Skip to main content

Sloka 78

Text 78

Verš

Texto

idaṁ yaḥ kalya utthāya
prāñjaliḥ śraddhayānvitaḥ
śṛṇuyāc chrāvayen martyo
mucyate karma-bandhanaiḥ
idaṁ yaḥ kalya utthāya
prāñjaliḥ śraddhayānvitaḥ
śṛṇuyāc chrāvayen martyo
mucyate karma-bandhanaiḥ

Synonyma

Synonyms

idam — tuto modlitbu; yaḥ — oddaný, který; kalye — brzy ráno; utthāya — poté, co vstane z postele; prāñjaliḥ — se sepjatýma rukama; śraddhayā — s vírou a oddaností; anvitaḥ — takto pohroužený; śṛṇuyāt — sám zpívá a naslouchá; śrāvayet — a vede k naslouchání další; martyaḥ — takový člověk; mucyate — zbaví se; karma-bandhanaiḥ — všech reakcí za plodonosné činnosti.

idam — esta oración; yaḥ — el devoto que; kalye — por la mañana temprano; utthāya — después de levantarse de la cama; prāñjaliḥ — con las manos juntas; śraddhayā — con fe y devoción; anvitaḥ — absorto de esa manera; śṛṇuyāt — canta y escucha personalmente; śrāvayet — y hace que otros escuchen; martyaḥ — ese ser humano; mucyate — se libera; karma-bandhanaiḥ — de todas las acciones que se derivan de las actividades fruitivas.

Překlad

Translation

Oddaný, který vstává brzy ráno, se sepjatýma rukama zpívá tyto modlitby, jež zpíval Pán Śiva, a umožňuje druhým, aby jim mohli naslouchat, se jistě zbaví všech k pout k plodonosnému jednání.

El devoto que se levanta temprano por la mañana y, uniendo las manos, canta estas oraciones del Señor Śiva, dando a otros la posibilidad de escucharlas también, se libera por completo del cautiverio de las actividades fruitivas, sin duda alguna.

Význam

Purport

Mukti neboli osvobození znamená zbavit se důsledků plodonosného jednání. Śrīmad-Bhāgavatam (2.10.6) říká: muktir hitvānayathā-rūpam. Mukti znamená zanechat všech ostatních činností a setrvávat ve svém přirozeném postavení (svarūpeṇa vyavasthitiḥ). V současném podmíněném stavu nás poutá jedna plodonosná činnost za druhou. Karma-bandhana znamená “pouta plodonosného jednání”. Dokud je mysl pohroužená v plodonosných činnostech, musí vymýšlet plány na dosažení štěstí. Proces bhakti-yogy je však jiný, neboť bhakti-yoga znamená jednat podle pokynu nejvyšší autority. Jednáme-li pod vedením nejvyšší autority, nezaplétáme se do výsledků plodonosného jednání. Arjuna například bojoval proto, že to po něm Nejvyšší Pán chtěl, a nenesl tedy zodpovědnost za výsledek boje. Co se týče oddané služby, je i naslouchání a opěvování stejně dobré jako tělesné, mentální a smyslové jednání. Naslouchání a opěvování jsou ve skutečnosti také činnosti smyslů. Když smysly používáme pro svůj smyslový požitek, zaplétají nás do karmy, ale když je používáme pro uspokojení Pána, dosáhneme jejich pomocí bhakti.

SIGNIFICADO: Mukti, la liberación, significa verse libre de los resultados de las actividades fruitivas. Como se afirma en el Śrīmad-Bhāgavatam (2.10.6): muktir hitvānyathā-rūpam svarupeṇa vyavasthitiḥ. Mukti significa abandonar todas las demás actividades y situarse en la propia posición constitucional. En el estado condicionado, estamos enredados en una cadena de actividades fruitivas. Karma-bandhana significa «las ataduras de la actividad fruitiva». Mientras tengamos la mente absorta en actividades fruitivas, tendremos que hacer planes en busca de la felicidad. El proceso de bhakti-yoga es distinto. Bhakti-yoga significa actuar de conformidad con la orden de la autoridad suprema. Cuando actuamos siguiendo las directrices de la autoridad suprema, no nos enredamos en los resultados fruitivos. Arjuna, por ejemplo, luchó porque la Suprema Personalidad de Dios así lo quería; por lo tanto, no era responsable del resultado de la batalla. En lo que se refiere al servicio devocional, incluso cantar y escuchar está al mismo nivel que actuar con el cuerpo, la mente y los sentidos. De hecho, cantar y escuchar también son actividades de los sentidos. Los sentidos, cuando se emplean para la propia complacencia, nos enredan en el karma, pero cuando se emplean para la satisfacción del Señor, nos establecen en el plano del bhakti.