Skip to main content

Sloka 36-37

Texts 36-37

Verš

Texto

athātmano ’rtha-bhūtasya
yato ’nartha-paramparā
saṁsṛtis tad-vyavacchedo
bhaktyā paramayā gurau
athātmano ’rtha-bhūtasya
yato ’nartha-paramparā
saṁsṛtis tad-vyavacchedo
bhaktyā paramayā gurau
vāsudeve bhagavati
bhakti-yogaḥ samāhitaḥ
sadhrīcīnena vairāgyaṁ
jñānaṁ ca janayiṣyati
vāsudeve bhagavati
bhakti-yogaḥ samāhitaḥ
sadhrīcīnena vairāgyaṁ
jñānaṁ ca janayiṣyati

Synonyma

Synonyms

atha — proto; ātmanaḥ — živé bytosti; artha-bhūtasya — v jejím skutečném zájmu; yataḥ — od čeho; anartha — všech nežádoucích věcí; param-parā — posloupnost; saṁsṛtiḥ — hmotná existence; tat — její; vyavacchedaḥ — ukončení; bhaktyā — oddanou službou; paramayā — čistou; gurau — Nejvyššímu Pánu nebo Jeho zástupci; vāsudeve — Vāsudeva; bhagavati — Nejvyšší Osobnost Božství; bhakti-yogaḥ — oddaná služba; samāhitaḥ — uplatněná; sadhrīcīnena — zcela; vairāgyam — odpoutanost; jñānam — plné poznání; ca — a; janayiṣyati — způsobí, že se projeví.

atha — por lo tanto; ātmanaḥ — de la entidad viviente; artha-bhūtasya — teniendo su verdadero interés; yataḥ — del cual; anartha — de todas las cosas indeseables; param-parā — una serie sucesiva; saṁsṛtiḥ — existencia material; tat — de esa; vyavacchedaḥ — detener; bhaktyā — con servicio devocional; paramayā — sin mezclas; gurau — al Señor Supremo o a Su representante; vāsudeve — Vāsudeva; bhagavati — la Suprema Personalidad de Dios; bhakti-yogaḥ — servicio devocional; samāhitaḥ — dedicado; sadhrīcīnena — completamente; vairāgyam — desapego; jñānam — conocimiento completo; ca — y; janayiṣyati — hará que se manifieste.

Překlad

Translation

Skutečným zájmem živé bytosti je dostat se z nevědomosti, která ji nutí trpět opakovaným zrozením a smrtí. Jedinou pomocí je odevzdat se Nejvyššímu Pánu prostřednictvím Jeho zástupce. Dokud člověk nevykonává oddanou službu Nejvyšší Osobnosti Božství, Vāsudevovi, nemůže se plně odpoutat od hmotného světa a nemůže ani projevit skutečné poznání.

El verdadero interés de la entidad viviente consiste en liberarse de la nesciencia que la obliga a someterse al ciclo de nacimientos y muertes. El único remedio es entregarse a la Suprema Personalidad de Dios a través de Su representante. Sin ofrecer servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios, Vāsudeva, no es posible desapegarse por completo del mundo material, ni tampoco se puede manifestar conocimiento verdadero.

Význam

Purport

To je způsob, jak se odpoutat od nepřirozeného hmotného stavu. Jedinou pomocí je začít rozvíjet vědomí Kṛṣṇy a neustále oddaně sloužit Pánu Vāsudevovi, Nejvyšší Osobnosti Božství. Každý se snaží být šťastný a cesta k tomuto štěstí je vlastním zájmem každého jednotlivce. Podmíněné duše v hmotném světě naneštěstí nevědí, že konečným cílem jejich vlastního zájmu je Vāsudeva. Saṁsṛti, hmotná existence, začíná iluzorním tělesným pojetím života, z něhož vzniká mnoho nežádoucích věcí (anarthy). Tyto nežádoucí věci jsou ve skutečnosti mentální touhy po různých druzích smyslového požitku a způsobují, že živá bytost přijímá v hmotném světě různá těla. Člověk musí nejprve ovládnout svoji mysl, aby se mohly očistit její touhy. Tento proces popisuje Nārada-pañcarātra slovy sarvopādhi-vinirmuktaṁ tatparatvena nirmalam. Dokud živá bytost neočistí svoji mysl, nepřipadá v úvahu, že by se mohla osvobodit z hmotného podmínění. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (1.7.6) stojí:

