Skip to main content

Sloka 9

ТЕКСТ 9

Verš

Текст

putrāṇāṁ cābhavan putrā
ekaikasya śataṁ śatam
yair vai paurañjano vaṁśaḥ
pañcāleṣu samedhitaḥ
путр чбхаван путр
экаикасйа ата атам
йаир ваи паураджано ваа
пачлешу самедхита

Synonyma

Пословный перевод

putrāṇām — synů; ca — také; abhavan — byli zplozeni; putrāḥ — synové; eka-ekasya — každého; śatam — sto; śatam — sto; yaiḥ — jimiž; vai — jistě; paurañjanaḥ — krále Purañjany; vaṁśaḥ — rodina; pañcāleṣu — v pañcālské zemi; samedhitaḥ — velmi vzrostla.

путрм — сыновей; ча — также; абхаван — были рождены; путр — сыновья; эка-экасйа — у каждого; атам — сотня; атам — сотня; йаи — благодаря которым; ваи — несомненно; паураджана — царя Пуранджаны; ваа — род; пачлешу — в земле Панчалы; самедхита — в значительной степени умножился.

Překlad

Перевод

Každý z těchto mnoha synů zplodil sta a sta vnuků. Celé město Pañcāla tak bylo zaplaveno syny a vnuky krále Purañjany.

У каждого из этих многочисленных сыновей родились сотни своих детей. Так сыновья и внуки царя Пуранджаны буквально заполонили город Панчалу.

Význam

Комментарий

Musíme mít na paměti, že Purañjana je živá bytost a město Pañcāla je tělo. Tělo je polem činností živé bytosti, jak uvádí Bhagavad-gītā: kṣetra-kṣetrajña. Existují dvě složky — živá bytost (kṣetra-jña) a její tělo (kṣetra). Každá živá bytost si může uvědomit, že je pokrytá tělem, když nad svým tělem jen trochu zauvažuje. Po chvíli uvažování může pochopit, že tělo je jejím vlastnictvím. Může to pochopit díky praktické zkušenosti a autoritě śāster. V Bhagavad-gītě (2.13) je řečeno: dehino 'smin yathā dehe. Vlastník těla, duše, pobývá v těle. Tělo je pokládáno za pole činností (pañcāla-deśa), ve kterém si živá bytost užívá smyslů v jejich vztahu k pěti smyslovým předmětům, jimiž jsou gandha, rasa, rūpa, sparśa a śabda; to znamená smyslové předměty pocházející ze země, vody, ohně, vzduchu a éteru. Každá živá bytost, pokrytá jemnohmotným a hrubohmotným tělem, vytváří v tomto hmotném světě akce a reakce, které jsou zde obrazně označeny jako synové a vnuci. Existují dva druhy akcí a reakcí—zbožné a bezbožné — a různými způsoby pokrývají naši hmotnou existenci. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura v této souvislosti říká:

Напомним, что Пуранджана — это живое существо, а город Панчала — материальное тело. В «Бхагавад-гите» сказано, что для живого существа тело является полем деятельности: кшетра-кшетраджа. Живое существо (кшетра-джа) и его тело (кшетра) отличны друг от друга. Каждое живое существо может понять, что оно покрыто телом, как оболочкой: для этого достаточно немного подумать над тем, что представляет собой тело. Чуть-чуть поразмыслив, нетрудно понять, что живое существо является владельцем тела. Понять это можно, опираясь на собственный опыт или на свидетельства шастр. В «Бхагавад-гите» (2.13) говорится: дехино ’смин йатх дехе. Владелец тела, душа, находится внутри тела. Тело называется пачла-деа, что значит поле деятельности, где живое существо может удовлетворять свои органы чувств, взаимодействующие с пятью объектами чувств: гандхой, расой, рупой, спаршей и шабдой, то есть с объектами чувственного восприятия, созданными из земли, воды, огня, воздуха и эфира. В материальном мире каждое живое существо, покрытое тонким и грубым материальным телом, совершает поступки, влекущие за собой те или иные последствия, которые в этом стихе аллегорически названы сыновьями и внуками. Поступки и порождаемые ими последствия бывают благочестивыми и греховными. Таким образом, живя в материальном мире, мы запутываемся в сетях бесчисленных действий и их последствий. В связи с этим Шрила Нароттама дас Тхакур говорит:

karma-kāṇḍa, jñāna-kāṇḍa,

kevala viṣera bhāṇḍa,
amṛta baliyā yebā khāya
nānā yoni sadā phire,

kadarya bhakṣaṇa kare,
tāra janma adhaḥ-pāte yāya
карма-ка, джна-ка,

кевала вишера бха,
амта балий йеб кхйа
нн йони сад пхире,

кадарйа бхакшаа каре,
тра джанма адха-пте ййа

“Plodonosné činnosti a mentální spekulace nejsou nic jiného než číše jedu. Každý, kdo z nich pije, protože je považuje za nektar, musí život za životem těžce bojovat v různých druzích těl. Taková osoba jí všechno možné a je ztracena kvůli svým činnostem pro takzvaný smyslový požitek.”

