Skip to main content

Sloka 34

ТЕКСТ 34

Verš

Текст

hitvā gṛhān sutān bhogān
vaidarbhī madirekṣaṇā
anvadhāvata pāṇḍyeśaṁ
jyotsneva rajanī-karam
хитв гхн сутн бхогн
ваидарбхӣ мадирекша
анвадхвата пйеа
джйотснева раджанӣ-карам

Synonyma

Пословный перевод

hitvā — vzdala se; gṛhān — domova; sutān — dětí; bhogān — hmotného štěstí; vaidarbhī — dcera krále Vidarbhy; madira-īkṣaṇā — s okouzlujícíma očima; anvadhāvata — následovala; pāṇḍya-īśam — krále Malayadhvaju; jyotsnā iva — jako měsíční svit; rajanī-karam — měsíc.

хитв — оставив; гхн — дом; сутн — детей; бхогн — материальное счастье; ваидарбхӣ — дочь царя Видарбхи; мадира-ӣкша — с обворожительными глазами; анвадхвата — последовала; пйа- ӣам — за царем Малаядваджей; джйотсн ива — как лунный свет; раджанӣ-карам — за луной.

Překlad

Перевод

Jakmile král Malayadhvaja odešel do Kulācaly, jeho oddaná žena s okouzlujícíma očima se vzdala všeho domácího štěstí a navzdory rodině a dětem manžela okamžitě následovala, stejně jako měsíční svit v noci následuje měsíc.

Когда царь Малаядваджа отправился в Кулачалу, его верная жена с обворожительными глазами отказалась от всех семейных радостей и, оставив детей и дом, последовала за мужем, как лунный свет следует за луной.

Význam

Комментарий

Když se duchovní mistr odebere vykonávat nirjana-bhajana, někteří z jeho pokročilých žáků jdou s ním a osobně mu slouží, stejně jako když manželka následuje svého manžela ve stádiu vānaprastha. Jinými slovy, ti, kdo mají velice rádi rodinný život, by měli jít sloužit duchovnímu mistrovi a vzdát se takzvaného štěstí, které nabízí společnost, přátelství a láska. V této souvislosti je významný verš Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura v jeho Gurv-aṣṭace: yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ. Žák má mít neustále na paměti, že sloužením duchovnímu mistrovi může snadno udělat pokrok ve vědomí Kṛṣṇy. Všechna písma potvrzují, že potěšením duchovního mistra a přímou službou jemu může člověk dosáhnout nejdokonalejší úrovně oddané služby.

Подобно тому как жена человека, принявшего ванапрастху, всюду сопровождает мужа, когда духовный учитель отходит от активной проповеди ради нирджана-баджаны, некоторые из его самых близких учеников следуют за ним, чтобы служить ему. Иными словами, люди, сильно привязанные к семейной жизни, должны искать возможности служить духовному учителю, отвергнув так называемое счастье, которое сулят общество, дружба и любовь. В этой связи большое значение имеет стих из «Гурв-аштаки» Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура: йасйа прасдд бхагават- прасда. Ученик должен всегда помнить о том, что, служа духовному учителю, он сможет быстро совершенствоваться в сознании Кришны. Во всех писаниях говорится, что, доставив удовольствие духовному учителю и служа ему лично, можно достичь высшей ступени совершенства в преданном служении Господу.

V tomto verši je také důležité slovo madirekṣaṇā. Śrīla Jīva Gosvāmī vysvětlil ve své Sandarbě, že slovo madira znamená “opojný”. Madirekṣaṇou lze nazvat toho, jehož oči jsou opojené pohledem na Božstva. Oči královny Vaidarbhī byly okouzlující (madirekṣana), stejně jako oči oddaného, když se dívají na chrámová Božstva. Upřít oči na Božstva v chrámu nedokáže ten, kdo není pokročilým oddaným.

Большое значение в этом стихе имеет также слово мадирекша. Шрила Джива Госвами в своей «Сандарбхе» объяснил, что мадира значит «пьянящий». Когда взгляд человека, созерцающего Божество, становится опьяненным, такого человека можно назвать мадирекшаной. Глаза царицы Вайдарбхи были такими же обворожительными, как мадирекшана, глаза, устремленные на Божество в храме. Сосредоточить свой взгляд на Божестве может лишь тот, кто достиг высокой ступени в преданном служении Господу.