Skip to main content

Sloka 35

Text 35

Verš

Text

kratur viramatām eṣa
deveṣu duravagrahaḥ
dharma-vyatikaro yatra
pākhaṇḍair indra-nirmitaiḥ
kratur viramatām eṣa
deveṣu duravagrahaḥ
dharma-vyatikaro yatra
pākhaṇḍair indra-nirmitaiḥ

Synonyma

Synonyms

kratuḥ — oběť; viramatām — nechť je zastavena; eṣaḥ — tato; deveṣu — mezi polobohy; duravagrahaḥ — závislost na nežádoucích věcech; dharma-vyatikaraḥ — narušení náboženských zásad; yatra — kde; pākhaṇḍaiḥ — hříšnými činnostmi; indra — králem nebes; nirmitaiḥ — vytvořené.

kratuḥ — the sacrifice; viramatām — let it stop; eṣaḥ — this; deveṣu — amongst the demigods; duravagrahaḥ — addiction to unwanted things; dharma-vyatikaraḥ — violation of religious principles; yatra — where; pākhaṇḍaiḥ — by sinful activities; indra — by the King of heaven; nirmitaiḥ — manufactured.

Překlad

Translation

Pán Brahmā pokračoval: Ukonči vykonávání těchto obětí, neboť přiměly Indru k zavedení mnoha projevů bezbožnosti. Měl bys vědět, že dokonce i mezi polobohy se vyskytuje mnoho nechtěných tužeb.

Lord Brahmā continued: Stop the performance of these sacrifices, for they have induced Indra to introduce so many irreligious aspects. You should know very well that even amongst the demigods there are many unwanted desires.

Význam

Purport

Velké soupeření probíhá i v obyčejném obchodování a kapitoly karma-kāṇḍské části Ved mezi karmīmi někdy vyvolávají soupeření a závist. Karmī je nucen závidět, protože si chce užívat hmotných radostí v nejvyšší možné míře. To je hmotná nemoc. Proto mezi karmīmi dochází neustále k soupeření; ať už při obyčejném obchodování nebo při vykonávání yajñi. Cílem Pána Brahmy bylo ukončit soupeření mezi Pánem Indrou a Mahārājem Pṛthuem. Jelikož byl Mahārāja Pṛthu velkým oddaným a inkarnací Boha, Brahmā ho požádal, aby ukončil oběti, a nedal tak Indrovi záminku k zavádění dalších bezbožných praktik, kterými se zločinně uvažující lidé neustále řídí.

There are many competitors in ordinary business affairs, and the karma-kāṇḍa chapters of the Vedas sometimes cause competition and envy amongst karmīs. A karmī must be envious because he wishes to enjoy material pleasures to their fullest extent. That is the material disease. Consequently there is always competition amongst karmīs, either in ordinary business affairs or in the performance of yajña. Lord Brahmā’s purpose was to end the competition between Lord Indra and Mahārāja Pṛthu. Because Mahārāja Pṛthu was a great devotee and incarnation of God, he was requested to stop the sacrifices so that Indra might not further introduce irreligious systems, which are always followed by criminal-minded people.