Skip to main content

Sloka 61

Text 61

Verš

Texto

māyā hy eṣā mayā sṛṣṭā
yat pumāṁsaṁ striyaṁ satīm
manyase nobhayaṁ yad vai
haṁsau paśyāvayor gatim
māyā hy eṣā mayā sṛṣṭā
yat pumāṁsaṁ striyaṁ satīm
manyase nobhayaṁ yad vai
haṁsau paśyāvayor gatim

Synonyma

Synonyms

māyā — iluzorní energie; hi — jistě; eṣā — tato; mayā — Mnou; sṛṣṭā — stvořená; yat — z níž; pumāṁsam — muž; striyam — žena; satīm — počestná; manyase — myslíš si; na — ne; ubhayam — oba; yat — protože; vai — jistě; haṁsau — prosti hmotného znečištění; paśya — jen pohleď; āvayoḥ — naše; gatim — skutečné postavení.

māyā — energía ilusoria; hi — ciertamente; eṣā — esta; mayā — por Mí; sṛṣṭā — creada; yat — de la cual; pumāṁsam — un varón; striyam — una mujer; satīm — casta; manyase — tú crees; na — no; ubhayam — ambos; yat — porque; vai — ciertamente; haṁsau — libre de la contaminación material; paśya — tan solo mira; āvayoḥ — nuestra; gatim — verdadera posición.

Překlad

Translation

Někdy se považuješ za muže, někdy za počestnou ženu a někdy za neutrálního eunucha. To vše způsobuje tělo, které je výtvorem Mé iluzorní energie, ale oba — ty i Já — jsme ve skutečnosti čistě duchovní osoby. Snaž se to pochopit. Pokouším se ti vysvětlit naše skutečné postavení.

A veces te consideras un hombre, a veces una mujer casta, y a veces, un estéril eunuco. Todo ello se debe al cuerpo, que es una creación de la energía ilusoria. Esa energía ilusoria es Mi potencia, y en realidad, ambos, tú y Yo, somos identidades espirituales puras. Trata tan solo de entenderlo. Te estoy explicando cuál es nuestra verdadera posición.

Význam

Purport

Skutečné postavení Nejvyšší Osobnosti Božství i živé bytosti je kvalitativně stejné. Nejvyšší Pán je Nejvyšší Duše, Nadduše, a živá bytost je individuální duše. I když jsou oba původně duchovní bytosti, živá bytost, která přijde do styku s hmotnou přírodou a stane se podmíněnou, zapomene na svoji totožnost a začne se považovat za výtvor hmotné přírody. Jelikož má hmotné tělo, zapomíná, že je věčnou (sanātana) nedílnou částí Nejvyšší Osobnosti Božství. To je potvrzeno takto: mamaivāṁśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ. Slovo sanātana se v Bhagavad-gītě nachází na několika místech. Jak Pán, tak živá bytost jsou sanātana (věční) a existuje také místo zvané sanātana, které je nad touto hmotnou přírodou. Skutečným sídlem živé bytosti i Boha je oblast sanātana, nikoliv tento hmotný svět. Hmotný svět je dočasná, vnější energie Pána a živá bytost je do něho umístěna proto, že chtěla napodobovat postavení Nejvyšší Osobnosti Božství. Nyní se v něm snaží co nejlépe uspokojovat své smysly. Podmíněná duše v tomto hmotném světě neustále jedná v různých druzích těl, ale když dosáhne vyvinutého vědomí, měla by se snažit napravit svoji situaci a vstoupit znovu do duchovního světa. Metodou, pomocí níž se může živá bytost vrátit domů, zpátky k Bohu, je bhakti-yoga, někdy zvaná též sanātana-dharma. Místo dočasných povinností, založených na hmotném těle, by se měl člověk věnovat sanātana-dharmě neboli bhakti-yoze, aby ukončil své trvalé otroctví v hmotných tělech a vrátil se domů, zpátky k Bohu. Dokud lidská společnost funguje na základě falešné hmotné totožnosti, veškeré takzvané pokroky vědy a filozofie jsou zbytečné a jen svádějí tuto společnost na scestí. Andhā yathāndhair upanīyamānāḥ. V hmotném světě jsou slepí vedeni slepými.

SIGNIFICADO: La verdadera posición de la Suprema Personalidad de Dios y de la entidad viviente es cualitativamente la misma. El Señor Supremo es el Espíritu Supremo, la Superalma, y la entidad viviente es el alma espiritual individual. La identidad original de ambas es espiritual, pero la entidad viviente, cuando entra en contacto con la naturaleza material, olvida su identidad y queda condicionada. En ese entonces se identifica como producto de la naturaleza material. Debido al cuerpo material, olvida que es una parte integral eterna (sanātana) de la Suprema Personalidad de Dios. Esto se confirma de la siguiente manera: mamaivāṁśo jīva-loke jīva-bhūtaḥ sanātanaḥ. La palabra sanātana aparece en varios pasajes del Bhagavad-gītā. Tanto el Señor como la entidad viviente son sanātana (eternos), y más allá de la naturaleza material existe también un lugar que recibe este calificativo, sanātana. La verdadera residencia de Dios y de la entidad viviente es el ámbito de sanātana, no el mundo material. El mundo material es la energía temporal del Señor, Su energía externa, y la causa de que la entidad viviente se encuentre en él es que ha deseado imitar la posición de la Suprema Personalidad de Dios. En el mundo material, la entidad viviente trata de obtener de sus sentidos el máximo disfrute posible. Las actividades del alma condicionada en el mundo material se suceden eternamente en diversos tipos de cuerpos, pero cuando la entidad viviente adquiere una conciencia avanzada, debe tratar de corregir su situación, y de nuevo pasar a formar parte del mundo espiritual. El proceso para regresar al hogar, de vuelta a Dios, es el bhakti-yoga, que a veces se llama sanātana-dharma. En lugar de aceptar los deberes propios de una ocupación temporal basada en el cuerpo material, se debe adoptar el proceso de sanātana-dharma, o bhakti-yoga, para poner punto final al cautiverio perpetuo en cuerpos materiales y regresar al hogar, de vuelta a Dios. Mientras la sociedad humana actúe basándose en la identificación material falsa, todos los supuestos progresos de la ciencia y de la filosofía serán completamente inútiles. Solo servirán para descarriar a la sociedad humana. Andhā yathāndhair upanīyamānāḥ. En el mundo material, los ciegos guían a los ciegos.