Skip to main content

KAPITOLA DEVATENÁCTÁ

Král Pṛthu pořádá sto obětí koně

Verš

maitreya uvāca
athādīkṣata rājā tu
hayamedha-śatena saḥ
brahmāvarte manoḥ kṣetre
yatra prācī sarasvatī

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — mudrc Maitreya pravil; atha — potom; adīkṣata — zahájil; rājā — král; tu — potom; haya — koně; medha — oběti; śatena — vykonat sto; saḥ — on; brahmāvarte — známé jako Brahmāvarta; manoḥ — Svāyambhuvy Manua; kṣetre — v zemi; yatra — kde; prācī — východní; sarasvatī — řeka jménem Sarasvatī.

Překlad

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Můj milý Viduro, na místě, kde řeka Sarasvatī teče směrem na východ, zahájil král Pṛthu vykonávání sta obětí koně. Tato část země se nazývá Brahmāvarta a vládl jí Svāyambhuva Manu.

Verš

tad abhipretya bhagavān
karmātiśayam ātmanaḥ
śata-kratur na mamṛṣe
pṛthor yajña-mahotsavam

Synonyma

tat abhipretya — když to uvážil; bhagavān — nejmocnější; karma-atiśayam — překonání v plodonosných činnostech; ātmanaḥ — jeho samotného; śata-kratuḥ — král Indra, který vykonal sto obětí; na — ne; mamṛṣe — toleroval; pṛthoḥ — krále Pṛthua; yajña — obětní; mahā-utsavam — velké obřady.

Překlad

Když to viděl mocný král nebes Indra, uvážil skutečnost, že ho král Pṛthu překoná v plodonosných činnostech, a proto nemohl jeho velké obětní obřady tolerovat.

Význam

Každý, kdo si přichází do hmotného světa užívat neboli panovat hmotné přírodě, závidí druhým. Tuto závist najdeme i u krále nebes Indry. Zjevená písma uvádějí, že Indra mnohokrát záviděl různým osobám. Zvláště záviděl velké plodonosné činnosti a používání jógových metod (siddhi). Nemohl tyto věci snést a chtěl je přerušit. Záviděl ze strachu, že by ti, kdo vykonávají velké oběti pro dosažení výsledků mystické yogy, mohli zaujmout jeho místo. Jelikož nikdo v tomto hmotném světě nesnese pokrok druhého, každý se zde nazývá matsara, “závistivý”. Na počátku Śrīmad-Bhāgavatamu je proto řečeno, že Bhāgavatam je určen pro ty, kdo jsou zcela nirmatsara, “nezávistiví”. Ten, kdo se nezbavil znečištění v podobě závisti, nemůže dělat pokroky ve vědomí Kṛṣṇy. Ve vědomí Kṛṣṇy platí, že když jeden oddaný předčí druhého, tak ten, který je překonán, myslí na to, jak šťastný je ten druhý, že dělá takové pokroky v oddané službě. Tato nezávistivost je typickým rysem Vaikuṇṭhy. Závidět svému soupeři je naopak hmotné. Polobozi zastávající různá místa v hmotném světě nejsou od závisti oproštěni.

Verš

yatra yajña-patiḥ sākṣād
bhagavān harir īśvaraḥ
anvabhūyata sarvātmā
sarva-loka-guruḥ prabhuḥ

Synonyma

yatra — kde; yajña-patiḥ — poživatel všech obětí; sākṣāt — přímo; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; hariḥ — Pán Viṣṇu; īśvaraḥ — nejvyšší vládce; anvabhūyata — ukázal se; sarva-ātmā — Nadduše každého; sarva-loka-guruḥ — vládce všech planet, učitel každého; prabhuḥ — vlastník.

Překlad

Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, je přítomný v srdci každého jako Nadduše, je vlastníkem všech planet a poživatelem výsledků všech obětí. U obětí, které vykonával král Pṛthu, byl Osobně přítomen.

Význam

Slovo sākṣāt je důležité. Pṛthu Mahārāja byl śaktyāveśa-avatārem Pána Viṣṇua. Byl jednou z živých bytostí, ale získal od Pána Viṣṇua zvláštní schopnosti. Pán Viṣṇu je však přímo Nejvyšší Osobností Božství, a patří tedy do kategorie viṣṇu-tattva. Mahārāja Pṛthu patřil do kategorie jīva-tattva. Viṣṇu-tattva označuje Boha a jīva-tattva Jeho nedílnou část. Když je nedílná část Boha zvláště zmocněná, nazývá se śaktyāveśa-avatāra. Pán Viṣṇu je zde popsán jako harir īśvaraḥ. Pán je tak laskavý, že Své oddané zbavuje všech strastiplných podmínek — proto se nazývá Hari. A īśvara je proto, že může dělat cokoliv chce. Je nejvyšší vládce. Nejvyšší īśvara puruṣottama je Pán Kṛṣṇa. Své vlastnosti īśvary, nejvyššího vládce, ukazuje, když ujišťuje Svého oddaného v Bhagavad-gītě (18.66): “Zanech všech druhů náboženství a jen se Mi odevzdej. Zbavím tě všech hříšných reakcí. Neboj se.” Svého oddaného může okamžitě ochránit od všech reakcí způsobených hříšným životem, pokud se Mu oddaný jednoduše odevzdá. Je označen slovem sarvātmā, což znamená, že je přítomný v srdci každého jako Nadduše, a je tudíž svrchovaným učitelem všech. Máme-li to štěstí, že přijmeme ponaučení, která dává Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě, stanou se naše životy úspěšnými. Nikdo nemůže dát lidské společnosti lepší pokyny než Pán Kṛṣṇa.

Verš

anvito brahma-śarvābhyāṁ
loka-pālaiḥ sahānugaiḥ
upagīyamāno gandharvair
munibhiś cāpsaro-gaṇaiḥ

Synonyma

anvitaḥ — doprovázen; brahma — Pánem Brahmou; śarvābhyām — a Pánem Śivou; loka-pālaiḥ — vládci všech planet; saha anugaiḥ — společně s jejich následovníky; upagīyamānaḥ — opěvovaný; gandharvaiḥ — obyvateli Gandharvaloky; munibhiḥ — velkými mudrci; ca — také; apsaraḥ-gaṇaiḥ — obyvateli Apsaroloky.

Překlad

Když se Pán Viṣṇu objevil v obětní aréně, doprovázel Ho Pán Brahmā, Pán Śiva a všechny vládnoucí osobnosti každé planety se svými následovníky. Obyvatelé Gandharvaloky, velcí mudrci i obyvatelé Apsaroloky Ho společně opěvovali.

Verš

siddhā vidyādharā daityā
dānavā guhyakādayaḥ
sunanda-nanda-pramukhāḥ
pārṣada-pravarā hareḥ

Synonyma

siddhāḥ — obyvatelé Siddhaloky; vidyādharāḥ — obyvatelé Vidyādhara-loky; daityāḥ — démonští potomci Diti; dānavāḥ — asurové; guhyaka-ādayaḥ — Yakṣové a další; sunanda-nanda-pramukhāḥ — v čele se Sunandou a Nandou, hlavními společníky Pána Viṣṇua z Vaikuṇṭhy; pārṣada — společníci; pravarāḥ — nejuctivější; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Pána doprovázeli také obyvatelé Siddhaloky a Vidyādhara-loky, všichni potomci Diti, démoni a Yakṣové. Byli s Ním i Jeho hlavní společníci v čele se Sunandou a Nandou.

Verš

kapilo nārado datto
yogeśāḥ sanakādayaḥ
tam anvīyur bhāgavatā
ye ca tat-sevanotsukāḥ

Synonyma

kapilaḥ — Kapila Muni; nāradaḥ — velký mudrc Nārada; dattaḥ — Dattātreya; yoga-īśāḥ — vládci mystických sil; sanaka-ādayaḥ — v čele se Sanakou; tam — Pána Viṣṇua; anvīyuḥ — následovali; bhāgavatāḥ — velcí oddaní; ye — všichni ti, kteří; ca — také; tat-sevana-utsukāḥ — vždy dychtiví sloužit Pánu.

Překlad

S Pánem Viṣṇuem se této oběti zúčastnili také všichni velcí oddaní, kteří neustále sloužili Nejvyšší Osobnosti Božství, jakož i velcí mudrci, jako je Kapila, Nārada a Dattātreya, a vládci mystických sil v čele se Sanakou Kumārou.

Verš

yatra dharma-dughā bhūmiḥ
sarva-kāma-dughā satī
dogdhi smābhīpsitān arthān
yajamānasya bhārata

Synonyma

yatra — kde; dharma-dughā — dávající dostatek mléka pro náboženské účely; bhūmiḥ — země; sarva-kāma — všechny touhy; dughā — dávala jako mléko; satī — kráva; dogdhi sma — plnila; abhīpsitān — vytoužené; arthān — předměty; yajamānasya — konatele oběti; bhārata — můj milý Viduro.

