Skip to main content

KAPITOLA ČTVRTÁ

Satī opouští své tělo

Verš

maitreya uvāca
etāvad uktvā virarāma śaṅkaraḥ
patny-aṅga-nāśaṁ hy ubhayatra cintayan
suhṛd-didṛkṣuḥ pariśaṅkitā bhavān
niṣkrāmatī nirviśatī dvidhāsa sā

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya pravil; etāvat — tolik; uktvā — když promluvil; virarāma — mlčel; śaṅkaraḥ — Pán Śiva; patnī-aṅga-nāśam — zničení těla jeho ženy; hi — jelikož; ubhayatra — v obou případech; cintayan — chápala; suhṛt-didṛkṣuḥ — toužila vidět své příbuzné; pariśaṅkitā — obávala se; bhavāt — Śivova; niṣkrāmatī — vycházela; nirviśatī — vcházela; dvidhā — rozdvojená; āsa — byla; — ona (Satī).

Překlad

Mudrc Maitreya pravil: Poté, co Pán Śiva promluvil k Satī, zmlkl a sledoval její váhání. Satī hořela touhou setkat se s příbuznými v domě svého otce, ale zároveň měla obavy vzhledem k varování Pána Śivy. S nerozhodnou myslí vycházela z pokoje a opět do něho vcházela, stejně jako houpačka létá z jedné strany na druhou.

Význam

Satī měla rozdvojenou mysl a nevěděla, zda má jít do domu svého otce, nebo poslechnout Pána Śivu. Rozhodnout se pro jednu nebo druhou věc byl tak těžký boj, že Satī cítila nutkání chodit z jednoho kouta pokoje do druhého a pohybovala se jako hodinové kyvadlo.

Verš

suhṛd-didṛkṣā-pratighāta-durmanāḥ
snehād rudaty aśru-kalātivihvalā
bhavaṁ bhavāny apratipūruṣaṁ ruṣā
pradhakṣyatīvaikṣata jāta-vepathuḥ

Synonyma

suhṛt-didṛkṣā — touze vidět příbuzné; pratighāta — zabránění; durmanāḥ — rmoutila se; snehāt — z lásky; rudatī — plakala; aśru-kalā — kapkami slz; ativihvalā — velice sklíčená; bhavam — Pána Śivu; bhavānī — Satī; aprati-pūruṣam — který nemá sobě rovného či soka; ruṣā — zlostně; pradhakṣyatī — sežehnout; iva — jako by; aikṣata — pohlédla na; jāta-vepathuḥ — třásla se.

Překlad

Satī velice rmoutil zákaz navštívit příbuzné v domě svého otce a z lásky k nim jí z očí tekly slzy. Třásla se a sklíčeně hleděla na svého neobyčejného manžela, Pána Śivu, jako by ho svým pohledem chtěla sežehnout.

Význam

Slovo apratipūruṣam v této sloce označuje někoho, kdo nemá sobě rovného. Pán Śiva nemá v tomto hmotném světě sobě rovného co se týče nezaujatosti vůči všem bytostem. Jeho manželka Satī věděla, že Śiva není vůči nikomu zaujatý. Nechápala tedy, jak mohl být právě ke své ženě tak neúprosný a zakázat jí návštěvu otcova domu. Způsobilo jí to větší zármutek, než jaký mohla snést, a hleděla na svého muže, jako by ho chtěla svým pohledem sežehnout. Pán Śiva je ātmā (śiva také znamená ātmā), a tímto způsobem je zde naznačeno, že se Satī chystala spáchat sebevraždu. Slovo apratipūruṣa rovněž označuje někoho, kdo nemá soka. Pán Śiva byl neoblomný a nechtěl dát Satī své svolení. Uchýlila se proto k nejzazší ženské zbrani, pláči, který muže většinou donutí, aby své manželce vyhověl.

Verš

tato viniḥśvasya satī vihāya taṁ
śokena roṣeṇa ca dūyatā hṛdā
pitror agāt straiṇa-vimūḍha-dhīr gṛhān
premṇātmano yo ’rdham adāt satāṁ priyaḥ

Synonyma

tataḥ — potom; viniḥśvasya — těžce oddychovala; satī — Satī; vihāya — opustila; tam — jeho (Pána Śivu); śokena — lítostí; roṣeṇa — hněvem; ca — a; dūyatā — zkroušené; hṛdā — se srdcem; pitroḥ — otce; agāt — odešla; straiṇa — svou ženskou povahou; vimūḍha — pomatená; dhīḥ — inteligence; gṛhān — do domu; premṇā — z lásky; ātmanaḥ — svého těla; yaḥ — kdo; ardham — polovinu; adāt — dal; satām — svaté; priyaḥ — drahé.

Překlad

Satī poté opustila svého manžela, Pána Śivu, který jí z lásky věnoval polovinu svého těla. Těžce oddychovala hněvem a lítostí a odešla do otcova domu. K tomuto neuváženému činu ji dovedla její ženská slabost.

Význam

Rodinný život ve védském pojetí znamená, že manžel dává své ženě polovinu vlastního těla a manželka dává muži polovinu svého těla. Manžel bez manželky a manželka bez manžela jsou neúplní. I Pán Śiva a Satī byli spojeni tímto védským manželským vztahem, ale někdy — jako v případě Satī — se stává, že žena ze slabosti hledá útočiště u svých příbuzných v otcově domě. Zde je přímo řečeno, že Satī opustila svého slavného manžela, Pána Śivu, jen kvůli této ženské slabosti, která podmiňuje i manželské vztahy. Rozchod mezi manželi zpravidla způsobuje chování žen; rozvody jsou výsledkem ženské slabosti. Pro ženu je tudíž nejvýhodnější jednat v souladu s manželovými pokyny, neboť potom je rodinný život velice klidný. I když mezi manželi někdy může dojít k nedorozumění, což se stává i mezi tak vznešenými partnery, jakými jsou Pán Śiva a Satī, žena by kvůli tomu rozhodně neměla svého manžela opouštět. Učiní-li tak, je to jen na základě její slabosti.

Verš

tām anvagacchan druta-vikramāṁ satīm
ekāṁ tri-netrānucarāḥ sahasraśaḥ
sa-pārṣada-yakṣā maṇiman-madādayaḥ
puro-vṛṣendrās tarasā gata-vyathāḥ

Synonyma

tām — ji (Satī); anvagacchan — následovali; druta-vikramām — která se rychle vzdalovala; satīm — Satī; ekām — sama; tri-netra — Pána Śivy (který má tři oči); anucarāḥ — stoupenci; sahasraśaḥ — po tisících; sa-pārṣada-yakṣāḥ — v doprovodu jeho osobních společníků a Yakṣů; maṇimat-mada-ādayaḥ — Maṇimān, Mada a další; puraḥ-vṛṣa-indrāḥ — s býkem Nandīm v čele; tarasā — rychle; gata-vyathāḥ — nebojácně.

Překlad

Když žáci Pána Śivy viděli, že Satī sama spěšně odchází, vydali se rychle za ní. Byly jich tisíce, v čele s Maṇimānem a Madou, doprovázeli je Yakṣové a vpředu kráčel Śivův býk Nandī.

Význam

Satī se obávala, že se ji manžel bude snažit zastavit, a proto se rychle vzdalovala. Okamžitě se však za ní vypravily tisíce žáků Pána Śivy v čele s Yakṣi, Maṇimānem a Madou. Slovo gata-vyathāḥ, použité v této souvislosti, znamená “nebojácně”. Satī neznepokojovalo, že jde úplně sama; byla nebojácná. Slovo anucarāḥ je také významné, neboť poukazuje na skutečnost, že Śivovi žáci byli neustále připraveni pro svého pána obětovat vše. Všichni chápali touhu Pána Śivy, který si nepřál, aby Satī šla sama. Anucarāḥ znamená “ti, kdo okamžitě chápou záměr svého pána”.

Verš

tāṁ sārikā-kanduka-darpaṇāmbuja-
śvetātapatra-vyajana-srag-ādibhiḥ
gītāyanair dundubhi-śaṅkha-veṇubhir
vṛṣendram āropya viṭaṅkitā yayuḥ

Synonyma

tām — ji (Satī); sārikā — ochočeného ptáka; kanduka — míč; darpaṇa — zrcadlo; ambuja — lotosový květ; śveta-ātapatra — bílý slunečník; vyajana — vějíř; srak — girlandu; ādibhiḥ — a další věci; gīta-ayanaiḥ — za doprovodu hudby; dundubhi — bubny; śaṅkha — lastury; veṇubhiḥ — s píšťalami; vṛṣa-indram — na býka; āropya — posadili; viṭaṅkitāḥ — ozdobenou; yayuḥ — šli.

Překlad

Śivovi žáci se ihned postarali, aby Satī mohla sedět na zádech býka, a dali jí jejího ochočeného ptáka. Také jí pro potěšení přinesli lotosový květ, zrcadlo a řadu jiných věcí. Nesli nad ní velký baldachýn a celý průvod, doprovázený hudebníky s bubny, lasturami a trubkami, vypadal tak honosně, jako kdyby patřil samotnému králi.

Verš

ābrahma-ghoṣorjita-yajña-vaiśasaṁ
viprarṣi-juṣṭaṁ vibudhaiś ca sarvaśaḥ
mṛd-dārv-ayaḥ-kāñcana-darbha-carmabhir
nisṛṣṭa-bhāṇḍaṁ yajanaṁ samāviśat

Synonyma

ā — ze všech stran; brahma-ghoṣa — za zvuku védských hymnů; ūrjita — zdobili; yajña — oběť; vaiśasam — obětování zvířat; viprarṣi-juṣṭam — za přítomnosti velkých mudrců; vibudhaiḥ — s polobohy; ca — a; sarvaśaḥ — na všech stranách; mṛt — hliněné; dāru — dřevěné; ayaḥ — železné; kāñcana — zlaté; darbha — z trávy kuśa; carmabhiḥ — z kůže; nisṛṣṭa — vyhotovené; bhāṇḍam — obětní zvířata a nádoby; yajanam — obětiště; samāviśat — vstoupila.

Překlad

Tak dospěla až do otcovského domu, kde se právě konala oběť, a vstoupila do arény obětiště, ve které všichni za přítomnosti velkých mudrců, brāhmaṇů a polobohů předzpěvovali védské hymny. V aréně bylo mnoho obětních zvířat, jakož i hliněné, kamenné, zlaté, kožené a z trávy vyhotovené nádoby, potřebné pro vykonání oběti.

