Skip to main content

Sloka 16

Text 16

Verš

Texto

vyaktam ātmavatām ātmā
bhagavān ātma-bhāvanaḥ
svānām anugrahāyemāṁ
siddha-rūpī caraty ajaḥ
vyaktam ātmavatām ātmā
bhagavān ātma-bhāvanaḥ
svānām anugrahāyemāṁ
siddha-rūpī caraty ajaḥ

Synonyma

Synonyms

vyaktam — jasný; ātma-vatām — transcendentalistů; ātmā — cíl života; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; ātma-bhāvanaḥ — neustále toužící povznést živé bytosti; svānām — Jehož oddaní; anugrahāya — aby projevil milost; imām — takto; siddha-rūpī — dokonale seberealizovaní; carati — cestuje; ajaḥ — Nārāyaṇa.

vyaktam — claro; ātma-vatām — de los trascendentalistas; ātmā — el objeto de la vida; bhagavān — la Suprema Personalidad de Dios; ātma-bhāvanaḥ — que siempre desea elevar a las entidades vivientes; svānām — cuyos propios devotos; anugrahāya — simplemente para mostrar misericordia; imām — esta manera; siddha-rūpī — perfectamente autorrealizados; carati — viaja; ajaḥ — Nārāyaṇa.

Překlad

Translation

Nejvyšší Osobnost Božství neustále touží povznést živé bytosti, Své nedílné části, a pro jejich prospěch cestuje po celém světě v podobě seberealizovaných osob, jako jste vy.

La Suprema Personalidad de Dios siempre está ansioso por elevar a las entidades vivientes, que son Sus partes integrales, y, para que reciban un beneficio especial, el Señor viaja por todo el mundo en forma de personas autorrealizadas como ustedes.

Význam

Purport

Existují různé druhy transcendentalistů — jñānī neboli impersonalisté, mystičtí yogīni a samozřejmě všichni oddaní Nejvyšší Osobnosti Božství. Kumārové byli ovšem jak yogīni, tak jñānī, a nakonec se stali i bhakty. Zpočátku byli impersonalisté, ale později začali vykonávat oddanou službu, a proto jsou nejlepší z transcendentalistů. Oddaní jsou zástupci Nejvyšší Osobnosti Božství, kteří neustále cestují po všech vesmírech a seznamují podmíněné duše s vědomím Kṛṣṇy, aby je povznesli k jejich původnímu vědomí. Nejlepší oddaní jsou ātmavat — ti, kteří plně realizovali Nejvyšší Duši. Nejvyšší Osobnost Božství sídlí jako Paramātmā v srdci všech a snaží se je povznést na úroveň vědomí Kṛṣṇy. Proto se nazývá ātma-bhāvana. Nejvyšší Pán se neustále snaží dát individuální duši inteligenci, aby Ho mohla pochopit. Je vždy s ní jako přítel po boku přítele a všem živým bytostem dává prostředky odpovídající jejich touhám.

SIGNIFICADO: Hay distintos tipos de trascendentalistas: los jñānīs, o impersonalistas, los yogīs místicos, y por supuesto, todos los devotos de la Suprema Personalidad de Dios. Los Kumāras, sin embargo, eran yogīs y jñānīs a la vez, y por último, más tarde, fueron también bhaktas. Al principio eran impersonalistas, pero luego se ocuparon en actividades devocionales; por esa razón, son los mejores trascendentalistas. Los devotos son representantes de la Suprema Personalidad de Dios, y para elevar a las almas condicionadas a su nivel original de conciencia, viajan por todos los universos iluminando a las almas condicionadas en el estado de conciencia de Kṛṣṇa. Los mejores devotos son ātmavat, los que han comprendido por completo al Alma Suprema. La Suprema Personalidad de Dios, en la forma de Paramātmā, está en el corazón de todos, tratando de elevarnos hasta el estado de conciencia de Kṛṣṇa. Por ello recibe el nombre de ātma-bhāvana. La Suprema Personalidad de Dios siempre está tratando de dar al alma individual la inteligencia para que Le pueda entender. Él acompaña al alma individual, siempre a su lado como un amigo, y proporciona a todas las entidades vivientes lo que necesitan, conforme a sus deseos.