Překlad

Můj milý Viduro, celá země se při té velké oběti stala krávou kāma-dhenu, dávající mléko, a díky vykonávání yajñi tak bylo postaráno o všechny každodenní životní potřeby.

Význam

V tomto verši je důležité slovo dharma-dughā, neboť označuje krávu kāma-dhenu, které se rovněž říká surabhi. Krávy surabhi žijí v duchovním světě, a jak uvádí Brahma-saṁhitā, Pán Kṛṣṇa je chodí pást: surabhīr abhipālayantam. Tyto krávy lze dojit kdykoliv a vždy dají tolik mléka, kolik je třeba. Mléko je samozřejmě nezbytné pro výrobu mnoha mléčných produktů, zvláště přečištěného másla, kterého je třeba při vykonávání velkých obětí. Nejsme-li připraveni vykonávat předepsané oběti, dodávka našich životních potřeb se zastaví. Bhagavad-gītā potvrzuje, že Pán Brahmā stvořil lidskou společnost společně s yajñou, obětí. Yajña znamená Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství, a oběť znamená jednat pro uspokojení Nejvyšší Osobnosti Božství. V tomto věku je ovšem velice těžké nalézt kvalifikované brāhmaṇy, kteří dokáží vykonávat oběti předepsané ve Vedách. Śrīmad-Bhāgavatam proto doporučuje (yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyaiḥ), že všechny výsledky získané v minulosti prostřednictvím velkých obětí můžeme získat tím, že vykonáváním saṅkīrtana-yajñi uspokojíme yajña-puruṣu, Pána Caitanyu. Král Pṛthu a další získali od planety Země všechny životní potřeby vykonáváním velkých obětí. Nyní již Mezinárodní společnost pro vědomí Kṛṣṇy toto saṅkīrtanové hnutí zahájila. Lidé by měli této velké oběti využít a zapojit se do činností společnosti; pak nebude ničeho nedostatek. Bude-li se vykonávat saṅkīrtana-yajña, nebudou s ničím potíže, dokonce ani v průmyslovém podnikání. Tento systém by proto měl být zaveden do všech oblastí života — společenské, politické, průmyslové, obchodní atd. Potom bude vše probíhat velmi pokojně a hladce.

Verš

ūhuḥ sarva-rasān nadyaḥ
kṣīra-dadhy-anna-go-rasān
taravo bhūri-varṣmāṇaḥ
prāsūyanta madhu-cyutaḥ

Synonyma

ūhuḥ — nesly; sarva-rasān — chutě všeho druhu; nadyaḥ — řeky; kṣīra — mléko; dadhi — tvaroh; anna — různé druhy potravy; go-rasān — další mléčné výrobky; taravaḥ — stromy; bhūri — velké; varṣmāṇaḥ — měly kmeny; prāsūyanta — nesly plody; madhu-cyutaḥ — kapal z nich med.

Překlad

Plynoucí řeky oplývaly všemi chutěmi — sladkou, ostrou, kyselou a dalšími — a velké stromy dávaly hojnost ovoce a medu. Krávy spásaly dostatek zelené trávy a poskytovaly velké množství mléka, tvarohu, přečištěného másla a dalších těchto potřeb.

Význam

Když řeky nejsou znečištěné a mohou téci přirozeně, s tím, že někdy také zaplaví zemi, stane se země velice úrodnou a může dávat veškerou zeleninu, stromy a rostliny. Slovo rasa znamená “chuť”. Všechny rasy jsou ve skutečnosti chutě obsažené v zemi, a jakmile se do půdy zasejí semena, vyrůstají různé stromy, které uspokojí naše různé chutě. Například cukrová třtina dává šťávu pro uspokojení naší chuti na sladké a pomeranče dávají šťávu se sladkokyselou chutí. Existují také ananasy a další ovoce a zároveň roste i čili pro uspokojení naší chuti na ostré. Z jedné a téže půdy pocházejí prostřednictvím různých semen různé chutě. Kṛṣṇa říká v Bhagavad-gītě (7.10): bījaṁ māṁ sarva-bhūtānām—“Jsem původní semeno veškeré existence.” Vše je tedy zařízeno. Īśopaniṣad praví: pūrṇam idam. Nejvyšší Osobnost Božství obstarává všechny životní potřeby. Lidé by se tedy měli naučit, jak uspokojit yajña-puruṣu, Pána Viṣṇua. Živá bytost je Pánovou nedílnou částí, a uspokojení Pána je tedy jejím prvořadým úkolem. Celý svět je proto uspořádán tak, že živá bytost musí plnit povinnosti podle svého přirozeného postavení, a když tak nečiní, musí trpět. To je zákon přírody.

Slova taravo bhūri-varṣmāṇaḥ označují velmi bujné vzrostlé stromy s velkými kmeny. Tyto stromy měly za úkol dávat med a různé druhy ovoce. Les má tedy také své poslání — dávat med, ovoce a květy. V Kali-yuze sice v lesích roste mnoho velkých stromů, ale jelikož se nevykonává yajña, nedávají bohužel dostatek ovoce a medu. Vše tedy závisí na yajñi. Nejlepším způsobem, jak vykonávat yajñu v tomto věku, je šířit saṅkīrtanové hnutí po celém světě.

Verš

sindhavo ratna-nikarān
girayo ’nnaṁ catur-vidham
upāyanam upājahruḥ
sarve lokāḥ sa-pālakāḥ

Synonyma

sindhavaḥ — oceány; ratna-nikarān — spousty drahokamů; girayaḥ — hory; annam — potravy; catuḥ-vidham — čtyři druhy; upāyanam — dary; upājahruḥ — přinášeli; sarve — všichni; lokāḥ — obyvatelé všech planet; sa-pālakāḥ — společně s vládci.

Překlad

Obyvatelé i vládnoucí božstva všech planet přinášeli králi Pṛthuovi rozmanité dary. Oceány a moře byly plné vzácných drahokamů a perel a hory oplývaly chemickými látkami a hnojivy. Byla hojnost čtyř druhů potravy.

Význam

Īśopaniṣad uvádí, že toto hmotné stvoření dokáže produkovat vše, co živé bytosti potřebují — nejen lidé, ale i zvířata, plazi, vodní živočichové a stromy. Oceány a moře dávají perly, korály a vzácné drahokamy, aby jich šťastliví lidé poslušní zákona mohli využít. Hory jsou zase plné chemických látek, které řeky roznesou po polích, a pohnojí tak čtyři druhy potravy, odborně zvané carvya (potraviny, které se žvýkají), lehya (které se lížou), cūṣya (které se polykají) a peya (které se pijí).

Pṛthua Mahārāje zdravili obyvatelé a vládnoucí božstva jiných planet. Přinášeli mu rozmanité dary a uznávali ho jako řádného krále, jehož plány a činnosti přinášejí štěstí a blahobyt všem bytostem ve vesmíru. Zde se jasně uvádí, že účelem oceánů a moří je dávat drahokamy, ale v Kali-yuze se používají hlavně k lovu ryb. Śūdrové a chudí lidé mohli lovit ryby, ale členové vyšších tříd, jako jsou kṣatriyové a vaiśyové, shromažďovali perly, drahokamy a korály. I když chudí lidé nachytali tuny ryb, hodnotou se to nevyrovnalo jedinému korálu či perle. V tomto věku se staví mnoho továren na výrobu hnojiv, ale když vykonáváním yajñi potěšíme Osobnost Božství, hory budou automaticky dávat hnojivé chemické látky, které napomohou pěstování potravin na polích. Vše závisí na tom, zda lidé přijímají védské zásady oběti.

Verš

iti cādhokṣajeśasya
pṛthos tu paramodayam
asūyan bhagavān indraḥ
pratighātam acīkarat

Synonyma

iti — takto; ca — také; adhokṣaja-īśasya — který přijal Adhokṣaju jako Pána svého uctívání; pṛthoḥ — krále Pṛthua; tu — potom; parama — nejvyšší; udayam — bohatství; asūyan — jelikož záviděl; bhagavān — nejmocnější; indraḥ — král nebes; pratighātam — překážky; acīkarat — kladl.

Překlad

Král Pṛthu závisel na Nejvyšší Osobnosti Božství, Pánu, který je známý jako Adhokṣaja. Jelikož vykonal tolik obětí, byl Pánovou milostí nadlidsky povýšen. Bohatství krále Pṛthua ovšem nemohl snést král nebes Indra a snažil se jeho dalšímu zbohatnutí zabránit.