Význam

Kdykoliv se učení mudrci a brāhmaṇové shromáždí, aby recitovali védské mantry, někteří z nich se také zabývají diskusemi o závěrech písem. Jedna skupina mudrců a brāhmaṇů tedy diskutovala, zatímco druhá recitovala védské mantry. Celé ovzduší bylo prosyceno transcendentální zvukovou vibrací. V současné době je tato vibrace shrnuta do transcendentální zvukové vibrace Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. V tomto věku nelze očekávat, že najdeme někoho vysoce vzdělaného ve védských zásadách, protože lidé jsou příliš pomalí, líní a nešťastní. Vzhledem k tomu Pán Caitanya doporučil zpěv zvukové vibrace Hare Kṛṣṇa. Śrīmad-Bhāgavatam (11.5.32) nás rovněž nabádá: yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi sumedhasaḥ. Dnes není možné shromáždit vše potřebné pro vykonávání náročnějších obětí, neboť lidé jsou chudí a nemají poznání védských manter. V našem věku by se proto měli všichni zapojit do společného zpívání Hare Kṛṣṇa mantry, určeného k uspokojení Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, doprovázeného Svými společníky. Tím se nepřímo poukazuje na Pána Caitanyu, Jehož doprovází Pán Nityānanda, Pán Advaita a další. To je způsob, jak v našem věku vykonávat yajñu.

Pozoruhodný je v této sloce také údaj, že na obětišti byla zvířata. To, že tato zvířata měla být použita při oběti, neznamená, že se měla zabít. Velcí mudrci a realizované duše vykonávali yajñi a na zvířecích obětech se ověřovala jejich realizace, podobně jako moderní věda využívá pokusných zvířat ke zkoušení účinnosti léků. Brāhmaṇové pověření vykonáváním yajñi byli velice realizované duše a důkazem jejich realizace bylo to, že staré zvíře vyšlo z obětního ohně omlazené. Tím se ověřovala účinnost védských manter. Shromážděná zvířata se neměla zabít a sníst. Cílem oběti nebylo nahradit jatka, ale vyzkoušet védské mantry, které dávaly zvířeti nový život. Zvířata se tedy používala pro ověření síly védských manter, a nikoliv pro maso.

Verš

tām āgatāṁ tatra na kaścanādriyad
vimānitāṁ yajña-kṛto bhayāj janaḥ
ṛte svasṝr vai jananīṁ ca sādarāḥ
premāśru-kaṇṭhyaḥ pariṣasvajur mudā

Synonyma

tām — ji (Satī); āgatām — když dorazila; tatra — tam; na — ne; kaścana — nikdo; ādriyat — přijal; vimānitām — nesklízela úctu; yajña-kṛtaḥ — pořadatele oběti (Dakṣi); bhayāt — ze strachu; janaḥ — osoba; ṛte — s výjimkou; svasṝḥ — jejích sester; vai — skutečně; jananīm — matka; ca — a; sa-ādarāḥ — s úctou; prema-aśru-kaṇṭhyaḥ — zalykaly se slzami lásky; pariṣasvajuḥ — objaly; mudā — s rozzářenými tvářemi.

Překlad

Když Satī se svou družinou dorazila do arény obětiště, nikdo ji patřičně nepřivítal, protože se všichni báli Dakṣi. Jen její matka a sestry ji přijaly se slzami v očích a s rozzářenými tvářemi k ní začaly mile hovořit.

Význam

Matka a sestry Satī nemohly jednat jako ostatní, kteří jí nepřipravili vhodné uvítání. Z přirozené náklonosti ji okamžitě objaly se slzami v očích. To ukazuje, že ženy mají měkké srdce a projevům jejich přirozené náklonnosti a lásky nelze žádným umělým způsobem zabránit. Přítomní muži byli sice vysoce vzdělaní brāhmaṇové a polobozi, ale měli strach z Dakṣi, který byl jejich představeným. Přestože si v mysli přáli Satī přivítat, neodvážili se toho, jelikož věděli, že by se to Dakṣovi nelíbilo. Ženy jsou přirozeně soucitné, zatímco muži jsou někdy velice necitelní.

Verš

saudarya-sampraśna-samartha-vārtayā
mātrā ca mātṛ-ṣvasṛbhiś ca sādaram
dattāṁ saparyāṁ varam āsanaṁ ca sā
nādatta pitrāpratinanditā satī

Synonyma

saudarya — svých sester; sampraśna — s pozdravy; samartha — patřičnými; vārtayā — zprávy; mātrā — od své matky; ca — a; mātṛ-svasṛbhiḥ — od svých tet; ca — a; sa-ādaram — s úctou; dattām — nabídnutou; saparyām — poctu; varam — dary; āsanam — místo k sezení; ca — a; — ona (Satī); na ādatta — nepřijala; pitrā — od otce; apratinandi — nepřivítaná; satī — Satī.

Překlad

Sestry a matka ji přivítaly, ale ona jejich přívětivá slova neopětovala. Obdarovaly ji a nabídly jí místo k sezení, ale ona nic nepřijala, protože její otec s ní nepromuvil ani slovo a nepřišel ji ani přivítat a zeptat se, jak se jí daří.

Význam

Satī odmítla přijmout uvítání, které jí sestry a matka připravily, jelikož jí vadilo mlčení jejího otce. Byla jeho nejmladší dcerou a věděla, že je jeho miláčkem. Kvůli jejímu vztahu s Pánem Śivou se však nyní Dakṣa tvářil, jako by ji vůbec neznal, a proto byla velmi nešťastná. Hmotné pojetí tělesné příbuznosti je natolik znečištěné, že stačí malá neshoda a všechna vzájemná láska a náklonnost zmizí. Člověk může mít na základě tělesné příbuznosti někoho rád, ale tělesné poměry jsou tak pomíjivé, že i nepatrný podnět může tento důvěrný vztah ukončit.

Verš

arudra-bhāgaṁ tam avekṣya cādhvaraṁ
pitrā ca deve kṛta-helanaṁ vibhau
anādṛtā yajña-sadasy adhīśvarī
cukopa lokān iva dhakṣyatī ruṣā

Synonyma

arudra-bhāgam — žádné obětiny pro Pána Śivu; tam — to; avekṣya — viděla; ca — a; adhvaram — obětiště; pitrā — od jejího otce; ca — a; deve — Pánu Śivovi; kṛta-helanam — zjevné pohrdání; vibhau — vůči pánovi; anādṛtā — když nebyla přijata; yajña-sadasi — v obětním shromáždění; adhīśvarī — Satī; cukopa — velice se rozzlobila; lokān — čtrnáct světů; iva — jako by; dhakṣyatī — pálila; ruṣā — svým hněvem.

Překlad

V obětní aréně Satī viděla, že pro jejího manžela, Pána Śivu, nebyly připravené žádné obětiny. Dále zjistila, že Dakṣa nejenže nepozval Pána Śivu, ale ani nehodlal přijmout ji jakožto urozenou manželku Pána Śivy. To Satī natolik rozzlobilo, že na svého otce pohlédla, jako by ho chtěla očima namístě spálit.

Význam

Obětinami do ohně za zpěvu védské mantry “svāhā” se uctívají všichni polobozi, velcí mudrci a Pitové, včetně Pána Brahmy, Pána Śivy a Pána Viṣṇua. Śiva je tedy jedním z těch, kterým se obvykle projevuje úcta. Satī si však v obřadní aréně všimla, že brāhmaṇové vynechali mantru “namaḥ śivāya svāhā”, kterou se obětina nabízí Pánu Śivovi. Satī neměla obavy o sebe, neboť byla připravená jít do otcovského domu i bez pozvání. Chtěla se však přesvědčit, zdali jejímu manželovi je, či není prokazována úcta. O setkání se svými sestrami a matkou jí tolik nešlo. Ani nedbala na jejich přivítání; byla především znepokojená tím, že její manžel byl při vykonávání oběti uražen. Když si toho všimla, velice ji to rozzlobilo. Pohlédla na svého otce Dakṣu s takovým hněvem, že to vypadalo, jako kdyby ho svým pohledem spalovala.

Verš

jagarha sāmarṣa-vipannayā girā
śiva-dviṣaṁ dhūma-patha-śrama-smayam
sva-tejasā bhūta-gaṇān samutthitān
nigṛhya devī jagato ’bhiśṛṇvataḥ

Synonyma

jagarha — začala odsuzovat; — ona; amarṣa-vipannayā — nesrozumitelnými vzhledem k jejímu hněvu; girā — slovy; śiva-dviṣam — nepřítel Pána Śivy; dhūma-patha — v obětech; śrama — nesnázemi; smayam — velmi pyšný; sva-tejasā — svým pokynem; bhūta-gaṇān — duchy; samutthitān — připravené (napadnout Dakṣu); nigṛhya — zastavila; devī — Satī; jagataḥ — v přítomnosti všech; abhiśṛṇvataḥ — slyšeli.

Překlad

Duchové, stoupenci Pána Śivy, byli připravení Dakṣu napadnout a zabít, ale Satī je zadržela. Hněvala se a současně byla nešťastná, a v této náladě začala odsuzovat plodonosné obětování a ty, kteří jsou na tak náročné a zbytečné oběti hrdí. Především však v přítomnosti všech odsoudila jednání svého otce.

Význam

Oběť je určená k uspokojení Viṣṇua, Yajñeśi, poživatele výsledků všech obětí. Bhagavad-gītā (5.29) to také potvrzuje, když Pán říká: bhoktāraṁ yajña-tapasām. Kṛṣṇa je skutečným příjemcem všech obětí. Méně inteligentní lidé to nevědí a od vykonávání obětí si slibují hmotný zisk. Pro osoby, jako byl Dakṣa a jeho příznivci, je při vykonávání obětí hmotný zisk ve prospěch vlastního smyslového požitku prvořadým motivem. Podle této sloky jsou však takové oběti zavržené jako velké úsilí, které nepřináší nic užitečného. To dosvědčuje Śrīmad-Bhāgavatam. Můžeme sice následovat védské pokyny a podle nich konat oběti a další plodonosné činnosti, ale pokud nás nevedou k rozvoji připoutanosti k Viṣṇuovi, jsou pouhou ztrátou času. Vyvinout lásku k Viṣṇuovi také znamená vyvinout lásku a úctu k Jeho oddaným. Pán Śiva je považován za nejvýznamnějšího vaiṣṇavu. Vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ. Když tedy Satī viděla, že její otec konal velkou oběť, aniž by poctil Pána Śivu, největšího oddaného, velice ji to rozhněvalo. Hněvala se právem, neboť je-li Viṣṇu či vaiṣṇava napaden, je nutné se rozzlobit. Pán Caitanya, který vždy kázal nenásilí, mírnost a pokoru, se také rozzlobil, když Jagāi a Mādhāi napadli Nityānandu, a chtěl je za to zabít. Když někdo pomlouvá nebo uráží Viṣṇua či vaiṣṇavy, je naší povinností se hněvat. Narottama dāsa Ṭhākura řekl: krodha bhakta-dveṣi jane. Hněv je v každém, a pokud se použije proti těm, kteří závidí Nejvyšší Osobnosti Božství nebo vaiṣṇavům, pak má velkou hodnotu. Tolerovat napadení Viṣṇua nebo vaiṣṇavy není namístě. Skutečnost, že se Satī na svého otce rozzlobila, byla v pořádku. Byl sice jejím otcem, ale současně se snažil zneuctít největšího vaiṣṇavu. Hněv Satī proti němu byl tedy zcela oprávněný.

