Skip to main content

Sloka 26-27

ТЕКСТЫ 26-27

Verš

Текст

yadātmānam avijñāya
bhagavantaṁ paraṁ gurum
puruṣas tu viṣajjeta
guṇeṣu prakṛteḥ sva-dṛk
йадтмнам авиджйа
бхагаванта пара гурум
пурушас ту вишаджджета
гуешу практе сва-дк
guṇābhimānī sa tadā
karmāṇi kurute ’vaśaḥ
śuklaṁ kṛṣṇaṁ lohitaṁ vā
yathā-karmābhijāyate
губхимнӣ са тад
карми куруте ’ваа
укла кша лохита в
йатх-кармбхиджйате

Synonyma

Пословный перевод

yadā — když; ātmānam — Nejvyšší Duše; avijñāya — zapomíná; bhagavantam — Nejvyšší Osobnost Božství; param — svrchovaný; gurum — učitel; puruṣaḥ — živá bytost; tu — potom; viṣajjeta — odevzdává se; guṇeṣu — kvalitám; prakṛteḥ — hmotné přírody; sva-dṛk — ten, kdo dokáže vidět své vlastní dobro; guṇa-abhimānī — ztotožněný s kvalitami přírody; saḥ — on; tadā — tehdy; karmāṇi — plodonosné činnosti; kurute — vykonává; avaśaḥ — spontánně; śuklam — bílá; kṛṣṇam — černá; lohitam — červená; — nebo; yathā — podle; karma — práce; abhijāyate — rodí se.

йад — когда; тмнам — Сверхдушу; авиджйа — забыв; бхагавантам — Верховную Личность Бога; парам — верховного; гурум — наставника; пуруша — живое существо; ту — тогда; вишаджджета — отдает себя; гуешугунам; практе — материальной природы; сва-дк — тот, кто способен позаботиться о своем благополучии; гуа-абхимнӣ — отождествляя себя с гунами природы; са — он; тад — тогда; карми — кармической деятельностью; куруте — занимается; аваа — естественным образом; уклам — белый; кшам — черный; лохитам — красный; в — или; йатх — в соответствии; карма — с деятельностью; абхиджйате — рождается.

Překlad

Перевод

Živá bytost má od přírody nepatrnou nezávislost zvolit si sama svůj dobrý či špatný osud, ale když zapomene na svého svrchovaného vládce, Osobnost Božství, odevzdá se kvalitám hmotné přírody. Pod jejich vlivem se ztotožňuje s tělem a v jeho zájmu ulpívá na různých činnostech. Někdy je pod vlivem kvality nevědomosti, někdy kvality vášně a někdy kvality dobra, a tak dostává různé druhy těl.

От природы живое существо наделено некоторой независимостью, позволяющей ему самому определять свое плохое или хорошее будущее, но, забыв своего верховного учителя, Личность Бога, оно отдает себя во власть гун материальной природы. Под влиянием этих гун оно начинает отождествлять себя с телом и, чтобы удовлетворить телесные потребности, привязывается к разнообразной деятельности. Иногда живое существо находится под влиянием гуны невежества, иногда — страсти, а иногда — благости. Так живое существо получает тела различных типов, подверженные влиянию разных гун материальной природы.

Význam

Комментарий

Tyto různé druhy těl popisuje Bhagavad-gītā (13.22):

В «Бхагавад-гите» (13.22) объясняется, почему живое существо получает тела разных типов:

puruṣaḥ prakṛti-stho hi
bhuṅkte prakṛtijān guṇān
kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya
sad-asad-yoni-janmasu
пуруша практи-стхо хи
бхукте практи-джн гун
краа гуа-саго ’сйа
сад-асад-йони-джанмасу

“Živá bytost pobývá v hmotné přírodě a užívá si jejích tří kvalit. To je způsobeno jejími styky s touto přírodou. Setkává se tak s dobrem a zlem v různých životních druzích.”

«Живое существо в материальном мире скитается по дорогам жизни, наслаждаясь тремя гунами материальной природы. Причина этого в соприкосновении живого существа с материальной природой. Так оно сталкивается с добром и злом в разных формах жизни».

Živá bytost se stýká s kvalitami přírody, a proto dostává různá těla z 8 400 000 životních podob. Zde je jasně řečeno, že živá bytost má malou nezávislost, což vyjadřuje slovo sva-dṛk, které znamená “ten, kdo může vidět své vlastní dobro”. Živá bytost je svým přirozeným postavením velice nepatrná a může být svedena a začít napodobovat Nejvyšší Osobnost Božství. Služebník může chtít napodobovat svého pána a založit si vlastní firmu, a když se tak rozhodne, opustí pánovu ochranu. Někdy je neúspěšný a někdy úspěšný. Stejně tak si živá bytost, nedílná část Kṛṣṇy, zakládá vlastní firmu, aby soutěžila s Pánem. Je mnoho těch, kteří chtějí dosáhnout Pánova postavení, ale vyrovnat se Pánu je zcela nemožné. Různé strany se však snaží Pána napodobovat, a proto v hmotném světě zuří velký boj o přežití. Příčinou hmotného otroctví je odchýlení se od služby Pánu a pokusy Pána napodobovat. To je případ māyāvādských filozofů, kteří se umělým způsobem snaží s Pánem splynout. Když se māyāvādští filozofové považují za osvobozené, jsou ošáleni svými mentálními výmysly. Nikdo nemůže splynout s Bohem nebo se Mu vyrovnat. Ten, kdo si to představuje, pouze prodlužuje své otroctví v hmotném světě.

Соприкасаясь с гунами природы, живое существо получает различные тела, относящиеся к 8 400 000 форм жизни. В этом стихе ясно сказано, что живое существо обладает некоторой независимостью: на это указывает слово сва-дк, что значит «способный сам определять свою судьбу». Будучи бесконечно малым, живое существо может сделать неправильный выбор и попытаться подражать Верховной Личности Бога. Так, у слуги может возникнуть желание открыть собственное дело, чтобы сравняться с хозяином, но, встав на этот путь, он неминуемо лишится покровительства хозяина. Иногда подобные начинания терпят крах, а иногда — приводят к успеху. Точно так же живое существо, неотъемлемая частица Кришны, открывает собственное дело, чтобы стать соперником Господа. Множество живых существ посягают на место Бога, но ни одному из них не под силу стать Богом. Это приводит к тому, что многочисленные живые существа ведут отчаянную борьбу за существование, сражаясь с материальным миром, ибо каждое из них пытается изображать из себя Бога. Живое существо попадает в материальное рабство именно потому, что отказывается служить Господу и пытается подражать Ему. Подражая Господу, философы- майявади стараются вопреки своей природе сравняться с Ним. Когда такие философы думают, что обрели освобождение, это, по сути дела, является лишь плодом их воображения. Стать Богом или сравняться с Ним невозможно, и тот, кто воображает, что достиг этого, обрекает себя на рабство в материальном мире.