Význam

Slova adhokṣaja, bhagavān indraḥ a pṛthoḥ vyjadřují tři významné skutečnosti. Mahārāja Pṛthu je inkarnací Viṣṇua, ale přesto je Jeho velkým oddaným. I když je Jeho zplnomocněnou inkarnací, je přesto živou bytostí, a tím pádem musí být oddaným Nejvyšší Osobnosti Božství. Ani zplnomocněná inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství nesmí zapomenout na svůj věčný vztah s Nejvyšším Pánem. V Kali-yuze se najde mnoho samozvaných inkarnací, darebáků, kteří se prohlašují za Nejvyšší Osobnost Božství. Slova bhagavān indraḥ vyjadřují, že živá bytost může být vznešená a mocná dokonce jako král Indra, neboť i on je obyčejnou živou bytostí hmotného světa se čtyřmi nedostatky podmíněné duše. Král Indra je zde označen jako bhagavān. Toto slovo se obvykle používá pro označení Nejvyšší Osobnost Božství, ale v tomto případě je jím osloven král Indra, jelikož má v rukách velikou moc. Přestože se však stal bhagavānem, závidí inkarnaci Boha, Mahārājovi Pṛthuovi. Nedostatky hmotného života jsou tak výrazné, že kvůli svému znečištění začal král Indra závidět inkarnaci Boha.

Měli bychom se proto snažit pochopit, jak je podmíněná duše pokleslá. Bohatství krále Pṛthua nezáviselo na hmotných okolnostech. Tento verš uvádí, že byl velkým oddaným Adhokṣaji. Slovo adhokṣaja označuje Osobnost Božství, Pána, který je mimo dosah mysli a slov. Přesto se Nejvyšší Osobnost Božství zjevuje před oddaným ve Své původní podobě věčné blaženosti a poznání. Oddaný může vidět Nejvyššího Pána tváří v tvář, přestože Ho nelze popsat v rámci schopností našich smyslů a realizovat Ho přímým vnímáním.

Verš

carameṇāśvamedhena
yajamāne yajuṣ-patim
vainye yajña-paśuṁ spardhann
apovāha tirohitaḥ

Synonyma

carameṇa — při poslední; aśva-medhena — oběti aśvamedha; yajamāne — když vykonával oběť; yajuḥ-patim — pro uspokojení Pána yajñi, Viṣṇua; vainye — syn krále Veny; yajña-paśum — zvíře, které mělo být obětováno v yajñi; spardhan — závistivý; apovāha — ukradl; tirohitaḥ — neviditelný.

Překlad

Když Pṛthu Mahārāja vykonával poslední oběť koně (aśvamedha-yajñu), nikým neviděný král Indra ukradl koně, který měl být obětován. Udělal to ze své velké závisti vůči králi Pṛthuovi.

Význam

Král Indra je známý jako śata-kratu, což vyjadřuje, že vykonal sto obětí koně (aśvamedha-yajña). Měli bychom však vědět, že zvířata obětovaná při yajñi se nezabíjela. Pokud kněží během obřadu správným způsobem pronášeli védské mantry, obětované zvíře opět získalo nový život. To je zkouška úspěšné yajñi. Když král Pṛthu vykonával sto yajñí, Indra mu začal velmi závidět, neboť nechtěl, aby ho někdo překonal. Byl obyčejnou živou bytostí, a proto králi Pṛthuovi záviděl; jako neviditelný mu ukradl koně, čímž znemožnil vykonání yajñi.

Verš

tam atrir bhagavān aikṣat
tvaramāṇaṁ vihāyasā
āmuktam iva pākhaṇḍaṁ
yo ’dharme dharma-vibhramaḥ

Synonyma

tam — krále Indru; atriḥ — mudrc Atri; bhagavān — nejmocnější; aikṣat — viděl; tvaramāṇam — který se pohyboval velkou rychlostí; vihāyasā — v meziplanetárním prostoru; āmuktam iva — jako osvobozená osoba; pākhaṇḍam — podvodník; yaḥ — ten, kdo; adharme — za bezbožnost; dharma — náboženství; vibhramaḥ — mylně zaměňuje.

Překlad

Král Indra odváděl koně, oblečený jako osvobozená osoba. Tento oděv ve skutečnosti znamenal podvod, protože vyvolával mylný dojem zbožnosti. Když Indra takto cestoval meziplanetárním prostorem, uviděl ho velký mudrc Atri a vše pochopil.

Význam

Slovo pākhaṇḍa, použité v tomto verši, se někdy vyslovuje jako pāṣaṇḍa. Obojí označuje podvodníka, který se vydává za velice zbožnou osobu, ale ve skutečnosti je hříšný. Indra si oblékl oděv šafránové barvy, aby podvedl druhé. Tento šafránový oděv zneužívá mnoho podvodníků, kteří se vydávají za osvobozené osoby nebo za inkarnace Boha, a podvádějí tak lidi. Již mnohokrát jsme se zmínili o tom, že podmíněná duše má sklon podvádět, a proto tuto vlastnost můžeme vidět i u osoby, jako je král Indra. Ani on tedy není osvobozený od vlivu hmotného znečištění. Proto jsou zde použita slova āmuktam iva, “jako kdyby byl osvobozený”. Sannyāsī svým šafránovým oděvem oznamuje světu, že se zřekl všech světských záležitostí a věnuje se pouze službě Pánu. Takový oddaný je skutečný sannyāsī neboli osvobozená osoba. Bhagavad-gītā (6.1) říká:

anāśritaḥ karma-phalaṁ
kāryaṁ karma karoti yaḥ
sa sannyāsī ca yogī ca
na niragnir na cākriyaḥ

“Pravý sannyāsī a pravý mystik je ten, kdo nelpí na plodech svého jednání a koná činy, které je zavázán vykonat — nikoliv ten, kdo nezažehne oheň a je nečinný.”

Skutečný sannyāsī a yogī je tedy ten, kdo obětuje výsledky svých činností Nejvyšší Osobnosti Božství. Falešní sannyāsīni a yogīni existují od doby Pṛthuovy oběti. Toto podvádění velice pošetile zavedl král Indra. V některých dobách je velmi výrazné a v jiných dobách méně. Sannyāsī musí být velice opatrný, neboť — jak pravil Pán Caitanya: sannyāsīra alpa chidra sarva-loke gāya — sebemenší skvrnu na jeho charakteru bude veřejnost zveličovat (Cc. Madhya 12.51). Nikdo by tedy neměl přijímat stav sannyāsa, není-li skutečně upřímný a vážný. Tohoto stavu se nemá používat jako prostředku k podvádění veřejnosti. V současném věku Kali je lépe sannyās nepřijímat, jelikož dráždivé podněty jsou nyní velice silné. O sannyās by se měla ucházet jedině velmi vznešená, duchovně pokročilá osoba. Tento stav by neměl nikdo přijímat jako prostředek k získávání živobytí nebo pro nějaké hmotné cíle.

Verš

atriṇā codito hantuṁ
pṛthu-putro mahā-rathaḥ
anvadhāvata saṅkruddhas
tiṣṭha tiṣṭheti cābravīt

Synonyma

atriṇā — velkým mudrcem Atrim; coditaḥ — povzbuzený; hantum — zabít; pṛthu-putraḥ — syn krále Pṛthua; mahā-rathaḥ — velký hrdina; anvadhāvata — pronásledoval; saṅkruddhaḥ — velmi rozhněvaný; tiṣṭha tiṣṭha — stůj, stůj; iti — takto; ca — také; abravīt — pravil.

Překlad

Když se syn krále Pṛthua od Atriho dozvěděl o úskoku krále Indry, velmi se rozhněval a začal Indru pronásledovat, aby ho zabil. Volal na něho: “Stůj! Stůj!”

Význam

Slov tiṣṭha tiṣṭha používají kṣatriyové, když vyzývají svého nepřítele k boji. Kṣatriya nesmí utíkat z bitevního pole, a pokud tak ze zbabělosti učiní a ukáže svému nepříteli záda, protivník ho vyzve slovy tiṣṭha tiṣṭha. Skutečný kṣatriya nikdy nezabíjí zezadu ani se na bojišti neobrací k nepříteli zády. Kšatrijská zásada je buď zvítězit, nebo zemřít. Přestože byl král Indra jakožto král nebes velice vznešený, ukradl koně určeného pro oběť, a tím se degradoval. Proto prchal bez ohledu na kšatrijské zásady, a syn Mahārāje Pṛthua ho tedy musel vyzvat slovy tiṣṭha tiṣṭha.

Verš

taṁ tādṛśākṛtiṁ vīkṣya
mene dharmaṁ śarīriṇam
jaṭilaṁ bhasmanācchannaṁ
tasmai bāṇaṁ na muñcati

Synonyma

tam — jeho; tādṛśa-ākṛtim — v takovém oděvu; vīkṣya — když viděl; mene — považoval; dharmam — za zbožného; śarīriṇam — s tělem; jaṭilam — se zauzlenými vlasy; bhasmanā — popelem; ācchannam — rozetřeným po celém těle; tasmai — na něho; bāṇam — šíp; na — ne; muñcati — vypustil.

