Skip to main content

Sloka 6-7

ТЕКСТЫ 6-7

Verš

Текст

yac cānyad api kṛṣṇasya
bhavān bhagavataḥ prabhoḥ
śravaḥ suśravasaḥ puṇyaṁ
pūrva-deha-kathāśrayam
йач ча̄нйад апи кр̣шн̣асйа
бхава̄н бхагаватах̣ прабхох̣
ш́равах̣ суш́равасах̣ пун̣йам̇
пӯрва-деха-катха̄ш́райам
bhaktāya me ’nuraktāya
tava cādhokṣajasya ca
vaktum arhasi yo ’duhyad
vainya-rūpeṇa gām imām
бхакта̄йа ме ’нуракта̄йа
тава ча̄дхокшаджасйа ча
вактум архаси йо ’духйад
ваинйа-рӯпен̣а га̄м има̄м

Synonyma

Пословный перевод

yat — který; ca — a; anyat — jiný; api — jistě; kṛṣṇasya — Kṛṣṇy; bhavān — ty, vznešený; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; prabhoḥ — mocný; śravaḥ — slavné činnosti; su-śravasaḥ — o němž je velice příjemné naslouchat; puṇyam — zbožný; pūrva-deha — o Jeho předchozí inkarnaci; kathā-āśrayam — spojené s vyprávěním; bhaktāya — oddanému; me — mně; anuraktāya — velice pozornému; tava — tvému; ca — a; adhokṣajasya — Pána, známého jako Adhokṣaja; ca — také; vaktum arhasi — prosím vyprávěj; yaḥ — ten, kdo; aduhyat — podojil; vainya-rūpeṇa — v podobě syna krále Veny; gām — krávu, Zemi; imām — tuto.

йат — которые; ча — и; анйат — другие; апи — конечно; кр̣шн̣асйа — Кришны; бхава̄н — о великодушный; бхагаватах̣ — Верховной Личности Бога; прабхох̣ — могущественного; ш́равах̣ — о славных деяниях; су-ш́равасах̣ — о ком так приятно слушать; пун̣йам — добродетельного; пӯрва-деха — Его предыдущего воплощения; катха̄- а̄ш́райам — связанное с повествованием; бхакта̄йа — преданному; ме — мне; ануракта̄йа — очень внимательно слушающему; тава — тебя; ча — и; адхокшаджасйа — Господа, которого называют Адхокшаджей; ча — также; вактум архаси — прошу, поведай; йах̣ — который; адухйат — доил; ваинйа-рӯпен̣а — в облике сына царя Вены; га̄м — корову, Землю; има̄м — эту.

Překlad

Перевод

Pṛthu Mahārāja byl mocnou inkarnací energií Pána Kṛṣṇy, a každé vyprávění o jeho činnostech je proto velmi příjemné na poslech a představuje zdroj všeho štěstí. Pokud jde o mne, jsem vždy tvůj oddaný a také oddaný Pána, známého jako Adhokṣaja. Proto prosím, vyprávěj všechny příběhy o králi Pṛthuovi, jenž jako syn krále Veny podojil Zemi v podobě krávy.

Притху Махараджа был могущественным воплощением энергий Господа Кришны, поэтому любые повествования о его деяниях услаждают слух и приносят удачу тем, кто слушает их. Что касается меня, то я всей душой предан тебе, так же как я предан Всевышнему, которого называют Адхокшаджей. Поэтому, прошу тебя, расскажи мне все, что тебе известно о Махарадже Притху, который, став сыном царя Вены, доил Землю, принявшую облик коровы.

Význam

Комментарий

Pán Kṛṣṇa se rovněž nazývá avatārī, což znamená “ten, z Něhož pocházejí všechny inkarnace”. V Bhagavad-gītě (10.8) Pán Kṛṣṇa říká: ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate — “Jsem zdroj všech duchovních a hmotných světů. Vše pochází ze Mne.” Pán Kṛṣṇa je tedy původem každého. Co se týče tohoto hmotného světa, z Kṛṣṇy pocházejí Pán Brahmā, Pán Viṣṇu i Pán Śiva. Tyto tři Kṛṣṇovy inkarnace se nazývají guṇa-avatārové. Hmotnému světu vládnou tři kvality hmotné přírody, přičemž Pán Viṣṇu má na starosti kvalitu dobra, Pán Brahmā kvalitu vášně a Pán Śiva kvalitu nevědomosti. Mahārāja Pṛthu je podobně inkarnací těch vlastností Pána Kṛṣṇy, které jsou potřebné k vládnutí podmíněným duším.

Господа Кришну иногда называют авата̄рӣ, что значит «источник всех воплощений». В «Бхагавад-гите» (10.8) Господь Кришна говорит: ахам̇ сарвасйа прабхаво маттах̣ сарвам̇ правартате — «Я — источник всех духовных и материальных миров. Все сущее исходит из Меня». Таким образом, все живые существа обязаны своим появлением на свет Господу Кришне. Господь Брахма, Господь Вишну и Господь Шива, находящиеся в материальном мире, являются воплощениями Господа Кришны. Их называют гуна-аватарами. Материальным миром управляют три гуны материальной природы, и Господь Вишну, Господь Брахма и Господь Шива отвечают, соответственно, за гуну благости, гуну страсти и гуну невежества. Что касается Махараджи Притху, то он воплощал в себе те качества Господа Кришны, которые позволяют Ему повелевать обусловленными душами.

Velice významné je slovo adhokṣaja, které znamená “mimo dosah vnímání hmotných smyslů”. Nejvyšší Osobnost Božství nedokáže nikdo vnímat prostřednictvím mentální spekulace, a následkem toho lidé s nedostatečným poznáním nemohou Nejvyšší Osobnost Božství pochopit. Pomocí hmotných smyslů si lze vytvořit jedině neosobní představu, a proto se Pán nazývá Adhokṣaja.

В этом стихе большую смысловую нагрузку несет слово адхокшаджа, означающее «недоступный восприятию материальных чувств». Верховного Господа нельзя постичь с помощью философских умозаключений; человек со скудным запасом знаний не способен понять Верховную Личность Бога. Опираясь на материальный чувственный опыт, можно постичь только безличный аспект Всевышнего, поэтому Господа называют Адхокшаджей.