Skip to main content

Sloka 34

Text 34

Verš

Texto

hitvā gṛhān sutān bhogān
vaidarbhī madirekṣaṇā
anvadhāvata pāṇḍyeśaṁ
jyotsneva rajanī-karam
hitvā gṛhān sutān bhogān
vaidarbhī madirekṣaṇā
anvadhāvata pāṇḍyeśaṁ
jyotsneva rajanī-karam

Synonyma

Palabra por palabra

hitvā — vzdala se; gṛhān — domova; sutān — dětí; bhogān — hmotného štěstí; vaidarbhī — dcera krále Vidarbhy; madira-īkṣaṇā — s okouzlujícíma očima; anvadhāvata — následovala; pāṇḍya-īśam — krále Malayadhvaju; jyotsnā iva — jako měsíční svit; rajanī-karam — měsíc.

hitvā — abandonando; gṛhān — hogar; sutān — hijos; bhogān — felicidad material; vaidarbhī — la hija del rey Vidarbha; madira-īkṣaṇā — de ojos encantadores; anvadhāvata — siguió; pāṇḍya-īśam — al rey Malayadhvaja; jyotsnā iva — como la luz de la luna; rajanī-karam — a la luna.

Překlad

Traducción

Jakmile král Malayadhvaja odešel do Kulācaly, jeho oddaná žena s okouzlujícíma očima se vzdala všeho domácího štěstí a navzdory rodině a dětem manžela okamžitě následovala, stejně jako měsíční svit v noci následuje měsíc.

Tal como la luz de la luna sigue a la luna por la noche, inmediatamente después de que el rey Malayadhvaja partiera hacia Kulācala, su devota esposa, de encantadores ojos, le siguió, abandonando por completo la felicidad del hogar, a pesar de la familia y los hijos.

Význam

Significado

Když se duchovní mistr odebere vykonávat nirjana-bhajana, někteří z jeho pokročilých žáků jdou s ním a osobně mu slouží, stejně jako když manželka následuje svého manžela ve stádiu vānaprastha. Jinými slovy, ti, kdo mají velice rádi rodinný život, by měli jít sloužit duchovnímu mistrovi a vzdát se takzvaného štěstí, které nabízí společnost, přátelství a láska. V této souvislosti je významný verš Śrīly Viśvanātha Cakravartīho Ṭhākura v jeho Gurv-aṣṭace: yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ. Žák má mít neustále na paměti, že sloužením duchovnímu mistrovi může snadno udělat pokrok ve vědomí Kṛṣṇy. Všechna písma potvrzují, že potěšením duchovního mistra a přímou službou jemu může člověk dosáhnout nejdokonalejší úrovně oddané služby.

De la misma manera que en la etapa de vānaprastha la esposa sigue al esposo, cuando el maestro espiritual se retira para ejecutar nirjana-bhajana, algunos de sus devotos avanzados le siguen y se ocupan en su servicio personal. En otras palabras, los que están muy atraídos por la vida familiar deben ofrecer servicio al maestro espiritual y abandonar la supuesta felicidad que ofrecen la sociedad, la amistad y el amor. A este respecto es muy significativo un verso de Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura en su Gurv-aṣṭaka: yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ. El discípulo siempre debe recordar que sirviendo al maestro espiritual podrá avanzar fácilmente en el proceso de conciencia de Kṛṣṇa. Todas las Escrituras nos recuerdan que complacer al maestro espiritual y servirle directamente es la manera de alcanzar la etapa más elevada de perfección en el servicio devocional.

V tomto verši je také důležité slovo madirekṣaṇā. Śrīla Jīva Gosvāmī vysvětlil ve své Sandarbě, že slovo madira znamená “opojný”. Madirekṣaṇou lze nazvat toho, jehož oči jsou opojené pohledem na Božstva. Oči královny Vaidarbhī byly okouzlující (madirekṣana), stejně jako oči oddaného, když se dívají na chrámová Božstva. Upřít oči na Božstva v chrámu nedokáže ten, kdo není pokročilým oddaným.

En este verso también es significativa la palabra madirekṣaṇā. En su Sandarbha, Śrīla Jīva Gosvāmī ha explicado que la palabra madira significa «embriagante». A la persona cuyos ojos se embriagan al ver a la Deidad, se le puede aplicar el adjetivo madirekṣaṇa. Los ojos de la reina Vaidarbhī eran encantadores, madirekṣaṇa, tal como los ojos de alguien que se ocupa en ver a la Deidad en el templo. Solo el devoto que es avanzado puede fijar los ojos en la Deidad del templo.