Skip to main content

Sloka 12

Text 12

Verš

Text

doṣān pareṣāṁ hi guṇeṣu sādhavo
gṛhṇanti kecin na bhavādṛśo dvija
guṇāṁś ca phalgūn bahulī-kariṣṇavo
mahattamās teṣv avidad bhavān agham
doṣān pareṣāṁ hi guṇeṣu sādhavo
gṛhṇanti kecin na bhavādṛśo dvija
guṇāṁś ca phalgūn bahulī-kariṣṇavo
mahattamās teṣv avidad bhavān agham

Synonyma

Synonyms

doṣān — chyby; pareṣām — jiných; hi — protože; guṇeṣu — ve vlastnostech; sādhavaḥsādhuové; gṛhṇanti — nacházejí; kecit — nějaké; na — ne; bhavādṛśaḥ — jako jsi ty; dvija — ó dvojzrozený; guṇān — vlastnosti; ca — a; phalgūn — malé; bahulī-kariṣṇavaḥ — velice vyvyšuje; mahat-tamāḥ — největší osobnosti; teṣu — mezi nimi; avidat — nacházíš; bhavān — ty; agham — chybu.

doṣān — faults; pareṣām — of others; hi — for; guṇeṣu — in the qualities; sādhavaḥsādhus; gṛhṇanti — find; kecit — some; na — not; bhavādṛśaḥ — like you; dvija — O twice-born; guṇān — qualities; ca — and; phalgūn — small; bahulī-kariṣṇavaḥ — greatly magnifies; mahat-tamāḥ — the greatest persons; teṣu — among them; avidat — find; bhavān — you; agham — the fault.

Překlad

Translation

Dvojzrozený Dakṣo! Jen člověk jako ty dokáže hledat chyby ve vlastnostech jiných. Pán Śiva však na nikom chyby nehledá. Naopak, má-li někdo jen nepatrnou dobrou vlastnost, Pán Śiva velice vyvyšuje její hodnotu. A ty na takové velké duši vidíš chybu?

Twice-born Dakṣa, a man like you can simply find fault in the qualities of others. Lord Śiva, however, not only finds no faults with others’ qualities, but if someone has a little good quality, he magnifies it greatly. Unfortunately, you have found fault with such a great soul.

Význam

Purport

Satī zde svého otce, krále Dakṣu, oslovuje jako dviju, dvojzrozeného. Tímto titulem označujeme příslušníky vyšších tříd — brāhmaṇy, kṣatriye a vaiśyi. Dvija není obyčejný člověk, ale ten, kdo pod vedením duchovního mistra studoval védské spisy a dokáže rozeznat dobré od zlého. Rozumí se proto, že se vyzná v logice a filozofii. Satī, Dakṣova dcera, svému otci předložila pádné argumenty — například to, že skutečně výjimečná osobnost hledá u jiných jen dobré vlastnosti, stejně jako včela bez ohledu na barvu nebo bodláky hledá v každém květu jen med. Vzácné, vznešené osobnosti vidí na druhých jen to dobré a špatného si nevšímají, zatímco obyčejný člověk u ostatních zpravidla rozlišuje jejich dobré a špatné stránky.

King Dakṣa is addressed here by his daughter Satī as dvija, twice-born. “Twice-born” refers to the higher classes of men, namely the brāhmaṇas, kṣatriyas and vaiśyas. In other words, a dvija is not an ordinary man but one who has studied the Vedic literature from a spiritual master and can discriminate between good and bad. Therefore it is supposed that he understands logic and philosophy. Satī, Dakṣa’s daughter, put before him sound arguments. There are some highly qualified persons who accept only the good qualities of others. Just as a bee is always interested in the honey in the flower and does not consider the thorns and colors, highly qualified persons, who are uncommon, accept only the good qualities of others, not considering their bad qualities, whereas the common man can judge what are good qualities and what are bad qualities.

I mezi výjimečně dobrými dušemi existují rozdíly. Za nejlepšího lze považovat toho, kdo na druhém vidí i nepatrně dobré vlastnosti a dokáže je vysoce ohodnotit. Pánu Śivovi se říká Āśutoṣa — snadno se usmíří a je ochotný dát komukoliv to nejvyšší požehnání. Jeden z Śivových oddaných si například přál mít schopnost, aby tomu, koho se dotkne, okamžitě odpadla hlava od těla. Pán Śiva mu jeho přání splnil, i když nebylo příliš chvályhodné, protože tento oddaný chtěl zabít svého nepřítele. Pán Śiva však ocenil, že se ho jeho oddaný snažil uspokojit a uctívat, a dal mu své požehnání. Ve zlých vlastnostech svého oddaného viděl to nejvyšší dobro. Satī tedy začala svému otci vytýkat: “Jsi pravým opakem dobrých duší. Pán Śiva má tolik dobrých vlastností a ani jednu špatnou, ale ty ho považuješ za zlého a vidíš na něm chybu. Nejenže ses nestal tou nejurozenější osobností, ale naopak jsi ten nejpokleslejší, neboť považuješ jeho dobré vlastnosti za špatné. Schopnost uznat dobré vlastnosti druhých patří těm největším duším. Ty ses však stal tou nejpokleslejší duší, neboť naopak bezdůvodně považuješ dobré vlastnosti druhých za špatné.”

Among the uncommonly good souls there are still gradations, and the best good soul is one who accepts an insignificant asset of a person and magnifies that good quality. Lord Śiva is also called Āśutoṣa, which refers to one who is satisfied very easily and who offers to any person the highest level of benediction. For example, once a devotee of Lord Śiva wanted the benediction that whenever he touched someone on the head, that person’s head would at once be separated from his trunk. Lord Śiva agreed. Although the benediction asked was not very commendable because the devotee wanted to kill his enemy, Lord Śiva considered the devotee’s good quality in worshiping and satisfying him and granted the benediction. Thus Lord Śiva accepted his bad qualities as magnificently good qualities. But Satī accused her father, “You are just the opposite. Although Lord Śiva has so many good qualities and no bad qualities at all, you have accepted him as bad and found fault with him. Because of your accepting his good qualities to be bad, instead of your becoming the most exalted soul you have become the most fallen. A man becomes the greatest soul by accepting the goodness of others’ qualities, but by unnecessarily considering others’ good qualities to be bad, you have become the lowest of the fallen souls.”