Skip to main content

Sloka 48

Text 48

Verš

Texto

uttiṣṭhottiṣṭha rājarṣe
imām udadhi-mekhalām
dasyubhyaḥ kṣatra-bandhubhyo
bibhyatīṁ pātum arhasi
uttiṣṭhottiṣṭha rājarṣe
imām udadhi-mekhalām
dasyubhyaḥ kṣatra-bandhubhyo
bibhyatīṁ pātum arhasi

Synonyma

Palabra por palabra

uttiṣṭha — prosím vstávej; uttiṣṭha — prosím vstávej; rāja-ṛṣe — ó svatý králi; imām — tato Země; udadhi — oceánem; mekhalām — obklopená; dasyubhyaḥ — před lotry; kṣatra-bandhubhyaḥ — před nečistými králi; bibhyatīm — velice se bojí; pātum — ochránit; arhasi — máš.

uttiṣṭha — por favor, levántate; uttiṣṭha — por favor, levántate; rāja-ṛṣe — ¡oh, rey santo!; imām — esta Tierra; udadhi — por el mar; mekhalām — rodeada; dasyubhyaḥ — de los bandidos; kṣatra-bandhubhyaḥ — de los reyes corruptos; bibhyatīm — muy temerosa; pātum — proteger; arhasi — tú debes.

Překlad

Traducción

Ó nejlepší z králů, prosím vstávej! Vstávej! Jen pohleď na tento svět, obklopený vodou a znečištěný lotry a takzvanými králi. Svět má veliký strach a tvou povinností je ho chránit.

¡Oh, tú, el mejor de los reyes! ¡Por favor, levántate! ¡Levántate! Mira este mundo rodeado de agua e infestado de bandidos y falsos reyes. Es un mundo atemorizado, y tú tienes el deber de protegerlo.

Význam

Significado

Vždy, když na svrchovaný pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství nebo Pánova zástupce přijde ācārya, ustanoví zásady náboženství, jak je udává Bhagavad-gītā. Náboženství znamená řídit se pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství. Život podle náboženských zásad začíná tehdy, když se člověk odevzdá Nejvyšší Osobnosti Božství. Povinností ācāryi je šířit pravý náboženský systém a vést každého k tomu, aby se klaněl před Nejvyšším Pánem. Člověk žije podle náboženských zásad, pokud vykonává oddanou službu; konkrétně devět činností, jako je naslouchání, opěvování a vzpomínání. Když ācārya odejde, lotři a neoddaní toho bohužel využijí a začnou okamžitě zavádět neautorizované zásady ve jménu takzvaných svāmīch, yogīnů, lidumilů, pracovníků pro veřejné blaho a podobně. Lidský život je ve skutečnosti určen pro vykonávání pokynů Nejvyššího Pána, jak uvádí Bhagavad-gītā (9.34):

El ācārya, siguiendo las órdenes superiores de la Suprema Personalidad de Dios o de Su representante, viene a establecer los principios de la religión tal como se enuncian en el Bhagavad-gītā. Religión significa seguir las órdenes de la Suprema Personalidad de Dios. Los principios religiosos comienzan en el momento en que nos entregamos a la Suprema Personalidad de Dios. El ācārya tiene el deber de propagar un sistema religioso genuino e inducir a todo el mundo a postrarse ante el Señor Supremo. Los principios religiosos se ponen en práctica mediante la ejecución de servicio devocional, y específicamente, mediante los nueve procesos que comienzan con escuchar, cantar y recordar. Por desgracia, cuando el ācārya se va, los bandidos y no devotos aprovechan para introducir principios desautorizados, haciéndose pasar por svāmīs, yogīs, filántropos, asistentes sociales, etc. En realidad, la misión de la vida humana es ejecutar las órdenes del Señor Supremo, como se afirma en el Bhagavad-gītā (9.34):

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi yuktvaivam
ātmānaṁ mat-parāyaṇaḥ
man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi yuktvaivam
ātmānaṁ mat-parāyaṇaḥ

“Vždy na Mě mysli, staň se Mým oddaným, klaň se Mi a uctívej Mě. Takto plně pohroužen ve Mně, ke Mně zcela jistě dojdeš.”

«Ocupa siempre tu mente en pensar en Mí, sé Mi devoto, ofréceme reverencias y adórame. Estando completamente absorto en Mí, ten la seguridad de que vendrás a Mí».

Hlavním úkolem lidské společnosti je neustále myslet na Nejvyšší Osobnost Božství, stát se oddanými Nejvyššího Pána, uctívat Ho a klanět se Mu. Ācārya, autorizovaný zástupce Nejvyššího Pána, tyto zásady stanoví, ale když odejde, nastává znovu zmatek. Jeho dokonalí žáci se snaží zlepšit situaci tím, že upřímně následují pokyny svého duchovního mistra. V současné době se prakticky celý svět obává lotrů a neoddaných, a proto bylo založeno toho hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, aby zachránilo svět před zásadami, které odporují pravému náboženství. Každý by měl s tímto hnutím spolupracovat, aby ve světě zavládl skutečný mír a štěstí.

El principal deber de los miembros de la sociedad humana es pensar en la Suprema Personalidad de Dios en todo momento, ser Sus devotos, adorar al Señor Supremo y postrarse ante Él. El ācārya, el representante autorizado del Señor Supremo, establece esos principios, pero cuando él se va, de nuevo vuelve a imperar el desorden. Los discípulos perfectos del ācārya tratan de remediar la situación siguiendo sinceramente las instrucciones del maestro espiritual. En la actualidad, el mundo entero está atemorizado por los bandidos y no devotos; por eso hemos fundado el movimiento para la conciencia de Kṛṣṇa, con el fin de salvar al mundo de la influencia de los principios irreligiosos. Todos deben colaborar con este movimiento a fin de traer al mundo paz y felicidad verdaderas.