Verš

devy uvāca
na yasya loke ’sty atiśāyanaḥ priyas
tathāpriyo deha-bhṛtāṁ priyātmanaḥ
tasmin samastātmani mukta-vairake
ṛte bhavantaṁ katamaḥ pratīpayet

Synonyma

devī uvāca — požehnaná bohyně pravila; na — ne; yasya — koho; loke — v hmotném světě; asti — je; atiśāyanaḥ — který nemá soupeře; priyaḥ — milý; tathā — tak; apriyaḥ — nepřítel; deha-bhṛtām — s hmotnými těly; priya-ātmanaḥ — kdo je nejmilejší; tasmin — Pánu Śivovi; samasta-ātmani — všestranná osobnost; mukta-vairake — která není nepřátelská vůči nikomu; ṛte — kromě; bhavantam — tebe; katamaḥ — kdo; pratīpayet — záviděl by.

Překlad

Požehnaná bohyně pravila: Pána Śivu mají v oblibě všechny živé bytosti. Nikdo se mu nevyrovná, nikdo mu není milý a nikdo není jeho nepřítelem. Nikdo kromě tebe by nebyl schopný závidět tak všestranné osobnosti, jež nezná nepřátelství.

Význam

Pán v Bhagavad-gītě (9.29) praví: samo 'haṁ sarva-bhūteṣu — “Jsem stejný ke všem živým bytostem.” Pán Śiva je kvalitativní inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství, a má tedy téměř stejné vlastnosti jako Nejvyšší Pán. Je proto stejnou měrou nakloněný každému; nikdo není jeho nepřítel a nikdo není jeho přítel. Pána Śivu může za svého nepřítele považovat jen člověk od přírody závistivý. Satī proto svého otce obvinila: “Kromě tebe neznám nikoho, kdo by Pána Śivu považoval za svého nepřítele nebo mu záviděl.” Nikdo z přítomných světců a brāhmaṇů Pánu Śivovi nezáviděl, přestože všichni na Dakṣovi záviseli. Jen Dakṣa si dovolil Pánu Śivovi závidět, a to mu také Satī patřičně vytkla.

Verš

doṣān pareṣāṁ hi guṇeṣu sādhavo
gṛhṇanti kecin na bhavādṛśo dvija
guṇāṁś ca phalgūn bahulī-kariṣṇavo
mahattamās teṣv avidad bhavān agham

Synonyma

doṣān — chyby; pareṣām — jiných; hi — protože; guṇeṣu — ve vlastnostech; sādhavaḥsādhuové; gṛhṇanti — nacházejí; kecit — nějaké; na — ne; bhavādṛśaḥ — jako jsi ty; dvija — ó dvojzrozený; guṇān — vlastnosti; ca — a; phalgūn — malé; bahulī-kariṣṇavaḥ — velice vyvyšuje; mahat-tamāḥ — největší osobnosti; teṣu — mezi nimi; avidat — nacházíš; bhavān — ty; agham — chybu.

Překlad

Dvojzrozený Dakṣo! Jen člověk jako ty dokáže hledat chyby ve vlastnostech jiných. Pán Śiva však na nikom chyby nehledá. Naopak, má-li někdo jen nepatrnou dobrou vlastnost, Pán Śiva velice vyvyšuje její hodnotu. A ty na takové velké duši vidíš chybu?

Význam

Satī zde svého otce, krále Dakṣu, oslovuje jako dviju, dvojzrozeného. Tímto titulem označujeme příslušníky vyšších tříd — brāhmaṇy, kṣatriye a vaiśyi. Dvija není obyčejný člověk, ale ten, kdo pod vedením duchovního mistra studoval védské spisy a dokáže rozeznat dobré od zlého. Rozumí se proto, že se vyzná v logice a filozofii. Satī, Dakṣova dcera, svému otci předložila pádné argumenty — například to, že skutečně výjimečná osobnost hledá u jiných jen dobré vlastnosti, stejně jako včela bez ohledu na barvu nebo bodláky hledá v každém květu jen med. Vzácné, vznešené osobnosti vidí na druhých jen to dobré a špatného si nevšímají, zatímco obyčejný člověk u ostatních zpravidla rozlišuje jejich dobré a špatné stránky.

I mezi výjimečně dobrými dušemi existují rozdíly. Za nejlepšího lze považovat toho, kdo na druhém vidí i nepatrně dobré vlastnosti a dokáže je vysoce ohodnotit. Pánu Śivovi se říká Āśutoṣa — snadno se usmíří a je ochotný dát komukoliv to nejvyšší požehnání. Jeden z Śivových oddaných si například přál mít schopnost, aby tomu, koho se dotkne, okamžitě odpadla hlava od těla. Pán Śiva mu jeho přání splnil, i když nebylo příliš chvályhodné, protože tento oddaný chtěl zabít svého nepřítele. Pán Śiva však ocenil, že se ho jeho oddaný snažil uspokojit a uctívat, a dal mu své požehnání. Ve zlých vlastnostech svého oddaného viděl to nejvyšší dobro. Satī tedy začala svému otci vytýkat: “Jsi pravým opakem dobrých duší. Pán Śiva má tolik dobrých vlastností a ani jednu špatnou, ale ty ho považuješ za zlého a vidíš na něm chybu. Nejenže ses nestal tou nejurozenější osobností, ale naopak jsi ten nejpokleslejší, neboť považuješ jeho dobré vlastnosti za špatné. Schopnost uznat dobré vlastnosti druhých patří těm největším duším. Ty ses však stal tou nejpokleslejší duší, neboť naopak bezdůvodně považuješ dobré vlastnosti druhých za špatné.”

Verš

nāścaryam etad yad asatsu sarvadā
mahad-vinindā kuṇapātma-vādiṣu
serṣyaṁ mahāpūruṣa-pāda-pāṁsubhir
nirasta-tejaḥsu tad eva śobhanam

Synonyma

na — ne; āścaryam — udivující; etat — to; yat — což; asatsu — zlé; sarvadā — vždy; mahat-vinindā — znevažovat velké duše; kuṇapa-ātma-vādiṣu — mezi těmi, kdo považují mrtvé tělo za své vlastní já; sa-īrṣyam — závist; mahā-pūruṣa — velkých osobností; pāda-pāṁsubhiḥ — prachem z nohou; nirasta-tejaḥsu — jejichž sláva ochabla; tat — že; eva — jistě; śobhanam — velmi dobré.

Překlad

Není divu, že materialisté, kteří považují pomíjivé hmotné tělo za vlastní já, neustále znevažují velké duše. Jejich závist je prospěšná, neboť jim zapřičiní pád. Jsou pokořeni prachem z nohou velkých osobností.

Význam

Vše závisí na schopnostech příjemce. Mnoha rostlinám a květinám způsobují prudké sluneční paprsky to, že zvadnou, zatímco jiným umožňují zdravý růst. Záleží tedy na rostlině, zda poroste či zvadne. Mahīyasāṁ pāda-rajo-'bhiṣekam. Prach z lotosových nohou velkých osobností je velice prospěšný, ale pro někoho může být nebezpečný. Ti, kdo se dopouštějí přestupků proti lotosovým nohám významných osobností, vyschnou a ztratí svoji zbožnost. Velká duše dokáže přestupky prominout, ale Kṛṣṇa přestupky proti prachu z lotosových nohou velkých duší nepromíjí, podobně jako člověk může snášet sálající slunce na hlavě, ale nesnese ho na chodidlech. Hříšník se propadá stále hlouběji, a proto dále pokračuje v přestupcích proti nohám velkých duší. Přestupky páchají především ti, kdo se mylně ztotožňují s pomíjivou tělesnou schránkou. Král Dakṣa byl zcela zmatený mylnými představami, protože ztotožňoval tělo s duší. Urazil lotosové nohy Pána Śivy, jelikož byl přesvědčený, že jeho vlastní tělo jakožto tělo otce Satī bylo důležitější než tělo Pána Śivy. Méně inteligentní lidé zpravidla takto uvažují. Jednají na základě tělesného pojetí života a stále více a více urážejí lotosové nohy velkých duší. Člověk s tímto tělesným pojetím života není o nic lepší než kráva či osel.

Verš

yad dvy-akṣaraṁ nāma gireritaṁ nṛṇāṁ
sakṛt prasaṅgād agham āśu hanti tat
pavitra-kīrtiṁ tam alaṅghya-śāsanaṁ
bhavān aho dveṣṭi śivaṁ śivetaraḥ

Synonyma

yat — které; dvi-akṣaram — skládá se ze dvou slabik; nāma — pojmenovaný; girā īritam — pouhou přítomností na jazyku; nṛṇām — osoby; sakṛt — jednou; prasaṅgāt — ze srdce; agham — hříšné činy; āśu — ihned; hanti — zneškodní; tat — to; pavitra-kīrtim — jehož sláva je čistá; tam — on; alaṅghya-śāsanam — jehož rozkaz nelze neuposlechnout; bhavān — ty; aho — ó; dveṣṭi — závist; śivam — Pán Śiva; śiva-itaraḥ — kdo jsou nepřízniví.

Překlad

Satī pokračovala: Můj drahý otče! Tím, že závidíš Pánu Śivovi, se dopouštíš nejvážnějšího přestupku. Samotné jeho jméno, které tvoří slabiky śi a va, osvobozuje od všech hříšných činností a jeho rozkaz nelze neuposlechnout. Pán Śiva je neustále čistý a kromě tebe mu nikdo nezávidí.