«Кармическая деятельность и эмпирические философские размышления — это две чаши с ядом. Каждому, кто пьет из них, принимая яд за нектар, приходится жизнь за жизнью вести отчаянную борьбу за существование в различных материальных телах. Такой человек питается чем попало и, гоняясь за так называемыми чувственными наслаждениями, обрекает себя на страдания».

Pole činností, pomocí kterého člověk znásobuje své potomstvo, tedy začíná u sexu. Purañjana zvětšil celou svoji rodinu tím, že plodil syny, kteří poté plodili vnuky. Takto se živá bytost, která vyhledává sexuální požitek, zaplétá do mnoha stovek a tisíců akcí a reakcí. Zůstává v hmotném světě pouze pro smyslový požitek a převtěluje se z jednoho těla do druhého. Jako výsledek toho, že plodí mnoho synů a vnuků, vznikají takzvané společnosti, národy, spolky a podobně. Všechny tyto spolky, společnosti, dynastie a národy mají původ v sexu. Prahlāda Mahārāja řekl: yan maithunādi-gṛhamedhi-sukhaṁ hi tuccham (Bhāg. 7.9.45). Gṛhamedhī je ten, kdo chce setrvat v hmotném světě — chce zůstat v tomto těle či společnosti a užívat si přátelství, lásky a družnosti. Jeho jediným požitkem je zvyšovat počet těch, kteří si užívají sexu. Sám má sex a plodí děti, které se potom žení a vdávají a plodí vnoučata. Vnoučata se také žení a vdávají a plodí pravnoučata. Takto je celá Země přelidněna a hmotná příroda pak znenadání vyvolá reakce v podobě válek, hladomorů, epidemií, zemětřesení atd., které zničí celé obyvatelstvo, a vše začne nanovo. Toto dění popisuje Bhagavad-gītā (8.19) jako opakované tvoření a ničení (bhūtvā bhūtvā pralīyate). Kvůli nedostatku vědomí Kṛṣṇy toto tvoření a ničení pokračuje ve jménu lidské civilizace. Celý koloběh trvá z toho důvodu, že člověk nemá dostatečné poznání o duši a Nejvyšší Osobnosti Božství.

Итак, поле действий и их последствий, с помощью которых живое существо продолжает свой род, начинается с половой жизни. Род Пуранджаны вырос благодаря тому, что он зачал много сыновей, от которых, в свою очередь, произошли его внуки. Так живое существо, привязанное к сексуальным наслаждениям, совершает сотни и тысячи поступков, а затем пожинает их плоды. По этой причине оно остается в материальном мире и переселяется из одного тела в другое только ради того, чтобы наслаждаться. Его половая жизнь, в результате которой на свет появляются многочисленные сыновья и внуки, приводит к возникновению так называемых обществ, наций, кланов и т.д. Все эти кланы, сообщества, роды и нации являются не чем иным, как результатом половой жизни. Прахлада Махараджа говорит (Бхаг., 7.9.45): йан маитхунди- гхамедхи-сукха хи туччхам. Грихамедхи — это человек, который хочет продолжать жить в своем материальном окружении. Это значит, что он хочет оставаться в своем нынешнем теле или обществе и наслаждаться дружбой, любовью и общением с родными и близкими. Его единственная радость заключается в том, чтобы увеличивать число наслаждающихся сексом. Он сам наслаждается сексом и производит на свет детей, которые, в свою очередь, женятся и рожают ему внуков. Внуки тоже женятся и рожают правнуков. Так земля оказывается перенаселенной, и на человеческий род неожиданно обрушиваются войны, засухи, эпидемии, землетрясения и т.д., посылаемые нам за наши грехи материальной природой. В результате численность населения резко сокращается, чтобы все началось сначала. В «Бхагавад-гите» (8.19) этот процесс назван повторяющимся циклом созидания и разрушения: бхӯтв бхӯтв пралӣйате. Цикл созидания и разрушения, называемый человеческой цивилизацией, существует лишь потому, что люди лишены сознания Кришны и ничего не знают о душе и о Верховной Личности Бога.