Překlad

Král Indra byl falešně oblečený jako sannyāsī, se zauzlenými vlasy na hlavě a popelem rozetřeným po celém těle. Když syn krále Pṛthua uviděl tento oděv, považoval Indru za zbožného sannyāsīna, a proto na něj nevyslal své šípy.

Verš

vadhān nivṛttaṁ taṁ bhūyo
hantave ’trir acodayat
jahi yajña-hanaṁ tāta
mahendraṁ vibudhādhamam

Synonyma

vadhāt — od zabití; nivṛttam — upustil; tam — syna Pṛthua; bhūyaḥ — znovu; hantave — aby zabil; atriḥ — velký mudrc Atri; acodayat — povzbudil; jahi — zabij; yajña-hanam — toho, kdo narušil vykonání yajñi; tāta — můj milý synu; mahā-indram — velký nebeský král Indra; vibudha-adhamam — nejnižší ze všech polobohů.

Překlad

Když Atri Muni viděl, že syn krále Pṛthua Indru nezabil, ale vrátil se podveden, znovu mu uložil zabít nebeského krále, protože došel k závěru, že se Indra narušením oběti krále Pṛthua stal nejnižším ze všech polobohů.

Verš

evaṁ vainya-sutaḥ proktas
tvaramāṇaṁ vihāyasā
anvadravad abhikruddho
rāvaṇaṁ gṛdhra-rāḍ iva

Synonyma

evam — takto; vainya-sutaḥ — syn krále Pṛthua; proktaḥ — když mu bylo nařízeno; tvaramāṇam — rychle prchajícího Indru; vihāyasā — po nebi; anvadravat — začal pronásledovat; abhikruddhaḥ — velice rozhněvaný; rāvaṇam — Rāvaṇu; gṛdhra-rāṭ — král supů; iva — jako.

Překlad

Když to vnuk krále Veny slyšel, okamžitě se vydal pronásledovat Indru, který velkou rychlostí prchal po nebi. Velice se na něho hněval a pronásledoval ho stejně, jako král supů pronásledoval Rāvaṇu.

Verš

so ’śvaṁ rūpaṁ ca tad dhitvā
tasmā antarhitaḥ svarāṭ
vīraḥ sva-paśum ādāya
pitur yajñam upeyivān

Synonyma

saḥ — král Indra; aśvam — koně; rūpam — falešný oděv světce; ca — také; tat — toho; hitvā — vzdal se; tasmai — pro něho; antarhitaḥ — zmizel; sva-rāṭ — Indra; vīraḥ — velký hrdina; sva-paśum — své zvíře; ādāya — vzal; pituḥ — svého otce; yajñam — k oběti; upeyivān — vrátil se.

Překlad

Když Indra viděl, že ho Pṛthuův syn pronásleduje, ihned se vzdal svého falešného oděvu i koně. Na místě zmizel a velký hrdina, syn Mahārāje Pṛthua, přivedl koně zpět do otcovy obětní arény.

Verš

tat tasya cādbhutaṁ karma
vicakṣya paramarṣayaḥ
nāmadheyaṁ dadus tasmai
vijitāśva iti prabho

Synonyma

tat — ten; tasya — jeho; ca — také; adbhutam — úžasný; karma — čin; vicakṣya — když viděli; parama-ṛṣayaḥ — velcí mudrci; nāmadheyam — jméno; daduḥ — dali; tasmai — jemu; vijita-aśvaḥ — Vijitāśva (ten, kdo získal koně); iti — takto; prabho — můj milý pane, Viduro.

Překlad

Můj milý Viduro, ó můj pane, když velcí mudrci viděli úžasnou chrabrost syna krále Pṛthua, všichni se shodli na tom, že ponese jméno Vijitāśva.

Verš

upasṛjya tamas tīvraṁ
jahārāśvaṁ punar hariḥ
caṣāla-yūpataś channo
hiraṇya-raśanaṁ vibhuḥ

Synonyma

upasṛjya — vytvořil; tamaḥ — temnotu; tīvram — hustou; jahāra — odvedl; aśvam — koně; punaḥ — znovu; hariḥ — král Indra; caṣāla-yūpataḥ — od dřevěného nástroje, kde byla obětována zvířata; channaḥ — zahalený; hiraṇya-raśanam — přivázaného zlatým řetězem; vibhuḥ — velmi mocný.

Překlad

Můj milý Viduro, Indra jakožto velmi mocný král nebes zahalil obětní arénu hustou temnotou a znovu odvedl koně, který byl přivázaný zlatým řetězem u dřevěného nástroje používaného na obětování zvířat.

Verš

atriḥ sandarśayām āsa
tvaramāṇaṁ vihāyasā
kapāla-khaṭvāṅga-dharaṁ
vīro nainam abādhata

Synonyma

atriḥ — velký mudrc Atri; sandarśayām āsa — způsobil, aby viděl; tvaramāṇam — jak rychle utíká; vihāyasā — po nebi; kapāla-khaṭvāṅga — hůl s lebkou na konci; dharam — který nesl; vīraḥ — hrdina (Pṛthuův syn); na — ne; enam — krále nebes, Indru; abādhata — zabil.

Překlad

Velký mudrc Atri znovu ukázal synovi krále Pṛthua, že Indra utíká po nebi, a velký hrdina, Pṛthuův syn, se ho znovu vydal pronásledovat. Když však viděl, že Indra nese v ruce hůl s lebkou na konci a opět má na sobě oděv sannyāsīna, rozhodl se, že ho ani tentokrát nezabije.

Verš

atriṇā coditas tasmai
sandadhe viśikhaṁ ruṣā
so ’śvaṁ rūpaṁ ca tad dhitvā
tasthāv antarhitaḥ svarāṭ

Synonyma

atriṇā — velkým mudrcem Atrim; coditaḥ — inspirovaný; tasmai — na Pána Indru; sandadhe — přiložil; viśikham — svůj šíp; ruṣā — ve velkém hněvu; saḥ — král Indra; aśvam — koně; rūpam — oděvu sannyāsīna; ca — také; tat — toho; hitvā — vzdal se; tasthau — zůstal tam; antarhitaḥ — neviditelný; sva-rāṭ — nezávislý Indra.

Překlad

Na další pokyny velkého mudrce Atriho se syn krále Pṛthua velice rozhněval a přiložil šíp k luku. Jakmile to král Indra uviděl, ihned se vzdal svého falešného oděvu sannyāsīna i koně a stal se neviditelným.

Verš

vīraś cāśvam upādāya
pitṛ-yajñam athāvrajat
tad avadyaṁ hare rūpaṁ
jagṛhur jñāna-durbalāḥ

Synonyma

vīraḥ — syn krále Pṛthua; ca — také; aśvam — koně; upādāya — vzal; pitṛ-yajñam — do obětní arény svého otce; atha — poté; avrajat — šel; tat — ten; avadyam — odporný; hareḥ — Indry; rūpam — oděv; jagṛhuḥ — přijali; jñāna-durbalāḥ — lidé s nedostatečným poznáním.

Překlad

Poté velký hrdina Vijitāśva, syn krále Pṛthua, vzal znovu koně a vrátil se do otcovy obětní arény. Od té doby přijímají jistí lidé s nedostatečným poznáním oděv nepravých sannyāsīnů, jak to zavedl král Indra.

Význam

Příslušníci stavu sannyāsa nosí od nepaměti tridaṇḍu. Až později zavedl Śaṅkarācārya systém ekadaṇḍi-sannyāsa. Tridaṇḍi-sannyāsī je vaiṣṇavský sannyāsī a ekadaṇḍi-sannyāsī je māyāvādský sannyāsī. Existuje mnoho dalších druhů sannyāsīnů, které Vedy vůbec neuznávají. Roli falešného sannyāsīna zavedl Indra, když se chtěl skrýt před útokem Vijitāśvy, mocného syna krále Pṛthua. Nyní existuje mnoho různých druhů sannyāsīnů. Někteří chodí nazí a jiní, obvykle zvaní kāpālika, nosí lebku a trojzubec. Ti všichni se objevili za nějakých bezvýznamných okolností a lidé s nedostatečným poznáním tyto falešné sannyāsīny a jejich předstírání uznávají, přestože se nejedná o autority, které by někoho mohly vést k duchovním pokroku. Určité misionářské organizace v současné době bez ohledu na védská pravidla ustanovují sannyāsīny, kteří holdují hříšným činnostem. Hříšné činnosti, zakázané v śāstrách, jsou: nedovolený sex, požívání omamných látek, jedení masa a hazardování. Tito takzvaní sannyāsīni se věnují všem těmto činnostem. Jedí maso, ryby, vejce; prakticky cokoliv. Někdy také pijí s výmluvou, že ve studených zemích poblíž polárního kruhu se bez alkoholu, ryb a masa nedá žít. Tito sannyāsīni zavádějí všechny uvedené hříšné činnosti ve jménu služby ubohým a ubohá zvířata jsou potom rozsekávána na kousky a putují do žaludků těchto sannyāsīnů. Následující verše vysvětlí, že takoví sannyāsīni jsou pākhaṇḍī. Ve védské literatuře stojí, že ten, kdo klade Pána Nārāyaṇa na stejnou úroveň s Pánem Śivou nebo Pánem Brahmou, se okamžitě stává pākhaṇḍīm. V Purāṇách je řečeno:

yas tu nārāyaṇaṁ devaṁ
brahma-rudrādi-daivataiḥ
samatvenaiva vīkṣeta
sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam

V Kali-yuze jsou pākhaṇḍī velice rozšíření. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu však zavedl Své saṅkīrtanové hnutí s cílem všechny tyto pākhaṇḍī zabít. Ti, kdo využijí saṅkīrtanového hnutí Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy, se před jejich vlivem dokáží ochránit.