Význam

Pán Śiva je nejvýznamnější duší mezi všemi bytostmi tohoto hmotného světa, a jeho jméno, Śiva, je proto velice příznivé pro ty, kdo ztotožňují tělo s duší. Když se tito lidé uchýlí pod ochranu Pána Śivy, postupně budou moci pochopit, že nejsou hmotné tělo, ale duše, která je duchovní povahy. Śiva znamená maṅgala, “příznivý”. Duše v těle je příznivá. Ahaṁ brahmāsmi: “jsem Brahman” — tato realizace je příznivá. Dokud nepoznáme svoji duchovní totožnost, jsou všechny naše činnosti nepříznivé. Śiva tedy znamená “příznivý” a jeho oddaní se postupně dostanou na úroveň duchovního pojetí totožnosti. To ale není všechno. Příznivý život sice začíná realizací duchovní totožnosti, ale existuje ještě řada dalších povinností. Je nutné pochopit náš vztah s Nejvyšší Duší. Skuteční oddaní Pána Śivy dosáhnou úrovně duchovní realizace, ale jsou-li méně inteligentní, považují tento stav realizace — ahaṁ brahmāsmi, “jsem duše” — za konečný. Jsou-li však dostatečně inteligentní, měli by následovat chování Pána Śivy, který neustále přemýšlí o Vāsudevovi. Sattvaṁ viśuddhaṁ vasudeva-śabditam: Pán Śiva neustále medituje o lotosových nohách Vāsudeva, Śrī Kṛṣṇy. Śivovo příznivé postavení si můžeme uvědomit, pokud se začneme věnovat uctívání Viṣṇua. Pán Śiva v Śiva Purāṇě praví, že nejvyšším uctíváním je uctívání Pána Viṣṇua. Pánu Śivovi se vzdává úcta proto, že je největším oddaným Pána Viṣṇua. Bylo by tedy chybou považovat Pána Śivu a Pána Viṣṇua za rovnocenné, neboť takové představy jsou projevem ateismu. Vaiṣṇavīya Purāṇa praví, že pouze Viṣṇu neboli Nārāyaṇa je Svrchovanou Nejvyšší Osobností Božství a nikdo se Mu nevyrovná — včetně Pána Śivy a Pána Brahmy, o jiných polobozích ani nemluvě.

Verš

yat-pāda-padmaṁ mahatāṁ mano-’libhir
niṣevitaṁ brahma-rasāsavārthibhiḥ
lokasya yad varṣati cāśiṣo ’rthinas
tasmai bhavān druhyati viśva-bandhave

Synonyma

yat-pāda-padmam — jeho lotosové nohy; mahatām — vyšších osobností; manaḥ-alibhiḥ — včelami mysli; niṣevitam — zaměstnané; brahma-rasa — transcendentální blaženosti (brahmānanda); āsava-arthibhiḥ — vyhledávajícími nektar; lokasya — obyčejného člověka; yat — který; varṣati — plní; ca — a; āśiṣaḥ — přání; arthinaḥ — hledá; tasmai — jemu (Pánu Śivovi); bhavān — ty; druhyati — závidíš; viśva-bandhave — příteli všech živých bytostí ve třech světech.

Překlad

Závidíš Pánu Śivovi, který je přítelem všech živých bytostí ve třech světech. Obyčejnému člověku plní všechna přání a vysoce postaveným osobnostem, které vyhledávají brahmānandu (transcendentální blaženost), žehná za to, že přemýšlejí o jeho lotosových nohách.

Význam

Existují dvě kategorie lidí. Jednu tvoří zatvrzelí materialisté, kteří touží po hmotném prospěchu a kterým Pán Śiva, pokud ho uctívají, plní všechna přání. Pána Śivu lze snadno a rychle uspokojit a on také snadno a rychle uspokojí touhy obyčejných lidí. Z tohoto důvodu ho obyčejní lidé velice rádi uctívají. Další kategorii tvoří lidé zklamaní a znechucení materialistickým způsobem života, kteří uctívají Pána Śivu, aby dosáhli osvobození, znamenající konec hmotné totožnosti. Vědomí, že nejsme hmotné tělo, ale duše, nás vysvobodí z nevědomosti. Pán Śiva dává i toto vědomí. Lidé se obyčejně věnují náboženství za účelem hospodářského rozvoje, aby získali peníze, protože jejich prostřednictvím mohou uspokojit své smysly. Když zažijí zklamání, touží po duchovní brahmānandě, splynutí s Nejvyšším. Náboženství, hospodářský rozvoj, smyslový požitek a osvobození jsou čtyři principy hmotné existence a Pán Śiva je přítelem jak obyčejných lidí, tak i těch, kteří jsou pokročilí v duchovním poznání. Dakṣa tedy udělal chybu, když si ho znepřátelil. I vaiṣṇavové, kteří převyšují všechny obyčejné i pokročilé lidi tohoto světa, uctívají Pána Śivu jako největšího vaiṣṇavu. Pán Śiva je přítelem všech — obyčejných lidí, pokročilých osob a oddaných Pána. Nikdo by ho tedy neměl znevažovat nebo se k němu chovat nepřátelsky.

Verš

kiṁ vā śivākhyam aśivaṁ na vidus tvad anye
brahmādayas tam avakīrya jaṭāḥ śmaśāne
tan-mālya-bhasma-nṛkapāly avasat piśācair
ye mūrdhabhir dadhati tac-caraṇāvasṛṣṭam

Synonyma

kim — zda; śiva-ākhyam — jménem Śiva; aśivam — nepříznivý; na viduḥ — neznají; tvat anye — jiní než ty; brahma-ādayaḥ — Brahmā a ostatní; tam — jeho (Pána Śivu); avakīrya — rozcuchané; jaṭāḥ — se spletenými vlasy; śmaśāne — v krematoriu; tat-mālya-bhasma-nṛ-kapālī — který je ověnčený girlandou z lidských lebek a potřený popelem; avasat — spolčený; piśācaiḥ — s démony; ye — kdo; mūrdhabhiḥ — s hlavou; dadhati — umístit; tat-caraṇa-avasṛṣṭam — spadlé z jeho lotosových nohou.

Překlad

Myslíš si snad, že o mnoho významnější a ctihodnější osobnosti, jako Pán Brahmā, tuto nepříznivou osobu zvanou Pán Śiva neznají? Spolčuje se s démony na spalovištích mrtvol, má rozcuchané vlasy kolem celého těla, je ověnčený girlandou z lidských lebek a potřený popelem z krematoria. Ale navzdory všem těmto nepříznivým vlastnostem se mu velké osobnosti, jako je Brahmā, klaní a s velkou úctou si kladou květy obětované jeho lotosovým nohám na své hlavy.

Význam

Velkou osobnost, jako je Pán Śiva, nelze v žádném případě odsuzovat. To prohlásila jeho manželka Satī, aby tak ustanovila nadřazenost svého manžela. Pravila: “Říkáš, že Pán Śiva je nepříznivý, protože se spolčuje s démony v krematoriích, potírá si tělo popelem z mrtvol a nosí girlandu z lidských lebek. Sám máš tolik špatných vlastností, ale neuvědomuješ si, že jeho postavení je vždy transcendentální. Možná vypadá nepříznivý, ale proč tedy i tak významné osobnosti, jako je Brahmā, uctívají prach z jeho lotosových nohou a girlandy, kterými ty tolik opovrhuješ, si s velkou úctou kladou na své hlavy?” Povinností Satī jakožto počestné ženy a Śivovy manželky bylo prokázat jeho vznešené postavení. Přitom se neodvolávala pouze na svůj cit, ale i na fakta. Védská písma potvrzují, že Pán Śiva není obyčejnou živou bytostí. Není sice na úrovni Nejvyšší Osobnosti Božství, ale současně není ani na úrovni obyčejných živých bytostí. Brahmā je téměř pokaždé obyčejná živá bytost. Stane-li se, že se pro tuto řídící úlohu žádná obyčejná živá bytost nenajde, zaujme Brahmovo postavení osobnost, která je přímou expanzí Viṣṇua. Jinak toto místo zastává velice zbožná živá bytost z tohoto vesmíru. Postavení Pána Śivy je tedy vyšší než postavení Pána Brahmy, přestože se Pán Śiva zjevil jako Brahmův syn. Zde je jasně řečeno, že i významné osobnosti, jako je Brahmā, přijímají údajně nepříznivé květiny a prach z lotosových nohou Pána Śivy. Velcí světci, jako Marīci, Atri, Bhṛgu a ostatní z devíti velkých mudrců, potomků Brahmy, rovněž chovají k Pánu Śivovi velikou úctu, neboť si jsou velmi dobře vědomi toho, že Pán Śiva není obyčejná živá bytost.

Celá řada Purāṇ sice uvádí, že postavení poloboha je tak vysoké, že se téměř vyrovná pozici Nejvyšší Osobnosti Božství, ale to, že Pán Viṣṇu je Nejvyšší Osobnost Božství, je závěr všech písem. V Brahma-saṁhitě je řečeno, že Pán Śiva je jako tvaroh nebo jogurt. Tvaroh se od mléka neliší—vzniká přeměnou mléka, a v tom smyslu je tedy také mlékem. Podobně je Pán Śiva Nejvyšší Osobností Božství, avšak současně není, stejně jako je tvaroh mlékem a zároveň obojí nelze zaměňovat. Tyto popisy najdeme ve védské literatuře. Když nějaký polobůh zaujímá zdánlivě vyšší postavení než Nejvyšší Osobnost Božství, je to proto, aby se na něj mohla lépe soustředit pozornost jeho oddaného. V Bhagavad-gītě (9.25) je řečeno, že má-li někdo zájem uctívat určitého poloboha, pak v něm Pán, Nejvyšší Osobnost Božství, který sídlí v jeho srdci, posílí pouto k danému polobohu, aby se mohl dostat na jeho planetu. Yānti deva-vratā devān. Uctívání polobohů je cestou, která vede na planety polobohů, zatímco uctívání Nejvyšší Osobnosti Božství je cestou do duchovního království. Védské texty tuto skutečnost na různých místech potvrzují. Pánu Śivovi se zde dostává ze strany Satī uznání nejen proto, že si ho Satī váží jako svého manžela, ale také pro jeho vznešené postavení, které převyšuje postavení kterékoliv obyčejné živé bytosti, dokonce i Pána Brahmy.

Pán Brahmā si je dobře vědom postavení pána Śivy a otec Satī, Dakṣa, by je měl rovněž uznat. To se Satī snažila svému otci vysvětlit. Nepřišla do otcova domu, aby se zúčastnila pořádané slavnosti, i když svému manželovi řekla, že se chce setkat se sestrami a s matkou. Byla to pouhá záminka, neboť ve skutečnosti měla v srdci touhu přesvědčit Dakṣu, že dále závidět Pánu Śivovi je zbytečné. To byl její hlavní záměr. Když si uvědomila, že se jí to nepodaří, rozhodla se vzdát těla, které jí otec dal. O tom se dozvíme v následujících slokách.

Verš

karṇau pidhāya nirayād yad akalpa īśe
dharmāvitary asṛṇibhir nṛbhir asyamāne
chindyāt prasahya ruśatīm asatīṁ prabhuś cej
jihvām asūn api tato visṛjet sa dharmaḥ

Synonyma

karṇau — obě uši; pidhāya — zacpané; nirayāt — měl by odejít; yat — když; akalpaḥ — není schopný; īśe — pán; dharma-avitari — vládce náboženství; asṛṇibhiḥ — nezodpovědnými; nṛbhiḥ — osobami; asyamāne — znevažovaný; chindyāt — měl by vyříznout; prasahya — násilně; ruśatīm — haní; asatīm — provinilce; prabhuḥ — schopný; cet — když; jihvām — jazyk; asūn — (vlastní) život; api — jistě; tataḥ — poté; visṛjet — má se vzdát; saḥ — to; dharmaḥ — je postup.

