpatim — Prajāpatiho Dakṣu; caṇḍeśaḥ — Caṇḍeśa; pūṣaṇam — Pūṣu; devam — poloboha; bhagam — Bhagu; nandīśvaraḥ — Nandīśvara; agrahīt — zajal.

Překlad

Śivův přívrženec Maṇimān zajal Bhṛgu Muniho a černý démon Vīrabhadra Prajāpatiho Dakṣu. Další stoupenec Pána Śivy jménem Caṇḍeśa zajal Pūṣu a Nandīśvara poloboha Bhagu.

Verš

sarva evartvijo dṛṣṭvā
sadasyāḥ sa-divaukasaḥ
tair ardyamānāḥ subhṛśaṁ
grāvabhir naikadhā ’dravan

Synonyma

sarve — všichni; eva — jistě; ṛtvijaḥ — kněží; dṛṣṭvā — když viděli; sadasyāḥ — všichni účastníci oběti; sa-divaukasaḥ — spolu s polobohy; taiḥ — těmi (kameny); ardyamānāḥ — polekaní; su-bhṛśam — velice; grāvabhiḥ — kameny; na ekadhā — na všechny strany; adravan — začali prchat.

Překlad

Nepřetržitý déšť kamení způsoboval všem kněžím a ostatním účastníkům oběti nesmírné utrpení. Ve strachu o život se rozprchli na všechny strany.

Verš

juhvataḥ sruva-hastasya
śmaśrūṇi bhagavān bhavaḥ
bhṛgor luluñce sadasi
yo ’hasac chmaśru darśayan

Synonyma

juhvataḥ — obětoval; sruva-hastasya — s obětní lžící v ruce; śmaśrūṇi — knír; bhagavān — pán všeho bohatství; bhavaḥ — Vīrabhadra; bhṛgoḥ — Bhṛgu Muniho; luluñce — utrhl; sadasi — uprostřed shromáždění; yaḥ — kdo (Bhṛgu Muni); ahasat — usmíval se; śmaśru — jeho knír; darśayan — ukazoval.

Překlad

Bhṛguovi, který vlastnoručně obětoval do posvátného ohně, Vīrabhadra utrhl knír.

Verš

bhagasya netre bhagavān
pātitasya ruṣā bhuvi
ujjahāra sada-stho ’kṣṇā
yaḥ śapantam asūsucat

Synonyma

bhagasya — Bhagy; netre — obě oči; bhagavān — Vīrabhadra; pātitasya — přitlačeného; ruṣā — zuřivě; bhuvi — k zemi; ujjahāra — vydloubl; sada-sthaḥ — ve shromáždění Viśvasṛků; akṣṇā — pohybem obočí; yaḥ — kdo (Bhaga); śapantam — (Dakṣu) který proklel (Pána Śivu); asūsucat — povzbuzoval.

Překlad

Vīrabhadra chytil Bhagu, který pohyboval obočím, když Dakṣa proklínal Pána Śivu, zuřivě ho přitlačil k zemi a vydloubl mu oči.

Verš

pūṣṇo hy apātayad dantān
kāliṅgasya yathā balaḥ
śapyamāne garimaṇi
yo ’hasad darśayan dataḥ

Synonyma

pūṣṇaḥ — Pūṣovi; hi — jelikož; apātayat — vyrazil; dantān — zuby; kāliṅgasya — krále Kaliṅgy; yathā — jako; balaḥ — Baladeva; śapyamāne — když byl proklínaný; garimaṇi — Pán Śiva; yaḥ — kdo (Pūṣā); ahasat — usmíval se; darśayan — ukazoval; dataḥ — zuby.

Překlad

Stejně jako Baladeva při hře v kostky na Aniruddhově svatbě vyrazil zuby Dantavakrovi, králi Kaliṅgy, vyrazil Vīrabhadra nejprve zuby Dakṣovi, který je ukazoval, když proklínal Pána Śivu, a poté i Pūṣovi, který je také ukazoval, když se při kletbě souhlasně usmíval.

Význam

Zde je zmínka o svatbě Aniruddhy, jednoho z vnuků Pána Kṛṣṇy. Aniruddha unesl dceru Dantavakry, ale byl zajat a uvězněn. V okamžiku, kdy ho za tento únos čekal trest, se objevili vojáci z Dvāraky v čele s Balarāmem a následoval boj kṣatriyů. Takové souboje byly běžné; zvláště při svatebních slavnostech, na kterých vládla vyzývavá nálada. Projevy této nálady se neobešly bez soubojů, které většinou končily neštěstím a smrtí. Po bitvě se obě strany sešly k dohodě a celou záležitost urovnaly. Dakṣova yajña se v mnohém podobala takové události. Śivovi vojáci potrestali všechny bez rozdílu — Dakṣu, polobohy Bhagu a Pūṣu a také Bhṛgu Muniho — ale vše mělo dobrý konec. Tato nálada vzájemného boje nepramenila nutně z nepřátelství. Každý z přítomných byl velice mocný a chtěl předvést své schopnosti prostřednictvím védských manter a mystických sil, a proto na Dakṣově yajñi různé strany názorně ukázaly všechna tato bojová umění.