Verš

yāni rūpāṇi jagṛhe
indro haya-jihīrṣayā
tāni pāpasya khaṇḍāni
liṅgaṁ khaṇḍam ihocyate

Synonyma

yāni — ty všechny, které; rūpāṇi — podoby; jagṛhe — přijal; indraḥ — král nebes; haya — koně; jihīrṣayā — s touhou ukrást; tāni — ty všechny; pāpasya — hříšných činností; khaṇḍāni — znaky; liṅgam — symbol; khaṇḍam — slovo khaṇḍa; iha — zde; ucyate — je řečeno.

Překlad

Všechny podoby potulného mnicha, které Indra přijal na základě své touhy ukrást koně, byly symboly ateistické filozofie.

Význam

Ve védské civilizaci je sannyās jedním z nejdůležitějších pilířů varṇāśramského zřízení. Sannyās je třeba přijímat v systému parampary ācāryů. V současné době ovšem mnoho takzvaných sannyāsīnů neboli potulných mnichů neví nic o vědomí Boha. Takový sannyās zavedl Indra ze své žárlivosti na Mahārāje Pṛthua a stejná věc se znovu objevuje ve věku Kali. Prakticky žádný sannyāsī v tomto věku není pravý. Nikdo nemůže do védského způsobu života zavádět nějaký nový systém, a pokud to někdo ze zlomyslnosti dělá, je třeba vědět, že je to pāṣaṇḍī, ateista. Ve vaiṣṇavské Tantře je řečeno:

yas tu nārāyaṇaṁ devaṁ
brahma-rudrādi-daivataiḥ
samatvenaiva vīkṣeta
sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam

I když je to zakázáno, existuje mnoho pāṣaṇḍīch, kteří razí pojmy jako daridra-nārāyaṇa a svāmi-nārāyaṇa, přestože ani takoví polobozi, jako je Brahmā a Śiva, se Nārāyaṇovi nikdy nevyrovnají.

Verš

evam indre haraty aśvaṁ
vainya-yajña-jighāṁsayā
tad-gṛhīta-visṛṣṭeṣu
pākhaṇḍeṣu matir nṛṇām
dharma ity upadharmeṣu
nagna-rakta-paṭādiṣu
prāyeṇa sajjate bhrāntyā
peśaleṣu ca vāgmiṣu

Synonyma

evam — takto; indre — když král nebes; harati — ukradl; aśvam — koně; vainya — syna krále Veny; yajña — oběť; jighāṁsayā — s touhou zastavit; tat — jím; gṛhīta — přijaté; visṛṣṭeṣu — zavržené; pākhaṇḍeṣu — k hříšným oděvům; matiḥ — připoutanost; nṛṇām — obyčejných lidí; dharmaḥ — systém náboženství; iti — takto; upadharmeṣu — k falešným náboženským systémům; nagna — nazí; rakta-paṭa — v červených róbách; ādiṣu — a podobně; prāyeṇa — obecně; sajjate — je přitahován; bhrāntyā — pošetile; peśaleṣu — odborník; ca — a; vāgmiṣu — výmluvný.

Překlad

Takto král Indra s touhou ukrást koně z oběti krále Pṛthua přijal několik druhů sannyāsu. Někteří sannyāsīni chodí nazí a jiní nosí červené šaty a vystupují pod jménem kāpālika. To vše jsou jen symboly jejich hříšných činností. Tito takzvaní sannyāsīni jsou velice oblíbení u hříšných lidí, protože jsou to bez výjimky ateisté a velcí odborníci na zdůvodňování a ospravedlňování svého postoje. Musíme však vědět, že se pouze vydávají za stoupence náboženství, jimiž ve skutečnosti nejsou. Zmatení lidé je bohužel považují za zbožné a tím, že jsou k nim přitahováni, si ničí své životy.

Význam

Śrīmad-Bhāgavatam uvádí, že lidé v tomto věku Kali mají krátký život, postrádají duchovní poznání a kvůli svému nešťastnému stavu jsou náchylní přijímat falešné náboženské systémy. Proto je také jejich mysl neustále znepokojená. Védské śāstry prakticky zakazují ve věku Kali přijímat sannyās, neboť méně inteligentní lidé by toho mohli zneužívat k podvádění. Jediným skutečným náboženstvím je odevzdat se Nejvyšší Osobnosti Božství. Musíme sloužit Pánu s vědomím Kṛṣṇy. Všechny ostatní druhy sannyāsu a náboženství jsou neautorizované a v tomto věku představují pouhou napodobeninu. To je nanejvýš politováníhodná situace.

Verš

tad abhijñāya bhagavān
pṛthuḥ pṛthu-parākramaḥ
indrāya kupito bāṇam
ādattodyata-kārmukaḥ

Synonyma

tat — to; abhijñāya — jelikož chápal; bhagavān — inkarnace Boha; pṛthuḥ — král Pṛthu; pṛthu-parākramaḥ — oslavovaný jako velice mocný; indrāya — na Indru; kupitaḥ — velmi rozhněvaný; bāṇam — šíp; ādatta — vzal; udyata — poté, co vzal; kārmukaḥ — luk.

Překlad

Jelikož Indra zavedl takové falešné stavy sannyāsa, Mahārāja Pṛthu, jenž byl oslavován jako velice mocný, se okamžitě chopil luku a šípu a sám se ho chystal zabít.

Význam

Povinností krále je netolerovat zavádění jakýchkoliv bezbožných praktik. Král Pṛthu byl inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství, a byl tedy povinen všechny takové projevy potlačit. Všichni čelní představitelé státu by ho měli následovat, být pravými zástupci Boha a potlačovat všechny bezbožné praktiky. Bohužel jsou to zbabělci, kteří vyhlašují sekulární stát. Takový způsob uvažování je určitým druhem kompromisu mezi zbožnými a bezbožnými praktikami, ale kvůli tomu se obyvatelstvo celkově přestává zajímat o duchovní pokrok. Situace se zhoršuje do té míry, že se lidská společnost stává pekelnou.

Verš

tam ṛtvijaḥ śakra-vadhābhisandhitaṁ
vicakṣya duṣprekṣyam asahya-raṁhasam
nivārayām āsur aho mahā-mate
na yujyate ’trānya-vadhaḥ pracoditāt

Synonyma

tam — krále Pṛthua; ṛtvijaḥ — kněží; śakra-vadha — zabít krále nebes; abhisandhitam — chystal se; vicakṣya — když viděli; duṣprekṣyam — hrozný na pohled; asahya — nesnesitelná; raṁhasam — jehož rychlost; nivārayām āsuḥ — zakázali; aho — ó; mahā-mate — velká duše; na — ne; yujyate — hodné tebe; atra — v této obětní aréně; anya — jiné; vadhaḥ — zabíjet; pracoditāt — na pokyn písem.

Překlad

Když kněží a všichni ostatní viděli, že se Mahārāja Pṛthu velice hněvá a je připraven Indru zabít, požádali ho: Ó velká duše, nezabíjej ho, neboť v rámci oběti se mohou zabíjet jen obětní zvířata. Takové jsou pokyny śāster.

Význam

Zabíjení zvířat má jiný účel. Ověřuje se jím správné vyslovování védských manter, díky kterým zvířata přivedená do obětního ohně z něho vyjdou s novým životem. Při oběti určené pro uspokojení Pána Viṣṇua nemá být nikdo nikdy zabit. Jak by potom mohl být zabit Indra, který je ve skutečnosti yajñou uctíván a je považován za nedílnou část Nejvyšší Osobnosti Božství? Kněží tedy krále Pṛthua žádali, aby ho nezabíjel.