Překlad

Satī pokračovala: Slyšíme-li někoho nezodpovědného znevažovat pána a vládce náboženství a nejsme schopni ho potrestat, musíme si zacpat uši a okamžitě odejít. Je-li však člověk schopný zabíjet, měl by hříšníkovi vyříznout jazyk, usmrtit ho a poté si vzít vlastní život.

Význam

Satī prohlásila, že ti, kdo urážejí významné osobnosti, patří mezi nejnižší bytosti. Jelikož je Dakṣa Prajāpati, pán mnoha živých tvorů a jeden z nejváženějších představitelů vesmírné vlády, mohl tohoto výroku zneužít proti své dceři s tím, že ona také neměla právo ho napadnout, ale naopak mu měla projevit úctu. Satī ho však nenapadala, jen se snažila bránit Śivovu čest. Kdyby toho byla schopná, měla by Dakṣovi za urážky Pána Śivy vyříznout jazyk. Pán Śiva je strážce náboženství a každého, kdo ho uráží, by měl člověk okamžitě zabít a poté si vzít vlastní život. Takové je pravidlo, ale Dakṣa byl otec Satī, a ona se proto rozhodla, že nezabije jeho, ale sebe. Chtěla tak vyvážit hřích, kterého se dopustila, když poslouchala pomlouvání Pána Śivy. Śrīmad-Bhāgavatam nám takto dává poučení, že bychom za žádných okolností neměli tolerovat urážení a pomlouvání autorit. Je-li někdo brāhmaṇa, neměl by si brát život, neboť by to znamenalo mít na svědomí zabití brāhmaṇy. Brāhmaṇa by měl neprodleně odejít nebo si zacpat uši, aby urážlivá slova neslyšel. Je-li však někdo kṣatriya, pak může trestat. Kṣatriya by měl provinilci ihned vyříznout jazyk a zabít ho. Co se týče vaiśyů a śūdrů, ti by se měli okamžitě vzdát svého těla. Satī, která se řadila do kategorie śūdrů a vaiśyů, se proto rozhodla vzdát se těla. Bhagavad-gītā (9.32) praví: striyo vaiśyās tathā śūdrāḥ. Ženy, dělníci a obchodníci patří do stejné kategorie. Jelikož je řečeno, že když vaiśyové a śūdrové slyší urážení vznešených osobností, jako je Pán Śiva, měli by se okamžitě vzdát svého těla, Satī se rozhodla, že si vezme život.

Verš

atas tavotpannam idaṁ kalevaraṁ
na dhārayiṣye śiti-kaṇṭha-garhiṇaḥ
jagdhasya mohād dhi viśuddhim andhaso
jugupsitasyoddharaṇaṁ pracakṣate

Synonyma

ataḥ — proto; tava — od tebe; utpannam — obdržela; idam — toto; kalevaram — tělo; na dhārayiṣye — nesnesu; śiti-kaṇṭha-garhiṇaḥ — kdo znevážil Pána Śivu; jagdhasya — snědené; mohāt — omylem; hi — protože; viśuddhim — očištění; andhasaḥ — jídla; jugupsitasya — otráveného; uddharaṇam — zvracení; pracakṣate — prohlásit.

Překlad

Již dále nesnesu toto bezcenné tělo, které jsem obdržela od tebe, jenž jsi znevážil Pána Śivu. Když někdo snědl otrávené jídlo, je zvracení tou nejúčinnější léčbou.

Význam

Satī představuje vnější energii Pána, a měla tedy schopnost zničit mnoho vesmírů a s nimi i mnoho Dakṣů. Chtěla však předejít obvinění, že Pán Śiva ji poslal Dakṣu zabít, protože to sám kvůli svému nižšímu postavení nedokázal. Proto se rozhodla vzdát se vlastního těla.

Verš

na veda-vādān anuvartate matiḥ
sva eva loke ramato mahā-muneḥ
yathā gatir deva-manuṣyayoḥ pṛthak
sva eva dharme na paraṁ kṣipet sthitaḥ

Synonyma

na — ne; veda-vādān — pravidla a předpisy Ved; anuvartate — následovat; matiḥ — mysl; sve — on ve své; eva — jistě; loke — ve vlastním já; ramataḥ — raduje se; mahā-muneḥ — pokročilých transcendentalistů; yathā — jako; gatiḥ — cesta; deva-manuṣyayoḥ — lidí a polobohů; pṛthak — odděleně; sve — ty ve své; eva — sám; dharme — předepsaná povinnost; na — ne; param — jiné; kṣipet — má kritizovat; sthitaḥ — umístěný.

Překlad

Je lépe vykonávat svou povinnost než kritizovat jiné. Pokročilí transcendentalisté mohou někdy opomenout pravidla a předpisy Ved, neboť je nemusí následovat, stejně jako polobozi cestují v prostoru, zatímco obyčejní lidé musí cestovat po zemském povrchu.

Význam

Nejpokročilejší transcendentalisté se někdy zdánlivě chovají jako ty nejpokleslejší podmíněné duše. Pokročilý transcendentalista může přejít veškerá pravidla Ved, stejně jako polobozi cestující prostorem přelétávají všechny džungle a skály na zemském povrchu. Obyčejný člověk, který létat neumí, se musí s těmito překážkami pracně potýkat. Nadevše čestný Pán Śiva se sice chová, jako by se na něho pravidla a předpisy Ved nevztahovaly, ale tato zdánlivá neposlušnost ho nikterak neovlivňuje. Chce-li ho však napodobovat obyčejný smrtelník, pak dělá chybu. Obyčejní lidé jsou povinni následovat všechna pravidla Ved, která osoba na transcendentální úrovni následovat nemusí. To, že se Pán Śiva neřídil těmito přísnými pravidly a předpisy, považoval Dakṣa za jeho chybu. Satī naproti tomu prohlásila, že Pán Śiva nemusí tato pravidla následovat. Je-li někdo silný jako slunce či oheň, nemá smysl posuzovat, zda je čistý nebo nečistý. Sluneční paprsky dokáží nečisté místo vydezinfikovat, ale když přes něj projde někdo jiný, špína ho nakazí. Pána Śivu tedy nelze napodobovat—raději bychom se měli držet svých předepsaných povinností. Výjimečné osobnosti, jako je Pán Śiva, nesmíme odsuzovat.

Verš

karma pravṛttaṁ ca nivṛttam apy ṛtaṁ
vede vivicyobhaya-liṅgam āśritam
virodhi tad yaugapadaika-kartari
dvayaṁ tathā brahmaṇi karma narcchati

Synonyma

karma — činnosti; pravṛttam — připoutaných k hmotnému požitku; ca — a; nivṛttam — odpoutaných od hmoty; api — jistě; ṛtam — pravé; vede — ve Vedách; vivicya — rozlišené; ubhaya-liṅgam — příznaky obou; āśritam — zaměřený; virodhi — sporné; tat — to; yaugapada-eka-kartari — obě činnosti zastoupené v jedné osobě; dvayam — dva; tathā — takto; brahmaṇi — v osobě na transcendentální úrovni; karma — činnosti; na ṛcchati — opominuté.

Překlad

Vedy obsahují pokyny týkající se dvou druhů činností. Jsou to činnosti lidí připoutaných k hmotnému požitku a činnosti těch, kteří jsou od hmoty odpoutáni. V souladu s nimi mají obě skupiny lidí různé příznaky. Snažit se najít tyto dva druhy činností v jedné osobě si odporuje. Osoba na transcendentální úrovni však může oba druhy činností opominout.

Význam

Podmíněné duši, která si přišla užívat do tohoto hmotného světa, dávají védské činnosti příležitost naplňovat své touhy usměrněným způsobem, aby se nakonec odpoutala od hmotného požitku a dosáhla transcendentálního postavení. Čtyři společenské řády — brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha a sannyāsa — člověku pomáhají, aby se postupně dostal na úroveň transcendentálního života. Činnosti i oděv gṛhasthy, hospodáře, se liší od činností a oděvu sannyāsīna, člena životního stavu odříkání. Nelze být současně obojím. Sannyāsī se nemůže chovat jako hospodář a hospodář nemůže dělat to, co dělá sannyāsī. Transcendentální osobnost však převyšuje oba, jelikož její počínání se vymyká jak hmotnému požitku, tak hmotnému odříkání. Pán Śiva je na transcendentální úrovni, neboť jak jsme se již zmínili, neustále ve svém nitru myslí na Pána Vāsudeva. To znamená, že nemá s činnostmi gṛhasthů ani sannyāsīnů nic společného. Je na úrovni paramahaṁsy, na nejvyšším stupni životní dokonalosti. Toto transcendentální postavení Pána Śivy je také popsáno v Bhagavad-gītě (2.52-53), kde se říká, že ten, kdo se naplno věnuje transcendentální službě Pánu a vykonává činnosti bez plodonosných výsledků, je povýšen na transcendentální úroveň, kde již nemusí následovat védské pokyny neboli různá pravidla a předpisy Ved. Kdo překonal úroveň védských obřadů, slibujících rozmanité výhody, a je plně pohroužený do transcendentálních myšlenek — do myšlenek na Nejvyšší Osobnost Božství v oddané službě — se nachází na úrovni buddhi-yogy, samādhi neboli extáze. Takové osoby se netýkají žádné činnosti, které Vedy předepisují pro dosažení hmotného požitku, ani činnosti v rámci odříkání.

Verš

mā vaḥ padavyaḥ pitar asmad-āsthitā
yā yajña-śālāsu na dhūma-vartmabhiḥ
tad-anna-tṛptair asu-bhṛdbhir īḍitā
avyakta-liṅgā avadhūta-sevitāḥ

Synonyma

— není; vaḥ — tvé; padavyaḥ — bohatství; pitaḥ — ó otče; asmat-āsthitāḥ — které vlastníme; yāḥ — které (bohatství); yajña-śālāsu — v obětním ohni; na — ne; dhūma-vartmabhiḥ — cestou obětí; tat-anna-tṛptaiḥ — spokojeni potravou z oběti; asu-bhṛdbhiḥ — uspokojující tělesné potřeby; īḍitāḥ — oslavované; avyakta-liṅgāḥ — jehož příčina je neprojevená; avadhūta-sevitāḥ — dosažené seberealizovanými dušemi.

Překlad

Drahý otče! Ani ty, ani tví pochlebovači si nedokážete představit naše bohatství. Zájmem těch, kdo v rámci plodonosných činností konají velké oběti, je uspokojovat tělesné potřeby pojídáním obětovaných pokrmů. My však můžeme své bohatství projevit pouhým přáním. To je výsadou velkých osobností, odříkavých a seberealizovaných duší.

