Skip to main content

Sloka 8

Text 8

Verš

Texto

maitreya uvāca
iti pracetasāṁ pṛṣṭo
bhagavān nārado muniḥ
bhagavaty uttama-śloka
āviṣṭātmābravīn nṛpān
maitreya uvāca
iti pracetasāṁ pṛṣṭo
bhagavān nārado muniḥ
bhagavaty uttama-śloka
āviṣṭātmābravīn nṛpān

Synonyma

Synonyms

maitreyaḥ uvāca — Maitreya pravil; iti — takto; pracetasām — Pracety; pṛṣṭaḥ — požádán; bhagavān — velký oddaný Nejvyšší Osobnosti Božství; nāradaḥ — Nārada; muniḥ — velice uvážlivý; bhagavati — do Nejvyšší Osobnosti Božství; uttama-śloke — honosící se jedinečnou pověstí; āviṣṭa — pohroužená; ātmā — jehož mysl; abravīt — odpověděl; nṛpān — králům.

maitreyaḥ uvāca — Maitreya dijo; iti — así; pracetasām — por los Pracetās; pṛṣṭaḥ — preguntado; bhagavān — el gran devoto de la Suprema Personalidad de Dios; nāradaḥ — Nārada; muniḥ — muy reflexivo; bhagavati — en la Suprema Personalidad de Dios; uttama-śloke — de fama excelente; āviṣṭa — absorta; ātmā — cuya mente; abravīt — respondió; nṛpān — a los reyes.

Překlad

Translation

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Můj milý Viduro, nejlepší z oddaných, Nārada, který je vždy pohroužený v myšlenkách na Nejvyšší Osobnost Božství, vyslechl žádost Pracetů a začal jim odpovídat.

El gran sabio Maitreya continuó: Mi querido Vidura, ante esos ruegos de los Pracetās, Nārada, el devoto supremo, que siempre está absorto en pensar en la Suprema Personalidad de Dios, respondió con las siguientes palabras.

Význam

Purport

Bhagavān nāradaḥ vyjadřuje, že Nārada je vždy pohroužený v myšlenkách na Nejvyšší Osobnost Božství. Bhagavaty uttama-śloka āviṣṭātmā. Nārada nedělá nic jiného, než že myslí na Kṛṣṇu, mluví o Kṛṣṇovi a káže o Kṛṣṇovi, a proto je někdy označován jako bhagavān. Bhagavān znamená “ten, kdo oplývá všemi vznešenými vlastnostmi”. Pokud někdo vlastní Bhagavāna v srdci, nazývá se někdy rovněž bhagavān. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura řekl: sākṣād-dharitvena samasta-śāstraiḥ — všechny śāstry uznávají duchovního mistra přímo jako Nejvyšší Osobnost Božství. To neznamená, že se duchovní mistr nebo světec, jako je Nārada, skutečně stal Nejvyšší Osobností Božství, ale je tak přijímán, neboť vlastní Nejvyšší Osobnost Božství neustále ve svém srdci. Je-li někdo pohroužen v myšlenkách na Kṛṣṇu, jak je uvedeno zde (āviṣṭātmā), nazývá se také bhagavān. Bhagavān oplývá všemi vznešenými vlastnostmi. Pokud někdo neustále vlastní Bhagavāna v srdci, neznamená to snad, že jimi automaticky oplývá také? V tom smyslu může být velký oddaný, jako je Nārada, označen také jako bhagavān. Nemůžeme ovšem tolerovat, když je tak označován nějaký darebák nebo podvodník. Bhagavān je ten, kdo má buď všechny vznešené vlastnosti, nebo vlastní Nejvyšší Osobnost Božství, Bhagavāna, který jimi oplývá.

SIGNIFICADO: En este verso, bhagavān nāradaḥ indica que Nārada siempre está absorto en pensar en la Suprema Personalidad de Dios (bhagavaty uttama-śloka āviṣṭātmā). Nārada no tiene ninguna otra ocupación más que pensar en Kṛṣṇa, hablar de Kṛṣṇa y predicar acerca de Kṛṣṇa; por consiguiente, a veces recibe el calificativo de bhagavān. Bhagavān significa «aquel que posee todas las opulencias». La persona que lleva a Bhagavān en su corazón, a veces también recibe el calificativo de bhagavān. Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura dice: sākṣād-dharitvena samasta-śāstraiḥ: Todos los śāstras reconocen que el maestro espiritual es directamente la Suprema Personalidad de Dios. Esto no significa que el maestro espiritual o las personas santas como Nārada se hayan convertido en la Suprema Personalidad de Dios; si se les eleva hasta esa categoría es porque llevan a la Suprema Personalidad de Dios constantemente en el corazón. Como aquí se explica (āviṣṭātmā), bhagavān también es la persona que está absorta en pensar en Kṛṣṇa. Bhagavān posee toda la opulencia. ¿No la posee también el que lleva siempre a Bhagavān en el corazón? En este sentido, un gran devoto como Nārada también puede ser llamado bhagavān. Sin embargo, no podemos tolerar que se dé este nombre a cualquier sinvergüenza o impostor. Para llevar ese nombre es necesario poseer, o bien todas las opulencias, o bien a la Suprema Personalidad de Dios, Bhagavān, que posee todas las opulencias.