Důležitým slovem v tomto verši je ātmavatām. Existují tři druhy oddaných: kaniṣṭha-adhikārī, madhyama-adhikārī a uttama-adhikārī — začátečník, kazatel a mahā-bhāgavata, vysoce pokročilý oddaný. Pokročilý oddaný je ten, kdo dokonale zná závěr védského poznání; to ho dělá oddaným. Nejenže je přesvědčený sám, ale dokáže na základě védských důkazů přesvědčit i druhé. Dokáže se také na všechny ostatní živé bytosti dívat jako na nedílné části Nejvyššího Pána, aniž by mezi nimi rozlišoval. Madhyama-adhikārī (kazatel) je také obeznámený se śāstrami a dokáže přesvědčit druhé, ale rozlišuje mezi osobami příznivými a nepříznivými — démonských živých bytostí si nevšímá. Začínající kaniṣṭha-adhikārī toho neví o śāstrách mnoho, ale má naprostou víru v Nejvyšší Osobnost Božství. Kumārové byli mahā-bhāgavatové, protože se po důkladném studiu Absolutní Pravdy stali oddanými. Měli tedy plné poznání o závěru Ved. Pán v Bhagavad-gītě potvrzuje, že existuje mnoho oddaných, ale ten, který je plně seznámený se závěrem Ved, je Mu velice drahý. Každý se snaží dosáhnout co nejvyššího postavení podle své mentality. Karmī, kteří mají tělesné pojetí života, se snaží do nejvyšší míry si užívat smyslového požitku. Jñānī si zase myslí, že nejvyšší postavení znamená splynout se září Pána. Pro oddaného je však nejvyšší dokonalostí kázat po celém světě slávu Nejvyšší Osobnosti Božství. Proto jsou oddaní skutečnými zástupci Nejvyššího Pána, a cestují tedy po světě přímo jako Nārāyaṇa, protože nosí Nārāyaṇa ve svých srdcích a káží o Jeho slávě. Zástupce Nārāyaṇa je stejně dobrý jako Nārāyaṇa, ale nemá z toho usuzovat — jako māyāvādīni — že se stal Nārāyaṇem. Māyāvādīni obvykle oslovují sannyāsīna jako Nārāyaṇa. Zastávají názor, že pouhým přijetím sannyāsu se člověk ihned vyrovná Nārāyaṇovi neboli stane se Nārāyaṇem Samotným. Vaiṣṇavský závěr je jiný, jak vyjádřil Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura:

En este verso es significativa la palabra ātmavatām. Hay tres clases de devotos, que son el kaniṣṭha-adhikārī, el madhyama-adhikārī y el uttama-adhikārī: el neófito, el predicador y el mahā-bhāgavata, que es el devoto muy avanzado. Ese devoto muy avanzado es el que conoce la conclusión de los Vedas en plenitud; de esa forma llega a ser devoto. En verdad, no solo está convencido por él mismo, si no también puede convencer a otros apoyándose en las demostraciones de los Vedas. El devoto avanzado, además, puede ver a todas las demás entidades vivientes como partes integrales del Señor Supremo, sin hacer diferencias. El madhyama-adhikārī, el predicador también está versado en los śāstras y también puede convencer a otros, pero él distingue entre los que son favorables y los que no lo son. En otras palabras, el madhyama-adhikārī evita a las entidades vivientes demoníacas; por su parte, el neófito kaniṣṭha-adhikārī no conoce demasiado bien el śāstra, pero tiene plena fe en la Suprema Personalidad de Dios. Los Kumāras, sin embargo, eran mahā-bhāgavatas, por que se hicieron devotos después de estudiar la Verdad Absoluta en todo detalle. En otras palabras, tenían conocimiento completo de la conclusión védica. En el Bhagavad-gītā, el Señor confirma que hay muchos devotos, pero aquel que está plenamente versado en la conclusión védica Le es muy querido. Todo el mundo está tratando de elevarse hasta la posición que según su mentalidad es la más elevada. Los karmīs, que están influenciados por el concepto corporal de la vida, tratan de disfrutar de la complacencia sensorial hasta el límite. Los jñānīs piensan que la posición más elevada es fundirse en la refulgencia del Señor. Para el devoto, la posición más elevada es predicar por todo el mundo las glorias de la Suprema Personalidad de Dios. Por lo tanto, los devotos son auténticos representantes del Señor Supremo, que viajan por todo el mundo como si lo hiciera el propio Nārāyaṇa, pues llevan a Nārāyaṇa en el corazón y predican sus glorias. El representante de Nārāyaṇa es como Nārāyaṇa, pero no hay que concluir, como lo hacen los māyāvādīs, que se han vuelto Nārāyaṇa. Por lo general los māyāvādīs dan a los sannyāsīs el tratamiento de Nārāyaṇa. Para ellos, basta con adoptar la orden de sannyāsa para ser igual a Nārāyaṇa o ser Nārāyaṇa mismo. La conclusión vaiṣṇava es otra, como lo afirma Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura:

sākṣād-dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ
kinto prabhor yaḥ priya eva tasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam
sākṣād-dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ
kintu prabhor yaḥ priya eva tasya
vande guroḥ śrī-caraṇāravindam

Podle vaiṣṇavské filozofie je oddaný stejně dobrý jako Nārāyaṇa nikoliv proto, že by se stal Nārāyaṇem, ale protože je nejdůvěrnějším služebníkem Nārāyaṇa. Takové velké osobnosti jednají jako duchovní mistři pro dobro celého lidstva, a z toho důvodu je třeba duchovního mistra, který káže slávu Nārāyaṇa, přijímat jako Nārāyaṇa a projevovat mu všechnu úctu, která náleží Pánovi.

En la filosofía vaiṣṇava, un devoto en como Nārāyaṇa, no porque se haya vuelto Nārāyaṇa, si no porque es el sirviente más íntimo de Nārāyaṇa. Esas grandes personalidades actúan como maestros espirituales para bien de la gente en general, y por lo tanto, se debe aceptar al maestro espiritual que predica las glorias de Nārāyaṇa como si fuera el propio Nārāyaṇa, y debe ofrecérsele todo el respeto que se debe a Nārāyaṇa.