Význam

Otec Satī si o sobě myslel, že je vážený a bohatý a že svou dceru věnoval někomu, kdo byl nejen chudý, ale také kulturně zaostalý. Satī podle něho byla nesporně počestnou a věrnou manželkou, ale jejího manžela považoval za ubožáka. Aby vyvrátila tuto myšlenku, Satī prohlásila, že pro materialisty, jako je Dakṣa a jeho společníci, kteří umí jen lichotit a zabývají se plodonosnými činnostmi, je manželovo bohatství nepochopitelné. Její manžel byl jiný než oni. Byl sice bohatý, ale nerad to dával najevo. Jeho bohatství lze označit slovem avyakta, neprojevené. Je-li to však třeba, může Pán Śiva své nedozírné bohatství projevit pouhým svým přáním, a to je zde předpovězeno, neboť k tomu mělo brzy dojít. Śivovo bohatství může ocenit jen ten, kdo je na úrovni odříkání a lásky k Bohu, a nikoliv ten, kdo vystavuje na odiv smyslový požitek. Takové bohatství vlastní pouze osobnosti, jakými jsou Kumārové, Nārada a Pán Śiva.

Tato sloka odsuzuje zastánce védských rituálů. Popisuje je slovy dhūma-vartmabhiḥ, což označuje toho, kdo se živí zbytky obětin. Při obětování se používají dva druhy potravy: první je určena pro plodonosnou oběť a druhá, lepší, je pro Viṣṇua. Během každého obětování je Viṣṇu nejdůležitějším Božstvem na oltáři, ale ti, kdo vykonávají plodonosné obřady, usilují o uspokojení různých polobohů, aby získali vytoužený hmotný blahobyt. Skutečná oběť ovšem znamená uspokojit Pána Viṣṇua a přijímání zbytků z takové oběti je velmi prospěšné pro pokrok v oddané službě. Prostřednictvím obětí, které nejsou určeny přímo Viṣṇuovi, se člověk může jen velmi pomalu dostávat na vyšší úroveň. To je důvod, proč je tato sloka zavrhuje. Viśvanātha Cakravartī prohlásil, že ti, kdo holdují plodonosným rituálům, jsou jako vrány, neboť vrány se s oblibou živí zbytky potravin v popelnicích. Satī tedy odsoudila i všechny brāhmaṇy, kteří se oběti zúčastnili.

Bez ohledu na to, zda král Dakṣa a jeho společníci chápali postavení Pána Śivy nebo ne, se Satī snažila svého otce přesvědčit, že jeho představa o Śivově chudobě je zcela mylná. Jako věrná manželka Pána Śivy Satī zprostředkovává Śivovým stoupencům řadu hmotných výsad. O tom se píše v desátém zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu. Vyznavači Pána Śivy jsou někdy zdánlivě bohatší než ti, kdo uctívají Pána Viṣṇua. Je to proto, že Durgā neboli Satī má jako vládkyně hmotného dění schopnost obdařit stoupence Pána Śivy vším, po čem touží. Činí tak pro slávu svého manžela. Ti, kdo uctívají Viṣṇua, se však soustřeďují na duchovní pokrok, a proto se jejich hmotné bohatství někdy zmenšuje. Tyto věci velice pěkně popisuje desátý zpěv.

Verš

naitena dehena hare kṛtāgaso
dehodbhavenālam alaṁ kujanmanā
vrīḍā mamābhūt kujana-prasaṅgatas
taj janma dhig yo mahatām avadya-kṛt

Synonyma

na — ne; etena — tímto; dehena — tělem; hare — Pána Śivu; kṛta-āgasaḥ — urazil jsi; deha-udbhavena — zplozená z tvého těla; alam alam — dost, dost; ku-janmanā — s opovrženíhodným původem; vrīḍā — hanba; mama — moje; abhūt — byla; ku-jana-prasaṅgataḥ — kvůli poměru s tak nízkou osobou; tat janma — takové zrození; dhik — ostudné; yaḥ — kdo; mahatām — velkých osobností; avadya-kṛt — ten, kdo se dopustil urážky.

Překlad

Dopustil ses urážky lotosových nohou Pána Śivy a mé neštěstí je, že jsem dostala tělo právě od tebe. Velmi se stydím za naši tělesnou spřízněnost. Mám k sobě odpor, jelikož mé tělo je znečištěné vztahem s někým, kdo urazil lotosové nohy té nejvýznamnější osobnosti.

Význam

Mezi všemi oddanými Pána Viṣṇua je Pán Śiva tím nejvýznamnějším. Vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ — Śambhu, Pán Śiva, je největší oddaný Pána Viṣṇua. V předcházejících slokách mluvila Satī o tom, že Pán Śiva je vždy na transcendentální úrovni, neboť se nachází v čistém stavu vasudeva. Vasudeva je stav, ze kterého se rodí Kṛṣṇa, Vāsudeva. Jelikož je Pán Śiva největším oddaným Pána Kṛṣṇy, chování Satī bylo příkladné. Nikdo by neměl tolerovat pomlouvání Pána Viṣṇua a Jeho oddaných. Satī nelitovala svého osobního spojení s Pánem Śivou, ale spřízněnosti svého těla s tělem Dakṣi, jenž urazil lotosové nohy Pána Śivy. Považovala za velké neštěstí, že dostala tělo od takového otce, jakým byl Dakṣa.

Verš

gotraṁ tvadīyaṁ bhagavān vṛṣadhvajo
dākṣāyaṇīty āha yadā sudurmanāḥ
vyapeta-narma-smitam āśu tadā ’haṁ
vyutsrakṣya etat kuṇapaṁ tvad-aṅgajam

Synonyma

gotram — příbuzenský vztah; tvadīyam — tvůj; bhagavān — vlastník všeho bohatství; vṛṣadhvajaḥ — Pán Śiva; dākṣāyaṇī — Dākṣāyaṇī (dcera Dakṣi); iti — tak; āha — oslovuje; yadā — když; sudurmanāḥ — velmi zasmušilá; vyapeta — vytratí se; narma-smitam — moje radost a úsměv; āśu — ihned; tadā — poté; aham — já; vyutsrakṣye — vzdám se; etat — tohoto (těla); kuṇapam — mrtvé tělo; tvat-aṅga-jam — stvořené z tvého těla.

Překlad

Když mě Pán Śiva vzhledem k našemu příbuzenskému vztahu oslovuje jako Dākṣāyaṇī, jsem hned zasmušilá a má radostná nálada a úsměv se vytratí. Velmi mě mrzí, že toto tělo, které je jako pytel, jsi mi dal ty. Proto se ho vzdám.

Význam

Slovo dākṣāyaṇī znamená “dcera krále Dakṣi”. Pán Śiva někdy při neformálních manželských hovorech oslovoval Satī “Dakṣova dcero”. To jí okamžitě připomělo její příbuzenský vztah s králem Dakṣou a probudilo její stud, neboť Dakṣa ztělesňoval veškeré přestupky. Zcela zbytečně urážel významnou osobnost, Pána Śivu, a představoval tak vtělenou závist. Již pouhé slovo dākṣāyaṇī způsobovalo Satī nevolnost, neboť se vztahovalo k tělu, které bylo symbolem Dakṣova urážlivého chování. Její vlastní tělo se jí stalo neustálým zdrojem neštěstí, a proto se rozhodla, že se ho vzdá.

Verš

maitreya uvāca
ity adhvare dakṣam anūdya śatru-han
kṣitāv udīcīṁ niṣasāda śānta-vāk
spṛṣṭvā jalaṁ pīta-dukūla-saṁvṛtā
nimīlya dṛg yoga-pathaṁ samāviśat

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — Maitreya řekl; iti — takto; adhvare — v obětní aréně; dakṣam — k Dakṣovi; anūdya — promlouvala; śatru-han — ó ničiteli nepřátel; kṣitau — na zem; udīcīm — s tváří k severu; niṣasāda — posadila se; śānta-vāk — mlčky; spṛṣṭvā — poté, co se dotkla; jalam — vody; pīta-dukūla-saṁvṛtā — oděná v šafránovém rouchu; nimīlya — zavřela; dṛk — pohled; yoga-patham — cesta mystické yogy; samāviśat — pohroužila se.

Překlad

Mudrc Maitreya řekl Vidurovi: Ó ničiteli nepřátel! Zatímco Satī v obětní aréně takto promlouvala ke svému otci, posadila se na zem, oděná v šafránovém rouchu, s tváří obrácenou k severu. Posvětila se vodou, zavřela oči a pohroužila se do mystické yogy.

Význam

Když se někdo připravuje opustit tělo, je zvykem, že si obleče oděv šafránové barvy. Satī se tedy převlékla, aby ukázala, že se chystá vzdát těla, které jí dal Dakṣa. Dakṣa byl její otec, a proto místo aby ho zabila, rozhodla se zničit tu část jeho těla, která náležela jí. Chtěla se vzdát Dakṣova těla pomocí yogy. Jako manželka Pána Śivy, který má jméno Yogeśvara, “nejlepší z yogīnů,” protože se vyzná ve veškerých mystických yogách, se v těchto věcech vyznala i ona. Yogu se buď naučila od svého manžela, nebo ji znala již dříve, protože jejím otcem byl velký král Dakṣa. Dokonalostí yogy je, že se člověk může z vlastní vůle vzdát svého těla a vysvobodit se ze vtělení do hmotných prvků. Yogīni, kteří takové dokonalosti dosáhli, již nejsou nuceni zemřít pod tlakem přírodních zákonů. Mohou své tělo opustit, kdykoliv si to přejí. Yogī se nejprve naučí ovládat vzduchy, které kolují v tělě, a tak pozdvihne duši do horní části mozku. Když potom tělo vzplane, je schopný se přemístit, kam si přeje. Tento druh yogy uznává existenci duše, čímž se liší od takzvané yogy, která byla vynalezena v moderním věku a zabývá se ovládáním tělesných buněk. Opravdový postup yogy je založený na transmigraci duše z jedné planety na druhou a z jednoho těla do druhého. Ukazuje se, že Satī si přála přemístit svoji duši do jiného těla nebo jiné sféry.

Verš

kṛtvā samānāv anilau jitāsanā
sodānam utthāpya ca nābhi-cakrataḥ
śanair hṛdi sthāpya dhiyorasi sthitaṁ
kaṇṭhād bhruvor madhyam aninditānayat

Synonyma

kṛtvā — poté, co umístila; samānau — do rovnováhy; anilau — vzduchy prāṇa a apāna; jita-āsanā — po ovládnutí svého sedu; — Satī; udānam — životní vzduch; utthāpya — zdvíhala; ca — a; nābhi-cakrataḥ — v okruhu kolem pupku; śanaiḥ — postupně; hṛdi — v srdci; sthāpya — umisťovala; dhiyā — inteligencí; urasi — směrem k plicnímu průchodu; sthitam — umístěný; kaṇṭhāt — skrze hrdlo; bhruvoḥ — obočí; madhyam — doprostřed; aninditā — bezúhonná (Satī); ānayat — pozdvihla.