Verš

vayaṁ marutvantam ihārtha-nāśanaṁ
hvayāmahe tvac-chravasā hata-tviṣam
ayātayāmopahavair anantaraṁ
prasahya rājan juhavāma te ’hitam

Synonyma

vayam — my; marut-vantam — krále Indru; iha — sem; artha — tvého zájmu; nāśanam — ničitele; hvayāmahe — přivoláme; tvat-śravasā — prostřednictvím tvé slávy; hata-tviṣam — již zbaveného své moci; ayātayāma — nikdy dříve nepoužitými; upahavaiḥ — mantrami vzývání; anantaram — neprodleně; prasahya — mocí; rājan — ó králi; juhavāma — obětujeme v ohni; te — tvého; ahitam — nepřítele.

Překlad

Milý králi, Indrovy síly jsou již oslabeny jeho pokusem zabránit tvé oběti. Přivoláme ho védskými mantrami, které ještě nebyly nikdy použity, a on jistě přijde. Silou své mantry ho uvrhneme do ohně, neboť je to tvůj nepřítel.

Význam

Správným pronášením védských manter při oběti lze dokázat mnoho úžasných věcí. V Kali-yuze ovšem neexistují kvalifikovaní brāhmaṇové, kteří by dokázali mantry správně pronášet. Nikdo se proto nemá o provádění takových velkých obětí pokoušet. Jedinou doporučenou obětí v tomto věku je saṅkīrtanové hnutí.

Verš

ity āmantrya kratu-patiṁ
vidurāsyartvijo ruṣā
srug-ghastāñ juhvato ’bhyetya
svayambhūḥ pratyaṣedhata

Synonyma

iti — tak; āmantrya — poté, co informovali; kratu-patim — krále Pṛthua, vládce oběti; vidura — ó Viduro; asya — Pṛthua; ṛtvijaḥ — kněží; ruṣā — s velkým hněvem; sruk-hastān — s obětní lžící v ruce; juhvataḥ — vykonávání ohňové oběti; abhyetya — když začali; svayambhūḥ — Pán Brahmā; pratyaṣedhata — požádal je, aby přestali.

Překlad

Můj milý Viduro, poté, co kněží vykonávající oběť dali králi tuto radu, začali s velkým hněvem přivolávat Indru, krále nebes. Právě se chystali nalít obětiny do ohně, když tu se tam objevil Pán Brahmā a zakázal jim tuto oběť provádět.

Verš

na vadhyo bhavatām indro
yad yajño bhagavat-tanuḥ
yaṁ jighāṁsatha yajñena
yasyeṣṭās tanavaḥ surāḥ

Synonyma

na — ne; vadhyaḥ — má být zabit; bhavatām — vámi všemi; indraḥ — král nebes; yat — protože; yajñaḥ — jméno Indry; bhagavat-tanuḥ — část těla Nejvyšší Osobnosti Božství; yam — jehož; jighāṁsatha — chcete zabít; yajñena — vykonáním oběti; yasya — Indry; iṣṭāḥ — uctívaní; tanavaḥ — části těla; surāḥ — polobozi.

Překlad

Pán Brahmā je oslovil: Moji milí vykonavatelé oběti, Indru, krále nebes, nemůžete zabít. To není vaše povinnost. Měli byste vědět, že Indra je ve stejně vznešeném postavení jako Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Je jedním z Jeho nejmocnějších pomocníků. Vykonáváním této yajñi se snažíte uspokojit všechny polobohy, ale měli byste vědět, že nejsou ničím jiným než nedílnými částmi Indry, krále nebes. Jak byste ho potom mohli v této velké oběti zabít?

Verš

tad idaṁ paśyata mahad-
dharma-vyatikaraṁ dvijāḥ
indreṇānuṣṭhitaṁ rājñaḥ
karmaitad vijighāṁsatā

Synonyma

tat — potom; idam — toto; paśyata — pohleďte; mahat — velké; dharma — náboženského života; vyatikaram — narušení; dvijāḥ — ó velcí brāhmaṇové; indreṇa — Indrou; anuṣṭhitam — provedené; rājñaḥ — krále; karma — činnost; etat — tato oběť; vijighāṁsatā — s touhou překazit.

Překlad

Král Indra chtěl překazit vykonání velké oběti krále Pṛthua, a za tím účelem přijal určité prostředky, které v budoucnosti zničí jasnou cestu náboženského života. Upozorňuji vás na to. Budete-li se dále stavět proti němu, zneužije své moci ještě více a zavede mnoho dalších bezbožných praktik.

Verš

pṛthu-kīrteḥ pṛthor bhūyāt
tarhy ekona-śata-kratuḥ
alaṁ te kratubhiḥ sviṣṭair
yad bhavān mokṣa-dharma-vit

Synonyma

pṛthu-kīrteḥ — široko daleko proslulého; pṛthoḥ — krále Pṛthua; bhūyāt — nechť je; tarhi — proto; eka-ūna-śata-kratuḥ — který vykonal devadesát devět yajñí; alam — není nic, co bys mohl získat; te — tebe; kratubhiḥ — vykonáváním obětí; su-iṣṭaiḥ — dobře vykonané; yat — protože; bhavān — ty; mokṣa-dharma-vit — znalec cesty osvobození.

Překlad

“Nechť se Mahārāja Pṛthu spokojí s vykonáním devadesáti devíti obětí,” uzavřel Pán Brahmā. Poté se obrátil na Mahārāje Pṛthua a řekl mu, že jelikož si je plně vědom cesty osvobození, vykonávání dalších obětí je zbytečné.

Význam

Pán Brahmā sestoupil, aby uklidnil krále Pṛthua ohledně dokončení jeho sta obětí. Král Pṛthu byl odhodlaný vykonat sto obětí a král Indra to vzal velmi vážně, neboť sám byl známý jako ten, kdo vykonal sto obětí. Závidět svým soupeřům je povahou všech živých bytostí v tomto hmotném světě, a proto i král Indra — přestože je králem nebes — Mahārājovi Pṛthuovi záviděl a chtěl mu zabránit ve vykonání sta obětí. Vznikla tak velká soutěž a král Indra začal pro uspokojení svých smyslů vymýšlet mnoho bezbožných praktik, aby králi Pṛthuovi kladl překážky. Pán Brahmā se osobně zjevil v obětní aréně, aby těmto bezbožnostem učinil přítrž. Co se týče Mahārāje Pṛthua, byl velkým oddaným Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto nemusel vykonávat předepsané védské obřady. Tyto obřady se nazývají karma a pro oddaného v transcendentálním postavení nejsou důležité. Mahārāja Pṛthu však byl jako ideální král povinen konat oběti, a proto bylo nutné dosáhnout kompromisu. Požehnáním Pána Brahmy se král Pṛthu stal slavnější než král Indra, a tak bylo jeho odhodlání vykonat sto obětí nepřímo splněno.

Verš

naivātmane mahendrāya
roṣam āhartum arhasi
ubhāv api hi bhadraṁ te
uttamaśloka-vigrahau

Synonyma

na — ne; eva — jistě; ātmane — nelišícího se od tebe; mahā-indrāya — na krále nebes, Indru; roṣam — hněv; āhartum — použít; arhasi — měl bys; ubhau — vy oba; api — jistě; hi — také; bhadram — štěstí; te — tobě; uttama-śloka-vigrahau — inkarnace Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Pán Brahmā pokračoval: Nechť osud přeje vám oběma, neboť ty i král Indra jste nedílné části Nejvyšší Osobnosti Božství. Neměl by ses proto na krále Indru hněvat, neboť se od tebe neliší.

Verš

māsmin mahārāja kṛthāḥ sma cintāṁ
niśāmayāsmad-vaca ādṛtātmā
yad dhyāyato daiva-hataṁ nu kartuṁ
mano ’tiruṣṭaṁ viśate tamo ’ndham

Synonyma

— ne; asmin — v tomto; mahā-rāja — ó králi; kṛthāḥ — čiň; sma — jak bylo vykonáno v minulosti; cintām — vzrušení mysli; niśāmaya — prosím zvaž; asmat — moje; vacaḥ — slova; ādṛta-ātmā — velice uctivý; yat — protože; dhyāyataḥ — toho, kdo rozjímá; daiva-hatam — o tom, co je zmařeno prozřetelností; nu — jistě; kartum — konat; manaḥ — mysl; ati-ruṣṭam — velice rozhněvaná; viśate — vstupuje; tamaḥ — temnota; andham — hustá.

Překlad

Můj drahý králi, nevzrušuj se a nedělej si starosti s tím, že ti prozřetelnost zabránila v náležitém vykonání obětí. Vyslechni prosím má slova s velkou vážností. Vždy bychom měli mít na paměti, že když se něco stane řízením prozřetelnosti, nemáme toho příliš litovat. Čím více se tyto zvraty snažíme napravit, tím hlouběji vstupujeme do nejtemnější oblasti materialistického myšlení.

