Skip to main content

Sloka 26

ТЕКСТ 26

Verš

Текст

tad abhijñāya bhagavān
pṛthuḥ pṛthu-parākramaḥ
indrāya kupito bāṇam
ādattodyata-kārmukaḥ
тад абхиджйа бхагавн
птху птху-паркрама
индрйа купито бам
даттодйата-крмука

Synonyma

Пословный перевод

tat — to; abhijñāya — jelikož chápal; bhagavān — inkarnace Boha; pṛthuḥ — král Pṛthu; pṛthu-parākramaḥ — oslavovaný jako velice mocný; indrāya — na Indru; kupitaḥ — velmi rozhněvaný; bāṇam — šíp; ādatta — vzal; udyata — poté, co vzal; kārmukaḥ — luk.

тат — это; абхиджйа — понимая; бхагавн — воплощение Бога; птху — царь Притху; птху-паркрама — славившийся своим могуществом; индрйа — на царя Индру; купита — разгневанный; бам — стрелу; датта — взяв; удйата — вскинул; крмука — лук.

Překlad

Перевод

Jelikož Indra zavedl takové falešné stavy sannyāsa, Mahārāja Pṛthu, jenž byl oslavován jako velice mocný, se okamžitě chopil luku a šípu a sám se ho chystal zabít.

Махараджа Притху, славившийся своим могуществом, тотчас вскинул свой лук и приготовился собственноручно убить Индру за то, что тот положил начало этим ложным видам санньясы.

Význam

Комментарий

Povinností krále je netolerovat zavádění jakýchkoliv bezbožných praktik. Král Pṛthu byl inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství, a byl tedy povinen všechny takové projevy potlačit. Všichni čelní představitelé státu by ho měli následovat, být pravými zástupci Boha a potlačovat všechny bezbožné praktiky. Bohužel jsou to zbabělci, kteří vyhlašují sekulární stát. Takový způsob uvažování je určitým druhem kompromisu mezi zbožnými a bezbožnými praktikami, ale kvůli tomu se obyvatelstvo celkově přestává zajímat o duchovní pokrok. Situace se zhoršuje do té míry, že se lidská společnost stává pekelnou.

Долг царя — пресекать безбожие в любых его проявлениях. Царь Притху, будучи воплощением Верховной Личности Бога, тем более был обязан искоренять безбожие. Следуя его примеру, главы государств должны быть истинными представителями Бога и пресекать все то, что противоречит принципам религии. К сожалению, нынешние правители из трусости провозглашают свои государства светскими. Такая политика приводит к размыванию грани между религией и безбожием, в результате чего люди теряют всякий интерес к духовному самосовершенствованию. Это приводит к деградации людей, и человеческое общество постепенно превращается в ад.