SIGNIFICADO: Esa es la manera de desapegarse del condicionamiento material artificial. El único remedio es adoptar el proceso de conciencia de Kṛṣṇa y ocuparse de forma constante en el servicio devocional del Señor Vāsudeva, la Suprema Personalidad de Dios. Todo el mundo está tratando de ser feliz, y el proceso que siguen para obtener esa felicidad se llama interés personal. Por desgracia, el alma condicionada que vaga por el mundo material no sabe que el objetivo supremo del interés personal es Vāsudeva. Saṁsṛti, la existencia material, tiene su comienzo en la ilusión del concepto corporal de la vida, y ese concepto da origen a una serie de cosas indeseables (anarthas). En realidad se trata de deseos mentales de diversos tipos de complacencia de los sentidos, que nos llevan a aceptar diversos tipos de cuerpos en el mundo material. En primer lugar hay que controlar la mente, de modo que se puedan purificar los deseos que hay en ella. En el Nārada-pañcarātra se hace referencia a ese proceso con las palabras sarvopādhi-vinirmuktaṁ tatparatvena nirmalam. Sin purificar la mente, es imposible liberarse del condicionamiento material. Como se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam (1.7.6):

anarthopaśamaṁ sākṣād
bhakti-yogam adhokṣaje
lokasyājānato vidvāṁś
cakre sātvata-saṁhitām
anarthopaśamaṁ sākṣād
bhakti-yogam adhokṣaje
lokasyājānato vidvāṁś
cakre sātvata-saṁhitām

“Hmotné strasti živé bytosti, které jsou pro ni zbytečné, může přímo zmírnit spojení prostřednictvím oddané služby. Obyčejní lidé to však nevědí, a proto učený Vyāsadeva sestavil toto védské písmo, které se vztahuje k Nejvyšší Pravdě.” Anarthy, nežádoucí věci, si s sebou každý nese z jednoho těla do druhého. Aby se člověk z tohoto zapletení vyprostil, musí se zapojit do oddané služby Pánu Vāsudevovi, Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství. V této souvislosti je důležité slovo guru. Lze ho přeložit jako “těžký” nebo “nejvyšší”. Jinými slovy, guru je duchovní mistr. Śrīla Ṛṣabhadeva radil Svým synům: gurur na sa syāt ... na mocayed yaḥ samupeta-mṛtyum — “Nikdo by se neměl stát duchovním mistrem, dokud není schopen svého žáka vyvést z koloběhu zrození a smrti.” (Bhāg. 5.5.18) Hmotná existence je ve skutečnosti řetězec akcí a reakcí, uvedený do pohybu různými druhy plodonosných činností. To je příčina zrození a smrti. Zastavit tento koloběh může jedině ten, kdo se zapojí do služby Vāsudevovi.

«Los sufrimientos materiales de la entidad viviente son algo superfluo que puede mitigarse directamente con el proceso vinculante del servicio devocional. Pero la gran mayoría de la gente ignora eso, y por ello el erudito Vyāsadeva compiló esta Escritura védica, que está relacionada con la Verdad Suprema». Los anarthas, las cosas indeseables, se transmiten de una vida corporificada a la siguiente. Para salir de ese enredo, hay que emprender el servicio devocional de Kṛṣṇa, la Suprema Personalidad de Dios. Con respecto a esto, es muy significativa la palabra guru, que puede traducirse por «pesado» o por «el supremo». En otras palabras, el guru es el maestro espiritual. Śrīla Ṛṣabhadeva aconsejó a Sus hijos: gurur na sa syāt…na mocayed yaḥ samupeta-mṛtyum: «Nadie debe aceptar la posición de maestro espiritual a menos que pueda liberar a su discípulo del ciclo de nacimientos y muertes» (Bhāg. 5.5.18). En realidad, la existencia material es una cadena de acciones y reacciones provocadas por diversos tipos de actividades fruitivas. Esa es la causa del nacimiento y la muerte. Solo quien se ocupe en el servicio de Vāsudeva podrá detener ese proceso.

