Skip to main content

Sloka 6-7

Texts 6-7

Verš

Texto

yac cānyad api kṛṣṇasya
bhavān bhagavataḥ prabhoḥ
śravaḥ suśravasaḥ puṇyaṁ
pūrva-deha-kathāśrayam
yac cānyad api kṛṣṇasya
bhavān bhagavataḥ prabhoḥ
śravaḥ suśravasaḥ puṇyaṁ
pūrva-deha-kathāśrayam
bhaktāya me ’nuraktāya
tava cādhokṣajasya ca
vaktum arhasi yo ’duhyad
vainya-rūpeṇa gām imām
bhaktāya me ’nuraktāya
tava cādhokṣajasya ca
vaktum arhasi yo ’duhyad
vainya-rūpeṇa gām imām

Synonyma

Palabra por palabra

yat — který; ca — a; anyat — jiný; api — jistě; kṛṣṇasya — Kṛṣṇy; bhavān — ty, vznešený; bhagavataḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; prabhoḥ — mocný; śravaḥ — slavné činnosti; su-śravasaḥ — o němž je velice příjemné naslouchat; puṇyam — zbožný; pūrva-deha — o Jeho předchozí inkarnaci; kathā-āśrayam — spojené s vyprávěním; bhaktāya — oddanému; me — mně; anuraktāya — velice pozornému; tava — tvému; ca — a; adhokṣajasya — Pána, známého jako Adhokṣaja; ca — také; vaktum arhasi — prosím vyprávěj; yaḥ — ten, kdo; aduhyat — podojil; vainya-rūpeṇa — v podobě syna krále Veny; gām — krávu, Zemi; imām — tuto.

yat — que; ca — y; anyat — otro; api — ciertamente; kṛṣṇasya — de Kṛṣṇa; bhavān — tu noble persona; bhagavataḥ — de la Suprema Personalidad de Dios; prabhoḥ — poderosa; śravaḥ — gloriosas actividades; su-śravasaḥ — de quien es muy grato escuchar; puṇyam — piadoso; pūrva-deha — de Su encarnación anterior; kathā-āśrayam — en relación con el relato; bhaktāya — al devoto; me — a mí; anuraktāya — con gran atención; tava — de ti; ca — y; adhokṣajasya — del Señor, conocido con el nombre de Adhokṣaja; ca — también; vaktum arhasi — narra, por favor; yaḥ — el que; aduhyat — ordeñó; vainya-rūpeṇa — en la forma de hijo del rey Vena; gām — vaca, la Tierra; imām — a esta.

Překlad

Traducción

Pṛthu Mahārāja byl mocnou inkarnací energií Pána Kṛṣṇy, a každé vyprávění o jeho činnostech je proto velmi příjemné na poslech a představuje zdroj všeho štěstí. Pokud jde o mne, jsem vždy tvůj oddaný a také oddaný Pána, známého jako Adhokṣaja. Proto prosím, vyprávěj všechny příběhy o králi Pṛthuovi, jenž jako syn krále Veny podojil Zemi v podobě krávy.

Pṛthu Mahārāja era una poderosa encarnación de las potencias del Señor Kṛṣṇa; debido a ello, toda narración que trate de sus actividades es sin duda muy agradable para el oído, y trae toda buena fortuna. En lo que a mí respecta, siempre soy devoto tuyo y del Señor, a quien se conoce con el nombre de Adhokṣaja. Por favor, narra todos los pasatiempos del rey Pṛthu, quien, en la forma de hijo del rey Vena, ordeñó a la Tierra, que había adoptado la forma de una vaca.

Význam

Significado

Pán Kṛṣṇa se rovněž nazývá avatārī, což znamená “ten, z Něhož pocházejí všechny inkarnace”. V Bhagavad-gītě (10.8) Pán Kṛṣṇa říká: ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate — “Jsem zdroj všech duchovních a hmotných světů. Vše pochází ze Mne.” Pán Kṛṣṇa je tedy původem každého. Co se týče tohoto hmotného světa, z Kṛṣṇy pocházejí Pán Brahmā, Pán Viṣṇu i Pán Śiva. Tyto tři Kṛṣṇovy inkarnace se nazývají guṇa-avatārové. Hmotnému světu vládnou tři kvality hmotné přírody, přičemž Pán Viṣṇu má na starosti kvalitu dobra, Pán Brahmā kvalitu vášně a Pán Śiva kvalitu nevědomosti. Mahārāja Pṛthu je podobně inkarnací těch vlastností Pána Kṛṣṇy, které jsou potřebné k vládnutí podmíněným duším.

Otro nombre del Señor Kṛṣṇa es avatārī, que significa «aquel de quien emanan todas las encarnaciones». En el Bhagavad-gītā (10.8), el Señor Kṛṣṇa dice: ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate: «Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de Mí». Así que el Señor Kṛṣṇa es el origen de la aparición de todos. En lo que respecta al mundo material, tanto el Señor Brahmā como el Señor Viṣṇu y el Señor Śiva son encarnaciones de Kṛṣṇa. Esas tres encarnaciones de Kṛṣṇa reciben el nombre de guṇa-avatāras, y están encargadas, respectivamente, de las modalidades de la pasión, la bondad y la ignorancia, las tres modalidades materiales de la naturaleza que gobiernan el mundo material. Mahārāja Pṛthu también es una encarnación de las cualidades del Señor Kṛṣṇa mediante las cuales se gobierna a las almas condicionadas.

Velice významné je slovo adhokṣaja, které znamená “mimo dosah vnímání hmotných smyslů”. Nejvyšší Osobnost Božství nedokáže nikdo vnímat prostřednictvím mentální spekulace, a následkem toho lidé s nedostatečným poznáním nemohou Nejvyšší Osobnost Božství pochopit. Pomocí hmotných smyslů si lze vytvořit jedině neosobní představu, a proto se Pán nazývá Adhokṣaja.

En este verso es muy significativa la palabra adhokṣaja, que significa «más allá de la percepción de los sentidos materiales». Nadie puede percibir a la Suprema Personalidad de Dios por medio de la especulación mental; por lo tanto, una persona que posea poco conocimiento no puede entender a la Suprema Personalidad de Dios. Partiendo de los sentidos materiales, solo se puede llegar a un concepto impersonal; por eso el Señor recibe el nombre de Adhokṣaja.