Skip to main content

Sloka 33

Text 33

Verš

Text

tat tvaṁ kuru mayādiṣṭam
apramattaḥ prajāpate
mad-ādeśa-karo lokaḥ
sarvatrāpnoti śobhanam
tat tvaṁ kuru mayādiṣṭam
apramattaḥ prajāpate
mad-ādeśa-karo lokaḥ
sarvatrāpnoti śobhanam

Synonyma

Synonyms

tat — proto; tvam — ty; kuru — konej; mayā — Mnou; ādiṣṭam — co je nařízeno; apramattaḥ — aniž by ses nechal svést; prajā-pate — ó vládce občanů; mat — Mé; ādeśa-karaḥ — kdo vykonává pokyny; lokaḥ — každý; sarvatra — všude; āpnoti — získává; śobhanam — veškeré štěstí.

tat — therefore; tvam — you; kuru — do; mayā — by Me; ādiṣṭam — what is ordered; apramattaḥ — without being misguided; prajā-pate — O master of the citizens; mat — of Me; ādeśa-karaḥ — who executes the order; lokaḥ — any person; sarvatra — everywhere; āpnoti — achieves; śobhanam — all good fortune.

Překlad

Translation

Můj milý králi, ochránce občanů, od nynějška velmi pozorně vykonávej Mé pokyny a nenech se ničím svést. Každý, kdo bude takto žít — věrně vykonávat Mé pokyny — se bude na celém světě neustále setkávat se štěstím.

My dear King, O protector of the citizens, henceforward be very careful to execute My orders and not be misled by anything. Anyone who lives in that way, simply carrying out My orders faithfully, will always find good fortune all over the world.

Význam

Purport

Vykonávat pokyny Nejvyšší Osobnosti Božství je podstatou náboženského života a ten, kdo to dělá, je dokonale zbožný. V Bhagavad-gītě (18.65) Nejvyšší Pán Kṛṣṇa říká: man manā bhava mad-bhaktaḥ — “Vždy na Mě mysli a staň se Mým oddaným.” Dále Pán říká: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja — “Vzdej se všech druhů hmotných činností a jen se Mi odevzdej.” (Bg. 18.66) To je základní zásada náboženství. Každý, kdo přímo vykonává takový pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství, je skutečně zbožný. Jiní jsou označeni jako podvodníci, neboť na celém světě se ve jménu náboženství vykonává mnoho činností, které ve skutečnosti náboženské nejsou. Toho, kdo vykonává pokyn Nejvyšší Osobnosti Božství, však ve světě čeká jen štěstí.

The sum and substance of religious life is to execute the orders of the Supreme Personality of Godhead, and one who does so is perfectly religious. In Bhagavad-gītā (18.65) the Supreme Lord Kṛṣṇa says, man-manā bhava mad-bhaktaḥ: “Just think of Me always and become My devotee.” Furthermore, the Lord says, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja: “Give up all kinds of material engagement and simply surrender unto Me.” (Bg. 18.66) This is the primary principle of religion. Anyone who directly executes such an order from the Personality of Godhead is actually a religious person. Others are described as pretenders, for there are many activities going on throughout the world in the name of religion which are not actually religious. For one who executes the order of the Supreme Personality of Godhead, however, there is only good fortune throughout the world.