Význam

Někdy se i světec nebo velice zbožná osoba musí v životě setkat s různými zvraty. Takové události je třeba chápat jako řízení prozřetelnosti. I když může mít člověk dostatek důvodů, proč být nešťastný, měl by se vyhnout snaze tyto zvraty napravovat, neboť čím více se o to pokoušíme, tím hlouběji vstupujeme do nejtemnějších oblastí hmotné úzkosti. Pán Kṛṣṇa nám v této souvislosti také radí, abychom se nevzrušovali, ale raději se naučili vše tolerovat.

Verš

kratur viramatām eṣa
deveṣu duravagrahaḥ
dharma-vyatikaro yatra
pākhaṇḍair indra-nirmitaiḥ

Synonyma

kratuḥ — oběť; viramatām — nechť je zastavena; eṣaḥ — tato; deveṣu — mezi polobohy; duravagrahaḥ — závislost na nežádoucích věcech; dharma-vyatikaraḥ — narušení náboženských zásad; yatra — kde; pākhaṇḍaiḥ — hříšnými činnostmi; indra — králem nebes; nirmitaiḥ — vytvořené.

Překlad

Pán Brahmā pokračoval: Ukonči vykonávání těchto obětí, neboť přiměly Indru k zavedení mnoha projevů bezbožnosti. Měl bys vědět, že dokonce i mezi polobohy se vyskytuje mnoho nechtěných tužeb.

Význam

Velké soupeření probíhá i v obyčejném obchodování a kapitoly karma-kāṇḍské části Ved mezi karmīmi někdy vyvolávají soupeření a závist. Karmī je nucen závidět, protože si chce užívat hmotných radostí v nejvyšší možné míře. To je hmotná nemoc. Proto mezi karmīmi dochází neustále k soupeření; ať už při obyčejném obchodování nebo při vykonávání yajñi. Cílem Pána Brahmy bylo ukončit soupeření mezi Pánem Indrou a Mahārājem Pṛthuem. Jelikož byl Mahārāja Pṛthu velkým oddaným a inkarnací Boha, Brahmā ho požádal, aby ukončil oběti, a nedal tak Indrovi záminku k zavádění dalších bezbožných praktik, kterými se zločinně uvažující lidé neustále řídí.

Verš

ebhir indropasaṁsṛṣṭaiḥ
pākhaṇḍair hāribhir janam
hriyamāṇaṁ vicakṣvainaṁ
yas te yajña-dhrug aśva-muṭ

Synonyma

ebhiḥ — těmi; indra-upasaṁsṛṣṭaiḥ — vytvořené králem nebes, Indrou; pākhaṇḍaiḥ — hříšné činnosti; hāribhiḥ — velice přitažlivé pro srdce; janam — obyčejní lidé; hriyamāṇam — unášení; vicakṣva — pohleď; enam — tyto; yaḥ — ten, kdo; te — tvé; yajña-dhruk — narušil průběh oběti; aśva-muṭ — kdo ukradl koně.

Překlad

Jen pohleď, jak král nebes Indra narušil průběh oběti, když ukradl obětního koně. Tyto přitažlivé hříšné činnosti, které uvedl v život, budou dále vykonávat obyčejní lidé.

Význam

V Bhagavad-gītě (3.21) je řečeno:

yad yad ācarati śreṣṭhas
tad tad evetaro janaḥ
sa yat pramāṇaṁ kurute
lokas tad anuvartate

“Cokoliv koná velký člověk, konají i ostatní lidé. Celý svět následuje vzor, který svým příkladem stanoví.”

Král Indra chtěl pro vlastní smyslový požitek překonat Mahārāje Pṛthua ve vykonání sta obětí koně. Proto ukradl koně a skryl se mezi mnoho bezbožných osob v převleku sannyāsīna. Takové činnosti jsou pro obyčejné lidi přitažlivé, a proto jsou nebezpečné. Pán Brahmā usoudil, že než aby Indrovi dovolili zavádění dalších bezbožných praktik, bude lepší ukončit oběť. Podobný postoj zaujal Pán Buddha, když byli lidé příliš zabraní do provádění zvířecích obětí, doporučovaných ve Vedách. Pán Buddha byl nucen zavést náboženství nenásilí tím, že popřel védské pokyny týkající se obětí. Zvířata zabitá v obětech ve skutečnosti dostávala nový život, ale těchto védských obřadů začali využívat lidé, kteří neměli potřebné schopnosti, a bezdůvodně zabíjeli nebohá zvířata. Pán Buddha proto musel na čas popřít autoritu Ved. Nikdo by neměl vykonávat oběti, které si vynutí ustanovení protikladných pokynů. Takové oběti je lépe ukončit.

Již několikrát jsme vysvětlili, že kvůli nedostatku kvalifikovaných bráhmanských kněží v Kali-yuze není možné vykonávat obřady doporučené ve Vedách. Śāstry nás proto nabádají vykonávat saṅkīrtana-yajñu. Saṅkīrtanovou obětí uspokojíme a uctíme Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, v Jeho podobě Pána Caitanyi. Smyslem vykonávání obětí je uctívat Nejvyšší Osobnost Božství, Viṣṇua. Pán Viṣṇu neboli Pán Kṛṣṇa je přítomný ve Své podobě Pána Caitanyi, a inteligentní lidé by se Ho tedy měli snažit uspokojit vykonáváním saṅkīrtana-yajñi. To je nejsnadnější způsob uspokojení Pána Viṣṇua v tomto věku. Lidé by měli využít pokynů různých śāster ohledně obětí v současné době a nevytvářet během hříšného věku Kali zbytečné nepokoje. V Kali-yuze jsou lidé po celém světě velmi zběhlí v otevírání jatek pro zabíjení zvířat, která jedí. Kdyby se vykonávaly staré obřady, lidi by to povzbuzovalo zabíjet stále více a více zvířat. V Kalkatě existují mnohá řeznictví s božstvy bohyně Kālī a ti, kdo jedí maso, si myslí, že nakupovat v takových obchodech je v pořádku, neboť doufají, že jedí zbytky potravy obětované bohyni Kālī. Nevědí, že bohyně Kālī nikdy nepřijímá nevegetariánskou potravu, protože je věrnou manželkou Pána Śivy. Pán Śiva je velký vaiṣṇava, který nikdy nejí nevegetariánská jídla, a bohyně Kālī přijímá zbytky jeho potravy. Není tedy možné, aby jedla maso nebo ryby. Takové obětiny přijímají její společníci, známí jako bhūtové, piśācové a Rākṣasové. Ti, kdo jedí prasādam bohyně Kālī v podobě masa nebo ryb, nepřijímají ve skutečnosti její prasādam, ale jídlo, které po sobě zanechali bhūtové a piśācové.

Verš

bhavān paritrātum ihāvatīrṇo
dharmaṁ janānāṁ samayānurūpam
venāpacārād avaluptam adya
tad-dehato viṣṇu-kalāsi vainya

Synonyma

bhavān — ty, vznešený; paritrātum — abys předal; iha — v tomto světě; avatīrṇaḥ — inkarnoval; dharmam — systém náboženství; janānām — obyčejných lidí; samaya-anurūpam — podle času a okolností; vena-apacārāt — zločiny krále Veny; avaluptam — téměř zničeném; adya — v tuto chvíli; tat — jeho; dehataḥ — z těla; viṣṇu — Pána Viṣṇua; kalā — část úplné expanze; asi — jsi; vainya — ó synu krále Veny.

Překlad

Ó králi Pṛthu, synu Veny, jsi částí úplné expanze Pána Viṣṇua. Vlivem zločinů krále Veny se náboženské zásady téměř vytratily a v onu příznivou chvíli jsi sestoupil jako inkarnace Pána. Zjevil ses z Venova těla, abys chránil zásady náboženství.

Význam

To, jak Pán Viṣṇu zabíjí démony a chrání oddané, je popsáno v Bhagavad-gītě (4.8):

paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge

“Abych osvobodil zbožné a vyhladil ničemné a abych znovu ustanovil náboženské zásady, objevuji se věk po věku.”

Ve dvou rukách drží Pán Viṣṇu vždy kyj a cakru, aby zabíjel démony, a v dalších dvou rukách má lasturu a lotos, aby chránil Své oddané. Když je na této planetě nebo v tomto vesmíru přítomná Jeho inkarnace, zabíjí démony a zároveň chrání Své oddané. Někdy se Pán Viṣṇu zjevuje Osobně jako Pán Kṛṣṇa nebo Pán Rāma. Všechna tato zjevení jsou uvedena v śāstrách. Někdy se zjevuje jako śaktyāveśa-avatāra, jakým je například Pán Buddha. Jak bylo vysvětleno dříve, tito śaktyāveśa-avatārové jsou inkarnacemi Viṣṇuovy moci, kterou byla živá bytost obdařena. Živé bytosti jsou rovněž nedílné části Viṣṇua, ale nejsou tak mocné. Když tedy živá bytost sestoupí jako inkarnace Viṣṇua, je Pánem zvláště zmocněna.

