Skip to main content

Sloka 13

ТЕКСТ 13

Verš

Текст

tathāpare ca sarvatra
sāram ādadate budhāḥ
tato ’nye ca yathā-kāmaṁ
duduhuḥ pṛthu-bhāvitām
татхпаре ча сарватра
срам дадате будх
тато ’нйе ча йатх-кма
дудуху птху-бхвитм

Synonyma

Пословный перевод

tathā — tak; apare — jiní; ca — také; sarvatra — všude; sāram — esenci; ādadate — brali; budhāḥ — inteligentní lidé; tataḥ — poté; anye — jiní; ca — také; yathā-kāmam — dle přání; duduhuḥ — dojili; pṛthu-bhāvitām — planetu Zemi, které vládl Pṛthu Mahārāja.

татх — так; апаре — остальные; ча — также; сарватра — повсюду; срам — квинтэссенцию; дадате — взяли; будх — разумные люди; тата — затем; анйе — другие; ча — и; йатх-кмам — сколько угодно; дудуху — надоили; птху-бхвитм — из Земли, покорной Махарадже Притху.

Překlad

Перевод

I jiní, kteří byli stejně inteligentní jako král Pṛthu, si z planety Země vzali to podstatné. Každý využil příležitosti kráčet ve stopách krále Pṛthua a získat vše, co si od planety Země přál.

Те, кто не уступал Махарадже Притху по разуму, тоже сумели воспользоваться дарами Земли. Поистине, каждый, кто последовал примеру царя Притху, получил от Земли все, что хотел.

Význam

Комментарий

Planeta Země se také nazývá vasundharā. Slovo vasu znamená “bohatství” a dharā znamená “ten, kdo drží”. Všichni tvorové, kteří žijí v Zemi, plní potřeby lidí a správnými prostředky lze všechny tyto živé bytosti ze Země vyjmout. Jak planeta Země navrhla a král Pṛthu přijal a zavedl, vše, co je vzato ze Země — ať už z dolů, povrchu či ovzduší — je třeba vždy považovat za majetek Nejvyšší Osobnosti Božství a používat pro Yajñu, Pána Viṣṇua. Jakmile je provádění yajñi zastaveno, Země všechno své bohatství — zeleninu, stromy, rostliny, ovoce, květiny, další zemědělské produkty a nerosty — uschová. Bhagavad-gītā potvrzuje, že vykonávání yajñi bylo zavedeno hned na počátku stvoření. Pravidelné provádění yajñi, rovnoměrné rozdělování bohatství a omezení smyslového požitku zajistí mír a blahobyt na celém světě. Již bylo uvedeno, že v současném věku Kali se má v každém městě a vesnici zavést jednoduché provádění saṅkīrtana-yajñi — pořádání festivalů po vzoru Mezinárodní společnosti pro vědomí Kṛṣṇy. Inteligentní lidé by měli podpořit vykonávání saṅkīrtana-yajñi svým osobním chováním — vzdát se nedovoleného sexu, pojídání masa, hazardování a požívání omamných látek. Budou-li brāhmaṇové neboli inteligentní členové společnosti dodržovat daná pravidla a usměrnění, celá tvář současného světa, který je nyní v tak chaotické situaci, se nepochybně změní a lidé budou žít šťastně a v blahobytu.

Землю иногда называют васундхар. Васу значит «богатство», а дхар — «несущая». Все, что находится на поверхности и в недрах земли, создано для того, чтобы удовлетворять потребности человека, и все это можно извлечь из земли с помощью соответствующих методов. Согласно утверждению Земли, с которым согласился и на основании которого действовал царь Притху, любые ее дары, добытые из недр, взятые с поверхности или извлеченные из атмосферы, должны считаться собственностью Верховной Личности Бога и использоваться для удовлетворения Ягьи, Господа Вишну. Как только люди перестают совершать жертвоприношения, Земля прекращает приносить им свои дары — цветы, овощи и плоды, другие сельскохозяйственные продукты, травы, деревья и минералы. Согласно «Бхагавад-гите», практика жертвоприношений была введена на заре творения. Регулярно совершая жертвоприношения, справедливо распределяя богатства и ограничивая себя в чувственных наслаждениях, люди обретут мир и благоденствие. Как уже было сказано, в век Кали жители каждого города и деревни должны совершать санкиртана-ягью, устраивая фестивали, как это делают сейчас члены Международного общества сознания Кришны. Разумные люди должны собственным примером вдохновлять других на совершение санкиртана-ягьи. Это значит, что они должны жить в воздержании, отказавшись от недозволенных половых отношений, мясной пищи, азартных игр и употребления наркотиков и других одурманивающих средств. Если разумные люди, то есть брахманы, будут следовать этим предписаниям, современный мир, в котором царит хаос и анархия, несомненно, изменится к лучшему, и люди обретут долгожданное счастье и покой.