Překlad

Nejprve se posadila do předepsané polohy. Pak zdvihla životní vzduch směrem nahoru a umístila ho v rovnováze do prostoru pupku. Poté tento životní vzduch smíšený s inteligencí pozdvihla do srdce, postupně ho dovedla k plicnímu průchodu a odtamtud do bodu mezi obočím.

Význam

Provozování yogy je založené na ovládání vzduchu, který koluje v těle na šesti místech zvaných ṣaṭ-cakra, v šesti okruzích oběhu. Nejprve se vzduch zdvihne z pánevní oblasti k pupku, odtamtud do srdce, ze srdce do hrdla, z hrdla mezi obočí a nakonec na temeno hlavy. To je podstata provozování yogy. Před započetím skutečné yogy je třeba cvičit sedy, protože ty usnadňují ovládání vzduchů proudících nahorů a dolů. Jedná se o technicky nesmírně náročný postup k dosažení jógové dokonalosti, který však není určený pro tento věk. V současném věku není nikdo schopný dosáhnout dokonalosti yogy touto metodou. Mnozí lidé ovšem cvičí jógové sedy jako jistý druh tělovýchovy. Prospívá to krevnímu oběhu, je to zdravé, ale samo o sobě to nestačí pro dosažení nejvyšší dokonalosti yogy. Jógový proces, popsaný v Keśava-śruti, je způsob, jak ovládat životní sílu a převtělovat se z jednoho těla do druhého nebo z jednoho místa na druhé. Provozování yogy tedy není určené pro tělesné zdraví. Transcendentální metody duchovní realizace automaticky přispívají ke zdraví těla, jelikož je to duše, která dává tělu svěžest. Když duše opustí tělo, okamžitě nastane rozklad. Duchovní život jako takový přirozeně prospívá tělu, avšak považovat tělesné zdraví za konečný cíl yogy není správné. Dokonalost yogy znamená povýšit duši, vysvobodit ji z hmotného zapletení. Někteří yogīni chtějí přemístit duši na vyšší planetární soustavy, kde vládnou lepší poměry než na naší planetě — je tam větší hmotné pohodlí, delší život a obecně lepší podmínky pro seberealizaci. Jiní yogīni se snaží povznést duši do duchovního světa, na vaikuṇṭhské planety. Provozováním bhakti-yogy můžeme duši přemístit přímo na duchovní planety, kde je život věčně blažený a plný poznání. Bhakti-yoga je proto nejvýznamnější metodou yogy.

Verš

evaṁ sva-dehaṁ mahatāṁ mahīyasā
muhuḥ samāropitam aṅkam ādarāt
jihāsatī dakṣa-ruṣā manasvinī
dadhāra gātreṣv anilāgni-dhāraṇām

Synonyma

evam — tak; sva-deham — své vlastní tělo; mahatām — velkých světců; mahīyasā — ten, kdo je nejvýznamnějším předmětem uctívání; muhuḥ — znovu a znovu; samāropitam — seděla; aṅkam — na klíně; ādarāt — uctivě; jihāsatī — s touhou opustit; dakṣa-ruṣā — ze zlosti vůči Dakṣovi; manasvinī — dobrovolně; dadhāra — umístila; gātreṣu — na své údy; anila-agni-dhāraṇām — meditace zaměřená na oheň a vzduch.

Překlad

Tak došlo k tomu, že se Satī ze zlosti vůči otci rozhodla vzdát svého těla, které Pán Śiva, uctívaný velkými mudrci a světci, s velkou úctou a láskou nechával sedět na svém klíně. Za tímto účelem se v meditaci soustředila na ohnivý vzduch v těle.

Význam

Pán Śiva je zde označen jako nejlepší mezi velkými dušemi. Ačkoliv se tělo Satī narodilo z Dakṣi, Pán Śiva ji zahrnoval svou přízní a nechával ji sedět na svém klíně. To se považuje za projev velké náklonnosti. Její tělo nebylo obyčejné, ale přesto se ho rozhodla opustit, jelikož jí jakožto část Dakṣi přinášelo jen bolest a strádání. Tento nesmlouvavý postoj Satī by měl být příkladem pro všechny. Člověk by se měl velmi pečlivě stranit těch, kdo nerespektují vyšší autority. Védské texty nás napomínají, abychom se stranili ateistů a neoddaných, a doporučují společnost oddaných, neboť díky ní můžeme dosáhnout úrovně seberealizace. Zejména ve Śrīmad-Bhāgavatamu najdeme mnoho statí, které to zdůrazňují. Toužíme-li po vysvobození z hmotné existence, musíme vyhledávat společnost velkých duší. Chceme-li však nadále žít v hmotném světě, můžeme se sdružovat s materialisty. Materialistický způsob života je založený na sexu. Holdovat sexu nebo se sdružovat s lidmi, kteří mu holdují, Vedy zavrhují, neboť to je jen překážkou pro náš duchovní pokrok. Společnost velkých duší, oddaných Pána, nás však přenese na duchovní úroveň. Satīdevī se rozhodla opustit tělo, které jí dal Dakṣa, neboť se chtěla přemístit do takového těla, kde by její styky s Pánem Śivou nebyly ničím znečištěné. V příštím životě se proto narodí jako dcera Himalájí, Pārvatī, a znovu přijme Pána Śivu za svého muže. Satī a Pán Śiva jsou věčně spojeni — i když se Satī převtělí, jejich poměr zůstane neporušený.

Verš

tataḥ sva-bhartuś caraṇāmbujāsavaṁ
jagad-guroś cintayatī na cāparam
dadarśa deho hata-kalmaṣaḥ satī
sadyaḥ prajajvāla samādhijāgninā

Synonyma

tataḥ — tam; sva-bhartuḥ — svého manžela; caraṇa-ambuja-āsavam — o nektaru lotosových nohou; jagat-guroḥ — nejvyššího duchovního učitele vesmíru; cintayatī — meditovala; na — ne; ca — a; aparam — nikoho jiného (než svého manžela); dadarśa — viděla; dehaḥ — své tělo; hata-kalmaṣaḥ — zničené poskvrny hříchu; satī — Satī; sadyaḥ — brzy; prajajvāla — vzplanula; samādhi-ja-agninā — ohněm, který vzešel z meditace.

Překlad

Satī soustředila svou meditaci na svaté lotosové nohy svého manžela, Pána Śivy, nejvyššího duchovního mistra celého světa. Očistila se ode všech poskvrn hříchu a opustila své tělo v ohni, který vzešel z meditace o ohnivých prvcích.

Význam

Satī se soustředila na meditaci o lotosových nohách svého manžela, Pána Śivy, který je jednou ze tří osobností Božství spravujících hmotný svět. Tato meditace ji naplnila takovým štěstím, že zcela zapomněla na vše, co se týkalo jejího těla. Jednalo se přirozeně o hmotný pocit štěstí, jelikož se vzdala svého těla, aby vzápětí přijala další hmotné tělo. Z tohoto příkladu však můžeme pochopit, jaký asi musí být pocit štěstí oddaného, který soustředí svou mysl a pozornost na lotosové nohy Nejvyššího Pána, Viṣṇua nebo Kṛṣṇy. Při meditaci o lotosových nohách Pána je blaženost tak intezivní, že člověk nevnímá nic jiného než Pánovu transcendentální podobu. Tomuto stavu se říká dokonalé jógové samādhi neboli extáze. Zde je řečeno, že Satī se meditací úplně očistila. Jaké bylo její znečištění? Spočívalo v představě, že její tělo pochází od Dakṣi. V tranzu na tento tělesný vztah zcela zapomněla. To znamená, že když se člověk oprostí od všech tělesných poměrů v hmotném světě a zaujme postavení věčného služebníka Nejvyššího Pána, pak veškerá jeho hmotná připoutanost shoří v plamenech transcendentální extáze. Není nutné, abychom navenek projevili skutečný oheň, neboť odpoutání se od příbuzenských svazků v tomto hmotném světě a realizace naší duchovní totožnosti zažehnou oheň jógového samādhi (extáze), který nás očistí od veškerých hmotných nečistot. To je nejvyšší dokonalost yogy. Udržovat příbuzenské svazky v hmotném světě a současně se vydávat za velkého yogīna je podvod. Śrīmad-Bhāgavatam (2.4.15) praví: yat-kīrtanaṁ yat-smaraṇaṁ. Pouhé zpívání svatého jména Nejvyšší Osobnosti Božství, pouhé vzpomínání na lotosové nohy Kṛṣṇy a pouhé modlení se k Nejvyšší Osobnosti Božství nás ohněm extáze zbaví nečistoty ztotožňování se s hmotným tělem. K tomu dochází okamžitě.

Podle Śrī Jīvy Gosvāmīho se Satī vzdala svého těla v tom smyslu, že se v srdci zřekla svého poměru s Dakṣou. Śrī Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura ve svém komentáři uvádí, že Satī je vládkyně vnější energie, a proto po opuštění těla nedostala duchovní tělo, ale pouze odešla z těla, které jí dal Dakṣa. Jiní ve svých komentářích také říkají, že se okamžitě přemístila do lůna Menaky, své budoucí matky. Vzdala se těla, které jí dal Dakṣa, a okamžitě se přemístila do jiného, lepšího těla. To ovšem neznamená, že dostala duchovní tělo.

Verš

tat paśyatāṁ khe bhuvi cādbhutaṁ mahad
hā heti vādaḥ sumahān ajāyata
hanta priyā daivatamasya devī
jahāv asūn kena satī prakopitā

Synonyma

tat — to; paśyatām — těch, kteří viděli; khe — na nebi; bhuvi — na zemi; ca — a; adbhutam — úžasný; mahat — mohutný; — ó! ó!; iti — takto; vādaḥ — křik; su-mahān — divoký; ajāyata — nastal; hanta — běda; priyā — milovaná; daiva-tamasya — nejváženějšího poloboha (Pána Śivy); devī — Satī; jahau — ukončila; asūn — svůj život; kena — Dakṣou; satī — Satī; prakopitā — rozhněvená.

Překlad

Poté, co Satī rozhněvaně zničila své tělo, rozlehl se po celém vesmíru divoký křik: Proč se Satī, manželka nejváženějšího poloboha, Pána Śivy, takto rozloučila se svým tělem?

