Skip to main content

Sloka 9

ТЕКСТ 9

Verš

Текст

prasūti-miśrāḥ striya udvigna-cittā
ūcur vipāko vṛjinasyaiva tasya
yat paśyantīnāṁ duhitṝṇāṁ prajeśaḥ
sutāṁ satīm avadadhyāv anāgām
прасӯти-мир стрийа удвигна-читт
ӯчур випко вджинасйаива тасйа
йат пайантӣн духит̄ праджеа
сут сатӣм авададхйв ангм

Synonyma

Пословный перевод

prasūti-miśrāḥ — v čele s Prasūti; striyaḥ — ženy; udvigna-cittāḥ — velmi polekané; ūcuḥ — řekly; vipākaḥ — výsledné nebezpečí; vṛjinasya — hříšného jednání; eva — jistě; tasya — jeho (Dakṣova); yat — protože; paśyantīnām — přihlížejících; duhitṝṇām — jejích sester; prajeśaḥ — pán stvořených bytostí (Dakṣa); sutām — svoji dceru; satīm — Satī; avadadhyau — urazil; anāgām — zcela nevinnou.

прасӯти-мир — во главе с Прасути; стрийа — женщины; удвигна-читт — сильно встревоженные; ӯчу — сказали; випка — опасность, возникшая в результате; вджинасйа — греховной деятельности; эва — действительно; тасйа — его (Дакши); йат — потому что; пайантӣнм — которые наблюдали; духит̄м — ее сестер; праджеа — повелитель сотворенных существ (Дакша); сутм — его дочь; сатӣм — Сати; авададхйау — оскорбленная; ангм — безгрешная.

Překlad

Перевод

Dakṣova manželka Prasūti a ostatní ženy se polekaně shlukly a pravily: Toto nebezpečí vzniklo kvůli Dakṣovi, neboť to on způsobil smrt Satī. Byla zcela nevinná, a přesto se před zraky vlastních sester vzdala svého těla.

Прасути, жена Дакши, и другие собравшиеся там женщины, охваченные волнением и страхом, сказали: Эта опасность возникла из-за Дакши, виновного в смерти безгрешной Сати, которая оставила тело на глазах у своих сестер.

Význam

Комментарий

Prasūti, matka Satī, si jako soucitná žena okamžitě uvědomila, že nebezpečná situace vznikla kvůli bezbožným činům krutého Prajāpatiho Dakṣi. Jeho krutost byla tak velká, že nezachránil její nejmladší dceru před sebevraždou v přítomnosti jejích sester. Prasūti si dobře uvědomovala, jak bolestivá byla pro Satī jeho urážka. Dakṣa úmyslně přivítal všechny své přítomné dcery kromě Satī, protože ta byla manželkou Pána Śivy. Prasūti tedy usoudila, že hrozí velké nebezpečí a že Dakṣa musí být za svůj ohavný čin připraven na smrt.

Будучи мягкосердечной женщиной, Прасути сразу же поняла, что опасность, надвигающаяся на них, возникла по вине бессердечного Праджапати Дакши, совершившего тяжкий грех. Он был так жесток, что не остановил свою младшую дочь Сати, которая покончила с собой на глазах у своих сестер. Мать Сати понимала, какую боль причинило Сати оскорбление, нанесенное Дакшей. Вместе с Сати на церемонию пришли и другие дочери Дакши, и Дакша приветливо встретил всех своих дочерей, кроме Сати. Из-за того, что она была женой Господа Шивы, он подчеркнуто пренебрежительно обошелся с ней. Вспомнив об этом, жена Дакши осознала, что на них надвигается опасность и что Дакша, совершивший этот постыдный поступок, должен будет поплатиться за него жизнью.