Skip to main content

Sloka 48

ТЕКСТ 48

Verš

Текст

uttiṣṭhottiṣṭha rājarṣe
imām udadhi-mekhalām
dasyubhyaḥ kṣatra-bandhubhyo
bibhyatīṁ pātum arhasi
уттишхоттишха рджарше
имм удадхи-мекхалм
дасйубхйа кшатра-бандхубхйо
бибхйатӣ птум архаси

Synonyma

Пословный перевод

uttiṣṭha — prosím vstávej; uttiṣṭha — prosím vstávej; rāja-ṛṣe — ó svatý králi; imām — tato Země; udadhi — oceánem; mekhalām — obklopená; dasyubhyaḥ — před lotry; kṣatra-bandhubhyaḥ — před nečistými králi; bibhyatīm — velice se bojí; pātum — ochránit; arhasi — máš.

уттишха — вставай же; уттишха — вставай; рджа-ше — о святой царь; имм — эту землю; удадхи — океаном; мекхалм — окруженную; дасйубхйа — от грабителей; кшатра-бандхубхйа — от порочных царей; бибхйатӣм — охваченную страхом; птум — защитить; архаси — ты должен.

Překlad

Перевод

Ó nejlepší z králů, prosím vstávej! Vstávej! Jen pohleď na tento svět, obklopený vodou a znečištěný lotry a takzvanými králi. Svět má veliký strach a tvou povinností je ho chránit.

Вставай же, вставай, о лучший из царей! Взгляни на этот мир, окруженный водой, кишащий грабителями и самозванными царями. Вся земля охвачена страхом, и твой долг — защитить ее.

Význam

Комментарий

Vždy, když na svrchovaný pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství nebo Pánova zástupce přijde ācārya, ustanoví zásady náboženství, jak je udává Bhagavad-gītā. Náboženství znamená řídit se pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství. Život podle náboženských zásad začíná tehdy, když se člověk odevzdá Nejvyšší Osobnosti Božství. Povinností ācāryi je šířit pravý náboženský systém a vést každého k tomu, aby se klaněl před Nejvyšším Pánem. Člověk žije podle náboženských zásad, pokud vykonává oddanou službu; konkrétně devět činností, jako je naslouchání, opěvování a vzpomínání. Když ācārya odejde, lotři a neoddaní toho bohužel využijí a začnou okamžitě zavádět neautorizované zásady ve jménu takzvaných svāmīch, yogīnů, lidumilů, pracovníků pro veřejné blaho a podobně. Lidský život je ve skutečnosti určen pro vykonávání pokynů Nejvyššího Pána, jak uvádí Bhagavad-gītā (9.34):

Всякий раз, когда по высшей воле Верховной Личности Бога или представителя Господа в мир приходит ачарья, он восстанавливает законы религии, изложенные в «Бхагавад-гите». Религия — это исполнение воли Верховной Личности Бога. Человек начинает следовать религиозным принципам, когда подчиняется Верховной Личности Бога. Долг ачарьи — распространять истинную религию и побуждать каждого склониться перед Всевышним. Следовать религиозным принципам — значит заниматься преданным служением, в частности, девятью его видами, к которым относится слушание, повторение, памятование и т.д. К сожалению, когда ачарья уходит, мошенники и непреданные, рядящиеся в одежды свами, йогов, филантропов, альтруистов и т.д., пользуясь случаем, начинают проповедовать ложные учения. Истинное предназначение человеческой жизни состоит в том, чтобы следовать указаниям Верховного Господа, как о том сказано в «Бхагавад-гите» (9.34):

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi yuktvaivam
ātmānaṁ mat-parāyaṇaḥ
ман-ман бхава мад-бхакто
мад-йджӣ м намаскуру
мм эваишйаси йуктваивам
тмна мат-парйаа

“Vždy na Mě mysli, staň se Mým oddaným, klaň se Mi a uctívej Mě. Takto plně pohroužen ve Mně, ke Mně zcela jistě dojdeš.”

«Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным, поклоняйся Мне и падай предо Мною ниц. Поглощенный мыслями обо Мне, ты непременно придешь ко Мне».

Hlavním úkolem lidské společnosti je neustále myslet na Nejvyšší Osobnost Božství, stát se oddanými Nejvyššího Pána, uctívat Ho a klanět se Mu. Ācārya, autorizovaný zástupce Nejvyššího Pána, tyto zásady stanoví, ale když odejde, nastává znovu zmatek. Jeho dokonalí žáci se snaží zlepšit situaci tím, že upřímně následují pokyny svého duchovního mistra. V současné době se prakticky celý svět obává lotrů a neoddaných, a proto bylo založeno toho hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, aby zachránilo svět před zásadami, které odporují pravému náboženství. Každý by měl s tímto hnutím spolupracovat, aby ve světě zavládl skutečný mír a štěstí.

Главная обязанность людей состоит в том, чтобы постоянно думать о Верховной Личности Бога, стать преданными Верховного Господа, почитать Его и падать ниц перед Ним. Ачарья, полномочный представитель Верховного Господа, устанавливает эти принципы в человеческом обществе, но после его ухода порядок опять нарушается. Его лучшие ученики стараются исправить положение, искренне следуя наставлениям своего духовного учителя. Сейчас практически весь мир живет в страхе перед мошенниками и непреданными, и для того, чтобы спасти людей от безбожия, мы основали Общество сознания Кришны. Каждый человек должен сотрудничать с этим Обществом, чтобы на земле воцарился истинный мир и счастье.