Verš

ākramyorasi dakṣasya
śita-dhāreṇa hetinā
chindann api tad uddhartuṁ
nāśaknot tryambakas tadā

Synonyma

ākramya — usedl; urasi — na hruď; dakṣasya — Dakṣovu; śita-dhāreṇa — s ostrou čepelí; hetinā — zbraní; chindan — řezal; api — i když; tat — tu (hlavu); uddhartum — oddělit; na aśaknot — nedokázal; tri-ambakaḥ — Vīrabhadra (se třema očima); tadā — poté.

Překlad

Obrovitý Vīrabhadra usedl na Dakṣovu hruď a ostrými zbraněmi se mu snažil oddělit hlavu od těla, ale bezvýsledně.

Verš

śastrair astrānvitair evam
anirbhinna-tvacaṁ haraḥ
vismayaṁ param āpanno
dadhyau paśupatiś ciram

Synonyma

śastraiḥ — zbraněmi; astra-anvitaiḥ — pomocí hymnů (manter); evam — takto; anirbhinna — neporušená; tvacam — kůže; haraḥ — Vīrabhadra; vismayam — úžasem; param — největším; āpannaḥ — byl naplněn; dadhyau — přemýšlel; paśupatiḥ — Vīrabhadra; ciram — dlouho.

Překlad

Pokoušel se Dakṣu zbavit hlavy mantrami i zbraněmi, ale nedařilo se mu ani proříznout povrch kůže na jeho šíji. Přivádělo ho to k úžasu.

Verš

dṛṣṭvā saṁjñapanaṁ yogaṁ
paśūnāṁ sa patir makhe
yajamāna-paśoḥ kasya
kāyāt tenāharac chiraḥ

Synonyma

dṛṣṭvā — spatřil; saṁjñapanam — k usmrcování obětních zvířat; yogam — nástroj; paśūnām — zvířat; saḥ — on (Vīrabhadra); patiḥ — vládce; makhe — v oběti; yajamāna-paśoḥ — který byl zvířetem v podobě hlavního pořadatele oběti; kasya — Dakṣi; kāyāt — od těla; tena — tímto (nástrojem); aharat — sťal; śiraḥ — jeho hlavu.

Překlad

Pak Vīrabhadra spatřil v obětní aréně dřevěný nástroj k usmrcování obětních zvířat a s jeho pomocí Dakṣu konečně sťal.

Význam

V této souvislosti je třeba vědět, že dřevěný nástroj k usmrcování obětních zvířat nebyl určený k tomu, aby usnadnil získání jejich masa k jídlu. Zvířata se zabíjela proto, aby silou védských manter obdržela nový život. Obětovala se v yajñi, aby se ověřila účinnost védských manter, podobně jako se v moderní době provádějí na zvířatech pokusy v laboratořích. Obětováním se zjistilo, zda brāhmaṇové správně vyslovují védské hymny. Zvířata vůbec nic neztrácela. Stará zvířata dostala při oběti nová, mladá těla. V tom spočívala zkouška védských manter. K údivu všech přítomných však Vīrabhadra nepoužil dřevěný nástroj k obětování zvířat, ale k popravě Dakṣi.

Verš

sādhu-vādas tadā teṣāṁ
karma tat tasya paśyatām
bhūta-preta-piśācānāṁ
anyeṣāṁ tad-viparyayaḥ

Synonyma

sādhu-vādaḥ — radostné výkřiky; tadā — tehdy; teṣām — jejich (Śivových stoupenců); karma — čin; tat — tento; tasya — jeho (Vīrabhadry); paśyatām — když viděli; bhūta-preta-piśācānām — bhūtů (duchů), pretů a piśāců; anyeṣām — druhých (v táboře Dakṣi); tat-viparyayaḥ — opak (nářek).

Překlad

Když stoupenci Pána Śivy viděli Vīrabhadrův čin, radovali se a jásali a všichni přítomní bhūtové, duchové a démoni vydávali divoký řev. Brāhmaṇové, kteří měli na starosti oběť, nad Dakṣovou smrtí naopak naříkali.

Verš

juhāvaitac chiras tasmin
dakṣiṇāgnāv amarṣitaḥ
tad-deva-yajanaṁ dagdhvā
prātiṣṭhad guhyakālayam

Synonyma

juhāva — vhodil jako obětinu; etat — tu; śiraḥ — hlavu; tasmin — tam; dakṣiṇa-agnau — do obětního ohně na jižní straně; amarṣitaḥ — rozzuřený Vīrabhadra; tat — Dakṣovu; deva-yajanam — potřeby pro oběť polobohům; dagdhvā — zapálili; prātiṣṭhat — odešli; guhyaka-ālayam — do sídla Guhyaků (na Kailās).

Překlad

Vīrabhadra vzal hlavu a jako obětinu ji rozzuřeně vhodil do ohně na jižní straně hranice. Takto zničili stoupenci Pána Śivy veškeré potřeby pro oběť. Poté, co zapálili celou arénu, vypravili se zpět na Kailās, do sídla svého pána.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k páté kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Zmaření Dakṣovy oběti”.