Význam

Po celém vesmíru, ve společnostech polobohů na různých planetách, zněl divoký křik, protože Satī byla dcera Dakṣi, nejmocnějšího z králů, a manželka Pána Śivy, největšího z polobohů. Co ji tak rozhněvalo, že opustila své tělo? Jako dcera a manželka velkých osobností neměla v ničem nouzi, ale přesto se znechuceně vzdala svého těla. Bylo to skutečné překvapení. I když máme veškeré hmotné bohatství, nemůžeme být plně spokojeni. Neexistovalo nic, co by jí otec nebo manžel, největší z polobohů, nemohli dát. Přesto však byla z nějakého důvodu nespokojená. Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.6) proto praví, že potřebujeme skutečnou spokojenost (yayātmā suprasīdati), ale ātmā — tělo, mysl i duše — dosáhne plného uspokojení pouze tehdy, když budeme oddaně sloužit Absolutní Pravdě. Sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje. Adhokṣaja je Absolutní Pravda. Když vyvineme neochvějnou lásku k transcendentální Nejvyšší Osobnosti Božství, nalezneme úplnou spokojenost. Jinak nebudeme spokojeni ani v hmotném světě, ani nikde jinde.

Verš

aho anātmyaṁ mahad asya paśyata
prajāpater yasya carācaraṁ prajāḥ
jahāv asūn yad-vimatātmajā satī
manasvinī mānam abhīkṣṇam arhati

Synonyma

aho — ó!; anātmyam — nevšímavost; mahat — velká; asya — Dakṣi; paśyata — pohlédněte; prajāpateḥ — Prajāpatiho; yasya — koho; cara-acaram — všechny živé bytosti; prajāḥ — potomci; jahau — vzdala se; asūn — svého těla; yat — kým; vimatā — zneuctěná; ātma- — vlastní dcera; satī — Satī; manasvinī — dobrovolně; mānam — úctu; abhīkṣṇam — opakovaně; arhati — zasluhovala.

Překlad

Jak mohl být Dakṣa jakožto Prajāpati, přirozený ochránce všech živých bytostí, tak neuctivý ke své vlastní dceři Satī, která byla počestnou ženou a navíc velkou osobností? Jeho nevšímavost způsobila, že se vzdala svého těla.

Význam

Důležité je zde slovo anātmya. Ātmya znamená “život duše”, a toto slovo tedy naznačuje, že i když se Dakṣa zdál být naživu, ve skutečnosti byl mrtvý. Jak jinak by mohl přehlížet Satī, svou vlastní dceru? Dakṣa měl jako Prajāpati, vládce všech živých bytostí, povinnost dohlížet na to, aby se všem dařilo dobře. Jak mohl zanedbat vlastní dceru, vznešenou a počestnou Satī, která byla velkou duší a zasluhovala si otcovu nejvyšší úctu a ohleduplnost? Všichni polobozi vesmíru byli její smrtí, kterou způsobila otcova nevšímavost, velice překvapeni.

Verš

so ’yaṁ durmarṣa-hṛdayo brahma-dhruk ca
loke ’pakīrtiṁ mahatīm avāpsyati
yad-aṅgajāṁ svāṁ puruṣa-dviḍ udyatāṁ
na pratyaṣedhan mṛtaye ’parādhataḥ

Synonyma

saḥ — on; ayam — to; durmarṣa-hṛdayaḥ — tvrdého srdce; brahma-dhruk — není hoden být brāhmaṇou; ca — a; loke — na světě; apakīrtim — neblahou pověst; mahatīm — značnou; avāpsyati — získá; yat-aṅga-jām — jehož dcera; svām — vlastní; puruṣa-dviṭ — nepřítel Pána Śivy; udyatām — když se připravovala; na pratyaṣedhat — nezabránil; mṛtaye — na smrt; aparād hataḥ — kvůli jeho urážkám.

Překlad

Dakṣa má tak tvrdé srdce, že není hoden být brāhmaṇou. Urazil svoji vlastní dceru, nezabránil její smrti a závidí Nejvyšší Osobnosti Božství—za to vše bude mít velice neblahou pověst.

Význam

Dakṣa měl srdce jako z kamene, a nezasloužil si tedy být brāhmaṇou. V některých komentářích je výraz brahma-dhruk vyložený ve smyslu brahma-bandhu, přítel brāhmaṇů. Brahma-bandhu je ten, kdo se narodil v bráhmanské rodině, ale nemá bráhmanské vlastnosti. Brāhmaṇové jsou obvykle velmi soucitní a shovívaví, jelikož dokáží ovládat smysly a mysl. Dakṣa ovšem shovívavý nebyl. Rozhněval se už jen proto, že mu jeho zeť, Pán Śiva, opomenul formálně projevit úctu. Byl tak nemilosrdný, že dokázal nečinně přihlížet i smrti své nejdražší dcery. Satī se ze všech sil snažila urovnat nedorozumění mezi zetěm a tchánem, a proto se i bez pozvání vydala do otcova domu. Dakṣa ji měl v takovém případě přijmout a zapomenout na všechny minulé nesváry. Byl však natolik krutý, že si nezasloužil být nazýván Árjou nebo brāhmaṇou. Proto jeho špatná pověst trvá dodnes. Dakṣa znamená “zdatný” a za své jméno vděčí schopnosti plodit stovky a tisíce potomků. Když někdo příliš tíhne k sexu a materialismu, je schopný se kvůli nepatrné újmě na důstojnosti tak zatvrdit, že dokáže tolerovat dokonce i smrt vlastního dítěte.

Verš

vadaty evaṁ jane satyā
dṛṣṭvāsu-tyāgam adbhutam
dakṣaṁ tat-pārṣadā hantum
udatiṣṭhann udāyudhāḥ

Synonyma

vadati — rozmlouvali; evam — tak; jane — zatímco lidé; satyāḥ — Satī; dṛṣṭvā — když viděli; asu-tyāgam — smrt; adbhutam — nevídanou; dakṣam — Dakṣu; tat-pārṣadāḥ — družina Pána Śivy; hantum — zabít; udatiṣṭhan — povstali; udāyudhāḥ — s pozdviženými zbraněmi.

Překlad

Zatímco lidé rozmlouvali o nevídané dobrovolné smrti Satī, členové její doprovodné družiny se chystali Dakṣu zabít svými zbraněmi.

Význam

Členové družiny, která doprovázela Satī, měli za úkol ji chránit. Jelikož však selhali, rozhodli se pro manželku svého pána zemřít. Předtím ale chtěli zabít Dakṣu. Osobní ochránci mají povinnost svého pána chránit; když selžou, musí zemřít.

Verš

teṣām āpatatāṁ vegaṁ
niśāmya bhagavān bhṛguḥ
yajña-ghna-ghnena yajuṣā
dakṣiṇāgnau juhāva ha

Synonyma

teṣām — od nich; āpatatām — blížících se; vegam — podnět; niśāmya — poté, co viděl; bhagavān — vlastník všeho bohatství; bhṛguḥ — Bhṛgu Muni; yajña-ghna-ghnena — zabít narušitele yajñi; yajuṣā — hymny z Yajur Vedy; dakṣiṇa-agnau — na jižní straně obřadního ohně; juhāva — obětoval; ha — jistě.

Překlad

Již hrozivě postupovali vpřed, když si Bhṛgu Muni včas uvědomil nebezpečí a začal obětovat na jižní straně obřadního ohně. Zpíval mantry z Yajur Vedy, které mají schopnost okamžitě zabít kohokoliv, kdo narušuje obětní obřady.

Význam

Zde je příklad síly védských hymnů. Jsou-li tyto vibrace správně předzpěvovány, mají neuvěřitelné účinky. V současné Kali-yuze však nenajdeme nikoho, kdo by byl schopný mantry dokonale předzpěvovat, a proto je v našem věku provádění veškerých védských obětí zakázáno. Jediná doporučená oběť pro náš věk je zpěv mantry Hare Kṛṣṇa, neboť není možné zaopatřit prostředky k provádění náročnějších obřadů. Navíc neexistují zkušení brahmāṇové, kteří by dokázali dokonale zpívat védské mantry.

Verš

adhvaryuṇā hūyamāne
devā utpetur ojasā
ṛbhavo nāma tapasā
somaṁ prāptāḥ sahasraśaḥ

Synonyma

adhvaryuṇā — knězem, Bhṛguem; hūyamāne — po obětování obětin; devāḥ — polobozi; utpetuḥ — objevili se; ojasā — s velkou silou; ṛbhavaḥ — Ṛbhuové; nāma — zvaní; tapasā — askezí; somam — Soma; prāptāḥ — dosáhli; sahasraśaḥ — po tisících.

Překlad

Bhṛgu začal obětovat do ohně a vzápětí se objevily tisíce polobohů zvaných Ṛbhuové, které Soma, bůh Měsíce, obdařil ohromnou silou.

Význam

Obětování do ohně a zpívání hymnů z Yajur Vedy přivolalo tisíce polobohů, kteří jsou známí pod jménem Ṛbhuové. Brāhmaṇové, jako je Bhṛgu Muni, měli takovou moc, že pouhým pronášením védských manter dokázali stvořit nesmírně mocné polobohy. Tyto mantry stále existují, ale již neexistují brāhmaṇové, kteří by je uměli správně recitovat. Zpěv védských manter, Gāyatrī nebo ṛg-mantry jistě člověku umožní dosáhnout kýženého výsledku. Pán Caitanya však pravil, že v současném věku Kali je možné pouhým zpíváním Hare Kṛṣṇa dosáhnout úplné dokonalosti.

Verš

tair alātāyudhaiḥ sarve
pramathāḥ saha-guhyakāḥ
hanyamānā diśo bhejur
uśadbhir brahma-tejasā

Synonyma

taiḥ — jimi; alāta-āyudhaiḥ — ozbrojení ohořelými větvemi; sarve — všichni; pramathāḥ — duchové; saha-guhyakāḥ — s Guhyaky; hanyamānāḥ — napadeni; diśaḥ — do všech stran; bhejuḥ — rozutekli se; uśadbhiḥ — zářil; brahma-tejasā — bráhmanskou silou.

Překlad

Když polobozi Ṛbhuové, ozbrojení ohořelými větvemi z obětního ohně, zaútočili na duchy a Guhyaky, rozutekli se tito průvodci Satī do všech stran a zmizeli. To vše umožnila brahma-tejas, síla brāhmaṇů.

Význam

Zde je velmi důležité slovo brahma-tejasā. V oněch dobách byli brāhmaṇové nesmírně mocní — pouhým přáním a recitací patřičné védské mantry dosáhli neuvěřitelných výsledků. V dnešní pokleslé době takové brāhmaṇy nikde nenajdeme. Pāñcarātrika praví, že v současném věku jsou všichni śūdrové, protože bráhmanská kultura je ztracena. Projeví-li však někdo známky toho, že chápe vědomí Kṛṣṇy, má být podle vaiṣṇavských zásad smṛti přijat jako kandidát na brāhmaṇu a dostat vše potřebné k dosažení nejvyšší dokonalosti. Je nejvelkodušnějším darem Pána Caitanyi, že chceme-li v tomto pokleslém věku dosáhnout nejvyšší dokonalosti života, stačí, abychom přijali metodu zpívání Hare Kṛṣṇa, která může přinést výsledky všech postupů seberealizace.

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke čtvrté kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Satī opouští své tělo”.