To, že je král Pṛthu popsán jako inkarnace Pána Viṣṇua, je třeba pochopit tak, že se jedná o śaktyāveśa-avatāra — nedílnou, zvláště zmocněnou část Pána Viṣṇua. Každá živá bytost, která jedná jako inkarnace Pána Viṣṇua, je Pánem zplnomocněná kázat bhakti. Taková osoba může jednat jako Pán Viṣṇu, porážet démony silnými argumenty a kázat rozvoj bhakti přesně podle zásad uvedených v śāstrách. Bhagavad-gītā uvádí, že jakmile vidíme někoho neobyčejným způsobem kázat bhakti, měli bychom vědět, že je zplnomocněn Pánem Viṣṇuem neboli Pánem Kṛṣṇou. Potvrzuje to Caitanya-caritāmṛta (Antya 7.11): kṛṣṇa-śakti vinā nahe tāra pravartana — nikdo není schopen vysvětlovat slávu svatého jména Pána, aniž by ho k tomu Pán zvláště zmocnil. Pokud někdo takovou zplnomocněnou osobu kritizuje nebo na ní hledá chyby, je to třeba brát tak, že uráží Pána Viṣṇua a podléhá trestu. I když se tito darebáci mohou oblékat jako vaiṣṇavové a mít falešný tilak a mālu, Pán jim jejich přestupky proti čistému vaiṣṇavovi nikdy neodpustí. Śāstry uvádějí mnoho takových příkladů.

Verš

sa tvaṁ vimṛśyāsya bhavaṁ prajāpate
saṅkalpanaṁ viśva-sṛjāṁ pipīpṛhi
aindrīṁ ca māyām upadharma-mātaraṁ
pracaṇḍa-pākhaṇḍa-pathaṁ prabho jahi

Synonyma

saḥ — výše uvedený; tvam — ty; vimṛśya — zvaž; asya — světa; bhavam — existenci; prajā-pate — ó ochránce lidí; saṅkalpanam — odhodlání; viśva-sṛjām — těch, kdo plodí obyvatelstvo světa; pipīpṛhi — splň; aindrīm — stvořenou králem nebes; ca — také; māyām — iluzi; upadharma — bezbožných praktik takzvaného sannyāsu; mātaram — matka; pracaṇḍa — divoká, nebezpečná; pākhaṇḍa-patham — cesta hříšných činností; prabho — ó Pane; jahi — prosím přemož.

Překlad

Ó ochránce obyvatelstva, zvaž prosím účel svého příchodu jako inkarnace Pána Viṣṇua. Bezbožné zásady, které zavedl Indra, nejsou ničím jiným než matkami mnoha nežádoucích náboženství. Proto tě prosím: okamžitě s těmito napodobeninami skoncuj.

Význam

Pán Brahmā krále Pṛthua oslovuje prajāpate, aby mu připomněl jeho velkou zodpovědnost ohledně udržování míru a blahobytu občanů. Nejvyšší Pán zplnomocnil Mahārāje Pṛthua pouze za tímto účelem. Ideální král je povinen dohlížet, zda lidé řádně dodržují náboženské zásady. Pán Brahmā krále Pṛthua zvláště požádal, aby zničil pseudonáboženské zásady, které zavedl král Indra. To znamená, že stát nebo král má povinnost zrušit pseudonáboženské systémy, vytvořené nezodpovědnými osobami. Náboženská zásada je původně jedna. Je daná Nejvyšší Osobností Božství a sestupuje prostřednictvím učednické posloupnosti ve dvou podobách. Pán Brahmā žádal Pṛthua Mahārāje, aby upustil od zbytečného soupeření s Indrou, který byl odhodlaný mu zabránit v dokončení sté yajñi. Mahārāja Pṛthu neměl vytvářet nepříznivé reakce, ale raději yajñi zastavit v zájmu původního účelu svého sestoupení. Tímto účelem bylo ustanovit dobrou vládu a uvést vše do pořádku.

Verš

maitreya uvāca
itthaṁ sa loka-guruṇā
samādiṣṭo viśāmpatiḥ
tathā ca kṛtvā vātsalyaṁ
maghonāpi ca sandadhe

Synonyma

maitreyaḥ uvāca — velký mudrc Maitreya pokračoval; ittham — takto; saḥ — král Pṛthu; loka-guruṇā — původním učitelem všech lidí, Pánem Brahmou; samādiṣṭaḥ — poučený; viśām-patiḥ — král, vládce lidí; tathā — tak; ca — také; kṛtvā — učinil; vātsalyam — náklonnost; maghonā — s Indrou; api — dokonce; ca — také; sandadhe — uzavřel mír.

Překlad

Velký mudrc Maitreya pokračoval: Na radu nejvyššího učitele, Pána Brahmy, se tedy král Pṛthu vzdal své touhy vykonávat yajñi a s velkou náklonností uzavřel s králem Indrou mír.

Verš

kṛtāvabhṛtha-snānāya
pṛthave bhūri-karmaṇe
varān dadus te varadā
ye tad-barhiṣi tarpitāḥ

Synonyma

kṛta — když vykonal; avabhṛtha-snānāya — vykoupal se po provedení oběti; pṛthave — králi Pṛthuovi; bhūri-karmaṇe — slavnému díky vykonání mnoha zbožných činů; varān — požehnání; daduḥ — dali; te — ti všichni; vara-dāḥ — polobozi, dárci požehnání; ye — kteří; tat-barhiṣi — vykonáváním takové yajñi; tarpitāḥ — byli spokojeni.

Překlad

Poté se Pṛthu Mahārāja vykoupal, jak je po vykonání yajñi zvykem, a přijal zasloužená požehnání od polobohů, kteří byli jeho slavnými činnostmi velice potěšeni.

Význam

Yajña znamená Pán Viṣṇu, neboť všechny yajñi jsou určeny pro potěšení Nejvyšší Osobnosti Božství, Pána Viṣṇua. Jelikož vykonávání oběti automaticky potěší polobohy, udílejí jejím vykonavatelům svá požehnání. Když zaléváme kořen stromu, pak jsou jeho větve, kmen, výhonky, květy a listy také spokojené, a když krmíme žaludek, živíme tím všechny části těla. Stejně tak když vykonáváním yajñi uspokojíme Pána Viṣṇua, zároveň tím uspokojíme i všechny polobohy, a ti nám na oplátku dají svá požehnání. Čistý oddaný proto nežádá požehnání přímo od polobohů. Jeho jediným zájmem je sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství, a věci, které dodávají polobozi, mu proto nikdy nechybí.

Verš

viprāḥ satyāśiṣas tuṣṭāḥ
śraddhayā labdha-dakṣiṇāḥ
āśiṣo yuyujuḥ kṣattar
ādi-rājāya sat-kṛtāḥ

Synonyma

viprāḥ — všichni brāhmaṇové; satya — pravdivá; āśiṣaḥ — jejichž požehnání; tuṣṭāḥ — velmi spokojení; śraddhayā — s velkou úctou; labdha-dakṣiṇāḥ — kteří dostali odměny; āśiṣaḥ — požehnání; yuyujuḥ — dali; kṣattaḥ — ó Viduro; ādi-rājāya — původnímu králi; sat-kṛtāḥ — uctění.

Překlad

Pṛthu, původní král, s velkou úctou nabídl brāhmaṇům přítomným na oběti odměny všeho druhu. Jelikož byli velice spokojeni, dali králi svá upřímná požehnání.

Verš

tvayāhūtā mahā-bāho
sarva eva samāgatāḥ
pūjitā dāna-mānābhyāṁ
pitṛ-devarṣi-mānavāḥ

Synonyma

tvayā — tebou; āhūtāḥ — byli pozváni; mahā-bāho — ó hrdino mocných paží; sarve — všichni; eva — jistě; samāgatāḥ — shromáždění; pūjitāḥ — byli uctěni; dāna — milodary; mānābhyām — a úctou; pitṛ — obyvatelé Pitṛloky; deva — polobozi; ṛṣi — velcí mudrci; mānavāḥ — jakož i obyčejní lidé.

Překlad

Všichni velcí mudrci a brāhmaṇové pravili: Ó mocný králi, na tvé pozvání se zde shromáždily všechny druhy živých bytostí — přišli obyvatelé Pitṛloky a nebeských planet, velcí mudrci i obyčejní lidé. Nyní jsou všichni dokonale uspokojeni tvým jednáním a milodary, jimiž jsi je poctil.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k devatenácté kapitole čtvrtého zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu, nazvané “Král Pṛthu pořádá sto obětí koně”.