Skip to main content

Sloka 78

ТЕКСТ 78

Verš

Текст

idaṁ yaḥ kalya utthāya
prāñjaliḥ śraddhayānvitaḥ
śṛṇuyāc chrāvayen martyo
mucyate karma-bandhanaiḥ
ида йа калйа уттхйа
прджали раддхайнвита
уйч чхрвайен мартйо
мучйате карма-бандханаи

Synonyma

Пословный перевод

idam — tuto modlitbu; yaḥ — oddaný, který; kalye — brzy ráno; utthāya — poté, co vstane z postele; prāñjaliḥ — se sepjatýma rukama; śraddhayā — s vírou a oddaností; anvitaḥ — takto pohroužený; śṛṇuyāt — sám zpívá a naslouchá; śrāvayet — a vede k naslouchání další; martyaḥ — takový člověk; mucyate — zbaví se; karma-bandhanaiḥ — všech reakcí za plodonosné činnosti.

идам — эту молитву; йа — преданный, который; калйе — рано утром; уттхйа — встав с постели; прджали — сложив ладони; раддхай — с верой и преданностью; анвита — поглощенный этим; уйт — сам повторяет и слушает; рвайет — и дает другим возможность услышать; мартйа — такой человек; мучйате — освобождается; карма-бандханаи — от любых последствий кармической деятельности.

Překlad

Перевод

Oddaný, který vstává brzy ráno, se sepjatýma rukama zpívá tyto modlitby, jež zpíval Pán Śiva, a umožňuje druhým, aby jim mohli naslouchat, se jistě zbaví všech k pout k plodonosnému jednání.

Преданный, который ранним утром, смиренно сложив ладони, читает эти молитвы, пропетые Господом Шивой, и дает другим возможность услышать их, непременно освободится от пут кармической деятельности.

Význam

Комментарий

Mukti neboli osvobození znamená zbavit se důsledků plodonosného jednání. Śrīmad-Bhāgavatam (2.10.6) říká: muktir hitvānayathā-rūpam. Mukti znamená zanechat všech ostatních činností a setrvávat ve svém přirozeném postavení (svarūpeṇa vyavasthitiḥ). V současném podmíněném stavu nás poutá jedna plodonosná činnost za druhou. Karma-bandhana znamená “pouta plodonosného jednání”. Dokud je mysl pohroužená v plodonosných činnostech, musí vymýšlet plány na dosažení štěstí. Proces bhakti-yogy je však jiný, neboť bhakti-yoga znamená jednat podle pokynu nejvyšší autority. Jednáme-li pod vedením nejvyšší autority, nezaplétáme se do výsledků plodonosného jednání. Arjuna například bojoval proto, že to po něm Nejvyšší Pán chtěl, a nenesl tedy zodpovědnost za výsledek boje. Co se týče oddané služby, je i naslouchání a opěvování stejně dobré jako tělesné, mentální a smyslové jednání. Naslouchání a opěvování jsou ve skutečnosti také činnosti smyslů. Když smysly používáme pro svůj smyslový požitek, zaplétají nás do karmy, ale když je používáme pro uspokojení Pána, dosáhneme jejich pomocí bhakti.

Обрести мукти, освобождение, — значит избавиться от всех последствий кармической деятельности. В «Шримад- Бхагаватам» (2.10.6) сказано: муктир хитвнйатх-рӯпам. Мукти подразумевает, что живое существо прекращает заниматься материальной деятельностью и возвращается в свое изначальное положение (сварупеа вйавастхити). В своем нынешнем, обусловленном, состоянии мы связаны по рукам и ногам многочисленными последствиями своей кармической деятельности. Карма-бандхана значит «путы кармической деятельности». Пока ум человека поглощен кармической деятельностью, он будет постоянно строить планы, которые должны сделать его счастливым. В противоположность кармической деятельности, бхакти-йога — это деятельность в соответствии с указаниями высшего авторитета. Тот, кто действует под руководством свыше, не запутывается в сетях кармических последствий. К примеру, Арджуна сражался потому, что этого хотел Верховный Господь, в силу чего он не нес ответственности за исход сражения. Для того, кто занят преданным служением, даже слушание и повторение повествований о Кришне приравнивается к деятельности тела, ума и органов чувств. По сути, слушание и повторение — это тоже деятельность чувств. Тот, кто использует свои органы чувств, чтобы наслаждаться, запутывается в сетях кармической деятельности, но, когда те же органы чувств используются для удовлетворения Господа, они помогают живому существу обрести бхакти.