Bhakti označuje činnosti vykonávané ve službě Pánu Vāsudevovi. Jelikož je Pán Vāsudeva Nejvyšší, každý by měl sloužit Jemu, a nikoliv polobohům. Oddaná služba začíná stádiem nováčka — dodržováním pravidel a předpisů — a rozvíjí se do spontánní láskyplné služby Pánu. Účelem všech stádií je uspokojit Pána Vāsudeva. Ten, kdo dosáhne dokonalosti v oddané službě Vāsudevovi, se zcela odpoutá od služby tělu, to znamená od svého vnějšího postavení v hmotném světě. Když je oddaný takto odpoutaný, získává dokonalé poznání a slouží Pánu Vāsudevovi dokonalým způsobem. Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: jīvera ’svarūpa' haya — kṛṣṇera ’nitya-dāsa'. “Každá živá bytost je ve svém přirozeném postavení věčným služebníkem Kṛṣṇy.” Ten, kdo slouží Pánu Vāsudevovi, dospěl do svého normálního, přirozeného postavení — to je stádium osvobození. Muktir hitvānyathā-rūpaṁ svarūpeṇa vyavasthitiḥ — v osvobozeném stavu se živá bytost nachází ve svém původním postavení ve vědomí Kṛṣṇy. Zanechává všech činností ve službě hmotě, vykonstruovaných ve jménu služby společnosti, národu, psům, automobilům a mnoha jiných služeb, vykonávaných pod vlivem iluzorního pojetí “já” a “moje”. Ve druhé kapitole prvního zpěvu je vysvětleno:

Bhakti son las actividades que se llevan a cabo como servicio al Señor Vāsudeva. El Señor Vāsudeva es el Supremo, y por lo tanto, debemos ocuparnos en Su servicio, y no en el servicio de los semidioses. El servicio devocional comienza con la etapa neófita, la etapa en que se observan reglas y regulaciones, y continúa hasta la etapa de amor espontáneo por el Señor. El objetivo, en todas las etapas, es satisfacer al Señor Vāsudeva. El que ha llegado a la perfección del avance en el servicio devocional de Vāsudeva se desapega por completo del servicio del cuerpo, es decir, de su identificación falsa en la existencia material. Después de alcanzar ese desapego, llega al verdadero nivel de conocimiento perfecto y se ocupa perfectamente en el servicio del Señor Vāsudeva. Śrī Caitanya Mahāprabhu dice: jīvera ‘svarūpa’ haya—kṛṣṇera ‘nitya-dāsa’: «La posición constitucional de toda entidad viviente es ser sirviente eterno de Kṛṣṇa». El que se ocupa en el servicio del Señor Vāsudeva se sitúa de inmediato en su posición constitucional normal. Esa posición se denomina etapa liberada. Muktir hitvānyathā-rūpaṁ svarūpeṇa vyavasthitiḥ: En la etapa liberada, nos situamos en nuestra posición original consciente de Kṛṣṇa. Abandonamos todas las ocupaciones en el servicio de la materia, que son invenciones que se hacen en nombre del servicio a la sociedad, servicio a la nación, servicio a la comunidad, servicio al perro, servicio al automóvil y tantos otros servicios que se basan en la ilusión de «yo» y «mío».
Como se explica en el capítulo segundo del Primer Canto:

vāsudeve bhagavati
bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyaṁ
jñānaṁ ca yad ahaitukam
vāsudeve bhagavati
bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyaṁ
jñānaṁ ca yad ahaitukam

“Oddanou službou Osobnosti Božství, Śrī Kṛṣṇovi, lze okamžitě získat bezpříčinné poznání a odpoutanost od světa.” (Bhāg. 1.2.7) Člověk tedy musí sloužit Vāsudevovi bez hmotných tužeb, mentálních spekulací a plodonosných činností.

«Por ofrecer el servicio devocional a la Personalidad de Dios, Śrī Kṛṣṇa, inmediatamente se adquiere conocimiento sin causa y desapego del mundo» (Bhāg. 1.2.7). Por lo tanto, debemos ocuparnos en el servicio de Vāsudeva sin deseos materiales, especulaciones mentales ni actividades fruitivas.