Skip to main content

Sloka 34

ТЕКСТ 34

Verš

Текст

māsmin mahārāja kṛthāḥ sma cintāṁ
niśāmayāsmad-vaca ādṛtātmā
yad dhyāyato daiva-hataṁ nu kartuṁ
mano ’tiruṣṭaṁ viśate tamo ’ndham
мсмин махрджа ктх сма чинт
нимайсмад-вача дттм
йад дхййато даива-хата ну карту
мано ’тируша виате тамо ’ндхам

Synonyma

Пословный перевод

— ne; asmin — v tomto; mahā-rāja — ó králi; kṛthāḥ — čiň; sma — jak bylo vykonáno v minulosti; cintām — vzrušení mysli; niśāmaya — prosím zvaž; asmat — moje; vacaḥ — slova; ādṛta-ātmā — velice uctivý; yat — protože; dhyāyataḥ — toho, kdo rozjímá; daiva-hatam — o tom, co je zmařeno prozřetelností; nu — jistě; kartum — konat; manaḥ — mysl; ati-ruṣṭam — velice rozhněvaná; viśate — vstupuje; tamaḥ — temnota; andham — hustá.

м — не; асмин — в этом; мах-рджа — о царь; ктх — поступай; сма — как делал раньше; чинтм — в возбужденном состоянии ума; нимайа — пожалуйста, прими к сведению; асмат — мои; вача — слова; дта-тм — с великим уважением; йат — поскольку; дхййата — тот, кто размышляет; даива-хатам — о том, что расстроено по воле провидения; ну — безусловно; картум — делать; мана — ум; ати-рушам — подверженный гневу; виате — входит; тама — во тьму; андхам — непроглядную.

Překlad

Перевод

Můj drahý králi, nevzrušuj se a nedělej si starosti s tím, že ti prozřetelnost zabránila v náležitém vykonání obětí. Vyslechni prosím má slova s velkou vážností. Vždy bychom měli mít na paměti, že když se něco stane řízením prozřetelnosti, nemáme toho příliš litovat. Čím více se tyto zvraty snažíme napravit, tím hlouběji vstupujeme do nejtemnější oblasti materialistického myšlení.

Дорогой царь, не печалься и не сердись из-за того, что по воле провидения тебе не удалось завершить затеянные тобой жертвоприношения. Прошу тебя, отнесись к моим словам со всей серьезностью. Помни, что, когда по воле провидения с нами случается какое-то несчастье, мы не должны слишком огорчаться. Человек, восстающий против судьбы, только глубже и глубже погружается во тьму материалистического образа мыслей.

Význam

Комментарий

Někdy se i světec nebo velice zbožná osoba musí v životě setkat s různými zvraty. Takové události je třeba chápat jako řízení prozřetelnosti. I když může mít člověk dostatek důvodů, proč být nešťastný, měl by se vyhnout snaze tyto zvraty napravovat, neboť čím více se o to pokoušíme, tím hlouběji vstupujeme do nejtemnějších oblastí hmotné úzkosti. Pán Kṛṣṇa nám v této souvislosti také radí, abychom se nevzrušovali, ale raději se naučili vše tolerovat.

Даже святым или очень религиозным людям порой приходится испытывать превратности судьбы. На такие несчастья нужно смотреть как на испытания, ниспосланные свыше. Даже если у нас есть все основания для скорби, мы не должны пытаться одолеть судьбу, так как все наши попытки приведут только к тому, что мы будем все глубже и глубже погружаться в пучину мирской суеты. О том же говорит и Господь Кришна. Какой смысл зря беспокоиться? Нужно просто терпеливо сносить все удары судьбы.